HU.HARUNYAHYA.COMhttp://hu.harunyahya.comhu.harunyahya.com - Újságcikkek - ÚjdonságokhuCopyright (C) 1994 hu.harunyahya.com 1HU.HARUNYAHYA.COMhttp://hu.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666A MUSZLIMOK EGYSÉGE A LEGSÜRGETŐBB SZÜKSÉGLET Napjainkban azoknak az országoknak, amelyek nem fognak össze, egyszerűen nincsen szavuk a világpolitikában. Ugyanakkor tanúi lehetünk számos nemzetközi szervezet megalakulásának is.

Tucatnyi nemzetközi csoport tevékenykedik saját politikai keretein belül, így az Első Világháború után megalakult ENSZ, a Második Világháborút követően létrejött Európai Unió, az Iszlám Konferencia Szervezete, az Arab Liga, a Varsói Szerződés (mai, újraszabályozott formájában Sanghaji Együttműködési Szervezet), a NATO, vagy a Szocialista Internacionálé.

Azonban mégis hiába a sok egyezmény, a sok szövetség, ezek a szervezetek nem voltak képesek véget vetni a világban megtapasztalható gonoszságnak. Ezért az egyetlen ésszerű megoldás az, ha azokkal szemben, akik összefognak a rosszban, szövetségre lépnek azok az emberek is, akik a jóságot, a szeretetet pártolják és részvéttel teltek az emberek iránt.

A materialista és imperialista irányzatok évszázadok óta csak háborút, zsarnokságot és rombolást idéznek elő, és igen nagy veszélyt jelentenek az emberek számára. Egy ilyen helyzetben sokkal inkább érthető, miért olyan fontos, hogy az Iszlám országok is egy erős egységet alkossanak.

Ha az Iszlám világ erős, stabil, virágzó civilizáció akar lenni és minden területen irányt akar mutatni, fényt akar hozni a világnak, akkor kénytelen összefogni és egységben cselekedni. Ennek az egységnek a hiánya miatt van az, hogy a muszlim országok viszálykodnak egymással, erejük szétforgácsolódott, és ez az oka annak is, hogy az Iszlám világ nem képes hallatni a hangját, és magára hagyja az elnyomott muszlim népeket. A muszlim világban igen sok helyütt szerencsétlen nők, gyerekek és idős emberek várnak arra, hogy valaki megmentse őket a zsarnok elnyomóktól. Ezekért az ártatlan emberekért elsősorban az Iszlám világ a felelős!

Nem szabad elfelejteni, hogy a muszlimok egysége a Koránban az Allah által előírt parancsok egyike. A Magasztos Allah, azt mondja a muszlimok összefogásának szükségességéről: „És azok, akik hitetlenek, egymás közeli barátai és védelmezői. Ha ti nem így tesztek, akkor zsarnokság lesz a földön, és nagy romlás.” (Korán, 8:73)

A Korán egy másik szakaszában pedig ezt olvashatjuk: „És akik, ha zsarnokság sújtja őket, (összefognak és) megvédik magukat.” (Korán, 42:39) Magasztos Urunk azt parancsolja nekünk, hogy fogjunk össze és szellemi küzdelmünkkel lépjünk fel az emberi jogok súlyos megsértése ellen.

HOGYAN KELL FESTENIE AZ ISZLÁM UNIÓNAK

Ahogyan egymástól igen különböző országok összefognak, és minden kérdésben segítik egymást, úgy az Iszlám országoknak is össze kell fogniuk. Például, ahogyan az Európai Unió gazdasági, politikai, katonai, kulturális és társadalmi kérdéseket megvitat, ugyanúgy meg kell alakulnia az Iszlám Uniónak is, olyan feltételek mellett, amit az egész világ elfogad. Sőt, ebben a helyzetben előnyünk lenne, hogy ez az egység a szeretet, a barátság és a szív egysége lenne. Az Iszlám Unió ezzel a békének egy olyan hatalmas és magas szintű egységét propagálná, amire az egész világ vágyik, s amely egyben követendő példaként járna elöl.

Az Iszlám Unióba belépő minden Iszlám országnak vállalnia kell, hogy tiszteletben tartja az Unió földrajzi területén belül lévő minden állam szuverenitását, egyenlőségét és a személyhez fűződő jogait. Ily módon a tagállamok megőrzik saját államformájukat, míg egy együttműködési megállapodás keretein belül lehetőségük nyílik arra, hogy egyetlen nemzetként cselekedjenek. Az uniót még inkább eggyé kovácsolja az, hogy a tagállamok határai sértetlenek maradnak, az országok egymás belügyeibe nem szólnak bele, a nézeteltéréseket pedig békés úton oldják meg, erőszak és fenyegetés helyett problémáik megoldásában a szeretet politikáját alkalmazzák. Ebben az unióban szólásszabadság lesz, tisztelik az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat, beleértve a lelkiismereti szabadságot, a vallásszabadságot és a hit szabadságát is, miáltal az unió világszinten elismert és megbecsült lesz. Ezeken a területeken, természetesen, az Iszlám – melynek jelentése „béke” – képviselte tolerancia fog uralkodni, és az a szeretet-értelmezés, amit Prófétánk (béke legyen vele) képviselt, s mely szerint az akkori Aranykorban (Asr-i Saadet) éltek az emberek. Ezek fogják megteremteni az Iszlám Unió alapelveit, melyek hivatkozási alapul szolgálhatnak majd az egész világon.

Ahogyan írásunk bevezető részében már utaltunk rá, az Iszlám Konferencia Szervezete, melynek 57 Iszlám tagállama van, 1969 óta működik. Azonban jelen formájában még nagyon messze van attól, hogy a szeretetnek azt a szövetségét képviselje, amiről beszéltünk. Pedig ez a szervezet a második legnagyobb szervezet az ENSZ után. Annak idején azért hozták létre, hogy megoldást találjanak 1,6 milliárd muszlim problémáira és az országok közti együttműködésre. Ugyanígy munkálkodik az Arab Liga is, melynek 22 arab tagállama van, és amelyben állandó megfigyelő státuszban Törökország is jelen van. Azonban egyik szervezet sem tudott hatékony megoldást találni például Egyiptom, Szíria vagy Líbia problémáira, melyek az utóbbi időkben elmérgesedtek. Így aztán más államok töltötték be ezt az űrt, más államok avatkoztak be a muszlimok közti konfliktusokba.

Amit haladéktalanul meg kell tenni az az, hogy életre kell hívni egy olyan szívbéli szövetséget, amely nem csupán évente egyszer ül össze, hanem folyamatosan együtt van és megbeszéli a problémákat, s amely együttes erővel emelkedik fel és lép előre a megoldások terén. Szeretnénk létrehozni egy olyan Iszlám geográfiát, ahol a városokat művészet építi fel, és ahol a lehető legszínvonalasabb környezetben, békében és nyugodtan élnének a muszlimok.

A cikk eredetije az Arab News hasábjain angol nyelven jelent meg:

http://www.arabnews.com/news/485086

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/175115/a-muszlimok-egysege-a-legsurgetŐbbhttp://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/175115/a-muszlimok-egysege-a-legsurgetŐbbWed, 04 Dec 2013 16:46:47 +0200
Isteni sugallat mindenkinek: a lelkiismeret A lelkiismeret olyan belső tulajdonság, amely minden embernek megsúgja, milyen a helyes viselkedés és a megfelelő gondolkodás. Ennek segítségével ítél józanul az ember, ez az, ami segít megkülönböztetni a jót és a rosszat, mi az, ami helyes, és mi az, ami helytelen.

Lelkiismerete minden embernek van, ez minden ember közös vonása. Ha egy dolog elfogadott az egyik ember lelkiismerete számára, akkor az, ugyanilyen feltételek mellett, a többi ember számára is elfogadott. Egyik ember lelkiismerete sohasem mond ellent a másikénak. Ennek oka pedig a lelkiismeret eredetében keresendő: a lelkiismeret, Isten sugallata. Isten, az ember lelkiismeretén keresztül tudatja az emberrel, milyen a legszebb viselkedés, amit Ő remélhetőleg elfogad, ami elnyeri az Ő tetszését.

A Korán 91. Szúrájából ekképpen tudhatjuk meg, hogy a lelkiismeret Isten sugallata:

A lélekre és arra, aki megformálta azt. Aztán sugallta néki a bűnösségét és az őrizkedést. Aki megtisztítja azt, az bizony megmenekült. Aki pedig (bűnnel) borította be azt, az elveszett. (KORÁN, 91:7-10)

A fenti áják hírül adják: Isten sugallja az embernek a bűnösséget (a bűn elkövetését, az elégedetlenkedést, a hazugságot, a lázadást, az igazságtól való elfordulást, a rendzavarást, az erkölcsi degenerációt, az istenhit tagadását) és ugyanakkor a tőle való őrizkedést is. A lelkiismeret az, ami az embert távol tartja a rossztól és a helyes útra vezeti.

A lelkiismeret egyik legfontosabb jellemzője, hogy az ember saját magának segít meglelni azt, ami jó. Ha senki nem mutat utat, a lelkiismeret akkor is megmutatja az embernek, mit kell tennie. A lényeg az, hogy az ember a lelkiismeretéhez forduljon, hallgasson rá, és pontosan azt tegye, amit a lelkiismerete sugall neki. Azt mondhatjuk tehát, hogy a lelkiismeret hangjára hallgatni alapfeltétele a vallásgyakorlatnak.

Mindenekelőtt arról nem szabad megfeledkezni, hogy minden ember felelősséggel tartozik azért, amit Isten, aki Magasztos és Mindenható, a lelkiismerete útján sugall neki, attól a pillanattól kezdve, hogy az ember tudattal bír. Aki kezdi felfogni, hogy mi történik körülötte, és ítéletet tud már alkotni, az hallani fogja lelkiismeretének hangját. Képessé válik arra, hogy megkülönböztesse alsóbb énjét (a nefiszt) és lelkiismeretét, lesz ereje ahhoz, hogy lelkiismeretét kövesse. Ezek után számon lesz kérve rajta az Ítélet Napján, hogy az egyes dolgokkal szemben milyen viselkedést tanúsított. Ha a lelkiismeretére hallgat, méltó lesz Isten végtelen Kertjére, ha alsóbb énjére hallgat, örök tűz lesz a fizetsége, amelynek "kapui lezárattak".
 

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115336/isteni-sugallat-mindenkinek-a-lelkiismerethttp://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115336/isteni-sugallat-mindenkinek-a-lelkiismeretMon, 28 May 2012 20:06:39 +0300
Legyünk elnézőek és alázatosak! Alázatosnak maradni azzal szemben, aki öntelt, megadni neki a tiszteletet, megnyugtatni valakit, aki haragra gerjedt és szépen viselkedni vele, szép szóval fordulni ahhoz, aki vitatkozna... olyan dolgok ezek, amik a Korán erkölcsét, nagy értéket képviselnek, és amit nehezen ért meg az a közösség, amely nem eszerint él. A jó modorban, amit általánosan így fejezhetnénk ki: “jóval válaszolni a rosszra”, bölcsesség rejlik, és errõl a Korán is ír. Mi is lenne ez? Az, akihez szépen fordulnak, holott õ maga ellenséges, megenyhül és jóbaráttá változik:

A jótett nem egyenlõ a rossz cselekedettel. Te a legszebb módon hárítsd el (a rosszat); és akkor (meglásd), hû barát lesz az, akivel viszály állított szembe. (KORÁN, 41:34)

A Korán folyamatosan arra ösztönöz, hogy a legszebb viselkedést tanúsítsuk. Amikor beszélünk például, szóljunk a legszebb szavakkal, ahogyan Isten az egyik ájában megparancsolja:

"Mondd az Én szolgáimnak, hogy úgy beszéljenek, ahogy az a legillendõbb!..." (KORÁN, 17:53)

Ha valami rossz ér minket, reagáljunk szépen, ha valaki szépen fordul hozzánk, ahhoz forduljuk még szebben, ilyennek írja le Isten a szép viselkedést. A Korán leírja, ha üdvözölnek minket, köszöntsük még szívélyesebben azt, aki üdvözölt, de legalább olyan szépen, mint ahogyan minket köszöntöttek:

Ha köszöntéssel köszöntenek benneteket, akkor még szebben köszönjetek vissza, vagy ugyanúgy viszonozzátok... (KORÁN, 4:86)

A hívők szép viselkedésre hívnak minden embert, átadják Isten üzenetét, megparancsolják a jót és óvnak a rossztól, soha nem közösítik ki a többi embert. Minden körülmények között elnézőek, alázatosak. Ebben nyilvánul meg Istenfélelmük és példás jellemük.
Mindemellett a hívők, azokat, akik nem szállnak vitába velük, szép szóval a helyes útra hívják. Türelmes és igazságos vezetők, tartózkodnak a rideg viselkedéstől. Tudják, hogy Isten előtt nem tetszetős az efféle magatartás, hiszen ők Isten megelégedését keresik.
 

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115335/legyunk-elnezőek-es-alazatosak-http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115335/legyunk-elnezőek-es-alazatosak-Mon, 28 May 2012 20:05:30 +0300
Az oroszlánok kölykeik iránt tanúsított szeretete Az oroszlán az egyik legerősebb élőlény. Míg ellenségeivel szemben veszélyes ragadozóként viselkedik, kicsinyeivel szemben rendkívül érzékeny. Az oroszlánkölykök születésükkor nagyon kicsik. Mindannak ellenére, hogy három hónaposan kezdenek húst enni, édesanyjuk és a csoport többi oroszlánja hat hónapos korukig szoptatják őket. Az oroszlán és a leopárdhoz hasonló macskafélék, amikor kicsinyeiket cipelik, a nyakuk hátsó részénél fogaikkal gyengéden megragadják őket. Kicsinyek teljesen mozdulatlanok maradnak az utazás során, ezzel segítve anyjukat a biztonságos cipelésben. Az oroszlánok kölykeik iránt tanúsított szeretete és gondoskodása csupán egy az evolucionisták állításait megcáfoló bizonyítékok közül.

Az evolucionisták állítása szerint a természetben csak az erősek maradnak fenn, a gyengék kiválasztódás útján elpusztulnak. Szerintük a természetben az önzőség és az életért folytatott küzdelem uralkodik. Természetesen az élőlények táplálkozás és saját biztonságuk megőrzése végett vadásznak és olykor támadhatnak azért, hogy megvédjék magukat. Mindezek ellenére az élőlények nagy része kölykeik és családjuk, sőt a csoporthoz tartozó összes többi élőlénnyel szemben figyelemre méltó alázatosságot tanúsítanak. Saját életüket veszélybe sodorják. Magasztos Isten, aki megteremtett mindent, megtanította ezeknek az állatoknak a kölykeik iránti szeretetet és könyörületet, a csoport összes többi tagjával szembeni oltalmazást, felkarolást és a gondozást.
 

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115334/az-oroszlanok-kolykeik-irant-tanusitotthttp://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115334/az-oroszlanok-kolykeik-irant-tanusitottMon, 28 May 2012 20:03:31 +0300
A bizánciak győzelme 2 „Elif, Lám, Mím. A bizánciak legyőzettek a legközelebb eső földön. Ám legyőzetésük után, ők fognak győzelmet aratni. Néhány éven belül – Allahé a döntés: korábban és később [egyaránt]-, és azon a napon örvendeznek majd a hívők” (Korán, 30:1-4)

Egy másik csoda ezekben a versekben egy olyan geológiai tény bejelentése, amelyet ekkoriban még senki nem ismerhetett. A szúra harmadik verse azt mondja, hogy a bizánciak a legalacsonyabban fekvő földön szenvedtek vereséget. Az arab kifejezést, „Edna al Ard”, sok fordításban „közeli helynek” fordítják. De ez nem a szó szerinti jelentése. Az edna a „deni” arab szóból származik, amely azt jelenti, hogy alacsony, az ard pedig azt, hogy világ. Edna al Ard azt jelenti, „a világ legalacsonyabb helye”.

Néhányan a „legközelebb” jelentést részesítették előnyben a Korán fordításakor az arabok közelségét szem előtt tartva. De a szó valódi értelme egy nagyon fontos földrajzi tényre mutat rá, amit képtelenség, hogy bárki is ismerhetett volna a Korán kinyilatkoztatásának idején: a világ legalacsonyabb helye a Holt-tenger medencéje, ahol a bizánciak 614-ben vereséget szenvedtek.

Mint azt korábban is említettük, a keresztény Bizánc számára a legnagyobb csapás a Szent Kereszt elvesztése volt ebben az ütközetben.

Nagyon érdekes, hogy a bizánciak és perzsák közötti háború lényeges lépései valóban a világ legalacsonyabb pontján történtek. Ez a hely a Holt-tenger medencéje, amely Szíria, Palesztina és Jordánia találkozási pontjánál fekszik. A Holt-tenger, 395 méteres tengerszint alatti magasságával, valóban a világ legalacsonyabb helye.

A legérdekesebb az, hogy a Holt-tenger tengerszint feletti magasságát csak modern mérési eszközökkel lehet meghatározni. Akkoriban senki nem tudhatta, hogy ez a világ legalacsonyabb helye, a Korán mégis ezt mondta róla. Újabb bizonyíték arra, hogy a Korán isteni kinyilatkoztatás eredménye.
 

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115333/a-bizanciak-győzelme-2http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115333/a-bizanciak-győzelme-2Mon, 28 May 2012 20:02:08 +0300
Fáraó feleségének mély hite Isten a Koránban Máriát és Fáraó feleségét példaként állította minden hívő elé. Isten az összes nő előtt Máriát választotta ki és példaként említi az ő szemérmességét, Urunkhoz való őszinte kötődését és erős hitét. Fáraó feleségének csodálatos erkölcséről így számol be Isten a Koránban:

„Allah példának állította a hívők elé Fáraó feleségét. (Emlékezz arra), amikor azt mondta: "Uram! Építs nekem egy házat nálad a Paradicsomban és ments meg engem az ő cselekedetétől és ments meg engem a vétkes néptől!” (Korán, 66:11)

Fáraó felesége közvetlen közelről tanúja volt Fáraó zsarnokiságának, annak, hogy milyen messzire ment el a hitetlenségben, és az egyike volt azoknak, akik nagyon jól ismerték Izrael népével szembeni kegyetlenkedéseit.

„…Fáraó bizony kevély volt a földön és mértéktelen volt a mértéktelenek között.” (Korán, 10:83) Isten ezzel az ájával mutatta be Fáraót, aki szívtelen módszereiről, zsarnoki karakteréről és népével szemben elkövetett kegyetlenkedéseiről volt híres. A nőket életben hagyta, de gyermekeiket kivégeztette. Népének embertelen kínzásokat kellett elviselnie. Egész Egyiptom az övé volt. Óriási pompa és gazdagságban élt. Senki sem mondhatott neki ellent, vagy lázadhatott fel. Azt állította magáról, hogy ő Egyiptom és Izrael népének istene (Dicsőség Istennek, aki fölötte ál annak, amit társítanak Mellé) és elvetemült módon fennhéjázott.

Isten Fáraóhoz intőként, Izrael népéhez pedig megmentőként Mózest küldte el. Mózes Izrael népét Isten igaz vallásához hívta, a bálványok helyett kizárólag az Ő szolgálatát rendelte el. Fáraó Mózest is ugyanúgy megfenyegette, mit saját népét: „[Fáraó] azt mondta: „Ha rajtam kívül más istent választasz, bizony, rabbá teszlek a rabok között.” (Korán, 26:29) Fáraó fenyegetésének és a népével szembeni kínzások következtében néhány fiatalt kivéve, senki nem hitt Mózesnek. Isten így adja hírül ezt a Koránban: „És népének csak [kevés] leszármazottja hitt, mivel féltek Fáraótól és az előkelőiktől, hogy megpróbáltatásnak veti őket alá.” (Korán, 10:83) Teljesen nyilvánvaló volt Fáraó viselkedése azokkal szemben, akik megtagadták az ő kizárólagos uralmát és helyette Istenben hittek. De felesége, aki mindennek nagyon is tudatában volt, egyáltalán nem félt a kínzásoktól, amelyekre abban az esetben számíthatott, ha Fáraó előtt feltárul hite. Sokkal fontosabbnak tartotta Urunk elégedettségét, szeretetét és közelségét. Minden hívő számára csodálatos példa Fáraó feleségének őszintesége, Istennek való engedelmessége, a nehéz körülmények között tanúsított türelme és alázata azért, mert titkolnia kellett hitét és Isten szeretetéből fakadó bátorsága.

Mindezek mellett nem szabad megfeledkezni arról, hogy Fáraó uralta egész Egyiptomot, minden kincs és pompa az övé volt. Fáraó felesége ezeket mind figyelmen kívül hagyta. Fontosabbnak tartotta az evilág minden vagyonánál Urunk elégedettségének elnyerését, és egy olyan erkölcs szerint élni, amely az Ő tetszésére van. Istenhez való fohásza is erről az őszinteségről tesz tanúságot. Mindannak ellenére, hogy mily jelentős vagyona volt, azt kérte Istentől, hogy mentse meg őt Fáraótól, az ő zsarnoki rendszerétől, és hogy Isten adjon számára egy házat a paradicsomban:

„(Emlékezz arra), amikor azt mondta: „Uram! Építs nekem egy házat nálad a Paradicsomban és ments meg engem az ő cselekedetétől és ments meg engem a vétkes néptől!” (Korán, 66:11)

Fáraó felesége csodálatos erkölcsével tanúsította, hogy nem kötődik az evilági élethez, igazából Isten kegyelmére törekszik és a paradicsomi jutalmat szeretné elnyerni. Őszinte hitét Isten példaként állította minden hívő számára és hírül adta, hogy az evilágon és a túlvilágon is felemeli őt.

 

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115332/farao-felesegenek-mely-hitehttp://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115332/farao-felesegenek-mely-hiteMon, 28 May 2012 20:01:20 +0300
Mózes és a tenger kettéválása 1 A régi Egyiptom hamis többistenhitű vallásában Fáraóként ismert egyiptomi királyok magukat isteneknek tekintették. Isten Mózest küldte el Egyiptom népéhez abban az időben, amikor az igaz vallás helyett egy hamis rendszer szerint éltek és Izrael fiait rabszolgasorba kényszerítették. De az egyiptomiak - Fáraóval és környezetével az élen- mindannak ellenére, hogy Mózes az igaz valláshoz hívta őket, nem fordultak el bálványimádó vallásuktól. Mózes felvilágosította Fáraót és környezetét, hogy mi mindentől kell távol tartaniuk magukat és intette őket Isten büntetésével. Ennek ellenére fellázadtak és Mózest bolondnak, szemfényvesztőnek és hazugnak kiáltották ki. Jóllehet Fáraót és népét számos büntetés sújtotta, nem engedelmeskedtek Istennek; nem ismerték el Istent Egyetlen Istennek. Sőt, Mózest tették felelőssé mindazért, ami őket érte és el akarták űzni Egyiptomból. Isten a következőket nyilatkoztatta ki a Koránban Mózesnek és a vele lévő hívőknek:

„És azt sugalltuk Mózesnek: ’Kerekedj föl éjszaka a szolgáimmal! Bizony, üldöztetésben lesz részetek! ’És Fáraó [küldöncöket] küldött a városokba, akik [katonákat] gyűjtöttek össze [mondván]: ’Ezek csupán egy kis csoportot [alkotnak]. Ám mégis bosszúságot okoznak nekünk. Mi azonban olyan sereget [alkotunk], amely résen áll.’ És hagytuk, hogy odahagyjanak kerteket és forrásokat és kincseket és pompás lakhelyet. Eképpen [volt]. És Izrael fiainak adtuk azt örökül. És napfelkeltekor követtük őket.” (Korán, 26:52-60)

Amint a Koránban is olvashatjuk, az üldözést követően a két csoport szemtől szembe került egymással, de Isten a tengert kettéhasítva Mózest és a vele lévő hívőket megmentette, Fáraót és népét pedig elpusztította. Isten ezt a segítségnyújtást a következőképpen adja hírül a hívőknek a Koránban:

„És Mi azt sugalltuk Mózesnek:’Üss a botoddal a tengerre! ’És széthasadt az, s mindegyik rész olyan lett, mint egy hatalmas hegy. És hagytuk, hogy a többiek közeledjenek oda. És megmentettük Mózest és mindenkit, aki vele volt. Aztán vízbefullasztottuk a többieket. Bizony, jel van ebben! Ám a legtöbben nem hisznek. A te Urad azonban a hatalmas és a könyörületes!” (Korán, 26:63-68)
 

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115331/mozes-es-a-tenger-kettevalasahttp://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115331/mozes-es-a-tenger-kettevalasaMon, 28 May 2012 20:00:05 +0300
Beszéljünk az Iszlám erkölcsről és serkentsük az embereket az Istenben való hitre! Néhányan azt gondolják, kizárólag azért felelősek, hogy a lehető legjobb, legnyugodtabb körülmények között éljenek és a többi emberrel szemben nincs sem erkölcsi, sem pedig anyagi kötelezettségük. Úgy vélik, felelősségük csak addig terjed ki, hogy saját maguk éljenek a vallás előírásai szerint és a többi embernek nem kötelesek a vallás erkölcséről beszélni. Pedig a Koránban ennek éppen az ellenkezőjét olvashatjuk.

Egy muszlim egyik legnagyobb felelőssége az, hogy környezetében beszéljen az Iszlám erkölcséről és buzdítsa az embereket az Istenben való hitre. A Koránban tiszta és egyértelmű rendelkezések találhatók az emberek figyelmeztetésével kapcsolatban. Ezek közül az egyik a Korán 74. szúrájának 1 és 2. ájájában olvasható:

„Oh, te, betakarózott! Kelj fel és ints!” (Korán, 74:1-2)

Ahogyan a hívők kötelesek a vallás szerint élni, ugyanúgy felelősek azért is, hogy buzdítsák a környezetükben lévő embereket. Sőt a Koránban hírül adatott, hogy a hívőknek egész életüket a vallásuk átadására kell felépíteniük. Munkáikat, tartózkodási helyüket, szórakozásukat és életmódjukat e felelősség tekintetében alakítják. Egy hívő számára az üzleti életnél, szórakozásnál és saját kényelménél sokkal fontosabb, hogy minden ember ismerje és felfogja Isten létezését, hogy tudatában legyen annak, hogy valójában milyen hely a pokol és tisztában legyen azzal, hogy egy nap számot kell adnia tetteikről. Azok a hívők, akik tudatában vannak annak, hogy valójában milyen súlyos a büntetés a pokolban és tisztában vannak Isten erejével, mindent elkövetnek azért, hogy az emberek mindenképp megtudják, milyen vég felé közelítenek, ha nem a vallás erkölcse szerint élnek. Ha kell, otthagyják munkahelyüket és házaikat és lemondanak vagyonukról, csak azért, hogy figyelmeztessék az embereket és ezáltal Isten parancsának eleget tegyenek. Isten erre vonatkozó parancsa a következőképp olvasható egy másik ájában:

„És figyelmeztesd őket a sóhajtozás napjára, amikor a dolog immár eldöntetett. Ám nem törődnek ők és nem hisznek [abban].” (Korán, 19:39)
 

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115330/beszeljunk-az-iszlam-erkolcsről-eshttp://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115330/beszeljunk-az-iszlam-erkolcsről-esMon, 28 May 2012 19:59:08 +0300
A Korán olvasásakor Istennél keressünk menedéket a Sátántól! A próbatétel eszközeként Isten megteremtette a sátánt, aki olyan tulajdonsággal lett felruházva, amivel az emberek gondolatait titkon befolyásolni tudja. Ennek hatása az ember hitének mélységétől függően változik. Míg a hitetlenekkel szemben mindent elér, az őszinte hitű hívőkkel szemben a sátánnak nincs semmilyen ereje, sem pedig befolyásoló készsége, amivel ártani tudna nekik. (Korán, 15:39-40) De bármennyire is nincs ereje Isten őszinte szolgáinak eltévelyítéséhez, megpróbálhatja összezavarni gondolataikat, megzavarni a figyelmüket, vagy feledékennyé teheti őket.

Annak az embernek a szavai, beszéde, viselkedése és tettei, aki a sátán befolyása alatt cselekszik, kétségkívül zavarja a hívőket. Ehhez hasonlóan a sátán ugyanezt a zavaró érzést próbálja meg ráerőltetni a hívőkre a saját láthatatlan dimenziójában. Célja, hogy megakadályozza a hívők jótetteit azáltal, hogy teljes mértékben lefoglalja az elméjüket és összezavarja figyelmüket. A sátán ezzel a módszerrel próbálja megakadályozni a hívőket abban, hogy amikor olvassák a Koránt, megértsék Isten szavait és a lehető legszebb módon alkalmazzák azokat. Mert a hívők a Korán által az igaz útra vezéreltetnek, és a sátán egyetlen célja pedig az, hogy letérítse a hívőket az igaz útról. Pontosan ezért akarja, hogy a hívők ne értsék meg a Koránt, félreértsék, sőt, ha lehet, teljesen eltávolodjanak tőle és elutasítsák. Isten a sátán eme erőfeszítésével szemben kötelezővé tette a hívők számára, hogy Nála keressenek menedéket:

„Amikor a Koránt hirdeted, keress menedéket Allahnál a megkövezett Sátán elől!” (Korán, 16:98)

Akik hisznek és bíznak Istenben, és akik e szerint cselekednek, azoknak a sátán nem tud semmiben sem ártani. Így olvashatunk erről a Koránban:

„Bizony nincs néki hatalma azok fölött, akik hisznek, és akik az Urukra hagyatkoznak.” (Korán, 16:99)
 

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115329/a-koran-olvasasakor-istennel-keressunkhttp://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115329/a-koran-olvasasakor-istennel-keressunkMon, 28 May 2012 19:58:15 +0300
A magas láz megelőzését szolgáló hormon: A kortizol A magas láz megelőzését szolgáló hormon: A kortizol

A mellékvesék által termelt hormon, a “kortizol” számos feladatot lát el az emberi testben. Ezek közül az egyik a lázhoz kapcsolódik.

A láz a betegséggel való küzdelem egyik jele. Amikor az ember belázasodik, rákényszerül arra, hogy ágyban maradjon, pihenjen. Így a test a szükséges energiát nem használja fel a mindennapi teendőkre, a járásra, a sétára, a munkavégzésre stb. A láz nem a betegség egyik mellékhatása, hanem egy egyedi módon beállított biztonsági óvintézkedés, amely rákényszeríti az embert arra, hogy pihenjen. A hőmérséklet emelkedését az agy hőszabályozó központja végzi, ami egy IL-1 nevű anyag hatásara lép működésbe.

A kortizol hormon egy másik csodálatos hatása nagyon magas láz esetén mutatkozik meg. A kortizol az összes többi feladata mellett gondoskodik arról, hogy levigye a már életveszélyesen magas lázat. Ha az ember magas láz hatására életveszélyes állapotba kerül, a kortizol közbelép, és az agy hőszabályozó központját aktivizáló IL-1 anyag termelését leállítja, aminek következtében lemegy a láz.

Felmerül a kérdés, hogy a kortizol hormon honnan tudja, hogy az IL-1 megnöveli a testhőmérsékletet, és hogy a magas láz veszélyes az ember számára? Hogyan szerzett tudomást arról, hogy hol termelődik és mi alapján döntött arról, hogy leállítsa annak termelését?

Ez a szabad szemmel nem látható apró molekula számos tulajdonsággal lett felruházva. Ahhoz, hogy ez a molekula mindezt véghezvigye, ezekkel az egyedi tulajdonságokkal kellett létrejönnie. Tudatlanságra vallana azt állítani, hogy a kortizol hormon ezekkel a jellegzetességekkel együtt a véletlen eredményeképp jött létre. Ez a hormon, Isten tökéletes és harmonikus teremtésének egy újabb bizonyítéka:

„… Az én Uram tudása mindent magába foglal. Vajon nem akarjátok megszívlelni az intést?” (Korán, 6:80)
 

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115328/a-magas-laz-megelőzeset-szolgalohttp://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115328/a-magas-laz-megelőzeset-szolgaloMon, 28 May 2012 19:54:22 +0300
Figyelem! Fontos emlékeztető „Ha [ilyen] házakba léptek be, akkor köszöntsétek egymást áldott, jó üdvözlettel, amely Allahtól való. Így magyarázza meg nektek Allah a verseket. Talán éltek az eszetekkel!” (Korán: 24, 61)

Ebben az ájában Isten elrendelte a hívőknek, hogy köszöntsék egymást, amikor belépnek egymás házaiba. Amikor köszöntik egymást, áldott, jó üdvözlettel tegyék azt. Szándékuk az legyen, hogy (a köszöntéssel) áldott és szép életet kívánjanak, egy olyan életet, ami összhangban van a Koránnal és a vallással. Figyeljünk arra, hogy milyen szándék vezérel bennünket, amikor üdvözöljük egymást. Ez nagyon fontos.
 

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115327/figyelem-fontos-emlekeztetőhttp://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115327/figyelem-fontos-emlekeztetőMon, 28 May 2012 19:53:18 +0300
Mikrokatonák: a fehérvérsejtek Egy csepp vérben hozzávetőlegesen 400 ezer apró katona található, amelyeket fehérvérsejtnek nevezünk. Normál körülmények között a fehérvérsejtek száma mm3-ként 7 és 10 ezer közé esik, de amikor az emberi szervezetnek komoly védelemre van szüksége, ez a szám hirtelen 30.000-re emelkedhet. Ezeknek a katonáknak az a feladata, hogy a szervezetet megvédjék a mikroszkopikus méretű ellenségektől. A fehérvérsejteket úgy programozták be, hogy minden élő és élettelent elpusztítsanak, ami nem tartozik az emberi testhez. Pontosan ezért a szervezetbe jutó baktériumokat, vírusokat és minden más anyagot, amely a szervezet számára veszélyt jelenthet, megtalálja, megvizsgálja és a legmegfelelőbb pillanatban elpusztítja.


A fehérvérsejtek felépítésüket tekintve különböznek a vérben található többi sejttől. Például a vörösvértestek sejtmag nélküliek. A fehérvérsejtek pedig magvas sejtek és megtalálható bennük minden sejtszervecske. A fehérvérsejtek élettartama néhány nap, fertőzés esetén néhány óra. Szemben a feltételezéssel, hogy milyen rövid élettartamuk van, ennek rendkívül fontos szerepe van az emberi test védekezésének tekintetében.A küzdelemben részt vevő, elfáradt fehérvérsejtek elhalnak és ezt követően azonnal egy egészséges, védekezés tekintetében sokkal erősebb fehérvérsejt termelődik. A fehérvérsejtek tulajdonképpen nem egy sejtből állnak. A fehérvérsejt különböző katonákból tevődik össze, a neve egy általános kifejezést takar, amellyel azokat a sejteket látták el, melyek az emberi testért folytatott küzdelemben vesznek részt. A katonákat két fő csoportba sorolhatjuk. Az első csoportot a granulociták képezik. Ők azok, akik először találkoznak az ellenséggel és szemtől szemben küzdenek velük. A második csoportba tartoznak a nyiroksejtek (limfociták), akik egyedi fegyvereket gyártanak az ellenség elpusztítására.


A nyiroksejtek a vérben található többi sejthez képest eltérő tulajdonságúak. A szövetekben lévő nyiroksejtek száma meglehetősen nagy a vérben lévő nyiroksejtekhez képest. Ezek a sejtek a szövetben majdhogynem a szövet alapját képezik, megvédik a szövetet a mikrobákkal szemben. Ez esetben miért vannak nyiroksejtek a vérben?

A fehérvérsejtek tulajdonképpen szállítóeszközként használják a vért. Azokhoz a rendőrökhöz hasonlítanak, akik rendszeres őrjáratot végeznek. A fehérvérsejtek a test egész részét bejárják a vér segítségével és az öreg, erőtlen fehérvérsejtekkel teli szöveteket megerősítik. Képtelenség az evolucionisták állítása, miszerint egy ilyen átgondolt és gyorsító rendszer a véletlen eredményeképpen jött volna létre. Teljesen nyilvánvaló, hogy egy értelem nélküli atomokból álló sejt képtelen önmagát olyan képességekkel felruházni, mint az értelem, tudás, illetve olyan tulajdonságokkal ellátni önmagát, amelyek az emberi test védelmét szolgálják. Továbbá ezeknek az apró élő szervecskéknek a többi sejt oltalmazásáért folytatott harca egy rendkívül fontos részlet. Ezeknek a szemmel nem látható sejteknek az önfeláldozása Önökért és az ugyanilyen önzetlenséggel felruházott több millió sejt a testünkben, egytől egyig része annak a több millió csodának, melyek ott vannak az Önök szeme előtt.
 

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115325/mikrokatonak-a-feherversejtekhttp://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115325/mikrokatonak-a-feherversejtekMon, 28 May 2012 19:52:07 +0300
A Korán csodái: a vér megtiltásában rejlő bölcsességek a Koránban 2 „Csupán a döglött állat [húsát] tiltotta meg nektek és a vért és a disznóhúst és aminek [a levágásakor] nem Allahhoz, hanem máshoz fohászkodnak. Ám, aki kényszerű helyzetben [eszik ilyesmit], anélkül, hogy [a tilalmast] áhítozna, vagy át akarná hágni [az előírást], az nem követ el vétséget. Allah megbocsátó és könyörületes.” (Korán, 2:173)

Ha a vér pH-értéke (sav-bázis egyensúlya) helytelen táplálkozás vagy káros kémia hatások következtében nagyobb savasságot vagy lúgosságot jelez, a káros mikróbák megváltoztathatják formájukat, amely különböző betegségek kialakulásához vezet. Az egészség megőrzése érdekében fontos, hogy a vér pH-értéke 7.3 körüli érték legyen. Egy kis eltérés ebben az értékben is elegendő lehet ahhoz, hogy felboruljon ez az egyensúly és ahhoz, hogy mikroorganizmusok a környezethez való alkalmazkodás következtében károsabbá váljanak. A vér sterilitása hasonló a kint felejtett tej romlásához. A vérben amúgy is előforduló mikróbák ehhez az új környezethez igazodva képesek káros hatások kifejtésére.

Mindezek mellet a vér nem megfelelő táplálék. Az emésztést elősegítő fehérjék: az albuminok, a globulinok és a fibrinogének előfordulása a vérben meglehetősen alacsony, 100 ml. Ez a mennyiség a vérben hozzávetőlegesen 8 gramm. Ugyanez a helyzet a zsírokkal is. A vérben továbbá nagy mennyiségben hemoglobin is található, mely az emésztést rendkívül megnehezíti és szerkezete annyira összetett, hogy a gyomor nem fogadja be. A vér alvadásakor a fibrinogén fibrinné változik és létrehoz egy hálót, mely vörösvérsejtekből áll. A fibrin egyike azon fehérjéknek, amelyek emésztése megehetősen nehéz, valamint tovább nehezíti a vér felszívódását. Következésképpen az egészségügyi szakértők egyhangú véleménye az, hogy a vér semmilyen formában nem alkalmas az emberi fogyasztásra.

A Magasztos Isten így adta hírül az emberek számára:

„Tilalmas nektek a döglött állat [húsa], a vér, a disznóhús és aminek [a levágásakor] máshoz fohászkodnak mint Allah; a megfojtott, az agyoncsapott, a [zuhanás miatt] halálra zúzódott, a [más állattól] felöklelt, a vadállatoktól szétmarcangolt [állatok húsa] - kivéve, ha [még nem szenvedtek ki és] ti vágjátok le azokat -, és az, amit áldozati kövön vágtak le, [továbbá tilalmas nektek] nyilakkal sorsot húzni. Ez istentelenség. A hitetlenek ezen a napon föladták a reményt, hogy árthatnak a vallásotoknak. Ne féljetek [hát] tőlük, [de] féljetek engem! Ezen a napon kiteljesítettem nektek a vallásotokat, teljessé tettem számotokra a kegyelmemet és kiválasztottam nektek vallásotok gyanánt az iszlámot. Aki nem a rossz iránti hajlandóságában, hanem éhségtől űzetve kényszerül [az étkezési tilalmat megszegve] vétkezni, úgy Allah megbocsátó és kegyes.” (Korán, 5:3)

Akik engedelmeskedtek Isten eme parancsának, egy olyan rossz dologtól menekültek meg, amelynek abban a korban még nem voltak tudatában. Mindaz, aki hisz Istenben, bízik Benne és betartja az Ő parancsait és távol tartja magát a tiltásoktól, amiket Isten elrendelt, egyfelől a túlvilági életét tekintve hasznos életet él, másfelől Isten oltalma alatt áll és az Ő végtelen könyörülete veszi körül.
 

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115324/a-koran-csodai-a-verhttp://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115324/a-koran-csodai-a-verMon, 28 May 2012 19:50:42 +0300
Mi van a vérünkben? Ha egy seb keletkezik testünk bármely részén, rögtön vérezni kezd. Ez azt mutatja meg számunkra, hogy testünket teljes mértékben behálózzák az erek. Olyan hosszúak, hogy ha kiterítenénk őket a földre, hozzávetőlegesen százezer kilométer hosszúak lennének.

Rendkívül fontos az erek jelenléte a test minden részén. Az ereknek köszönhetően jut el az oxigén és a táplálék a sejtekhez, amelyek nélkülözhetetlenek a sejtek működéséhez. Egy szállítmányozó céghez hasonlóan a vérben először a szállítandó anyagot csomagolják be, majd a vérsejtekre felrakodják az árut és leszállítják annak a sejtnek, amelyiknek szüksége van rá. Az oxigén, a zsír és az aminosavak csomag formájában haladnak a vérben, és amint elérnek a megfelelő sejthez, ott lepakolják őket. Ebben a szállítási rendszerben soha nem történik hiba. Ezek az anyagok a megfelelő sejtnek a megfelelő időben és mennyiségben kerülnek kiszállításra. Ellenkező esetben, tegyük fel, hogy oxigén helyett zsír szállítódik egy sejtnek. Ez a hiba az adott sejt halálához is vezethet. Jól látható, hogy egy apró hiba milyen nagy károkat okozhat. De ilyen hiba nem történik. Azért, mert ezek egyike sem a véletlen eredményeképp jött létre. Teremtőnk, Isten ezt a rendszert is tökéletesen alkotta meg és adta szolgálatunkra.

A vér bejárja az egész testet, ezzel egy időben nagyon sok feladatot lát el. Most vessünk egy rövid pillantást arra, hogy mik is ezek a feladatok.

Teherszállítás

Beszéltünk arról, hogy a különböző anyagok a vér segítségével jutnak el a megfelelő szervekhez. A vérsejtek a szállítás során felrakodják az olyan elhasznált anyagokat, mint a széndioxid és gondoskodnak arról, hogy azok kikerüljenek a szervezetből.

A folyékony halmazállapotú vér hiba nélkül látja el ezt a feladatot, ami rendkívüli figyelmet és felelősséget követel meg. A benne szállítandó anyagok mindegyikéről nagyon jól tudja, hogy mi az, milyen folyamatnál használják azt fel, és azt is, hogy hol kell lerakni. A sejtből felvett széndioxidot véletlenül sem adja oda egy másik sejtnek. Minden esetben felveszi a sejtekből a széndioxidot és helyette oxigént ad le nekik. A vér fáradhatatlanul és hibátlanul látja el ezt a feladatot. Ennek az az oka, hogy ez is egy részét képezi annak a tökéletes rendszernek, melyet Isten alkotott meg a testünkben. Ezek a vérsejtek feltétel nélkül engedelmeskednek az Urunk által teremtett rendszernek, és ezért hiba nélkül látják el feladatukat.

A sejt katonái

Testünk minden egyes nap különböző baktériumokkal, vírusokkal és mikrobákkal száll harcba. Néhányuk szervezetbe jutását meggátolják, de vannak, amelyeknek sikerül bejutniuk. Szervezetünkben egyedi védekező sejtek vannak jelen azért, hogy felvegyék a harcot ezekkel a mikrobákkal. Ezek a sejtek a vérben látják el feladatukat. Katonákhoz hasonlóan védik testünket a veszélyektől azáltal, hogy harcba szállnak az ellenséggel. Amikor az ellenség megtámadja testünk egy részét, a katonák a vér segítségével eljutnak bárhova, ezáltal könnyen felveszik a küzdelmet velük. Születésünk pillanatától fogva látják el feladatukat és védik a testünket.

Urunk, nagyon fontos információkat tanított meg a sejteknek, melyek szemmel nem láthatóak, és így adta őket az emberek szolgálatára. A vérnek ezen tulajdonságai egy-egy bizonyíték Isten erejére és kegyelmére, amit az emberiség felett gyakorol.
 

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115322/mi-van-a-verunkben-http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115322/mi-van-a-verunkben-Mon, 28 May 2012 19:49:49 +0300
Akik nem hisznek, nagy veszteséget tudhatnak magukénak Azokban a társadalmakban, ahol az emberek nem a Korán erkölcse szerint élnek, sokféle, egymástól elütő személyiségtípus, jellemvonás figyelhető meg, mások és mások az emberek, másképpen látják az életet, és mások a szokásaik. Köztük viszont nem találkoztunk olyan modellel, akinek pozitív tulajdonságai vannak és kiegyensúlyozott, boldog és nyugodt. Azért, mert ezek a típusok mind egy olyan rendszerből nőttek ki, amelyben nincsen szerepe a vallásnak. Isten úgy teremtette meg az embereket, hogy csakis akkor lehetnek boldogok, ha a vallást követik és hisznek. A Korán tartalmaz egy erkölcsi modellt, amelyen kívül bármilyen életformára törekszik az ember, bármilyen személyiségtípust fejleszt ki, megint csak ugyanaz lesz az eredmény: gond, összevisszaság és boldogtalanság. Isten eképpen nyilatkoztatta ki a Koránban azoknak az embereknek a helyzetét, akik nem követik a vallást:

„Ők azok, akik tévelygést vásároltak az útmutatásért, kalmárkodásuk nem hajtott hasznot, s nem tartoznak az igaz úton vezéreltek közé. Olyanok ők, mint az, aki tüzet gyújtott; miután világosságot támasztott maga köré, Allah elvette a fényüket és sötétségben hagyta őket, úgy, hogy nem látnak. Süketek, némák és vakok; és nem térnek meg ők.
A mennydörgések elől halálfélelmükben ujjukkal betapasztják a fülüket - ám Allah [mindenfelől] körülveszi a hitetleneket.
A villám már-már megfosztja őket látásuktól; valahányszor fellobban nekik a fénye, járnak abban, ha pedig [ismét] sötétség borul föléjük, megállnak. Ha Allah akarná, bizony megfosztaná őket hallásuktól és látásuktól. Allah mindenek fölött hatalmas. Ti emberek! Szolgáljátok Uratokat, aki teremtett benneteket és azokat, akik előttetek éltek. Talán istenfélők lesztek.”
(Korán, 2:16-21)

Ez a példázat Istentől, csodálatosan rávilágít arra, miért is vannak veszteségben azok, akik a tudatlanság személyiségtípusait testesítik meg. Ezek az emberek a „tévelygést”, ebből kifolyólag a „hitetlenséget” választották a „vezetés”, vagyis a „hit” helyett. Ez a választás részükről evilági számításokra alapult, nem hozott hasznot a számukra, nem találták meg általa a vezetést, a boldogságot, és semmit, amit kerestek.

Éppen ellenkezőleg, ez a választás süketté, némává és vakká tette őket az igazsággal és a helyes dolgokkal szemben. Ezért van az, hogy bár veszteségben vannak, mégsem térnek vissza ebből a rendszerből.

Isten, az ő helyzetüket a villám példájával illusztrálja: amikor villámlik, akkor a villámlás helyén egy pillanatra világosság támad, ilyenkor egy picit haladnak, majd rögtön azután, hogy ismét minden sötétségbe borult, megállnak ott, ahol vannak. A tudatlan emberek tehát becsapják magukat ezzel a rövid, pillanatnyi haladással, és azt hiszik, hogy ez majd elég lesz a számukra. Jóllehet az ember csak akkor menekülhet meg, ha megtér Istenhez, Őt szolgálja és úgy él, ahogyan Ő elvárja – ahogyan ez az ájában is szerepel.

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115321/akik-nem-hisznek-nagy-vesztesegethttp://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115321/akik-nem-hisznek-nagy-vesztesegetMon, 28 May 2012 19:48:28 +0300
A hit igazságai a Koránban: A szúnyog „Allah bizony nem szégyelli, hogy példázatot hozzon akár egy szúnyogról vagy valami annál nagyobbról is. Bizony akik hívők lettek tudják, hogy ez az Uruktól való igazság, akik azonban hitetlenek [maradtak], azt mondják: ’Mit akart Allah ezzel a példázattal?’ Sokakat visz tévelygésbe, és sokakat vezérel általa (az Igaz útra). Ám csupán a vétkeseket viszi ezúton tévelygésbe.” (Korán, 2:26)

A bevezetőben már hangsúlyoztuk, Isten a Koránban nagyon gyakran hívja arra az embereket, hogy kutassák a természetet és vegyék észre a „jeleket”, amiket Isten teremtett bennük. Hiszen minden, ami csak van az Univerzumban, legyen bár élő vagy élettelen, jeleket hordoz magán, mely igazolja „teremtett voltát”, és minden azért létezik, hogy „Teremtője” erejét, tudását és művészetét tükrözze. Az embernek használnia kell az eszét és felelős azért, hogy észre vegye Isten jeleit és megismerje Istent.

Minden élőlény egy-egy jel, bár van néhány, amire Isten különösen felhívja a figyelmünket. Egyikük a szúnyog.

A szúnyog látszólag értéktelen és egyszerű élőlény, ám abból a szempontból, hogy Isten jeleit hordozza magán, figyelemre és kutatásra méltó, és az embernek el kell gondolkoznia rajta. Ezért „Allah bizony nem szégyelli, hogy példázatot hozzon akár egy szúnyogról vagy valami annál nagyobbról is.”

A SZÚNYOG NEM MINDENNAPI KALANDJA

Az ember általában annyit tud a szúnyogról, hogy vérszívó és vérrel táplálkozik. Pedig ez egyáltalán nem így van. Ugyanis nem mindegyik szúnyog vérszívó, csak a nőstények. Ráadásul nem is azért szívnak vért, mert ezzel táplálkoznak. A nőstény és a hím szúnyogok is virágnektárral táplálkoznak. Az egyetlen ok, ami miatt a nőstény szúnyogok mégis vért szívnak az, hogy petéik fejlődéséhez szükség van a vérben megtalálható fehérjére. Más szóval, a nőstény szúnyog azért szív vért, hogy biztosítsa fajának fennmaradását.

Mielőtt rátérnénk a szúnyogok további jellemzőire, észben kell tartanunk valamit: ha tudatosan vizsgáljuk ezt az élőlényt, amelyre Isten az ájában felhívja a figyelmet, egyértelmű és nyilvánvaló tény, hogy a szúnyogok nem jöhettek létre véletlenül. A szúnyogokat is Isten teremtette, akárcsak a többi élőlényt a Földön.

A szúnyog legszokatlanabb és leginkább csodálatot ébresztő tulajdonságainak egyike kifejlődésének folyamata. Hogyan lesz az apró lárvából kifejlett szúnyog? A történet a következő:

A nőstény szúnyog, nyáron vagy az őszi hónapokban a fejlődő petéket nedves levélre vagy egy kis kiszáradt tóra rakja. Az anyaszúnyog, a hasán található finom érzékelőkkel először a földfelszínen megfelelő környezet után kutat petéi számára. Ha talál egy megfelelő helyet, megkezdi a peték lerakását. A kevesebb, mint egy milliméter hosszúságú peték egyesével vagy csoportokban sorakoznak egymás mellett. Vannak olyan fajok, amelyek petéiket tutajszerűen, szorosan egymás mellé rakják le. Némely petecsoport több, mint 300 petéből áll.

Az anyaszúnyog által gondosan lerakott fehér színű peték azonnal sötétedni kezdenek és egy-két óra leforgása alatt teljesen feketévé válnak. Ez a sötét szín fontos a peték védelme érdekében, megakadályozza, hogy a rovarok illetve a madarak észrevegyék őket. A környezethez igazodva, melyben a petéken kívül más lárvák is vannak, megváltozik a színük, és ez védelmezi meg őket.

A színváltozás, különféle folyamatokon át, meglehetősen bonyolult kémiai reakciók eredményeképpen valósul meg. Természetesen, sem a peték, sem a lárvák, sem pedig az anyaszúnyog nincsenek tudatában a szúnyogok különböző fejlődési stádiumainak illetve színváltozásuknak. Arról sincsen szó, hogy ezek az élőlények maguktól hoznának létre egy ilyen rendszert, vagy hogy ez a rendszer véletlenül keletkezett volna. A szúnyogok, attól a perctől kezdve, hogy megjelentek, ezzel a rendszerrel együtt jelentek meg.

KIBÚJÁS A PETÉBŐL

Amikor a költési időszak befejeződik, az aprócska lárvák, szinte egyszerre ugyanazon időben kezdenek előbújni a petékből. Mivel élelemellátásuk folyamatos, gyorsan növekednek. Rövid idő elteltével bőrük megfeszül, ami megakadályozza, hogy tovább nőjenek. Ez azt jelenti, elérkezett az első vedlés időszaka. Ebben a periódusban a bőr, mely meglehetősen kemény és merev, könnyen elszakad. A szúnyoglárva még kétszer fog vedleni, amíg eléri a teljes fejlettséget.

A módszer, ahogyan a lárvák táplálkoznak, rendkívül érdekes. Van két nyúlványuk, ami olyan, mint egy szőrös legyező, ezzel apró örvényeket hoznak létre a vízben, így biztosítják, hogy a baktériumok és más mikroorganizmusok a szájuk felé áramoljanak. A lárvák a vízben fejjel lefelé állnak, légzésüket pedig egy olyan tömlő segíti, amit a búvárok használnak és amely hasonlatos ahhoz a berendezéshez, ami biztosítja a tengeralattjárók számára, hogy hosszú ideig a víz alatt maradjanak. Testük nyúlós nedvet választ ki, mely megakadályozza, hogy a víz be tudjon folyni azokba a buborékokba, ahonnét a levegőt nyerik. Láthatjuk, hogy ez az apró élőlény számos egyensúlyi állapot összjátékának köszönhetően marad életben. Ha nem lenne a légtömlő, a lárvácska életképtelenné válna. Ha nem lenne a ragacsos folyadék, a légbuborék megtelne vízzel. Ha pedig ez a két rendszer nem egyszerre működne, hanem más-más időben egymástól függetlenül, az a szúnyog halálához vezetne ebben a korai periódusban. Ez is azt bizonyítja, hogy a szúnyog minden mechanizmusával tökéletes formában bukkant föl, vagyis teremtés eredménye.

Az apró lárvák még egyszer vedlenek. Az utolsó vedlés nagyban különbözik a többitől. A lárvák elérkeztek az utolsó, „báb” stádiumba, hogy aztán igazi szúnyog legyen belőlük. A báb, amiben eddig tartózkodtak, igencsak feszül rajtuk. Ez azt jelenti, hogy a bábnak immár ki kell bújnia bőréből. Az előbukkanó állat annyira más, hogy nehéz elhinni, ugyanarról az élőlényről van szó, csak más fejlődési szakaszról. Ez a folyamat oly bonyolult és oly törékeny, hogy nyilvánvaló, sem a lárva sem a szúnyog nem lehetett a kitervelő…

Az utolsó átváltozás során elzáródnak a légbuborékok, melyek egy cső segítségével nyúltak a víztükör fölé, így az állat félő, hogy levegő nélkül marad. Az újonnan előbújó élőlény azonban már másképpen lélegzik: a fején található két csövecske segítségével. Még mielőtt kibújna a bábból, kidugja a csövecskéket a vízből. A szúnyog immár jócskán kifejlődött. Csápjai vannak, akár az antennák, ormánya, lába, mellkasa, szárnyai, hasa, szemei pedig szinte az egész fejét elfoglalják. Készen is áll a repülésre.

A báb a fejnél válik le az állatról. Ennél a szakasznál a legnagyobb veszélyt az jelenti, ha víz szivárog a bábba. A szétválási ponton azonban a szúnyog fejét egy jellegzetes ragacsos folyadék borítja, amely megakadályozza, hogy a fej a vízzel érintkezzen. Ez egy igen fontos pillanat. Mivel a legapróbb szélmozgás is előidézheti, hogy az állat a vízbe essék és megfulladjon, a szúnyog kénytelen úgy előbújni, hogy kizárólag lábaival érintse a vizet. És sikerül is neki!

De vajon az első szúnyog hogyan tett szert erre a „képességre”, miután kifejlődött? Vajon a lárva magától „határozta el”, hogy háromszori vedlés után szúnyog lesz belőle?

Természetesen nem. Nyilvánvaló, hogy ez az élőlény, melyet Isten példaként állít az emberek elé, szándékos teremtés eredménye.

Ami a szúnyog „vérszívó” technikáját illeti, ez egy olyan részletes struktúrák együttműködéséből adódó összetett rendszer függvénye, amelytől elakad az ember szava.

A szúnyog, miután rászállt a célpontra, ormányának apró ajkai segítségével először kiválaszt egy pontot. Szívószervét, ami hasonlatos egy injekciós tűhöz, speciális tok védi. Vérszívás közben ez a tok visszahúzódik a szívószervről.

A bőr átlyukasztása nem úgy történik, ahogy mi azt gondolnánk, nem a szívószervet döfi az állat a bőrbe. Ez a feladat a két állkapocsra vár: a szúnyog felső állkapcsa olyan éles, akár a kés pengéje, az alsó állkapcson pedig hátrahajló fogak találhatók. Miközben az alsó állkapcsát a szúnyog előre-hátra mozgatja, mintha fűrészelne vele, a felső állkapcsát használva mintegy elvágja a bőrt. Amikor a szívószerv, melyet az így keletkezett sebbe helyez eléri az eret, a fúrómunka véget ér. A szúnyog akkor már megkezdte a vérszívást.

Mint tudjuk, az emberi test tartalmaz egy véralvadást elősegítő enzimet, amely azonnal megállítja a helyi vérzést, ha az erek a legkisebb mértékben megsérülnek. Ez az enzim nagy problémát kellene, hogy jelentsen a szúnyog számára. Hiszen a szúnyog ütötte sebre a test azon nyomban reagál, a vér alvadni kezd, a seb pedig normális esetben beforr. Ez azt jelentené, hogy a szúnyog bizony nem tud vért szívni.

Neki azonban nincsenek ilyen problémái. Teste ugyanis egy speciális folyadékot választ ki, amely semlegesíti a véralvadásért felelős enzimet. Mielőtt a vérszívást megkezdené, ezt a folyadékot fecskendezi az illető élőlény érfalán ütött nyílásba. Így aztán semmi gond, a szúnyog elérte, amit akart. A szúnyogcsípés helyén jelentkező viszkető érzés és duzzanat is ennek a véralvadásgátló folyadéknak a hatásaként jelenik meg.

Ez, kétségtelenül nem mindennapi folyamat, és a következő kérdéseket juttatja az eszünkbe:
 

  1. Honnét tudja a szúnyog, hogy az ember testében létezik egy ilyen véralvadást elősegítő enzim?
     
  2. Ahhoz, hogy saját testében ellenanyagot termeljen, amivel az enzimet hatástalanítja, a szúnyognak ismernie kellene az enzim (kémiai) összetételét. Vajon ezt honnan tudja?
     
  3. Még ha meg is szerezné (!) ezt az információt, hogyan tudná létrehozni azt a „technikai berendezést”, amivel saját testében kiválaszthatja ezt a folyadékot és eltovábbíthatná szívókájába?Egyszerű a válasz ezekre a kérdésekre: a szúnyog ezekre nem képes. Nem rendelkezik sem a megfelelő értelemmel, sem kémiai információi nincsenek, és hiányzik a „laboratóriumi” felszereltsége is, amellyel ezt a folyadékot elő tudná állítani. Végül is egy pár milliméteres, értelem és tudat nélküli szúnyogról beszélünk!…

Isten az, aki ilyen hihetetlen, rendkívüli és csodálatos rendszerrel megáldotta őt, Ő az, aki megteremtette az embert is és a szúnyogot is, „Aki Ura az egeknek és a földnek, és annak, ami a kettő között van”.


 

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115320/a-hit-igazsagai-a-koranbanhttp://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115320/a-hit-igazsagai-a-koranbanMon, 28 May 2012 19:47:27 +0300
A hit igazságai a Koránban: A légy „Ti emberek! Példabeszéd hangzik el! Hallgassatok rá! Akikhez Allah helyett fohászkodtok, azok még egy legyet sem tudnak teremteni, még akkor sem ha [mindannyian] összefognának erre. (…) Nem mérték föl Allahot az Ő mértéke szerint. Allah erős és hatalmas.” (Korán, 22:73-74)

Panoramikus látás több ezer lencséből

A légy szemét hatszögletű lencsék alkotják, ez a felépítés szélesebb látóteret biztosít az állat számára, mint a hagyományos lencse. Egyes fajtáknál ezeknek a lencséknek a száma eléri az ötezret. Emellett, a légy szemei gömb felépítésűek, ez lehetővé teszi, hogy az állat hátrafelé is lásson, ami óriási előny, ha az ellenségtől menekülésre kerül a sor.

A légy szívópumpája: az ormány

A légy egyik jellegzetessége, hogy hasonlóan számos más élőlényhez, a táplálékot a száján kívül zúzza össze. Ormánya segítségével egy speciális folyadékot enged a táplálékra, mely lehetővé teszi, hogy az étel a légy számára emészthető állapotba kerüljön. Ezután a torkában található szívópumpákkal magába szippantja a táplálékot.
 

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115319/a-hit-igazsagai-a-koranbanhttp://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/115319/a-hit-igazsagai-a-koranbanMon, 28 May 2012 19:46:16 +0300
A hit igazságai hozzájárulnak ahhoz, hogy a hit gyarapodjon „Akik megemlékeznek Allahról állva, ülve és az oldalukon [fekve], és elgondolkodnak az egek és a föld teremtésén [mondván]: ’Urunk! Nem hiába teremtetted ezt! Magasztaltass! Óvj meg minket a Tűz kínzásától!’” (Korán, 3:191)

A hit igazságai az egyik legfontosabb ok, ami eszköz lehet abban, hogy az emberek higgyenek. Aki nem hisz, az semmivel sem törődik igazán. Nem képes meglátni a teremtés bizonyítékait, amik körülveszik őt. Mivel a társadalom, amelyben él, hátat fordít a vallásnak, gondolatai csakis a mindennapi élet dolgaiban merülnek el, érzéke és tudata pedig olyannyira eltompult, hogy nem képes észrevenni a sok-sok igazságot, a teremtés igazságait, melyek mindenütt ott vannak környezetében. Jóllehet van remény arra, hogy ha egy ilyen embernek, feltéve hogy őszinte és lelkiismeretes az illető, a hit igazságairól beszélünk, hinni fog Isten létében és Egyedülvalóságában és abban, hogy minden élőt és élettelen dolgot Isten teremtett, és van remény arra, hogy az illető felméri Isten végtelen bölcsességét és erejét. A hit igazságai egy-egy fontos eszköz, mely abban segít azoknak, akik bár lelkiismeretesek, ám a hitetlenek befolyása miatt nem tudnak az igazságról, hogy – Isten engedelmével – hívőkké váljanak.

Mivel ez a világ a próbatétel helyszíne, hiba lenne olyan csodára várni, mely mindenkit arra kényszerít, hogy higgyen, nem hagyva lehetőséget az ember lelkiismeretének a választásra. Ha például egy magból alig hogy a termőföldbe hullott, néhány pillanattal később egy hatalmas fa nőne ki, biztosan óriási érdeklődést váltana ki az emberekből és hatalmas csodának tartanák azok, akik szemtanúi. Mivel azonban a sok milliárd fa lassan és fokozatosan megy át ezen a változáson, ez senkiben sem kelti első ránézésre a csoda érzetét.

Vagy vegyünk egy másik példát. Tegyük fel, hogy az emberi test, mely átlagosan 60-70 év alatt öregszik meg, hirtelen, egyetlen pillanat alatt használódna el az Ön szeme láttára. Ha egy újszülött néhány perc leforgása alatt gyorsan felnőne, érett emberré válna majd megöregedne, persze hogy mindenki hihetetlennek tartaná, és aki látja, bizony elgondolkodna ezen… Ne feledjük azonban, hogy ez most is ugyanúgy megtörténik, az egyetlen különbség csupán az idő eltelte. Ugyanannak a csodának csaknem észrevehetetlenül lassú volta teljesen szokványos azok számára, akik nem figyelnek oda, akiknek a tudata tompa és nem gondolkodnak. Pedig ez az esemény maga a csoda. Ahhoz, hogy az ember észre vegye ezt a csodát az szükséges, hogy őszintén és lelkiismeretesen részleteiben vizsgálja meg a dolgokat, és lássa a teremtés bölcsességét és az igényességet, ami ezekben a részletekben rejlik.

Aki könnyelmű, az nem láthatja meg azt az igazságot, hogy minden, ami körülveszi őt, beleértve a saját testét, és minden, ami csak van az Univerzumban, a teremtés egy-egy csodája. A Koránban így inti Isten az embereket ebben a kérdésben:

„Vajon nem láttad-e, hogy Allah vizet küldött le az égből és forrásokként bocsátotta a földbe? Aztán különféle fajta gabonát sarjaszt általa. Majd elszárad és látod, hogy elsárgult. Aztán száraz kóróvá teszi. Intés van ebben azoknak, akiknek eszük van.” (Korán, 39:21)

És itt mutatkozik meg, miért is olyan fontos a hit igazságairól részletesen beszélni. Ha megmutatjuk azoknak az embereknek, akik bár nap mint nap szembesülnek a teremtés megannyi bizonyítékával, a tökéletes harmóniával, mégis könnyelműen elsiklanak felette, mi minden rejlik ezekben, nagyban hozzájárulunk ahhoz, hogy nemtörődömségük megszűnjön. Ha felhívjuk a figyelmet a hit igazságaira, melyekhez az évek során az emberek hozzászoktak, ám nagyon sokan nem vették a fáradságot, hogy elgondolkozzanak rajtuk, azzal eszközei lehetünk annak, hogy az emberekben kialakuljon a hit tudata, hogy a lelkiismeretük szavát kövessék, és megszűnjön a hitetlenség befolyása.

Aki hallgat a lelkiismeretére, az látván a hit igazságait, elsőként arra fog gondolni, ez nem jöhetett létre véletlenül vagy magától. Megérti, hogy van egy hatalmas erő, amely megteremtette ezeket, Ő Isten, és hinni fog Benne.
 

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/114481/a-hit-igazsagai-hozzajarulnak-ahhozhttp://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/114481/a-hit-igazsagai-hozzajarulnak-ahhozThu, 03 May 2012 23:54:01 +0300
A hit igazságai elmélyítik a hitet „És az Ő jelei közé tartozik az egek és a föld teremtése és az, hogy mindenféle állatot terjesztett el rajta. És megvan hozzá a hatalma, hogy összegyűjtse őket, amikor csak akarja.” (Korán, 42:29)

A hit igazságairól nem csak azoknak nagyon fontos tanulni és gondolkodni, akiknek nincsen Istenhitük, hanem azoknak is, akik hisznek. Isten a Koránban megparancsolja a hívőknek, hogy gondolkodjanak el mélyen a Világegyetem teremtett bizonyítékairól, kiemelve ezzel a hit igazságainak jelentőségét.

Egy hívőnek nem csak imádkoznia kell, böjtölnie és a többi Istenszolgálatot elvégezni, hanem képes kell, hogy legyen az elmélyült gondolkodásra. Az „egekben és a földön” fellelhető teremtés bizonyítékain való elmélyült gondolkodás, ahogyan a Korán felhívja erre a figyelmet, eszköze lesz annak, hogy a hívő hite növekedjen, hogy szilárd bizonyossággal higgyen. Az egyik Korán-idézetben Isten ekképpen adja tudtunkra, hogy a Földön fellelhető bizonyítékok a szilárd bizonyossággal való hit felé irányítják az embert:

„És akiknek szilárd bizonyosságuk van, azoknak jelek vannak a földön és saját magukban. Nem akartok látni?” (Korán, 51:20-21)

Az ája világosan kimondja, hogy az emberben saját magában és a földkerekségen a hit igazságai eszközzé válnak abban, hogy az ember szilárd bizonyossággal higgyen. Az ilyen hit maga után vonja azt is, hogy az illetőnek nő az Istenfélelme, vagyis tudatosabban és pontosabban hajtja végre Isten parancsait és engedelmeskedik tiltásainak. Aki elmélyülten gondolkodik a teremtés bizonyítékain, annak Istenszolgálatai az elégedett nyugalom állapotában telnek, és immáron szilárdan meg van győződve arról, hogy Isten látja az ő cselekedeteit, illetve hogy jótetteiért cserébe Isten meg fogja őt jutalmazni. Ugyanígy annak tudata, hogy Istennek a legapróbb hibáról is tudomása van arra készteti, hogy bűnbocsánatért esedezzen és azonnal hátat fordítson hibáinak.

Isten a Koránban azt mondja a hívőknek:

„Ti hívők! Féljétek Allahot, szoros közelségét áhítozzátok és szálljatok harcba az Ő útján! Talán boldogulni fogtok!” (Korán, 5:35)

Amint az ája hírül adja, ha az ember keresi azokat a dolgokat, amelyek közelebb viszik őt Istenhez, az egy olyan út, melyen járva remélheti, hogy üdvözülni fog. A hit igazságai is olyan eszközök a hívők számára, melyek révén mélyebben megértik Isten létét, tulajdonságait, és amelyek biztosítják, hogy az ember közelebb kerüljön Istenhez. Ha például Isten teremtményeit, az élőlényeket vizsgáljuk, szemügyre vesszük tökéletes felépítésüket és a bennük rejlő rendszereket, és elgondolkozunk ezeken, akkor közelebbről tanúi lehetünk Isten végtelen bölcsességének és erejének.
Aki például az emberi test csodálatos felépítését tanulmányozza, az nyilvánvalóan látni fogja Isten létezését és művészi alkotását, és rájön, hogy minden, beleértve saját testét is, Isten alkotása, és minden, beleértve őt magát is, Isten állandó felügyelete alatt áll. Ugyanakkor észreveszi önnön gyengeségét, miáltal még közelebb kerül Istenhez. Közelséget érez Isten iránt, és ezért még inkább arra fog törekedni, hogy az Ő elégedettségét és kegyelmét elnyerje. Ha például korábban felesleges dolgokkal múlatta szabadidejét, ezentúl sokkal inkább Isten tetszésének elnyerését tartja szem előtt, Istenszolgálatait nagyobb lelkesedéssel végzi majd.

Összegzésképpen: a hit igazságai igen fontos szerepet játszanak abban, hogy a felületes és színlelt hit megingathatatlan bizonyosságú, erős hitté változzon.
 

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/114478/a-hit-igazsagai-elmelyitik-ahttp://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/114478/a-hit-igazsagai-elmelyitik-aThu, 03 May 2012 23:49:30 +0300
A hit igazságai eloszlatják a tudatlanság befolyását „Övé mindaz, ami az egekben és a földön van, és Őt illeti meg a vallás[i tisztelet] mindörökké. Vajon Allah helyett mást féltek?” (Korán, 16:52)

A kor amelyben élünk olyan időszak, amikor az ateisták és a vallás ellenségei minden erejükkel azon igyekeznek, hogy megtagadtassák az emberekkel Isten létezését és Egyedülvalóságát. Ezt ellensúlyozandó, Isten olyan lehetőségeket ad a hívőknek és olyan bizonyítékokat mutat meg nekik, amelyek megsemmisítik a hitetlenek torz és tévelygő filozófiáit. Ezen bizonyítékok élén a hit igazságai állnak.

A legnagyobb sületlenség, amit az istentagadók előterjesztettek az, hogy minden élő és élettelen dolog a véletlen folytán jött létre. Ahhoz, hogy megtörjön ez a hitetlenek által elhinteni próbált babona, és ahhoz, hogy napvilágra kerüljenek a teremtés csodái, amiket a hitetlenek megpróbálnak eltitkolni az szükséges, hogy a hit igazságait a modern tudomány tükrében vizsgálva adjuk át az embereknek. Aki lelkiismeretes és ezen keresztül, teljes nyilvánvalóságában látja az élőlények csodálatos felépítését, az Univerzum rendkívüli rendszereit valamint a milliárdnyi pontos egyensúlyi állapotot, az rájön, hogy ezek nem alakulhattak ki véletlenül, hanem mindez Isten teremtése, Istené, akinek ereje mindenek feletti. Így a hitetlenek által terjeszteni próbált gondolat, miszerint minden a „véletlen” műve, az alábbi ája tanúsága szerint szertefoszlik:„És mondd: ’Eljött az igazság és elenyészett a hamisság!’ A hamisság [mindig] elenyészik.” (Korán, 17:81)

Másrészről pedig ügyelni kell arra, hogy az az ember, akinek nincsenek információi, nincsen tudása a hit igazságairól, rendkívül védtelenné válik a hitetlen hatásokkal szemben. Ezt számos élő példával tudjuk illusztrálni. Ha a közeli múltat szemléljük, azt látjuk, hogy nagyon sok hagyománytisztelő családból származó fiatal, aki gyermekkorában vallásos nevelést kapott, a gimnáziumi vagy egyetemi éveiben környezete, barátai hatására hamar elveszti hitét. Ennek az az oka, hogy az ateisták az „értelem és tudományosság” köntösébe bújtatják hamis hitüket. Úgy állítják be magukat, mint aki mindent tud a természetről és az Univerzumról, mint aki megértette az élet szabályait és megoldotta annak rejtélyeit (rájött annak igazságaira). Ezáltal hatással tudnak lenni azokra és félre tudják vezetni azokat, akik bár hagyománytisztelő gyökerekkel rendelkeznek, a hit igazságairól nem tudnak, ezért hitük nem szilárd bizonyosságon nyugszik.

Pedig aki ismeri a hit igazságait, az könnyen felismeri az Istent megtagadók hazugságait, szélhámosságát és könnyedén megcáfolja azt. Hasznos saját maga számára és mások számára is. Míg a hit igazságainak területén való tájékozatlanság (tudatlanság) védtelenné teszi az embert az ateista hazugságokkal szemben, a hit igazságainak ismerete és megértése mindenféle tagadó szellemi irányzattal szemben felemeli a hívő embert.
 

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/114476/a-hit-igazsagai-eloszlatjak-ahttp://hu.harunyahya.com/hu/Ujsagcikkek/114476/a-hit-igazsagai-eloszlatjak-aThu, 03 May 2012 23:47:22 +0300
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net