HU.HARUNYAHYA.COMhttp://hu.harunyahya.comhu.harunyahya.com - Allah nevei - ÚjdonságokhuCopyright (C) 1994 hu.harunyahya.com 1HU.HARUNYAHYA.COMhttp://hu.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666LATÍF - Gondoskodó, szeretetteljes, gyengéd Gondoskodó, szeretetteljes, gyengéd

„Allah gyengéd a szolgáival. Ellátást ad annak, akinek akar. És Ő az Erős, a Mindenható.” (Korán, 42:19)

Mint azt korábban már említettük, két féle ember létezik: aki aláveti magát Isten akaratának, és aki megtagadja Őt. Isten nagyon sok embert teremtett, közülük azonban csak keveseknek adta meg azt, hogy az akaratának alávessék magukat. A Korán sok helyütt beszél arról, hogy az emberek többsége nem fog hinni, nem fogja meglelni a helyes utat. Ők azok, akik a sátánt követik, elfelejtették Allahot, és megtagadták Őt, jóllehet, lelkiismeretük felismerte az igazságot. Ezért ők megérdemlik, hogy a Pokol társai legyenek.

Aki viszont aláveti magát a Mindenható Allahnak és az Ő megelégedését keresve él, az elégedett lesz ezen a világon is és a túlvilágon is. Kétségkívül Istentől származó jóság az, hogy az emberekhez küldöttek jönnek, akik írásokkal (kinyilatkoztatásokkal) intik őket, hogy rátalálhassanak az igaz útra. Ez az Isteni kegyelem a Koránban így adatik tudtunkra:

„Bizony, Allah nagy kegyet mutatott a hívők iránt, amikor elküldött hozzájuk egy Küldöttet saját maguk közül, aki az Ő ájáit olvassa nekik, és megtisztítja őket, és megtanítja nekik a Könyvet, és a bölcsességet, bár előtte nyilvánvaló tévelygésben voltak.” (Korán, 3:164)

Isten, aki Latíf, hívő szolgáit minden nehéz helyzetben megsegíti, ezzel is megnyilvánítva jóságát. A Korán történeteket közöl a korábbi népekről, melyekből megtudhatjuk, hogy Isten megsegíti, támogatja az Ő hívő szolgáit és jósággal fordul feléjük. Mózes próféta népét például megmentette Fáraó zsarnokságától és örökül adta nekik a földet. Ez az igazság a Koránban így szerepel:

„Bizony, Fáraó felmagasztalta magát a földön (Egyiptomban), és a népét osztályokra osztotta, és egy csoportot elgyengített közülük, megölve a fiaikat, és élve hagyva a lányaikat. Bizony, ő a romlást terjesztők közé tartozott. És Mi kegyet akartunk mutatni azok iránt, akiket elnyomtak a földön, és vezetővé tenni őket, és örökösökké tenni őket.” (Korán, 28:4-5)

A Mindenható Allah a hívők egyetlen barátja és támogatója ezen a világon, és a túlvilágon is segítőjük lesz, rossz tetteiket jótettekre cseréli és kegyében részesíti őket. A hívők beszélgetése a Paradicsomban így hangzik erről az igazságról:

„Azt mondják majd: ’Bizony, korábban, a családunk körében féltünk. De Allah kegyes volt irántunk, és megvédett minket a perzselő Tűz büntetésétől! Bizony, mi korábban Hozzá fohászkodtunk! Bizony, Ő a Jóságos, az Irgalmas.’” (Korán, 52:26-28)

„Ő ne tudná, aki teremtette? És Ő a Kifinomult, a bensőségesen Ismerő.” (Korán, 67:14)

„Nem ragadhatja meg Őt a látás, de Ő megragad minden látást. És Ő a mindent átható, gyengéd.” (Korán, 6:103)

„Hát nem látjátok, hogy Allah küld le vizet az égből, és a föld kizöldül? Allah Gyengéd, bensőségesen ismerő.” (Korán, 22:63)

„Fiacskám! Bizony, ha csak egy mustármag súlya legyen, és legyen egy sziklában, vagy bárhol az egekben vagy a földön, Allah elő fogja hozni azt. Allah Gyengéd, Aki mindenről tud.” (Korán, 31:16)

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/175117/latif---gondoskodo-szeretetteljeshttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/175117/latif---gondoskodo-szeretetteljesWed, 04 Dec 2013 16:51:45 +0200
MUTAHHIR - Megtisztító, aki megtisztít a társítástól, a rossztól, az erkölcsi szennytől „[És emlékezzetek arra], amikor álomba burkolt benneteket - Tőle jövő biztonság gyanánt, és [amikor] vizet küldött le reátok az égből, hogy megtisztítson benneteket azzal, és elűzze rólatok a Sátán tisztátalanságát, hogy erőt öntsön a szívetekbe és szilárddá tegye a lábatokat.” (Korán, 8:11)

Az ember gyengének teremtetett. Élete végéig hibákat követ el. Természetesen egy hívő megpróbál távol maradni a hibáktól, amennyire csak lehet; ami az Isten által megparancsolt vallásos viselkedést illeti, igyekszik nem hibázni és nem bűnbe esni. Mivel azonban az ember, Isten gyenge szolgája, lehetetlen, hogy hibák nélkül éljen. Ezt az igazságot az egyik Korán ája így fogalmazza meg:

„Ha Allah megbüntetné az embereket azért, amit elkövettek, akkor nem hagyna a földön egyetlen élőlényt sem, ami mozog. Ő azonban haladékot ad nekik egy megszabott határideig. És ha eljön a határidejük - bizony, Allah átlátja az Ő szolgáit.” (Korán, 35:45)

Amit egy hívőtől Isten elvár az az, hogy Isten tetszését keresse, tisztelje az Általa megszabott határokat, mindemellett minden hibájával és bűnével forduljon Istenhez, és vegyen menedéket az Ő irgalmában. Ezek után – a Koránban hírül adottak szerint – Isten megtisztítja őt a szennytől, a bűnöktől, hiszen Isten meg akarja tisztítani az Ő hívő szolgáit. Urunk ezt az egyik ájában így adja tudtunkra:

„…Allah el akarja távolítani rólatok - ó Ház népe! - a tisztátalanságot és tisztasággal akar megtisztítani benneteket.” (Korán, 33:33)

Lehet, hogy az ember egész életén át nagy bűnökbe esett, és nem élt a Korán erkölcsi útmutatása szerint. Isten irgalma azonban hatalmas, hírül adta számunkra, hogy meg fog bocsátani azoknak, akik őszinte szívvel fordulnak Hozzá. Ez, Isten végtelen kegyelmességének a megnyilvánulása szolgái irányában. Kétség nem férhet hozzá, hogy Rajta kívül nincsen senki, aki megtisztítaná szolgáit a társítástól, a rossztól, az erkölcsi szennytől. Isten az irgalmasok között a legirgalmasabb.

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/43594/mutahhir---megtisztito-akihttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/43594/mutahhir---megtisztito-akiMon, 04 Jul 2011 23:53:20 +0300
KERIM - Nemes, Bőkezű … És aki hálás, hát az csak saját magáért hálás. És aki hálátlan, hát bizony az én Uram Gazdag, Nemes. (27:40)

Az Univerzumot a legapróbb részletekig Allah teremtette, és megformázta azt Saját tulajdonságai által. Minden, ami létezik, Tőle van. A szépség, az igényesség teljes mértékben az Ő értelmét tükrözi. Az emberek is, akárcsak a többi élőlény, az Ő akarata által jönnek erre a világra. Az ember, édesanyja méhében kezdetben csupán egy húsdarab, aztán megszületik, felnő, szép arcot kap Allahtól, miáltal Allah művészetét tükrözi. A Korán ájái így írnak az ember kiemelt helyéről a teremtmények között:

Ember! Mi tévesztett meg téged kegyes Uraddal kapcsolatban? Ő az, Aki megteremtett téged, és megformált, és megadta az arányaidat, és összeállított téged, amilyen formára Ő akart. (82:6-8)

Azonban vannak olyan emberek, akik bár rendelkeznek józan ítélőképességgel, nem gondolkodnak el azon, hogy hogyan kerültek ebbe a tökéletesen berendezett világba, és arra sem, hogy kitől kapják – ők és környezetükben mindenki – az evilági élethez szükséges javakat és ajándékokat. A Korán azt mondja az ilyen emberről:

Nem volt-e az embernek olyan időszaka, amikor nem volt említve? Az embert összevegyült cseppből teremtettük, hogy próbára tegyük, ezért adtuk neki a hallást és a látást. Mi vezettük őt az Útra legyen akár hálás, akár hálátlan. (76:1-3)

Ezzel szemben, az az ember, aki él a gondolkodás képességével, ami megadatott neki, lát és ért, eltűnődik azon, ki teremtette őt, ki bocsátja rendelkezésére azt a sok jót, amit saját erejéből soha nem lenne képes összeszedni, és elmereng azon is, hogy vajon hogyan tett szert az érzékelés, a gondolkodás és a megértés képességére. Aki ezeken elgondolkodik, annak egyetlen igazság lesz szembeszökő: Allah az, aki az embert létrehozza, és megadja neki mindazt az élethez szükséges jót, amire ő sosem tudna szert tenni, Allah, aki felettébb nagylelkű az emberrel szemben. Urunk a Koránban így szól az emberekhez: 

Olvass, Urad nevében, Aki teremtett! Megtapadt rögből teremtette az embert.Olvass! És Urad a Legkegyelmesebb,Aki a toll által tanított,megtanította az embernek, amit nem tudott.De nem! Bizony, az ember tévelygésbe megy,mert azt gondolja magáról, hogy elegendő önmagának.Bizony, Uradhoz van a visszatérés! (96:1-8)

Amint a fenti ájákban is látjuk, az ember feladata Allah felé, aki megteremtette őt és aki a Legkegyelmesebb, a hála érzése és kimutatása. Allah megszámlálhatatlanul sok jót adott az embernek, és cserébe csupán azt akarta, hogy az ember csakis Őt szolgálja és ne fuvalkodjon föl. Ezzel a tulajdonsággal és viselkedéssel pedig Allah őszinte szolgái rendelkeznek. Ők, evilági erényes életük és viselkedésük jutalmát a túlvilágon bőségesen meg fogják kapni.

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/43593/kerim---nemes-bőkezűhttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/43593/kerim---nemes-bőkezűMon, 04 Jul 2011 23:48:53 +0300
HÁFID - Lebocsátó, megalázó „(Van, akit) megaláz, (van, akit) fölemel.” (Korán, 56:3)

Minden embernek megvan a maga értelmi szintje. Minden ember lát, gondolkodik és képes következtetéseket levonni. Ha az ember például saját teste működésének tökéletességét nézi, egy nagyon sok részletre kiterjedő rendszert fog látni. Ha elgondolkozik, az értelem milyen foka nyilvánul meg ennek a rendszernek a részleteiben, könnyen tudatára ébred, hogy létezik valaki, aki mindezt megtervezte és létrehozta.

Amit itt említettünk, az persze azokra vonatkozik, akik használják az adottságaikat. Velük szemben, vannak olyan emberek is, akik egyáltalán nem gondolkodnak el az egyes eseményeken, amelyek velük történnek. Ők alkotják az emberek többségét ezen a Földön.

Akik gondolkodnak és megfogadják az intést, azok azok, akiket Isten felemelt. Ezek az emberek azon munkálkodnak, hogy pontosan megtegyék azt, ami szükséges ahhoz, hogy Isten szolgái legyenek és ebbéli tulajdonságukkal teljesen elütnek a többi embertől. A másik csoport (vagyis azok, akik nem gondolkodnak), hiába van birtokában csak az emberre jellemző képességeknek, nem használja ki őket, és alacsonyabb rendű életet él. Akár egyfajta állat, olyan életformát választanak, amely fizikai igényeik kielégítésére irányul. Ezek az emberek is Isten teremtményei, ám mivel nem használják lelkiismeretüket, nem gondolkodnak és teljesen hétköznapi életet élnek, ők azok, akiket Isten lealacsonyított. Velük kapcsolatban a Korán ezt a példát hozza fel:

A hitetlenek hasonlatosak ahhoz a jószághoz, amelyet valaki szólít, de az nem hall meg mást, csak [hangos] hívást és kiáltást. Süketek [ők], némák és vakok. Nem használják az eszüket. (Korán, 2:171)

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/43020/hafid---lebocsato-megalazohttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/43020/hafid---lebocsato-megalazoFri, 17 Jun 2011 15:36:38 +0300
VELI - Jámbor szolgáinak Barátja, gyámolító „Allah gyámolítója azoknak, akik hisznek. Kihozza őket a sötétségből a fényre. A hitetlenek gyámolítói azonban a bálványok. Kihozzák őket a fényből a sötétségbe. Azoknak a tüz lesz az osztályrészük és benne [égnek] örökké.” (Korán, 2:257)

Az embernek egyetlen igaz barátja van ezen a világon is és a túlvilágon is. Ő pedig Isten, a mi Magasztos Urunk. Urunk soha nem hagyja magára azokat, akik hisznek, minden nehézségben mellettük van és segíti őket. Velük van attól a pillanattól fogva, hogy megszülettek, addig a pillanatig, amíg meg nem halnak. Oltalmazza őket ellenségeikkel szemben. Ezért aztán mindenkinél inkább megbízható, mindig úgy ajándékoz, hogy cserébe nem vár semmit. Isten, a hívők legbizalmasabb, legközelebbi Barátja. Aki hisz Benne, azt megtisztítja mindenféle hibától és hiányosságtól, ezen a világon nagyon szép életet biztosít számára, a túlvilágra pedig olyan birodalmat ígér, amelynek áldásai soha nem szűnnek meg.

Az ember egész életében olyan embert vagy erőt keres, akiben igazán megbízik, aki minden helyzetben jókedvre deríti, aki gazdag és befolyásos. Egyesek azonban e keresés közben megfeledkeznek Urunkról, Aki megteremtette őket, Aki fenntartja az életüket, Aki hatalmas erő Birtokosa és Aki mindenre képes. Barátjukká fogadják a sátánt, aki semmi mást nem okoz számukra, mint rosszat. Ez, az ilyen emberek számára már egy sötét világ kezdetét jelenti.

Akik hisznek Istenben és hitükben őszinték, azoknak az élete becsületes és jó lesz és nem fognak legyőzetni. A legnagyobb jutalmat azonban Isten a túlvilágon adja meg nekik. Isten a hívők egyetlen igaz Barátja ezen a világon és a túlvilágon is. A következő áják adják hírül Isten „Veli” tulajdonságát:

„Allah nagyonis jól ismeri az ellenségeiteket. Allah elégséges gyámolító. Allah elégséges segítő.” (Korán, 4:45)

„[Emlékezz arra], amikor két csapat azt forgatta az eszében, hogy csüggedten abbahagyja [a harcot], holott Allah a gyámolítójuk volt. Bizony, a hívőknek mindig Allahra kell hagyatkozniuk!” (Korán, 3:122)

„És Ő az, Aki lebocsátja a záporesőt, miután föladták már a reményt, és kiterjeszti az Ő irgalmát. Ő a gyámolító és a magasztalt.” (Korán, 42:28)

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42584/veli---jambor-szolgainakhttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42584/veli---jambor-szolgainakSun, 05 Jun 2011 02:23:39 +0300
SÁFI - Gyógyító „És ha megbetegszem, akkor Ő gyógyít meg” (Korán, 26:80)

Az ember, kétségtelenül akkor érti meg leginkább önnön gyengeségét, és akkor veszi észre leginkább, mennyire szükséget látó is ő, amikor megbetegszik. Minden betegség más-más testi és lelki panaszokat vált ki az emberből. Ám mindegyik bölcs teremtés bizonyítéka. Isten erejének legnyilvánvalóbb bizonysága, hogy egy szemmel nem látható vírus is felismerhetetlen állapotba juttathatja az embert, olykor pedig nem is lehet diagnosztizálni az ember testébe bejutó mikróbát. A tudósok egyetlen vírus elpusztításáért is kísérleteket, kutatásokat végeznek, ez pedig Isten teremtésének felsőbbrendűségét mutatja.

A betegséget Isten adja, ezért annak elmúlása is teljes mértékben Isten akaratától függ. Isten, az Ő Sáfi (Gyógyító) tulajdonságának köszönhetően, véget vet a betegségnek, amikor úgy akarja. Mindemellett hiába a világ összes orvosa, hiába a legfejlettebb technológia és eszközök, hiába a legfrisebben felfedezett gyógyszerek, ha Isten nem akarja, az illető nem fog meggyógyulni. A gyógyszerek csupán eszközök a betegség enyhüléséhez. Ha Isten úgy akarja, a kezelést eszközzé téve, meggyógyítja az embert. Ha viszont Isten nem akarja, egy nagyon triviális betegség is az illető halálát okozhatja.

Amit az embernek ilyen helyzetben tennie kell az az, hogy elismeri önnön gyengeségét Urunk végtelen ereje mellett, és probléma idején mindig Hozzá fordul segítségért. Jób próféta viselkedése, türelme és alávetése a gondban, amit a sátán okozott neki, minden hívő számára követendő példa. Isten válaszolt az ő fohászára és megmentette őt a bajban. Jób próféta pedig elnyerte jutalmát türelméért és azért, hogy csakis Istenhez fordult.

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42582/safi---gyogyitohttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42582/safi---gyogyitoSun, 05 Jun 2011 02:21:46 +0300
NASZR - Segítő „És megsegítettük őket úgy, hogy ők lettek a győztesek.” (Korán, 37:116)

A hívők egyetlen segítője és oltalmazója Isten, a Legmagasztosabb.
A történelem folyamán a hívők mindenféle nehézségben, minden helyzetben Urunktól kértek segítséget, a Legmagasztosabb Isten pedig válaszolt fohászaikra. A próféták mindig kizárólag Istenhez fordultak, ha ítélkezniük kellett, ha igazságosan kellett viselkedniük és Isten tetszését akarták elnyerni, ha erőre, lehetőségre, javakra volt szükségük, ha az Istennek tetsző erkölcsöt tanították, amikor a hitetlenek elnyomását és támadásait hárították el, betegség idején, szükségben vagy az élet bármely területén, mindig kizárólag Istenhez fordultak. A Legmagasztosabb Isten válaszolt őszinte fohászaikra és mindenben megsegítette őket.

A Legmagasztosabb Isten, a hívők egyetlen segítője. Isten a Koránban a következő ájával adja hírül, hogy minden hívő szolgáját meg fogja segíteni: „...Kötelességünk volt a hívők megsegítése.” (Korán, 30:47)

Aki segíti Isten vallását, és pontosan betartja az Őáltala megszabott határokat, és az Ő tetszésére törekedvén őszinte igyekezetet mutat, az, ha Isten úgy akarja, mindig Urunk segítségét élvezheti. A szép hajlék, ahogyan a Mindenható Isten megígérte, azoké lesz, akik hisznek Urunkban, és az Ő elégedettségét keresik. Az egyik ája így szól:

„Allah megígérte azoknak, akik hisznek közöttetek és jótetteket cselekszenek, hogy őket teszi meg [a hitetlenek] utódjának a földön, amiképpen utóddá tette azokat, akik őelőttük éltek, és hogy szilárdan megerősíti nekik a vallásukat, amelyet jóváhagyott nekik, és - miután féltetek - cserébe biztonságot ad néktek. Engem szolgálnak [egyedül] és nem társítanak Mellém semmit. Akik azonban ezután [is] hitetlenek, azok a bűnösök!” (Korán, 24:55)

Egy másik ájában Isten így tudatja, hogy küldötteit megsegíti:

„A Mi szavunk már korábban elhangzott a Mi küldött szolgáinknak, hogy ők lesznek azok, akik megsegíttetnek.” (Korán, 37:171-172)

Urunk, Aki nem hagyja magára a hívőket ezen a világon, a halál után, a túlvilágon is a hívők egyetlen Oltalmazója és Segítője. A Legmagasztasabb Isten megígérte a hívőknek, hogy ezen a világon is és a következő világon is segíteni fogja őket. Nincs kétség, Isten végtelenül gyengéd és irgalmas az Ő szolgáival.

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42581/naszr---segitőhttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42581/naszr---segitőSun, 05 Jun 2011 02:20:20 +0300
MUTEKEBBIR - Mindenben, minden eseményben megmutatja hatalmasságát „Ő Allah, Akin kívül nincs más isten, a Király, a Szentséges, a Békesség, a Biztonságot adó, a Megóvó, a Hatalmas, az Óriási és a Büszke. Magasztaltassék Allah! (Mennyire fölötte áll annak), amit társítanak (Mellé)!” (Korán, 59:23)

Isten, az Ő hatalmasságát, az Ő erejét a Korán példáival beszéli el. Ezen példák egyike az, amikor Mózes próféta látni kívánta Istent. Mózes látni kívánta Istent, ezért így szólt Hozzá: „azt mondta: ’Uram! Mutasd meg nekem [Magadat], hadd nézhessek Reád!’ Ő azt mondta: ’Nem fogsz látni Engem, de nézz föl a hegyre. Ha szilárdan a helyén marad, akkor látni fogsz Engem.’ [Ám] amikor az ő Ura megmutatkozott a hegynek, akkor porrá omlasztotta azt. Mózes a földre rogyott, [mintha] villám sújtotta [volna]. Miután magához tért, azt mondta: ’Magasztaltassál! Megbánással fordulok Hozzád ismét és hívő vagyok a hívők között.” (Korán, 7:143)

Ábrahám próféta pedig, az áják tanúsága szerint, azt mondta: „Mutasd meg nekem, hogyan támasztod föl a holtakat!" Erre Isten így felelt: „Végy hát négy madarat, fordítsd magad felé [és vágd le] azokat! Aztán helyezz belőlük minden hegyre egy darabot! Majd hívd azokat, s szaporán jönnek hozzád! Tudnod kell, hogy Allah hatalmas és bölcs!" Isten így bizonyította ismét az Ő hatalmasságát.

Isten, azt mondta Lót prófétának, hogy hajnalban keljen útra azokkal, akik népéből hisznek, és ne is nézzenek hátra. A hajnali órákban pedig megmentette Lótot és azokat, akik közel álltak hozzá, az istentagadó népre pedig súlyos büntetést mért. Ábrahám próféta számára pedig, akit a tűzbe akartak dobni, hűvössé tette a tüzet. Jézus keze által feltámasztotta a holtakat és meggyógyította a vakokat. Kettéhasította a tengert és a vízbe fullasztotta Fáraót és az ő seregét. Vagyis, Isten minden eseményben egyértelműen megmutatja az Ő hatalmasságát és ízelítőt ad végtelen erejéből. Egy néhány másodperces földrengés elegendő ahhoz, hogy egy települést eltöröljön a föld színéről. A Föld, az ég, a szél és az eső, az Ő parancsára soha nem látott pusztulást hozhatnak egy városra. Bizony Isten Mutekebbir, vagyis mindenben megmutatkozik az Ő hatalmassága. Nincsen senki a földkerekségen, aki fennhéjázhatna az Ő erejével szemben, Ő az Egyetlen Méltóság, Akinek minden engedelmeskedik.

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42580/mutekebbir---mindenben-mindenhttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42580/mutekebbir---mindenben-mindenSun, 05 Jun 2011 02:18:30 +0300
MUDZSÍB - Teljesíti azoknak a kéréseit, akik Hozzá könyörögnek, Válaszoló Azok, akiknek tudás adatott, látják, hogy ami leküldetett hozzád az Uradtól, az az Igazság és annak az útjára vezérel, aki a hatalmas és a magasztalásra méltó. (Korán, 34:6)

A fohász, bizalmas és szoros kötelék Isten és az Ő szolgája között. Mindenki, aki tudatában van annak, hogy ő Isten szolgája, Istennek tárja fel gondjait és kívánságait, Hozzá könyörög, Isten pedig hallja szolgái kéréseit és válaszol rájuk.

Isten közelebb van az emberhez, mint a nyaki ütőere. Mindent tud, mindent hall. Isten előtt nem marad rejtve az ember egyetlen gondolata sem. Ezért ahhoz, hogy az ember őszintén kérjen valamit Istentől, már az is elegendő, ha csak gondol rá, ennyire közel van Isten válasza. A hívő, amikor fohászkodik, biztos abban, hogy Isten hallja őt és bizonyosan válaszolni fog az ő fohászára, hiszen tudja, hogy bármi történjék is, az Isten akaratának függvénye. Ha pedig valaki kétséggel viszonyul az Isteni válaszhoz (vagyis kétségei vannak afelől, hogy Isten válaszol a fohászra), az azt jelenti, hogy nem képes felmérni Isten erejét és hatalmát. Isten számára nagyon könnyű dolog válaszolni bárki hívására, kérésére, fohászkodására. A „fohászra való válaszolás” azonban nem azt jelenti, hogy minden pontosan úgy fog történni, ahogyan az illető elképzelte, kérte. A Magasztos Isten, az egyik Korán-ájában a következőket adja hírül ezzel a kérdéssel kapcsolatban:

Az ember éppúgy fohászkodik a rosszért, amiképpen a jóért - mert az embernek mindig sietős. (Korán, 17:11)

Isten az, aki a legjobban tudja, mi az, ami rossz az ember számára, és mi az, ami jó, hiszen Ő az, aki mindennek megszabta a mértékét. Mint minden dologban, a fohászra adott válaszában is nagyon sok bölcsesség rejtőzik. Isten, az Ő fenségének, magasztos voltának köszönhetően minden hívásra és folyamatosan válaszol. Isten nem hagy válasz nélkül egyetlen gondolatot sem, ami az ember fejében, mint fohász tárgya, megfordul. Rajta kívül nincs senki, aki hallaná a fohászokat és képes lenne válaszolni rájuk. Isten a következőképpen adja tudtunkra, hogy Rajta kívül senki nem képes arra, hogy válaszoljon a fohászra és megsegítse az embereket:

Bizony, akikhez Allah helyett fohászkodtok, azok éppenúgy (Allah) szolgái, mint ti. Fohászkodjatok hát hozzájuk és feleljenek nektek, ha az igazat mondjátok! (Korán, 7:194)

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42579/mudzsib---teljesiti-azoknakhttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42579/mudzsib---teljesiti-azoknakSun, 05 Jun 2011 02:14:48 +0300
MELDZSÁ - Akinél menedéket keresnek „És (megengesztelődve fordult) ahhoz a háromhoz (is), akik hátrahagyattak – addig, amíg bármilyen tágas is (különben), szűk lett nekik a föld és összeszorult a szívük, és úgy vélték, hogy nincs menedék Allahtól, csak Nála. Aztán megengesztelődve fordult hozzájuk, hogy ők (is) megbánással fordulhassanak (Felé). Allah a kiengesztelődő és a könyörületes.” (Korán, 9:118)

Minden embernek szüksége van arra, hogy fohászkodjon. Ha valaki fohászkodik, az azt jelenti, hogy mindenféle nehéz helyzetet vagy könnyebbséget, amivel szembesül, minden eseményt a világok Teremtője és Ura, Allah felé fordít, Nála keres menedéket, oltalmat. A szolga számára óriási biztonság forrása hogy tudja, egy probléma megoldása vagy egy ártalmas dolog megelőzésének minden módja Istenhez tartozik, akié minden erő az Univerzumban. Óriási biztonság forrása, hogy az ember minden dolgát Istenre bízza és csak Nála keres menedéket.

Ez az odafordulás teljesül, amikor a gyenge és korlátozott erejű ember kinyilvánítja gyengeségét egy végtelen erővel rendelkező Hatalom előtt, és kéréssel fordul Hozzá. Istennek, aki az embert egyetlen csepp folyadékból teremtette és aki minden élő világot a semmiből hozott létre, nagyon könnyű megszüntetnie az ember bármely problémáját vagy ellátnia valamivel, amire szüksége van. Rajta kívül nincsen senki, akihez oltalomért fordulni lehet, Rajta kívül nem létezik semmilyen hatalom. Minden, ami létezik égen és földön, Istentől kér. Akiktől Isten helyett segítséget várnak, támogatást remélnek az emberek, azok még magukon sem képesek segíteni. Ahogyan gyenge az is, aki kér, ugyanúgy gyenge az is, akitől kérnek. Isten, az alábbi ájában, az alábbi példán keresztül világít rá arra, milyen gyengék is, milyen szerencsétlen helyzetben vannak azok, akiknek a támogatását remélik Őhelyette:

„Ti emberek! Példabeszéd hangzik el! Hallgassatok rá! Akikhez Allah helyett fohászkodtok, azok még egy legyet sem tudnak teremteni, még akkor sem, ha (mindannyian) összefognának erre. Ha pedig a légy valamitől megfosztja őket, nem tudják azt visszaszerezni tőle. Gyenge az, aki kér, és az is, akit kérnek.” (Korán, 22:73)

Minden ember, amikor nehéz helyzettel szembesül megérti, hogy Istenen kívül nincsen semmilyen erő, akinél menedéket lehetne keresni. Olyankor ők is Istentől remélnek segítséget, ezt az igazságot az alábbi ája példázza:

„Mondd: ’Ki ment meg benneteket a szárazföld és a tenger sötétségéből, (ha veszély idején) Hozzá fohászkodtok alázatosan és titokban, (mondván): ’Ha megment minket (e) vészből, bizony hálásak leszünk a hálásak között!’” (Korán, 6:63)

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42578/meldzsa---akinel-menedekethttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42578/meldzsa---akinel-menedeketSun, 05 Jun 2011 02:13:10 +0300
KUDDÚSZ - Távol áll bármiféle hibától, feledékenységtől és hiányosságtól, felettébb tiszta „Allahot magasztalja (mind)az, ami az egekben és a földön van, (Őt), a Királyt, a Szentségest.” (Korán, 62:1)

Isten az egyedüli Teremtője mindennek, ami a földön, az égben, a tágas Univerzumban, vagy a föld mélyén található, vagyis a mikro- és makrovilág minden teremtményének. Ha az ember körülnéz, mindenütt, még a szabad szemmel nem látható helyeken is, rendet, szabályosságot, és szilárdan működő dolgokat fedezhet fel, melyek egytől egyig Isten teremtései. Minden létező rendszernek Isten az elrendezője és a fenntartója, ahogyan az alábbi ája is példázza: „Allah tartja vissza az egeket és a földet, hogy el ne enyésszenek. És ha elenyésznének, akkor sem lenne senki, aki visszatartaná azokat utána...” (Korán, 35:41)

Az ember viszont hibázik, felejt, téved. Emellett mind testileg mind pedig lelkileg rendkívül gyenge és hiányos. Ahhoz, hogy az emberek normális életet élhessenek, egész életükben figyelniük kell a testükre, muszáj törődniük magukkal. Isten azonban, ’Akié a legszebb nevek’ és Aki minden dolog Teremtője, minden hiányosságtól mentes. A Korán beszél az embereknek Isten végtelen erejéről, magasztosságáról, tudásáról és mindent átfogó bölcsességéről.

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42577/kuddusz---tavol-allhttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42577/kuddusz---tavol-allSun, 05 Jun 2011 02:11:45 +0300
KEBÍR - Hatalmas „Ő a rejtett és a nyilvánvaló dolgok tudója, a Nagy és a Magasztos.” (Korán, 13:9)

Isten ellenőrzése alatt tart minden élőt ezen a világon. Tudja, hogy mikor sarjad ki a földbe vetett mag, hány kilométer messze halad el a Földünktől egy üstökös, melyik élő mikor születik és mikor hal meg. Ismeri az elektronok pályáit, melyek megállás nélkül keringenek az atommag körül, és tud mindent, amit itt nem is vagyunk képesek felsorolni. Isten, az Ő végtelen hatalmassága folytán, tudja, hogy mit gondolnak az emberek, mindenki az egész világon, ismeri tudatalattijukat és a tetteik mögött rejlő szándékot.

Mindennek végzetét Isten határozza meg a legapróbb részletekig. Csakis Ő tudja a rejtett dolgokat. Isten végtelen tudása, megbocsátása, irgalma és büntetése messze meghaladja az emberi felfogóképességet. Isten mindent képes megtenni, amit csak akar.

Senki, még a legapróbb mértékben sem képes beleavatkozni az Ő döntéseibe. Ha Isten kárt akar tenni valamely élőlényben, bármelyikben ezen a világon, nincs, aki azt elhárítsa, ha pedig kegyet gyakorol, akkor nincsen senki, aki az Ő kegyelmének útjába állhatna.

Az embernek az a feladata, hogy csakis és kizárólag egy ilyen hatalmas erő előtt boruljon le tiszteletteljes félelmében, Urunknál keresse a menedéket, aki mindennek a birtokosa, és az Ő irgalmáért fohászkodjon. Mert hiszen ha Isten nem irgalmaz valakinek, akkor az illető nem nyerheti el az üdvözülést. Az áják így tanúskodnak Isten nagyságáról és arról, hogy Rajta kívül nem létezik más isten:

„Ez azért [van így], mivel Allah az Igazság, és mivel az, amihez Őhelyette fohászkodtok, az a hamisság és mivel Allah a Magasztos és a Nagy.” (Korán, 22:62)

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42576/kebir---hatalmashttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42576/kebir---hatalmasSun, 05 Jun 2011 02:10:21 +0300
KÁVI - Nagyon erős „[Úgy járnak majd], mint Fáraó népe és azok, akik előttük éltek. Nem hittek Allah jeleiben, s akkor Allah megbüntette őket bűneikért. Allah erős, és büntetése rettenetes.” (Korán, 8:52)

A történelem folyamán Isten, több néphez is küldött küldötteket, akiken keresztül hírül adta az emberek számára, mi a helyes út, amit követniük kell. A küldöttek pedig azt tanították népeiknek, hogy Isten az egyetlen Isten, csakis Tőle kell félni és az Ő parancsai szerint kell élni. Ezeknek a népeknek a többsége azonban a tagadás útjára lépett, meghazudtolta a küldötteket és megérdemelte Isten büntetését, ahogyan ezt a következő ája is hírül adja: „Ez azért történt velük, mivel eljöttek hozzájuk a küldötteik a nyilvánvaló bizonyítékokkal, ők azonban nem hittek. Allah pedig megbüntette őket. Bizony, erős Ő és büntetése rettenetes.” (Korán, 40:22)

A történelem bármelyik korszakát nézzük, az Istentagadók mindig megpróbálták a lehető legtöbb nehézséget gördíteni Isten hírnökei elé, és addig nem is mondtak le ebbéli viselkedésükről, amíg meg nem látták Isten büntetését. Ők, azért mert vezető pozícióban voltak, erősek és gazdagok voltak azt hitték, nekik van igazuk és arrogáns büszkeségüket nem vetkőzték le. Megfeledkeztek valamiről, ami nagyon fontos: Isten a legerősebb.

Az Istentagadók, akik nem érthették meg ezt a fontos igazságot, egy olyan nagyságra vágyakoztak, amit soha nem lettek volna képesek elérni. Megfeledkeztek arról, hogy – ha Isten úgy akarja – egyetlen vihar megfoszthatja őket minden vagyonuktól, vagy egy hatalmas esőzés elpusztíthatja a terméseket, vagy egy mikróba egész családjuk halálát okozhatja és még számos, ehhez hasonló okról, amely elveheti tőlük minden erejüket és vagyonukat.

„Vannak az emberek között olyanok, akik Allah mellé vetélytársakat állítanak, és ugyanúgy szeretik őket, ahogyan Allahot. Ám akik hívők lettek, jobban szeretik Allahot [mint a társítók]. Bárcsak tudnák a társítók, hogy az erő teljes egészében Allahé, és Allah szigorú a kínzásban! [Erre azonban csak akkor döbbennek majd rá] amikor látni fogják a kínzást [a Feltámadás Napján].” (Korán, 2:165)

„Nem mérték föl Allahot az Ő mértéke szerint. Allah erős és hatalmas.” (Korán, 22:74)

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42575/kavi---nagyon-erőshttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42575/kavi---nagyon-erősSun, 05 Jun 2011 02:08:58 +0300
KASZIM - Szétosztó, áldását, ajándékait igazságosan, bölcsen és kegyesen osztja el, mindenkinek megadva a jussát „Vajon ők osztják-e szét Urad irgalmát? Mi osztottuk szét közöttük a megélhetésüket az evilági életben. És egyeseket közöttük magasabb rangra emeltünk másoknál, hogy egyesek közöttük szolgálatra fogjanak másokat. A te Urad irgalma azonban jobb annál, amit ők összegyűjtenek.” (Korán, 43:32)

Rengeteg élőlény éli életét a világban évmilliók óta: az Amazonas vidékén sok száz éves fák állnak egyenesen, akár a cövek; az északi-sarkon pingvincsoportok élnek, és mindenfelől jég övezi őket; a sivatagban 30 éve mozdulatlanul álló kaktuszokat találunk; az esőerdőkben pedig olyan hangyákat, melyek az esőerdő fáiról gyűjtött levelekből készített gombával táplálkoznak...

Ezeknek az élőlényeknek - és még másoknak is, amelyeket nem említettünk - muszáj táplálkozniuk. Van, amelyik víz nélkül nem képes élni, és van, amelyik évekig is bírja; van, amelyik szereti a meleget s van, amelyik nem tűri. Együtt élésük pedig nagyon sok feltételt megkíván, melyeknek egyszerre kell teljesülniük.

Isten, Aki teremtője mindegyiküknek, más-más szükségletekkel hozta létre őket. Isten táplálja és védelmezi a száz esztendős fát az erdő közepén, és minden élőt, amit itt említettünk s azokat is, amelyekről nem szóltunk. És mindegyiküket ugyanabból a földből táplálja.

Isten egyenlően osztja el az élőlények között az ásványi anyagokat, amik a földben vannak, s az esőt, amit az égből bocsát alá. Az Ő végtelen szeretetét és irgalmát azzal mutatja ki, hogy minden teremtményének megadja azt, amire szüksége van, és kegyelmét szétosztja közöttük. Természetesen a teremtmények között az ember is ott van. Isten, nagyon sokféle áldást teremtett azért, hogy az ember élni tudjon, és mindent megad az embernek, amire csak szüksége van.

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42574/kaszim---szetoszto-aldasathttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42574/kaszim---szetoszto-aldasatSun, 05 Jun 2011 02:07:12 +0300
KARÍB - Közel lévő „Ha az Én szolgáim kérdezni fognak téged Felőlem, úgy Én közel vagyok [hozzájuk] és felelek annak a fohászára, aki Hozzám fohászkodik. Hallgassanak hát [ők is] az Én [hívásomra] és higgyenek Nekem! Talán az igaz úton fognak haladni.” (Korán, 2:186)

Isten, nagyon közel van az Ő szolgáihoz. Ahogyan az ája is ismerteti, a semmiből teremtette meg a világokat és folyamatosan az ellenőrzése alatt tartja őket. Minden aszerint történik, ahogyan Ő meghatározza, akár egy levél lehullásáról van szó, akár galaxisunk űrbéli utazásáról. Isten, az Ő végtelen tudását és hatalmas erejét küldöttei segítségével adta hírül, akiket az emberekhez küldött, és a világegyetem összes élőlényének tökéletes teremtésével bizonyította.

Isten, küldöttei és kinyilatkoztatásai útján megismerteti Magát szolgáival. A Korán 50. Szúrájának 16. ájájával hírül adja, milyen közel van az emberhez:

„Megteremtettük hajdan az embert és tudjuk, hogy milyen [gonosz gondolatokat] sugall néki a lelke. Mi közelebb vagyunk hozzá, mint a nyaki ütőere.” (Korán, 50:16)

Így aztán, „nincs kettesben folytatott beszélgetés, hogy ne Isten lenne a harmadik, sem hármasban, hogy ne Ő lenne a negyedik”. Ha csak suttog is az ember, Isten azt is hallja, ha meg sem mozdul, azt is látja. Isten, ismeri az ember minden gondolatát. Amikor alszik, amikor megy valahová, amikor beszél, az ember Isten mellett van. Mindeközben nem látja Istent, Isten azonban látja őt. A Koránban ez így szerepel:

„ ... Kérjetek hát bocsánatot Tőle, aztán forduljatok Hozzá megbánással! Bizony, az én Uram közel van és meghallgat.” (Korán, 11:61)

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42573/karib---kozel-levőhttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42573/karib---kozel-levőSun, 05 Jun 2011 02:05:46 +0300
KÁIM - Fenntartó, gondoskodó „Allah, nincs más isten csak Ő, az Élő, a Gondoskodó.” (Korán, 3:2)

Egyes emberek azt gondolják, hogy az Univerzumban felfedezhető tökéletes rendszert egyszer megteremtették, aztán pedig magától működött és működik. (Magasztaltassék Isten) Még ha nem is beszélnek erről lépten-nyomon, az emberek tudatalattijában ez az általános meggyőződés. Azoknál az embereknél, akik nem akarnak felelősséget vállalni Istennel szemben és nem akarják elfogadni azt, amit Isten elvár tőlük, ez a mentalitás egyfajta menekülés. Azt hiszik, ha így vélekednek, azzal kisebb lesz a felelősségük Urunk iránt, de tévednek.

A létezés alapját olyannyira ideálisan összehangolt törvények, okok alkotják, hogy lehetetlenség, hogy ezek ellenőrzés nélkül menjenek végbe, méghozzá folyamatos ellenőrzés és egy hatalmas erő ellenőrzése nélkül. Aki lát, hall és képes bölcs következtetést levonni abból, amit látott, azonnal észreveszi ezt a hatalmas igazságot. A Korán 35. Szúrájának 41. ájájában, Isten eképpen adja hírül, hogy Ő tartja fenn az egeket és a Földet:

„Allah tartja vissza az egeket és a földet, hogy el ne enyésszenek. És ha elenyésznének, akkor sem lenne senki, aki visszatartaná azokat utána. Allah megbocsátó és kegyes.” (Korán, 35:41)

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42572/kaim---fenntarto-gondoskodohttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42572/kaim---fenntarto-gondoskodoSun, 05 Jun 2011 02:04:34 +0300
KAHHAR - Győzedelmes, legyőzhetetlen, mindenható „Azon a napon, amikor a föld másik földdé változik és az egek [is] és ők az egyedüli, és a mindenható Allah elé járulnak.” (Korán, 14:48)

Isten képes arra, hogy a gondot eltávolítsa az emberről és megnyugtassa az embert, de ugyanígy képes arra is, hogy óriási büntetéssel sújtva győzedelmeskedjen felette. A Korán említ néhány népet, amely Isten büntetése által veszett oda. Ezek az emberek elfordultak az igaz vallástól és lázadtak Isten ellen, ezért a hajnali órákban, amikor egyáltalán nem számítottak rá, óriási katasztrófa sújtotta és pusztította el őket. Isten, hatalmas vihart küldött a tagadó népekre, mely felkapta házaikat, vagy égetett agyagköveket zúdított rájuk. Felhőszakadást bocsátott azokra a népekre, amelyeket intett s azok semmibe vették az intést, a viharok pedig a földdel tették egyenlővé az érintett városokat. Földrengések pusztítottak, melyek felfordították a földet, az emberek pedig egyetlen kiáltással a föld alá süllyedtek. Nincs kétség, ha Isten legyőz egy embert, az semmihez sem hasonlítható.

Mindezek olyan fájdalmak, amiket Isten ezen a világon ízleltet meg az emberekkel. És ez csupán evilági legyőzetésük azért, amit tettek. Az igazi legyőzetés a Pokol büntetése, melyhez nincsen hasonló. Akik nem képesek felmérni Isten erejét, és hálátlanságot tanúsítanak, a túlvilágon a Pokol büntetésével fognak szembesülni. A túlvilágon pontosan azt kapják, amit megérdemelnek evilági bűneikért cserébe.

Isten, amikor a Pokol legszűkebb helyére taszítja őket, olyan fájdalmat okoz nekik, amit korábban sosem tapasztaltak. A Pokol tüze leégeti a bőrüket, de helyette új bőr nő, s tűzfalakat emel föléjük. A pokolbéli fájdalomhoz képest az a fájdalom, amit az ember ezen a világon elszenved, nagyon csekély. A Korán hírül adja, hogy azok az emberek, akik a Pokolba kerülnek, halálért és a büntetés enyhítéséért könyörögnek Istenhez.

Isten ígérete bizonyosan be fog következni. Az áják ekképpen adnak hírt erről az ígéretről:

„Ő az, Akinek hatalma van szolgái fölött, Ő a bölcs, Akinek [mindenről] tudomása van.” (Korán, 6:18)

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42571/kahhar---győzedelmes-legyőzhetetlenhttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42571/kahhar---győzedelmes-legyőzhetetlenSun, 05 Jun 2011 02:02:37 +0300
KÁFI - Elégséges, az Ő léte elegendő a világmindenség összes szükségének ellátására „Vajon nem elégséges-e Allah az Ő szolgájának? És ők azokkal akarnak félelmet kelteni benned, akik Rajta kívül vannak. Akit Allah tévútra visz, annak nem akad senki, aki az igaz útra vezetné.” (Korán, 39:36)

Akik nem hisznek szilárd bizonyossággal Istenben, azok számára nagyon sok olyan dolog vagy élőlény létezik ezen a világon, amely félelmet ébreszt. Van, aki az emberek okozhatta kártól fél, van, aki természeti eseményektől, van, aki attól, hogy elveszíti vagyonát, és van, aki attól, hogy elveszíti azt, akit szeret...

Pedig Isten a Koránban azt mondja annak, aki szilárd bizonyossággal hisz:

„az egek és a föld Urától, s ami a kettő között van - ha szilárd bizonyosságtok van. Nincs más isten Rajta kívül. Ő kelt életre és Ő küld a halálba. [Ő] a ti Uratok és hajdanvolt őseitek Ura.” (Korán, 44:7-8)

Ahogyan az áják hírül adják, Isten az egyetlen istenség az egekben és a Földön. A hívők tudják, hogy Rajta kívül nincsen senki, aki árthatna vagy használhatna nekik. Ha valami nehézséggel szembesülnek, Istenhez térnek meg, Hozzá fordulnak, és tudják, hogy Ő segíteni fog nekik, válaszolni fog fohászaikra. És soha nem remélnek segítséget vagy hasznot senki mástól. Hiszen a Földön Ő az egyetlen erő, és az Ő akarata nélkül senki nem képes arra, hogy ártson vagy használjon.

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42570/kafi---elegseges-azhttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42570/kafi---elegseges-azSun, 05 Jun 2011 01:59:47 +0300
KÁDI - Véghezviszi a parancsát, bevégzi a feladatát „(Allah) az Egek és a Föld Alkotója. Amikor elrendel valamit, akkor csupán annyit mond: ’Legyél!’ és az van.” (Korán, 2:117)

Isten végtelen erővel és hatalommal rendelkezik. Amint arra a fenti ája is rámutat, ha akar valamit, annak csak annyit mond ’Legyél!’ és amit akar, az azonnal megtörténik. Ez bizony annak a jele, hogy Isten hatalmas és Ő uralja az egész világmindenséget.

A Földön az emberek ok-okozati viszonyoktól függve élnek. Így például ahhoz, hogy szilárdan állhassanak a Föld felszínén gravitációs erőre, míg a hajók vízre helyezéséhez a víz felhajtó erejére van szükség és így tovább. Isten viszont mindezektől mentes, ezektől távol álló, hiszen minden okot és annak okozatát Ő Maga teremt meg. Isten mindent bizonyos szabályok, ok-okozat szerint teremt és ezzel teszi próbára az embereket. Ezáltal határozza meg, ki az, aki valóban Őt szolgálja és ki az, aki más istenségeket választ magának, Őt pedig megtagadja. Kétségtelen, hogy Isten számára ok nélkül teremteni is rendkívül egyszerű. A Korán meg is említ néhány csodát, amit Isten mutatott az embereknek. Erre példa Jézus próféta születése, aki apa nélkül jött a világra:

„’Uram!’ – mondta (Mária) – ’Hogyan lehetne nekem gyermekem, holott nem érintett ember?’ ’Ekképp’ – mondta – ’Allah azt teremt, amit akar. Amikor egy dolgot elhatároz, akkor csupán annyit mond neki: ’Legyél!’, és az van.” (Korán, 3:47)

Az ájából is jól láthatjuk, miután Isten valaminek azt mondja, hogy ’Legyél’, nincsen semmi, ami ne történne meg. Az áják így említik, hogy Isten végtelenül erős, Ura az egész világmindenségnek és Ura az embereknek:

„Jézus (teremtése) olyan Allah számára mint Ádámé, (akit) földből teremtett, majd azt mondta neki: ’Legyél!’ – és lett.” (Korán, 3:59)

„Ő az, Aki megteremtette az egeket és a földet – Igazsággal. Azon a napon, amikor (valamiről) azt mondja: ’Legyél!’ – akkor az van. Az Ő Szava az Igazság. És Övé az uralom azon a napon, amikor megfúvatik a harsona. (Ő) a rejtett és a nyilvánvaló dolgok tudója és Ő a bölcs, s az, Akinek (mindenről) tudomása van.” (Korán, 6:73)

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42569/kadi---veghezviszi-ahttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42569/kadi---veghezviszi-aSun, 05 Jun 2011 01:56:24 +0300
KADÍR - Képes mindent akarata szerint véghez vinni „És az Ő jelei közé tartozik az, hogy [a szárazság miatt] alázatosnak látod a földet. Amikor azonban vizet bocsátunk le rá, mozgásba lendül és zsendülni kezd. Az, Aki életre kelti azt, bizony életre kelti a halottakat. Mindenek fölött hatalmas!” (Korán, 41:39)

Ahogyan a Korán számos ájája hírül adja, minden, ami történik, Isten tudtával és „Legyél” parancsára történik meg. Ahány levél csak van a Földön, az Ő engedélyével hullik le, egyetlen nőstény sem lehet viselős úgy, hogy Ő erre nem adott engedélyt és egyetlen élőlény sem adhat életet az Ő tudta nélkül. Az Univerzum minden eseménye csakis az Ő akaratával megy végbe. Hatalmas gazdagságot ad annak, akinek akar, és visszavesz mindent attól, akitől úgy akarja. Akarata szerint tökéletes tervezéssel teremtette meg a Földet és ugyancsak az Ő akarata szerint létezik a Világegyetem rendje. Nincsen semmilyen erő, amely az egekben és a földön nagyobb lenne, mint Istené. Ő képes arra, hogy bármit az Ő akarata szerint megtegyen. Isten végtelen ereje és hatalma a következőképpen nyilvánul meg az ájákban:

„Vajon nem járták-e be a földet, hogy megfigyeljék, milyen végre jutottak azok, aki előttük voltak, és akik erősebbek voltak náluk? Lehetetlen az, hogy Allah [rendelkezését] bármi is meghiúsítsa az egekben és a földön. Bizony, Ő [mindent] tud és [mindenre] képes.” (Korán, 35:44)

„Esküszöm a napkeletek és a napnyugatok Urára: Mi bizony képesek vagyunk arra, hogy náluk jobbakra cseréljük őket, és Mi felülmúlhatatlanok [vagyunk].” (Korán, 70:40-41)

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42568/kadir---kepes-mindenthttp://hu.harunyahya.com/hu/Allah-nevei/42568/kadir---kepes-mindentSun, 05 Jun 2011 01:54:41 +0300
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net