ADNAN OKTAR ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA

Adnan Oktar, 1956-ban született Ankarában. Könyveit Harun Yahya álnéven írja. Életét teljes mértékben arra tette fel, hogy a Mindenható Isten létéről és egyedülvalóságáról beszéljen az embereknek, és hogy a Korán erkölcsét terjessze. Már egyetemi éveiben, s azóta is folyamatosan e szent célt szolgálta, soha nem ijedve meg a nehézségektől. Ma is óriási türelemmel és határozottsággal folytatja szellemi küzdelmét, minden elnyomás ellenére.

Az alábbiakban Adnan Oktar életrajzával ismerkedhet meg az olvasó:

Adnan Oktar, 1956-ban született Ankarában, és egészen gimnáziumi tanulmányainak elvégeztéig itt élt. Kötődése az Iszlámhoz ezekben az években nagyon megerősödött. Szinte minden Iszlám tudós művét elolvasta, ezzel mélyítve már meglévő tudását. Ugyancsak ezekben az években határozta el, hogy az Iszlám erkölcsét elmeséli az egész emberiségnek, a helyes felé, a szép felé fogja hívni az embereket.

1979-ben, több ezer jelentkező közül harmadikként felvételt nyert a Mimar Sinan Egyetemre, s hogy tanulmányait folytathassa, Isztambulba költözött. Oktar Úr, aki Isten fenséges teremtésének lenyomatát látja a művészetben, gyermekkora óta tehetségesen festegetett, időnként szürrealista képeket készített. Sok festménye van, amit barátainak ajándékozott. Emellett, nagyon érdeklik az állatok, a növények, a virágok, ezekre úgy tekint, mint Isten magasztos teremtésének egy-egy darabjára. Szeret kertépítéssel, belsőépítészettel és beltéri díszítéssel foglalkozni.

 

A Mimar Sinan Egyetemen eltöltött évek

Amikor Adnan Oktar megkezdte tanulmányait a Mimar Sinan Egyetemen, az egyetemet illegális marxista-kommunista szervezkedések tartották befolyásuk alatt. Az akadémikusok, a fakultáns tanárai, de még a diákok közt is, erőszakos ateista és materialista irányzatok uralkodtak. Sőt, bár bizonyos tanárok óráinak tananyagához egyáltalán nem kapcsolódott, lépten-nyomon a materialista filozófiát illetve a darwinizmust propagálták.

Egy ilyen környezetben, ahol a materialista világnézet volt az irányadó és a vallást és az erkölcsi értékeket nem tisztelték, sőt szinte teljességgel elutasították, Adnan Oktar Istenről, az Ő létéről és egyedülvalóságáról kezdett el beszélni az embereknek. Az egyetem szomszédságában épült Molla Dzsámiban ő volt az egyetlen ember, aki nyíltan imádkozott.

Ahogyan édesanyja, Mediha Oktar is meséli, ebben az időszakban Adnan Oktar csupán néhány órát aludt éjszakánként, idejét olvasással, jegyzeteléssel és mappák készítésével töltötte. Több száz könyvet átolvasott, melyek a marxizmusról, a leninizmusról, a maoizmusról, illetve a kommunizmusról és a materializmusról szóltak, köztük alapműveket. Behatóan tanulmányozott klasszikus műveket és ritkaságokat egyaránt. Részletes kutatómunkának vetette alá az evolúció elméletét, amely úgymond tudományos alapját képezi ezeknek az ideológiáknak, információkat és dokumentumokat gyűjtött, amelyek fellebbentik a fátylat e tudománytalan elmélet következetlenségeiről. Oktar Úr, rengeteg információra tett szert a sok ésszerűtlenségről, ellentmondásról és hazugságról, amelyek ezekben az istentagadáson alapuló, hamis filozófiákban rejlenek, és ezen tudása alapján az embereket az igazságra hívta. Mindenkinek, beleértve az egyetem diákjait és tanári karát is, Isten létezéséről, az Ő egyedülvalóságáról, és a Korán erkölcséről beszélt. Az egyetemi kávézóban, a folyosókon vagy az óraközti szünetekben folytatott beszélgetéseiben, a materializmus illetve a darwinizmus csalásaira közvetlenül azokból a könyvekből idézve világított rá, amelyeket ezekről az ideológiákról forrásként elolvasott.

Adnan Oktar, elsősorban az evolúció elméletének megcáfolására helyezte a hangsúlyt, amelyre a materializmus és az ateizmus is támaszkodik. Oktar Úr úgy véli, hogy a darwinizmust, már attól kezdve, hogy felbukkant, ateista illetve materialista körök pártolják. Adnan Oktar tisztában van azzal, hogy a darwinizmust napjainkban is ugyanezek a csoportok védelmezik különféle ideológiákkal, és ugyancsak ők fáradoznak az elmélet életben tartásán, ezért úgy gondolja, hogy a darwinizmus bukása hatalmas vereséget mérne az említett irányzatokra.

 

Az első könyv, amely megcáfolja a darwinizmust

Adnan Oktar tehát, elsősorban azon munkáira fektetett nagy hangsúlyt, amelyek ennek a csalásnak a hiteltelenségét erősítik meg, amely több mint száz esztendeje befolyása alatt tartja az embereket, eltávolítva őket a vallási erkölcs gyakorlásától. Oktar úgy gondolta, hogy az úgymond tudományos darwinizmus valódi arcát leghatásosabban úgy leplezheti le, ha ugyancsak a tudományhoz fordul. Így született meg széleskörű ismereteinek és munkáinak összefoglalásaként Az evolúciós csalás című könyv. Ennek a kis könyvnek kiadását, családi örökségéből, ő maga finanszírozta. Ezután pedig ingyen terjeszteni kezdte az egyetem diákjai között.

Ez a könyv, átfogó munka arról, hogy az evolúciós csalásnak semmiféle tudományos értéke nincsen, hanem csupán megtévesztés. Sokan azok közül, akik olvasták ezt a művet és beszéltek Adnan Oktarral, nyilvánvalóan felismerték az evolúciós elmélet tudománytalanságát. Adnan Oktar, tudományos, világos és érthető stílusban bizonyította be, hogy egyetlen élőlény sem jöhet létre véletlenek folytán, hanem Isten teremtette meg az Univerzumot és minden élőt, ami benne van. Ennek ellenére egyes diákok, bár egyértelműen látták az igazságot, a materialista gondolkodásmódhoz való elvakult ragaszkodásukban határozott tagadásukat hangoztatták.

 
 

Az egyetem militáns diákjai között volt, aki nyíltan meg is fenyegette Oktart, hogy az életével játszik, ha nem hagy fel tevékenységével. Ez az elnyomás és fenyegetés azonban csak növelte Oktar Istenhez való kötődését és megerősítette őt elhatározásában. A materialista és ateista csoportok kemény reakciója és aggodalma is egyik ékes bizonyítéka volt annak, hogy Adnan Oktar jó úton jár.

Az egyetemen voltak vallásos emberek is, akiket ebben a terrorista, ateista és materialista áramlatok uralta környezetben hitük miatt háborgattak. Azokban az években Törökországban nagyon sok fiatalt gyilkoltak meg kegyetlenül, világnézeti feszültségek miatt. Ilyen körülmények között Adnan Oktar, Isten létét, egyedülvalóságát, és a Korán igaz voltát nyíltan tanította az embereknek. Az egyetemen, ahol senkinek sem volt bátorsága felfedni hitét, ő átjárt a Molla Dzsámiba és rendszeresen imádkozott, kicsit sem rettenve meg a támadásoktól és fenyegetésektől.

 

A vallási erkölcs terjedésének kezdetei a Mimar Sinan Egyetemen

Adnan Oktar egymaga volt csak, amikor a Mimar Sinan Egyetemen az Iszlám erkölcsről beszélni kezdett. Több mint három éven át, senki sem akadt, aki támogatta volna őt nézeteiben. Ez azonban mit sem változtatott elhatározásán. Tudta, hogy egyetlen barátja Isten, és mindezt csakis Isten megelégedéséért teszi.

Minden idejét, energiáját és lehetőségeit egyetlen célnak szentelte: elnyerni Isten tetszését, kegyelmét és Kertjét, és a vallás értékeit közvetíteni minden embernek…

Első ízben, 1982-ben néhány fiatal a Mimar Sinan Egyetemről úgy döntött, hogy támogatni fogja Adnan Oktart szellemi küzdelmében. Hónapok és évek teltek el, s egyre többen lettek azok, akik azonosultak nézeteivel. Adnan Oktar beszélgetéseket szervezett ezekkel a fiatalokkal, a téma pedig a szülőföld és a nemzet szeretete, a nagy vezető, Atatürk nyomdokain való haladás fontossága, a teremtés bizonyítékai, Mohamed Próféta (Béke legyen vele) példás jelleme, Urunk parancsai, amiket a Koránban fektetett le, a Korán erkölcsi értékei, illetve az akkoriban uralkodó eszmék, a materializmus, az ateizmus és a darwinizmus érvénytelensége voltak. Ebben az időszakban és későbbi élete során is, Adnan Oktar nagyon sok ember hitének eszköze lett.

Az első kompromittáló hadjárat és kínzás az elmegyógyintézetben

Adnan Oktar szellemi küzdelme, melyet a darwinizmus, a materializmus és az ateizmus ellen vívott, egyre szélesebb körökben váltott ki ellenkezést. Oktar Úr nemzeti illetve szent témákat érintő munkái zavartak egyes csoportokat, ezért azok befolyása alatt hatalmas összeesküvés indult ellene. Ez az összeesküvés egybeesett egy nagy visszhangot kiváltó mű megírásával és kiadásával, melynek címe Yahudilik ve Masonluk (A zsidóság és a szabadkőművesség).

1986. nyarán Adnan Oktart letartóztatták, mert azt mondta „Én a török nemzet fia, Ábrahám közösségének tagja vagyok.” Ezek a szavak egy interjú részét képezték, melyet akkoriban közölt le egy újság. Ugyanebben az időszakban, szintén fent említett csoportok hatására, téves információk, alaptalan híresztelések és rágalmak ütötték fel fejüket.

 

 

Adnan Oktart letartóztatták, majd börtönbe zárták. Ezután a bakirköy-i elmegyógyintézetnek adták át, ahol azzal az indokkal, hogy beszámíthatatlan, megfigyelés alá vonták. A kórházban a „14A” kórteremben tartották fogva, ahol a legveszélyesebb betegek voltak. A 14A kórterembe néhány bezárt vaskapun át vezetett az út. Belül meglehetősen elhanyagolt, sötét és koszos volt. E súlyos betegek között a gyilkosság mindennapos eseménynek minősült. Egy ilyen környezetben Adnan Oktart hat hétig bokájánál az ágyhoz láncolva tartották. Erőszakkal olyan gyógyszereket adtak be neki, amelyek tudatzavart okoznak. Fiatal barátai, akik meglátogathatták és láthatták őt, ebben az időszakban is úgy látták, hogy eltökéltsége és lelkesedése mit sem változott. Aztán az orvosa, attól való aggodalmában, hogy mindenkit az Iszlámra fog hívni, megtiltotta, hogy lássa tanítványait, az ápolókat, sőt más orvosokat is. Egy idő múlva tilos volt találkoznia családjával, rokonaival és barátaival. Azt sem engedték meg neki, hogy telefonáljon. Megfenyegették, hogy egész életére kórházban marad, ha nem hagy fel tevékenységével. Bizonyos helyekről egyre intenzívebben követelték, hogy mondjon le a Yahudilik ve Masonluk kiadásáról. Ajánlatokat kapott, miszerint, ha lemond a könyv közzétételéről, azonnal kiengedik a kórházból és hátralevő életét jólétben töltheti. Hatalmas anyagi hasznot ajánlottak fel a könyv kézirataiért cserébe. Ő azonban elhárított minden ilyen próbálkozást és nem rettent meg az elnyomástól és a fenyegetésektől. Ellenkezőleg, mindez a tapasztalat csak megerősítette őt határozottságában.

Oktart összesen 19 hónapig tartották börtönben és elmegyógyintézetben, míg végül a védelem azzal az indokkal, hogy „állításaiban nem találtatott bűnösnek” felmentette, és a bíróság szabadon engedte.

Oktar munkássága, mely azt mutatta be, milyen hatalmas csalás a darwinizmus, ez idő alatt is folytatódott. 1986-ban minden értékes információt, amit a darwinizmus valódi arcáról gyűjtött, összefoglalt a Canlilar ve Evrim (Az élőlények és az Univerzum) című könyvében. Évekig ez volt az egyetlen olyan beszámoló, amely tudományos források fényében mutatta meg az evolúciós elmélet zsákutcáit.

 
Kokain összeesküvés

1991. közepe táján, bizonyos csoportok miatt, amelyek nem nézték jó szemmel kulturális munkálkodását, Adnan Oktar ismét egy összeesküvés áldozata lett. Ebben az időszakban egy rendkívül jelentős munkán dolgozott, mely a szabadkőművesség történetével illetve a világon működő szabadkőműves mozgalmakkal foglalkozott. A rendőrök, akik házkutatást tartottak Oktar ortaköy-i lakásán, ahol édesanyjával élt együtt, a megközelítőleg kétezer kötetet számláló könyvtárban, mindjárt az első könyvben, amihez hozzányúltak, egy csomag kokaint találtak.

Rögtön ezután, Adnan Oktart, aki néhány barátjával éppen Izmirben tartózkodott, letartóztatták. Aztán 62 órára átadták az Isztambul Központi Rendőrkapitányságnak. 62 óra elteltével a Törvényszéki Orvosi Kamarához küldték, hogy végezzenek rajta kokaintesztet. Az eredmény nagyon érdekes volt! Mint kiderült, Adnan Oktar vérében nagy mennyiségű kokainszármazék volt jelen.

Később azonban minden napvilágra kerülő bizonyíték azt igazolta, hogy ez a rágalom csupán egy összeesküvés volt. Először az derült ki, hogy a kokain, amit állítólagosan Adnak Oktar lakásán találtak, az összeesküvés részét képezte. Nem sokkal az összeesküvés előtt Adnan Oktar érezte, hogy valamit terveznek ellene, és elhagyta ortaköy-i otthonát. Aztán felhívta édesanyját és közölte vele, attól tart, összeesküvés folyik ellene. Azt kérte, hogy édesanyja, más tanúkkal együtt takarítsa ki és ellenőrizze a lakását. Ezek után Adnan Oktar édesanyja, Mediha Oktar áthívott egy szomszédot és a portásukat és együtt alaposan kitakarították a lakást. A könyvtárban a könyvekről egyenként törölték le a port. S bár Adnan Oktar ezek után be sem tette a lábát a lakásba, tizenhat rendőr rajtaütést hajtott végre, behatoltak a házba, és mindjárt „egy csomag kokaint” találtak a könyvek között.

 


Szellemi síkon vívott küzdelme miatt Oktar Úr ellen számos rágalomhadjárat indult. A sok rágalom és alaptalan vádaskodás következtében többször őrizetbe vették, megfigyelés alatt tartották, ám végül soha nem találták bűnösnek. Ezen a képen azt látjuk, amint a csendőrség éppen őrizetbe veszi őt.

A történtek után Mediha Asszony szomszédja és a portás, közjegyző által hitelesített vallomásában azt mondta: „Adnan Oktar könyvtárát együtt takarítottuk ki, jó alaposan, ott ilyen csomag nem volt”.

A kokainhadjárat második lépcsője, vagyis az, hogy Adnan Oktar vérében kokainszármazékot találtak, tudományos és törvényszéki bizonyítékokkal került megcáfolásra. Adnan Oktart 62 órán át tartották fogva, az elemzés ezt követően készült. Tudományos eszközökkel ki lehet deríteni, hogy az illető a vizsgálatot megelőző hány órával mennyi kokaint fogyasztott. Adnan Oktar vérében annyi kokaint találtak, hogy ha azt 62 óránál korábban fogyasztotta volna el, már belehalt volna. Ez azt mutatja, hogy a kokain nem 62 órával, csupán nagyon kis idővel azelőtt, vagyis a megfigyelése alatt jutott a szervezetébe. A kokaint tehát, ételbe keverve adták be Oktarnak, miközben megfigyelés alatt tartották.

Ezt a tényt, közel harminc nemzetközi törvényszéki orvoscsoport igazolta, köztük a Scotland Yard. Mindegyik ugyanazt válaszolta a vizsgálatra átküldött dossziéval kapcsolatban: A kokaint ételbe keverve a megfigyelés időtartama alatt adták be Adnan Oktarnak. Az eset összeesküvés.

Később a Török Törvényszéki Orvosi Kamara is elismerte, hogy a kokain a megfigyelés időtartama alatt került Adnan Oktar szervezetébe, és a bíróság, ártatlannak nyilvánítva, felmentette őt.

Ez a kokain eset egy nagyon fontos dologra mutat rá: léteznek bizonyos sötét csoportosulások, amelyek ellenségesen tekintenek Adnan Oktarra, és minden piszkos módszert megragadnak annak érdekében, hogy őt eltérítsék az útjáról. Ezek a csoportok, melyek korábban Adnan Oktart börtönnel és zsarolással akarták megtörni, ezúttal összeesküvéshez folyamodtak.

Az alábbiakban az orvosi kamarák által kiadott igazolások egy részét láthatjuk eredetiben, amelyek azt bizonyítják, hogy a kokain nem 62 órával, csupán nagyon kis idővel azelőtt, vagyis a megfigyelése alatt jutott Adnan Oktar szervezetébe:

 

1- Müncheni Egyetem Törvényszéki Orvostani Intézete (német)

2- Aacheni Egyetem Törvényszéki Orvostani Intézete (német)

3- Igazságügyi Minisztérium Törvényszéki Orvostani Testület Elnökségének 5. Szakértői Testülete (török)

4- Igazságügyi Minisztérium Törvényszéki Orvostani Testületének Elnöksége (török)

5- Törvényszéki orvostani jelentéseknél a legfontosabb forrásként felhasznált diagram, amelyet Prof. Dr. Johhn Ambre készített (angol)

6- Baseli Rendőrségi és Katonai Központi Törvényszéki Orvostani Laboratóriuma (német)

7- Bonn Rheinischen Friedrich-Wilhelms Egyetem Törvényszéki Orvostani Intézete (német)

8- Francia Belügyminisztérium Rendőrségi Laboratóriuma (francia)

9- Glasgow-i Egyetem Törvényszéki Orvostani Intézete (angol)

10- Isztambuli Egyetem Cerrahpasa Orvostudományi Karának Törvényszéki Orvostani Intézete (török)

11- Kantonsspital St.Gallen, Törvényszéki Orvostani Intézet (német)

12- Padovai Egyetem professzora: Davide Ferrara (olasz)

13- Prof. Dr. H. W. Raudonat – Törvényszéki Orvostani Központ (német)

14- Tübingeni Egyetem Törvényszéki Orvostani Intézete (német)

15- Pármai Tudományegyetem, Orvostudományi és Sebészeti Tanszék (olasz)

16- Bécsi Egyetem Orvostudományi Intézete (német)

 

Adnan Oktar munkássága

1991-től, Oktar minden idejét könyveinek szentelte, ki sem mozdulva otthonából. Harun Yahya álnéven, értékesebbnél értékesebb, több száz könyvet megírt. Főként a darwinizmust tudományos úton cáfoló munkái a tudomány világában nagy visszhangot keltettek. Az evolucionista írásairól ismert New Scientist magazin, 2000. Április 22-i számában az evolúciós elmélet tévedés voltát illetve a teremtés igazságát hangoztató tisztelt Adnan Oktart „nemzetközi hősnek” nevezte. Oktar szellemi küzdelme a materializmus és a darwinizmus ellen, gyakorta hangot kapott olyan, zömében evolucionista, nemzetközi lapokban is, mint a National Geographic, a Science, a New Scientist vagy az NSCE Reports. Így például a National Geographic 2004. novemberi, angol illetve német nyelvű kiadásában Adnan Oktar Yaratilis Gercegi (A teremtés igazsága) című könyvével kapcsolatos munkáiról írtak, és ezt az idézetet közölték Az evolúciós csalás című könyvből: „Ez az elmélet nem más, mint egy csalás, amit a világot irányító erők próbálnak meg ránk erőltetni.”

Adnan Oktar műveit szívesen olvassák a világ számos országában, Indiától Amerikáig, Angliától Indonéziáig, Lengyelországtól Boszniáig, Spanyolországtól Brazíliáig. Könyvei, melyet széles olvasóközönség követ szerte a világban, hozzáférhetők angol, francia, német, olasz, spanyol, portugál, urdu, kínai, arab, albán, orosz, bosnyák, ujgur török, indonéziai, azeri, bengáli, bolgár, dán, lengyel, maláj, szerb, holland, héber, magyar, finn, perzsa, hausza, dhivelhi, hindu, svéd, japán, kirgiz, kishwahili, malajalam, norvég, román, tamil, telagu, thai, vagyis szinte minden nyelven.

A nagy népszerűségnek örvendő könyvek számos embernek alapozták meg az Istenbe vetett hitét az egész világon, másokét pedig elmélyítették. Bárki, aki elolvassa, áttanulmányozza ezeket a könyveket, rájön, hogy nagyon mások, mint a többi, nagyon hasznosak, stílusuk pedig bölcs, ésszerű, könnyen érthető és őszinte. A könyveket a hatékonyság, a határozott eredmények és a megcáfolhatatlanság jellemzi. A művek mindegyike elutasíthatatlan, őszinte, nyílt, érvelő kifejezésmóddal íródott. Ezek a tulajdonságok kétségtelenül Isten által megadott bölcsességből és előadásmódból fakadnak.

 

Adnan Oktar ismét elnyomással szembesül

Ez az áldozatos munka, bizonyos köröket nagyon zavart és „aggodalommal töltött el”. Materialista és szabadkőműves csoportosulások provokációját követően, rágalomhadjárat indult ezen tevékenység ellen.
A cél: szerintük elejét venni minden olyan tudományos munkának, amely az evolúció elméletét cáfolja. Akik szellemi téren nem tudtak mit lépni Adnan Oktar ellen, azok úgy döntöttek, rágalmakkal és vádaskodásokkal teszik hatástalanná ezeket a munkákat.

1999. novemberében Adnan Oktar ismét nyomás alá került. Ez pontosan akkor történt, amikor annak híre kezdett terjedni, hogy három kötetben kiadja a Global Masonluk-ot (kb. Teljes körű szabadkőművesség). A sötét csoportok, amelyek attól a naptól kezdve, hogy Adnan Oktar megkezdte szellemi küzdelmét, mindenféle rágalommal illették őt, összeesküvést szőttek ellene, hazugságokat terjesztettek róla, vádaskodással próbálták megtörni őt, és megpróbálták eltéríteni attól, hogy a vallás erkölcsét terjessze, most ismét támadásba lendültek.

Ezeknek a csoportoknak a provokációja és téves információik miatt, 1999. november 12-én, a Bilim Arastirma Vakfi (Tudományos Kutató Alapítvány) tagjainak lakásában és munkahelyükön rajtaütésszerűen megjelent a rendőrség. Az operáció alatt semmiféle bűnös cselekedetet nem tapasztaltak, semmilyen erkölcstelenséget nem láttak. Ennek ellenére, teljességgel következetlen, felfoghatatlan hazugságok és rágalmak jelentek meg a sajtóban nap mint nap. A rajtaütés következményeképpen, bár semmilyen jogi bizonyítékot nem sikerült felmutatni, Adnan Oktart 9 hónapra börtönbe zárták.

Mindezek közben Adnan Oktar, egész környezetének például szolgált alázatos viselkedésével és alávetésével. Emlékeztette a környezetében lévőket, hogy a történelem folyamán minden hívő hasonló eseményekkel tétetett próbára, hogy minden, ami történik, az Isten által meghatározott sors része, hogy mindennek számos jó oldala van, és minden bölcsességgel teremtetett. Azt mondta, bármi történjék is egy hívővel, annak mindig kiegyensúlyozottnak, vidámnak, határozottnak és alávetőnek kell lennie.

Mindig megbocsátással és irgalommal tekintett azokra, akik mindenféle összeesküvéseket szőttek ellene, s akik felfoghatatlan, ésszerűtlen rágalmakkal akarták őt befeketíteni. Adnan Oktart, aki a Mindenható Isten által hírül adott erkölcsöt képviseli: „A jótett nem egyenlő a rossz cselekedettel. Olyasvalamivel hárítsd el azt, ami jobb [annál]…” (Korán 41:34), az 1999. november 12-i események során napvilágot látott vádak mindegyike alól, a legfelsőbb bíróság bizonyítékai alapján felmentették. Ma is folytatja az írást és továbbra is a szép erkölcsre hívja az embereket.

 
ADNAN OKTAR ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA

Adnan Oktar, 1956-ban született Ankarában. Könyveit Harun Yahya álnéven írja. Életét teljes mértékben arra tette fel, hogy a Mindenható Isten létéről és egyedülvalóságáról beszéljen az embereknek, és hogy a Korán erkölcsét terjessze. Már egyetemi éveiben, s azóta is folyamatosan e szent célt szolgálta, soha nem ijedve meg a nehézségektől. Ma is óriási türelemmel és határozottsággal folytatja szellemi küzdelmét, minden elnyomás ellenére.

Az alábbiakban Adnan Oktar életrajzával ismerkedhet meg az olvasó:

Adnan Oktar, 1956-ban született Ankarában, és egészen gimnáziumi tanulmányainak elvégeztéig itt élt. Kötődése az Iszlámhoz ezekben az években nagyon megerősödött. Szinte minden Iszlám tudós művét elolvasta, ezzel mélyítve már meglévő tudását. Ugyancsak ezekben az években határozta el, hogy az Iszlám erkölcsét elmeséli az egész emberiségnek, a helyes felé, a szép felé fogja hívni az embereket.

1979-ben, több ezer jelentkező közül harmadikként felvételt nyert a Mimar Sinan Egyetemre, s hogy tanulmányait folytathassa, Isztambulba költözött. Oktar Úr, aki Isten fenséges teremtésének lenyomatát látja a művészetben, gyermekkora óta tehetségesen festegetett, időnként szürrealista képeket készített. Sok festménye van, amit barátainak ajándékozott. Emellett, nagyon érdeklik az állatok, a növények, a virágok, ezekre úgy tekint, mint Isten magasztos teremtésének egy-egy darabjára. Szeret kertépítéssel, belsőépítészettel és beltéri díszítéssel foglalkozni.

 

A Mimar Sinan Egyetemen eltöltött évek

Amikor Adnan Oktar megkezdte tanulmányait a Mimar Sinan Egyetemen, az egyetemet illegális marxista-kommunista szervezkedések tartották befolyásuk alatt. Az akadémikusok, a fakultáns tanárai, de még a diákok közt is, erőszakos ateista és materialista irányzatok uralkodtak. Sőt, bár bizonyos tanárok óráinak tananyagához egyáltalán nem kapcsolódott, lépten-nyomon a materialista filozófiát illetve a darwinizmust propagálták.

Egy ilyen környezetben, ahol a materialista világnézet volt az irányadó és a vallást és az erkölcsi értékeket nem tisztelték, sőt szinte teljességgel elutasították, Adnan Oktar Istenről, az Ő létéről és egyedülvalóságáról kezdett el beszélni az embereknek. Az egyetem szomszédságában épült Molla Dzsámiban ő volt az egyetlen ember, aki nyíltan imádkozott.

Ahogyan édesanyja, Mediha Oktar is meséli, ebben az időszakban Adnan Oktar csupán néhány órát aludt éjszakánként, idejét olvasással, jegyzeteléssel és mappák készítésével töltötte. Több száz könyvet átolvasott, melyek a marxizmusról, a leninizmusról, a maoizmusról, illetve a kommunizmusról és a materializmusról szóltak, köztük alapműveket. Behatóan tanulmányozott klasszikus műveket és ritkaságokat egyaránt. Részletes kutatómunkának vetette alá az evolúció elméletét, amely úgymond tudományos alapját képezi ezeknek az ideológiáknak, információkat és dokumentumokat gyűjtött, amelyek fellebbentik a fátylat e tudománytalan elmélet következetlenségeiről. Oktar Úr, rengeteg információra tett szert a sok ésszerűtlenségről, ellentmondásról és hazugságról, amelyek ezekben az istentagadáson alapuló, hamis filozófiákban rejlenek, és ezen tudása alapján az embereket az igazságra hívta. Mindenkinek, beleértve az egyetem diákjait és tanári karát is, Isten létezéséről, az Ő egyedülvalóságáról, és a Korán erkölcséről beszélt. Az egyetemi kávézóban, a folyosókon vagy az óraközti szünetekben folytatott beszélgetéseiben, a materializmus illetve a darwinizmus csalásaira közvetlenül azokból a könyvekből idézve világított rá, amelyeket ezekről az ideológiákról forrásként elolvasott.

Adnan Oktar, elsősorban az evolúció elméletének megcáfolására helyezte a hangsúlyt, amelyre a materializmus és az ateizmus is támaszkodik. Oktar Úr úgy véli, hogy a darwinizmust, már attól kezdve, hogy felbukkant, ateista illetve materialista körök pártolják. Adnan Oktar tisztában van azzal, hogy a darwinizmust napjainkban is ugyanezek a csoportok védelmezik különféle ideológiákkal, és ugyancsak ők fáradoznak az elmélet életben tartásán, ezért úgy gondolja, hogy a darwinizmus bukása hatalmas vereséget mérne az említett irányzatokra.

 

Az első könyv, amely megcáfolja a darwinizmust

Adnan Oktar tehát, elsősorban azon munkáira fektetett nagy hangsúlyt, amelyek ennek a csalásnak a hiteltelenségét erősítik meg, amely több mint száz esztendeje befolyása alatt tartja az embereket, eltávolítva őket a vallási erkölcs gyakorlásától. Oktar úgy gondolta, hogy az úgymond tudományos darwinizmus valódi arcát leghatásosabban úgy leplezheti le, ha ugyancsak a tudományhoz fordul. Így született meg széleskörű ismereteinek és munkáinak összefoglalásaként Az evolúciós csalás című könyv. Ennek a kis könyvnek kiadását, családi örökségéből, ő maga finanszírozta. Ezután pedig ingyen terjeszteni kezdte az egyetem diákjai között.

Ez a könyv, átfogó munka arról, hogy az evolúciós csalásnak semmiféle tudományos értéke nincsen, hanem csupán megtévesztés. Sokan azok közül, akik olvasták ezt a művet és beszéltek Adnan Oktarral, nyilvánvalóan felismerték az evolúciós elmélet tudománytalanságát. Adnan Oktar, tudományos, világos és érthető stílusban bizonyította be, hogy egyetlen élőlény sem jöhet létre véletlenek folytán, hanem Isten teremtette meg az Univerzumot és minden élőt, ami benne van. Ennek ellenére egyes diákok, bár egyértelműen látták az igazságot, a materialista gondolkodásmódhoz való elvakult ragaszkodásukban határozott tagadásukat hangoztatták.

 
 

Az egyetem militáns diákjai között volt, aki nyíltan meg is fenyegette Oktart, hogy az életével játszik, ha nem hagy fel tevékenységével. Ez az elnyomás és fenyegetés azonban csak növelte Oktar Istenhez való kötődését és megerősítette őt elhatározásában. A materialista és ateista csoportok kemény reakciója és aggodalma is egyik ékes bizonyítéka volt annak, hogy Adnan Oktar jó úton jár.

Az egyetemen voltak vallásos emberek is, akiket ebben a terrorista, ateista és materialista áramlatok uralta környezetben hitük miatt háborgattak. Azokban az években Törökországban nagyon sok fiatalt gyilkoltak meg kegyetlenül, világnézeti feszültségek miatt. Ilyen körülmények között Adnan Oktar, Isten létét, egyedülvalóságát, és a Korán igaz voltát nyíltan tanította az embereknek. Az egyetemen, ahol senkinek sem volt bátorsága felfedni hitét, ő átjárt a Molla Dzsámiba és rendszeresen imádkozott, kicsit sem rettenve meg a támadásoktól és fenyegetésektől.

 

A vallási erkölcs terjedésének kezdetei a Mimar Sinan Egyetemen

Adnan Oktar egymaga volt csak, amikor a Mimar Sinan Egyetemen az Iszlám erkölcsről beszélni kezdett. Több mint három éven át, senki sem akadt, aki támogatta volna őt nézeteiben. Ez azonban mit sem változtatott elhatározásán. Tudta, hogy egyetlen barátja Isten, és mindezt csakis Isten megelégedéséért teszi.

Minden idejét, energiáját és lehetőségeit egyetlen célnak szentelte: elnyerni Isten tetszését, kegyelmét és Kertjét, és a vallás értékeit közvetíteni minden embernek…

Első ízben, 1982-ben néhány fiatal a Mimar Sinan Egyetemről úgy döntött, hogy támogatni fogja Adnan Oktart szellemi küzdelmében. Hónapok és évek teltek el, s egyre többen lettek azok, akik azonosultak nézeteivel. Adnan Oktar beszélgetéseket szervezett ezekkel a fiatalokkal, a téma pedig a szülőföld és a nemzet szeretete, a nagy vezető, Atatürk nyomdokain való haladás fontossága, a teremtés bizonyítékai, Mohamed Próféta (Béke legyen vele) példás jelleme, Urunk parancsai, amiket a Koránban fektetett le, a Korán erkölcsi értékei, illetve az akkoriban uralkodó eszmék, a materializmus, az ateizmus és a darwinizmus érvénytelensége voltak. Ebben az időszakban és későbbi élete során is, Adnan Oktar nagyon sok ember hitének eszköze lett.

Az első kompromittáló hadjárat és kínzás az elmegyógyintézetben

Adnan Oktar szellemi küzdelme, melyet a darwinizmus, a materializmus és az ateizmus ellen vívott, egyre szélesebb körökben váltott ki ellenkezést. Oktar Úr nemzeti illetve szent témákat érintő munkái zavartak egyes csoportokat, ezért azok befolyása alatt hatalmas összeesküvés indult ellene. Ez az összeesküvés egybeesett egy nagy visszhangot kiváltó mű megírásával és kiadásával, melynek címe Yahudilik ve Masonluk (A zsidóság és a szabadkőművesség).

1986. nyarán Adnan Oktart letartóztatták, mert azt mondta „Én a török nemzet fia, Ábrahám közösségének tagja vagyok.” Ezek a szavak egy interjú részét képezték, melyet akkoriban közölt le egy újság. Ugyanebben az időszakban, szintén fent említett csoportok hatására, téves információk, alaptalan híresztelések és rágalmak ütötték fel fejüket.

 

 

Adnan Oktart letartóztatták, majd börtönbe zárták. Ezután a bakirköy-i elmegyógyintézetnek adták át, ahol azzal az indokkal, hogy beszámíthatatlan, megfigyelés alá vonták. A kórházban a „14A” kórteremben tartották fogva, ahol a legveszélyesebb betegek voltak. A 14A kórterembe néhány bezárt vaskapun át vezetett az út. Belül meglehetősen elhanyagolt, sötét és koszos volt. E súlyos betegek között a gyilkosság mindennapos eseménynek minősült. Egy ilyen környezetben Adnan Oktart hat hétig bokájánál az ágyhoz láncolva tartották. Erőszakkal olyan gyógyszereket adtak be neki, amelyek tudatzavart okoznak. Fiatal barátai, akik meglátogathatták és láthatták őt, ebben az időszakban is úgy látták, hogy eltökéltsége és lelkesedése mit sem változott. Aztán az orvosa, attól való aggodalmában, hogy mindenkit az Iszlámra fog hívni, megtiltotta, hogy lássa tanítványait, az ápolókat, sőt más orvosokat is. Egy idő múlva tilos volt találkoznia családjával, rokonaival és barátaival. Azt sem engedték meg neki, hogy telefonáljon. Megfenyegették, hogy egész életére kórházban marad, ha nem hagy fel tevékenységével. Bizonyos helyekről egyre intenzívebben követelték, hogy mondjon le a Yahudilik ve Masonluk kiadásáról. Ajánlatokat kapott, miszerint, ha lemond a könyv közzétételéről, azonnal kiengedik a kórházból és hátralevő életét jólétben töltheti. Hatalmas anyagi hasznot ajánlottak fel a könyv kézirataiért cserébe. Ő azonban elhárított minden ilyen próbálkozást és nem rettent meg az elnyomástól és a fenyegetésektől. Ellenkezőleg, mindez a tapasztalat csak megerősítette őt határozottságában.

Oktart összesen 19 hónapig tartották börtönben és elmegyógyintézetben, míg végül a védelem azzal az indokkal, hogy „állításaiban nem találtatott bűnösnek” felmentette, és a bíróság szabadon engedte.

Oktar munkássága, mely azt mutatta be, milyen hatalmas csalás a darwinizmus, ez idő alatt is folytatódott. 1986-ban minden értékes információt, amit a darwinizmus valódi arcáról gyűjtött, összefoglalt a Canlilar ve Evrim (Az élőlények és az Univerzum) című könyvében. Évekig ez volt az egyetlen olyan beszámoló, amely tudományos források fényében mutatta meg az evolúciós elmélet zsákutcáit.

 
Kokain összeesküvés

1991. közepe táján, bizonyos csoportok miatt, amelyek nem nézték jó szemmel kulturális munkálkodását, Adnan Oktar ismét egy összeesküvés áldozata lett. Ebben az időszakban egy rendkívül jelentős munkán dolgozott, mely a szabadkőművesség történetével illetve a világon működő szabadkőműves mozgalmakkal foglalkozott. A rendőrök, akik házkutatást tartottak Oktar ortaköy-i lakásán, ahol édesanyjával élt együtt, a megközelítőleg kétezer kötetet számláló könyvtárban, mindjárt az első könyvben, amihez hozzányúltak, egy csomag kokaint találtak.

Rögtön ezután, Adnan Oktart, aki néhány barátjával éppen Izmirben tartózkodott, letartóztatták. Aztán 62 órára átadták az Isztambul Központi Rendőrkapitányságnak. 62 óra elteltével a Törvényszéki Orvosi Kamarához küldték, hogy végezzenek rajta kokaintesztet. Az eredmény nagyon érdekes volt! Mint kiderült, Adnan Oktar vérében nagy mennyiségű kokainszármazék volt jelen.

Később azonban minden napvilágra kerülő bizonyíték azt igazolta, hogy ez a rágalom csupán egy összeesküvés volt. Először az derült ki, hogy a kokain, amit állítólagosan Adnak Oktar lakásán találtak, az összeesküvés részét képezte. Nem sokkal az összeesküvés előtt Adnan Oktar érezte, hogy valamit terveznek ellene, és elhagyta ortaköy-i otthonát. Aztán felhívta édesanyját és közölte vele, attól tart, összeesküvés folyik ellene. Azt kérte, hogy édesanyja, más tanúkkal együtt takarítsa ki és ellenőrizze a lakását. Ezek után Adnan Oktar édesanyja, Mediha Oktar áthívott egy szomszédot és a portásukat és együtt alaposan kitakarították a lakást. A könyvtárban a könyvekről egyenként törölték le a port. S bár Adnan Oktar ezek után be sem tette a lábát a lakásba, tizenhat rendőr rajtaütést hajtott végre, behatoltak a házba, és mindjárt „egy csomag kokaint” találtak a könyvek között.

 


Szellemi síkon vívott küzdelme miatt Oktar Úr ellen számos rágalomhadjárat indult. A sok rágalom és alaptalan vádaskodás következtében többször őrizetbe vették, megfigyelés alatt tartották, ám végül soha nem találták bűnösnek. Ezen a képen azt látjuk, amint a csendőrség éppen őrizetbe veszi őt.

A történtek után Mediha Asszony szomszédja és a portás, közjegyző által hitelesített vallomásában azt mondta: „Adnan Oktar könyvtárát együtt takarítottuk ki, jó alaposan, ott ilyen csomag nem volt”.

A kokainhadjárat második lépcsője, vagyis az, hogy Adnan Oktar vérében kokainszármazékot találtak, tudományos és törvényszéki bizonyítékokkal került megcáfolásra. Adnan Oktart 62 órán át tartották fogva, az elemzés ezt követően készült. Tudományos eszközökkel ki lehet deríteni, hogy az illető a vizsgálatot megelőző hány órával mennyi kokaint fogyasztott. Adnan Oktar vérében annyi kokaint találtak, hogy ha azt 62 óránál korábban fogyasztotta volna el, már belehalt volna. Ez azt mutatja, hogy a kokain nem 62 órával, csupán nagyon kis idővel azelőtt, vagyis a megfigyelése alatt jutott a szervezetébe. A kokaint tehát, ételbe keverve adták be Oktarnak, miközben megfigyelés alatt tartották.

Ezt a tényt, közel harminc nemzetközi törvényszéki orvoscsoport igazolta, köztük a Scotland Yard. Mindegyik ugyanazt válaszolta a vizsgálatra átküldött dossziéval kapcsolatban: A kokaint ételbe keverve a megfigyelés időtartama alatt adták be Adnan Oktarnak. Az eset összeesküvés.

Később a Török Törvényszéki Orvosi Kamara is elismerte, hogy a kokain a megfigyelés időtartama alatt került Adnan Oktar szervezetébe, és a bíróság, ártatlannak nyilvánítva, felmentette őt.

Ez a kokain eset egy nagyon fontos dologra mutat rá: léteznek bizonyos sötét csoportosulások, amelyek ellenségesen tekintenek Adnan Oktarra, és minden piszkos módszert megragadnak annak érdekében, hogy őt eltérítsék az útjáról. Ezek a csoportok, melyek korábban Adnan Oktart börtönnel és zsarolással akarták megtörni, ezúttal összeesküvéshez folyamodtak.

Az alábbiakban az orvosi kamarák által kiadott igazolások egy részét láthatjuk eredetiben, amelyek azt bizonyítják, hogy a kokain nem 62 órával, csupán nagyon kis idővel azelőtt, vagyis a megfigyelése alatt jutott Adnan Oktar szervezetébe:

 

1- Müncheni Egyetem Törvényszéki Orvostani Intézete (német)

2- Aacheni Egyetem Törvényszéki Orvostani Intézete (német)

3- Igazságügyi Minisztérium Törvényszéki Orvostani Testület Elnökségének 5. Szakértői Testülete (török)

4- Igazságügyi Minisztérium Törvényszéki Orvostani Testületének Elnöksége (török)

5- Törvényszéki orvostani jelentéseknél a legfontosabb forrásként felhasznált diagram, amelyet Prof. Dr. Johhn Ambre készített (angol)

6- Baseli Rendőrségi és Katonai Központi Törvényszéki Orvostani Laboratóriuma (német)

7- Bonn Rheinischen Friedrich-Wilhelms Egyetem Törvényszéki Orvostani Intézete (német)

8- Francia Belügyminisztérium Rendőrségi Laboratóriuma (francia)

9- Glasgow-i Egyetem Törvényszéki Orvostani Intézete (angol)

10- Isztambuli Egyetem Cerrahpasa Orvostudományi Karának Törvényszéki Orvostani Intézete (török)

11- Kantonsspital St.Gallen, Törvényszéki Orvostani Intézet (német)

12- Padovai Egyetem professzora: Davide Ferrara (olasz)

13- Prof. Dr. H. W. Raudonat – Törvényszéki Orvostani Központ (német)

14- Tübingeni Egyetem Törvényszéki Orvostani Intézete (német)

15- Pármai Tudományegyetem, Orvostudományi és Sebészeti Tanszék (olasz)

16- Bécsi Egyetem Orvostudományi Intézete (német)

 

Adnan Oktar munkássága

1991-től, Oktar minden idejét könyveinek szentelte, ki sem mozdulva otthonából. Harun Yahya álnéven, értékesebbnél értékesebb, több száz könyvet megírt. Főként a darwinizmust tudományos úton cáfoló munkái a tudomány világában nagy visszhangot keltettek. Az evolucionista írásairól ismert New Scientist magazin, 2000. Április 22-i számában az evolúciós elmélet tévedés voltát illetve a teremtés igazságát hangoztató tisztelt Adnan Oktart „nemzetközi hősnek” nevezte. Oktar szellemi küzdelme a materializmus és a darwinizmus ellen, gyakorta hangot kapott olyan, zömében evolucionista, nemzetközi lapokban is, mint a National Geographic, a Science, a New Scientist vagy az NSCE Reports. Így például a National Geographic 2004. novemberi, angol illetve német nyelvű kiadásában Adnan Oktar Yaratilis Gercegi (A teremtés igazsága) című könyvével kapcsolatos munkáiról írtak, és ezt az idézetet közölték Az evolúciós csalás című könyvből: „Ez az elmélet nem más, mint egy csalás, amit a világot irányító erők próbálnak meg ránk erőltetni.”

Adnan Oktar műveit szívesen olvassák a világ számos országában, Indiától Amerikáig, Angliától Indonéziáig, Lengyelországtól Boszniáig, Spanyolországtól Brazíliáig. Könyvei, melyet széles olvasóközönség követ szerte a világban, hozzáférhetők angol, francia, német, olasz, spanyol, portugál, urdu, kínai, arab, albán, orosz, bosnyák, ujgur török, indonéziai, azeri, bengáli, bolgár, dán, lengyel, maláj, szerb, holland, héber, magyar, finn, perzsa, hausza, dhivelhi, hindu, svéd, japán, kirgiz, kishwahili, malajalam, norvég, román, tamil, telagu, thai, vagyis szinte minden nyelven.

A nagy népszerűségnek örvendő könyvek számos embernek alapozták meg az Istenbe vetett hitét az egész világon, másokét pedig elmélyítették. Bárki, aki elolvassa, áttanulmányozza ezeket a könyveket, rájön, hogy nagyon mások, mint a többi, nagyon hasznosak, stílusuk pedig bölcs, ésszerű, könnyen érthető és őszinte. A könyveket a hatékonyság, a határozott eredmények és a megcáfolhatatlanság jellemzi. A művek mindegyike elutasíthatatlan, őszinte, nyílt, érvelő kifejezésmóddal íródott. Ezek a tulajdonságok kétségtelenül Isten által megadott bölcsességből és előadásmódból fakadnak.

 

Adnan Oktar ismét elnyomással szembesül

Ez az áldozatos munka, bizonyos köröket nagyon zavart és „aggodalommal töltött el”. Materialista és szabadkőműves csoportosulások provokációját követően, rágalomhadjárat indult ezen tevékenység ellen.
A cél: szerintük elejét venni minden olyan tudományos munkának, amely az evolúció elméletét cáfolja. Akik szellemi téren nem tudtak mit lépni Adnan Oktar ellen, azok úgy döntöttek, rágalmakkal és vádaskodásokkal teszik hatástalanná ezeket a munkákat.

1999. novemberében Adnan Oktar ismét nyomás alá került. Ez pontosan akkor történt, amikor annak híre kezdett terjedni, hogy három kötetben kiadja a Global Masonluk-ot (kb. Teljes körű szabadkőművesség). A sötét csoportok, amelyek attól a naptól kezdve, hogy Adnan Oktar megkezdte szellemi küzdelmét, mindenféle rágalommal illették őt, összeesküvést szőttek ellene, hazugságokat terjesztettek róla, vádaskodással próbálták megtörni őt, és megpróbálták eltéríteni attól, hogy a vallás erkölcsét terjessze, most ismét támadásba lendültek.

Ezeknek a csoportoknak a provokációja és téves információik miatt, 1999. november 12-én, a Bilim Arastirma Vakfi (Tudományos Kutató Alapítvány) tagjainak lakásában és munkahelyükön rajtaütésszerűen megjelent a rendőrség. Az operáció alatt semmiféle bűnös cselekedetet nem tapasztaltak, semmilyen erkölcstelenséget nem láttak. Ennek ellenére, teljességgel következetlen, felfoghatatlan hazugságok és rágalmak jelentek meg a sajtóban nap mint nap. A rajtaütés következményeképpen, bár semmilyen jogi bizonyítékot nem sikerült felmutatni, Adnan Oktart 9 hónapra börtönbe zárták.

Mindezek közben Adnan Oktar, egész környezetének például szolgált alázatos viselkedésével és alávetésével. Emlékeztette a környezetében lévőket, hogy a történelem folyamán minden hívő hasonló eseményekkel tétetett próbára, hogy minden, ami történik, az Isten által meghatározott sors része, hogy mindennek számos jó oldala van, és minden bölcsességgel teremtetett. Azt mondta, bármi történjék is egy hívővel, annak mindig kiegyensúlyozottnak, vidámnak, határozottnak és alávetőnek kell lennie.

Mindig megbocsátással és irgalommal tekintett azokra, akik mindenféle összeesküvéseket szőttek ellene, s akik felfoghatatlan, ésszerűtlen rágalmakkal akarták őt befeketíteni. Adnan Oktart, aki a Mindenható Isten által hírül adott erkölcsöt képviseli: „A jótett nem egyenlő a rossz cselekedettel. Olyasvalamivel hárítsd el azt, ami jobb [annál]…” (Korán 41:34), az 1999. november 12-i események során napvilágot látott vádak mindegyike alól, a legfelsőbb bíróság bizonyítékai alapján felmentették. Ma is folytatja az írást és továbbra is a szép erkölcsre hívja az embereket.

 

2011-11-06 22:56:30

A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."