Jézus élete a Korán szerint

Jézus, a történelmi források szerint 2000 évvel ezelőtt élt, és Istennek mind az evilágon, mind pedig a túlvilágon kiválasztott szolgája. Máté Evangéliuma I. Heródes uralmának illetve rezsimje bukásának idejére (vagyis i.e. 4-re), Lukács Evangéliuma pedig Augusztusz császár uralkodásának és az akkori izraeli népszámlálásnak az idejére (vagyis i.sz. 6-ra) teszi ezt az eseményt. Ezeket az információkat lehetetlen igazolni. Egyéb, különféle forrásokra támaszkodó szakemberek feltételezése szerint, Jézus i.e. 7-6 körül születhetett.

Ha névleg még létezik is az igaz vallás, amit Isten kimagasló tulajdonságokkal felruházott szolgája hozott a Paradicsom örömhírével örvendeztetve meg minket, mára már elkorcsosult és megfosztották lényegétől. Ugyanígy a Biblia, amit Isten Jézusnak kinyilatkoztatott, névleg létezik, de nincsen a kezünkben. A keresztény források megmásították, elferdítették. Ezért ma már lehetetlen a Jézussal kapcsolatos dolgokat ezekből a forrásokból rekonstruálni. Az egyetlen forrás, amely hiteles információkat tartalmaz Jézusról, a Korán, melynek fennmaradását az utolsó napig maga Isten ígérte meg a hívőknek. A Korán beszél Jézus születéséről, életéről, a problémákról, amelyekkel élete során szembesült, a körülötte lévő emberek helyzetéről és még sok másról. Számos példával támasztja alá, hogyan tanította Jézus a zsidókat. Az Imrán nemzettsége szúrában Isten erről így számol be:

„[Eljöttem] igazolva azt, ami előttem a Tórában volt, és hogy megengedetté tegyek számotokra néhányat azok közül, amelyek megtiltattak nektek. Az Uratoktól származó jellel jöttem hozzátok. Féljétek hát Allahot, és engedelmeskedjetek nekem! Bizony Allah az én Uram, és a ti Uratok, [csak] Őt imádjátok hát! Ez az egyenes út!” (Korán, 3:50-51)

Jézus hívására a zsidók nagy része nem válaszolt, csak csekély számú apostol követte őt. Ezekről az őszinte hitű emberekről a Korán így ír:

„Miután Jézus észrevette a hitetlenségüket, azt mondta: ’Kik az én segítőim az Allahhoz [vezető úton]?’ Az apostolok azt mondták: ’Mi vagyunk Allah segítői. Hiszünk Allahban. Tanúsítsd, hogy [Néki] vetjük alá magunkat!’” (Korán, 3:52-53)

Az Újtestamentum szerint Jézus 12 tanítványával bejárta egész Palesztínát. Utazásai során, melyeknek célja az volt, hogy az Istenben való hitre hívja az embereket, Jézus, Isten akaratával különféle csodákat vitt véghez. Meggyógyította a betegeket és a nyomorékokat, könnyítette a leprások kínjait, visszaadta a szeme világát annak, aki születésétől fogva vak volt és feltámasztotta a holtakat. Ezek a csodák így szerepelnek a Korán-idézetekben:

„...Én bizony az Uratoktól való jellel jöttem el hozzátok! Készítek nektek agyagból egy madárformát, majd belélehelek, és erre – Allah engedelmével – madárrá válik. Allah engedelmével meggyógyítom a vakon születettet és a leprást, a halottakat életre keltem. És elmondom nektek azt, hogy mit esztek, és mit raktároztok a házaitokban. Bizony, jel van ebben számotokra, ha hívők vagytok.” (Korán, 3:49)

„Jézus, Mária fia! Emlékezz a kegyelemre, amelyet irántad és szülőanyád iránt tanúsítottam, [akkor], amikor megerősítettelek téged a Szentlélekkel, úgy, hogy [mint gyermek] a bölcsőben szóltál az emberekhez és később mint felnőtt. [És emlékezz arra], amikor megtanítottam néked az Írást, a bölcsességet, a Tórát, és az Evangéliumot ! [És emlékezz arra], amikor az Én engedelmemmel agyagból teremtettél valamit, ami úgy fest, mint a madár, és [életet] leheltél bele, s - az engedelmemmel - [igazi] madár lett. [És emlékezz arra], amikor az Én engedelmemmel meggyógyítottad azt, aki születésétől fogva vak és a leprást, és [emlékezz arra], amikor az Én engedelmemmel föltámasztottad a halottakat [a sírjukból], és [emlékezz arra], amikor távoltartottam tőled Izráel fiait [és nem bántottak], amikor nyilvánvaló bizonyítékokkal fölkerested őket, s [amikor] azok, akik hitetlenek, azt mondták: ’Ez nyilvánvaló varázslat’”. (Korán, 5:110)

Jézus, csodáival nagy hatást gyakorolt az emberekre. Mindig tudatta azonban velük, hogy ezeket a csodákat Isten engedelmével viszi véghez, a Bibliai magyarázatok pedig tartalmazzák, hogy gyakran mondta azt az embereknek „a hited mentett meg téged”. És valóban, a nép is, Máté Evangéliuma szerint, Istent dicsőítette e csodákat látva:

Jézus azután eltávozott onnan: elment a Galileai-tenger mellé, felment a hegyre, és ott leült. Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, és ő meggyógyította őket. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok épek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izráel Istenét. (Máté Evangéliuma, 15:29-31)

A növekvő akadályok ellenére Jézus híveinek száma, legfőképpen az erőszak és elnyomás alatt élő néprétegek körében, gyarapodni kezdett. Ez időtájt Jézus és az apostolok bejárták az összes környező falvat és várost. Közben a szerzetesek és az írástudók megpróbáltak csapdát állítani Jézusnak, aki évek óta az ő szokásaik hamis oldalait, az általuk alkotott rendszer eltévelyedéseit szapulta, és aki egyfolytában arra hívta az embereket, hogy csak Istenben higgyenek, és Őérte éljenek. (ld. Lukács Evangéliuma, 22:1-2; János Evangéliuma, 11:48).

A Korán azt mondja, hogy Jézust Isten magához emelte, és a katonák egy hozzá hasonló férfit öltek meg, akiről azt hitték, hogy ő Jézus. Jézus, mint minden próféta, arra hívta a saját népét, hogy higgyen Istenben, szívből vesse alá magát Neki és éljen az Ő tetszését keresve, óvakodjon a bűntől és a rossztól, és cselekedjen jót. Emlékeztette őket arra, hogy a földi élet múlandó és a halál közel van, és hogy az Utolsó Napon minden embert elszámolásra hívnak majd. Arra hívta el az embereket, hogy csakis Istent szolgálják és csak Őt féljék. A Bibliában is számos példázattal és tanító célzatú történettel találkozhatunk ezzel kapcsolatban. A Biblia szavaival élve, Jézus a „gyenge hitűekhez” küldetett, hogy tanácsokkal, Isten uralmának közelségét hirdetve arra buzdítsa őket, hogy könyörögjenek bűnbocsánatukért. Ez az uralom, a zsidók reményei szerint, az általuk várt Messiás eljövetelével kellett hogy megszülessen, aki a hit és a felszabadulás útját nyitja majd meg nekik.

Jézus hű maradt Mózes próféta Saria-jához (jogrendszeréhez), vagyis a valódi Tóra parancsaihoz, és arra figyelmeztette a zsidókat, hogy eltávolodtak ezektől a parancsoktól, illetve azokat őszinteség nélkül, magamutogatás céljából használják. Az Újtestamentum szerint azt mondta a zsidóknak, akik ellene fordultak: „Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert énrólam írt ő.” (János Evangéliuma, 5:46). Jézus tehát arra hívta az embereket, hogy térjenek vissza a Tórához.

…Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem... (Máté Evangéliuma, 5:17)

Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. (Máté Evangéliuma, 5:19)

A Korán így ír Jézusról:

„[Eljöttem] igazolva azt, ami előttem a Tórában volt, és hogy megengedetté tegyek számotokra néhányat azok közül, amelyek megtiltattak nektek. Az Uratoktól származó jellel jöttem hozzátok. Féljétek hát Allahot, és engedelmeskedjetek nekem!” (Korán, 3:50)
 

2012-04-14 21:40:49

A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net