Tanulságok a mai kor számára József Próféta történetéből

„József és fivérei [történetében] bizony jelek vannak azok számára, akik kérdeznek.” (Korán, 12:7)

A Korán az egyetlen igaz Írás, Isten küldte le útmutatásként az embereknek. A leghelyénvalóbb magyarázatokat tartalmazza, örömhír az emberek számára, figyelmezteti, inti őket. Ezért elsősorban a Korán az a könyv, amit az embereknek olvasniuk és tanulmányozniuk kell. A Korán, közvetíti az emberek felé Isten utasításait, s emellett nagyon sok kérdést illetően a leginkább helytálló információkkal is szolgál. Ilyen híradás József próféta története is. József próféta élete, tanítási módszerei és Istennek magát példásan alávető hívő volta mai korunk számára is egy-egy bölcs példázat.

A Korán legnagyobb csodáinak egyike, hogy az első kinyilatkoztatás óta, amit Mohammed Próféta (béke legyen vele és Isten áldásai) kapott meg, egészen mostanáig, minden korban megszólítja az embereket. Isten a Koránt útmutatóként, vezetésként küldte le, ami nem fog megváltozni a Feltámadás Napjáig. (Korán, 15:9) Isten, a Koránban helyet adott az elmúlt idők prófétáinak életéből vett példázatoknak, bölcsességeknek. Minden egyes próféta története nem csak hitbéli példa a számunkra, hanem azt is megmutatja, hogyan kell viselkednünk abban a társadalomban illetve abban a korban, amelyben élünk. Minden muszlimnak kötelessége részletesen tanulmányozni ezeket a történeteket, megpróbálni megérteni a bennük rejlő bölcsességet, és Istenhez fohászkodni a történetek megértéséért.

József próféta élete és küzdelme egyike azoknak a prófétai életrajzoknak, amiről a muszlimoknak tudniuk kell és el kell gondolkodniuk a benne rejlő bölcsességeken. József próféta a Koránban azon próféták közül való, akinek életét a Korán a legrészletesebben írja le. A József Szúra csaknem teljes egészében az ő és családja történetét beszéli el, és ez a Korán egyik leghosszabb szúrája. A szúra elején Urunk felhívja figyelmünket arra, hogy ebben a történetben fontos igazságok és bölcsességek rejlenek:

„József és fivérei [történetében] bizony jelek vannak azok számára, akik kérdeznek.” (Korán, 12:7)

Bölcsességek József próféta életéből

A prófétai történetekben rejlő bölcsességek közül való az, hogy az áják nem csupán múltbéli eseményeket beszélnek el, hanem minden időkre vonatkoztathatóak, a jövőre nézve is tanulságosak az emberek számára, illetve rámutathatnak a későbbi eseményekre. „József története” ebből a szempontból nagy jelentőségű.

Ha József próféta életét nézzük, azt látjuk, hogy szinte minden korban hasonló nehézségek sújtják a muszlimokat, a hitetlenek őket illető rágalmai hasonlóak, és sok olyan helyzet adódik, amikor a muszlimoknak türelmesnek és alávetőnek kell lenniük. József próféta különféle nehézségekkel tétetett próbára, köztük, egészen kicsi korában testvérei kútba dobták, később pedig vádak érték őt és hosszú éveken át raboskodott a börtönben. (Korán, 12:35) Isten, megannyi összeesküvés után, amit József ellen szőttek, Józsefet országa kincstárainak élére helyezte; hatalmat, gazdagságot, kormányzást adva a kezébe. (Korán, 12:56) Isten rendelkezése igaz, mindenkor mindent illetően. Ő, az egyik ájában azt ígéri, hogy a hívőket biztonságba helyezi, miután nehézség sújtotta őket:

„Allah megígérte azoknak, akik hisznek közöttetek és jótetteket cselekszenek, hogy őket teszi meg [a hitetlenek] utódjának a földön, amiképpen utóddá tette azokat, akik őelőttük éltek, és hogy szilárdan megerősíti nekik a vallásukat, amelyet jóváhagyott nekik, és - miután féltetek - cserébe biztonságot ad néktek. Engem szolgálnak [egyedül] és nem társítanak Mellém semmit. Akik azonban ezután [is] hitetlenek, azok a bűnösök!” (Korán, 24:55)

A hívők, ha olvassák a próféták történeteit, s közöttük József történetét, sok örömteli hírrel találkoznak és számos dologban tanulságosak számukra ezek a történetek. Ezért minden hívőnek olvasnia is kell ezeket a történeteket és törekedniük kell arra, hogy a bennük rejlő bölcsességeket megfejtsék.

József próféta gyermekkori álma

József próféta, még gyermekként, álmot látott, álmának jelentését pedig édesapjától kérdezte meg. Édesapja, Jákob próféta megfejtette az álmát, és jó hírekkel örvendeztette meg. Ugyanakkor lelkére kötötte, hogy az álmot ne ossza meg többi testvérével. Ez a történet a Koránban így szerepel:

„[Emlékezz arra], amikor József azt mondta az apjának: ’Apám! Láttam [álmomban] tizenegy csillagot, s a Napot és a Holdat. Láttam azokat, amint földre borulnak előttem.’ ’Fiacskám!’ - mondta [Jákob] -, ’nehogy elmeséld az álmodat a fivéreidnek, mert cselvetéssel ármánykodnak ellened! Bizony a Sátán nyilvánvaló ellensége az embernek. [Ahogyan megálmodtad], úgy választ ki téged a te Urad. Megtanítja neked, hogyan kell a történeteket megmagyarázni, s kiteljesíti a kegyelmét irántad és Jákob nemzetsége iránt úgy, ahogyan kiteljesítette azt korábban a te [ős]apáid: Ábrahám és Izsák iránt. A te Urad [mindenek] tudója és bölcs.’” (Korán, 12:4-6)

Jákob próféta tudással rendelkező, áldott ember volt, aki képes megkülönböztetni egymástól a jót és a rosszat. Tudatában volt annak, hogy József testvéreinek viselkedése kicsit sem ad okot a bizalomra, jellemük pedig hajlik arra, hogy ellentétet szítsanak. Mindemellett azzal is tisztában volt, hogy testvérei féltékenyek Józsefre. Jól ismerte őket, ezért feltételezte, hogy tőrbe csalják majd Józsefet, ezért azt mondta fiának, ne beszélje el álmát a testvéreinek. Felhívta figyelmét arra, hogy a sátán az ember legnagyobb ellensége, és azt tanácsolta Józsefnek, legyen mindig óvatos a sátáni csapdákkal szemben.

A történet tanulsága számunkra egyebek között az, hogy a muszlimoknak résen kell lenniük olyan emberek mellett, akik hajlamosak az ellentétek szítására, illetve lusták a vallás diktálta erkölcs gyakorlásában. Az ilyen embereknek nem kell elmesélni, milyen pozitív dolgok történnek a muszlimokkal, ugyanis a hívők jóléte, fejlődése, megerősödése, helyzetük javulása bár nagy örömmel tölti el az őszinte hívőket, ugyanakkor viszont rendkívül idegesíti azokat a kétszínű embereket, akiknek betegség lakozik a szívében. A kétszínű emberek nem nézik jó szemmel a vallásos erkölcsi érzületet és nem motiválják őket a hívők érdekei, ezért meg akarják gátolni fejlődésüket, sőt ahhoz, hogy céljukat elérjék, képesek szövetkezni olyan emberekkel, akik a hívők ellenségei. A képmutató ember jelleméről Isten a Korán egyik ájájában így szól:

„Ha valami jó ér téged, az nincs ínyükre. Ám ha valami csapás sújt, akkor azt mondják: ’Mi már korábban elrendeztük a mi ügyünket.’ És örvendezve hátat fordítanak.” (Korán, 9:50)

Amikor a féltékenység elragadja az embert

A történet folytatásából egészen nyilvánvalóvá válik, hogy Jákobnak igaza volt, amikor Józsefet figyelmeztette. Testvérei féltékenyek voltak Józsefre és kisöccsükre. Irigységük olyannyira elragadta őket, hogy végül csapdát állítottak Józsefnek. Ez egy másik jel arra nézve, hogy József testvérei távol álltak az Iszlám erkölcsiségétől és nem viselkedtek hívőkként. A Korán ekképpen adja hírül, milyen csapdát állítottak és pontosan mit tettek Józseffel a testvérei:

„[Emlékezzetek arra], amikor azt mondták: ’József és az öccse kedvesebbek atyánk szemében, mint mi, holott mi seregnyien vagyunk. Apánk nyilvánvaló tévelygésben van. Öljétek meg Józsefet, vagy űzzétek el őt valamilyen [messzi] földre, hogy atyátok orcája csak felétek forduljon, és az ő eltávolítása után igaz emberek lehessetek!’” (Korán, 12:8-9)

Az ájákból teljesen világos, hogy a legnyomósabb ok, amiért testvérei tőrbe csalták Józsefet, az irigység volt. Féltékenységüket felszította, hogy úgy gondolták, apjuk sokkal jobban szereti Józsefet és öccsét, mint őket, míg ők apjuk szeretetét csakis magukénak követelték. Úgy gondolták, számbeli fölényükkel és egymás megerősítésével sokkal inkább jogot formálhatnak apjuk szeretetére.

Ez persze nagyon is eltorzult felfogás, hiszen a Korán diktálta erkölcs szerint a hívők egymás közti szeretetének egyetlen kritériuma az istenfélelem. A hívők természetszerűleg azt szeretik a legjobban, aki istenfélelmében kimagasló, aki minél inkább féli Istent és a legpontosabban betartja az Őáltala elrendelt határokat. Ilyen a hívők szeretetfelfogása. Nyilvánvaló, hogy Jákob próféta is e mérce szerint ítélte meg fiait szeretetében. József sokkal istenfélőbb volt, mint a többiek, szépen viselkedett, nagyon is természetes hát, hogy apja őt szerette a legjobban. József testvérei azonban nem álltak olyan erkölcsi alapokon, hogy ezt felfoghassák, így azt sem értették, miért szereti apjuk jobban Józsefet és legkisebb öccsüket. Ez azt eredményezte, hogy elhatározták, féltékenységükben megölik Józsefet.

Láthatjuk, hogy a féltékenység tévútra viszi az embert és rossz viselkedésre sarkallja. Olyan negatív tulajdonság ez, amitől nagyon kell óvakodni. Azok az emberek, akik megfeledkeznek arról, hogy mindent Isten adott az embernek, nem bírják elfogadni, hogy másvalaki, bármilyen szempontból is, kiválóbb lehet, mint ők, és ezért vad irigység lehet úrrá rajtuk. Ezek az emberek hatalmasat tévednek. Nem szabad elfelejteni, hogy a sátánt is, aki többre tartotta magát Ádámnál, nem borult le előtte és ezért elűzetett Isten Színe elől, irigysége taszította ebbe a viselkedésbe. Isten kinyilatkoztatta, hogy az ember énjét a féltékenységre való hajlammal együtt teremtette meg. Ez egy próbatétel Urunktól. Minden istenfélő hívőnek erejétől telhetően óvakodnia kell az irigységtől. Az egyik ájában ez az igazság így szerepel:

„…Az [emberi] lélek [azonban] hajlamos a kapzsiságra. Ám ha jóravalóak és istenfélők vagytok [az jobb lesz nektek]. Allahnak tudomása van [mind]arról, amit cselekesztek.” (Korán, 4:128)

József próféta testvéreinek hamis bizonyítéka

Miután testvérei a kútba dobták Józsefet, sírva édesapjukhoz, Jákobhoz siettek és azt hazudták neki, hogy Józsefet felfalta a farkas. (Korán, 12:16-17) Tudták, hogy nem lesz hihető, amit mondanak, ezért hamis bizonyítékot is hoztak, azt gondolták, ez majd hihetővé teszi meséjüket. József ingét vérrel itatták át, úgy vitték Jákob elé. Megpróbálták azt színlelni, hogy József valóban meghalt.

Ebben az eseményben jel van, méghozzá azokról az emberekről, akik csapdát állítanak a muszlimoknak és képesek hamis bizonyítékokat felmutatva szövetkezni ellenük. Óvakodni kell az ilyen hamis bizonyítéktól, tudatosnak kell maradni vele szemben és alaposan meg kell vizsgálni az ügyet, ahogyan ez az ája is mondja: „Ti hívők! Ha egy gonosz ember jön hozzátok valami híreszteléssel, akkor tudjatok különbséget tenni…” (Korán, 49:6)

Jákob persze nem hitt fiainak, átlátott rajtuk és világosan ki is fejezte, hogy ez nem más, mint hazugság, amit ők eszeltek ki. A Korán így szól erről:

„És hamis vért hoztak az ő ingére. [Jákob azt] mondta: ’Nem! Bizony ti magatok főztetek ki valamit…” (Korán, 12:18)

Amikor Jákob azt mondja fiainak: „Bizony ti magatok főztetek ki valamit”, arra hívja fel a figyelmet, hogy az ember nagyon visszataszító dolgokra képes, ha az énjére hallgat. Az alsóbb én megtéveszti az embert és minden rossz abból származik, ha az ember neki szavaz bizalmat.

Olyan igazság ez, amin a hívőknek is feltétlenül el kell gondolkodniuk, hiszen az ember énje rosszra csábító. Állandóan ébernek és óvatosnak kell lenni és a lelkiismeret szavára kell hallgatni, nem arra, amit az ember alsóbb énje mond. Ebben az ájában még egy bölcs gondolat rejlik, és pedig az, hogy a képmutató emberek saját érdekeik szerint viselkednek.

Több dolog is van, amire érdemes odafigyelni ebben a történetben, például Jákob alávető magatartására. Ez a viselkedés azt példázza, hogy a hívőknek mindig minden körülmények között egyedül Istenre kell hagyatkozniuk, Benne kell bízniuk és muszáj türelmesnek lenniük. Mint látjuk, Jákob próféta tisztában van azzal, hogy fiai tőrbe csalták Józsefet, ő azonban rendkívül mértékletesen és türelmesen viselkedik, és Istentől kér segítséget.

Jákob próféta szavai kegyetlen fiaihoz, melyeket a Koránban olvashatunk, ismételten azt tükrözik, hogy ő maga őszinte, komoly, áldott ember volt, és arra is rámutatnak, hogyan kell viselkedniük a hívőknek, ha hasonló helyzetbe kerülnek:

„…Szép türelem hát [az én feladatom]. És Allah az, akihez segítségért kell fohászkodni az ellen, amit elmondotok.” (Korán, 12:18)


Az alsóbb én a rosszat parancsolja meg

Miután testvérei a kútba dobták, Józsefet egy karaván találta meg, mely eladta őt rabszolgának. Egy egyiptomi férfi vásárolta meg és Isten kegyelméből védelmébe vette Józsefet, vigyázott rá és szépen nevelte. Amikor József a serdülőkorba lépett, a nemes ember felesége (vagyis az egyiptomi uralkodó asszonya, akinél lakott), csúnyán megvádolta őt. Tömlöcbe került, ahol hosszú éveket töltött el. Aztán pedig Isten úgy rendelte, hogy kiderült ártatlansága és az, hogy rágalommal illették őt. A Korán hírül adja, hogy József ekkor azt mondta:

„[József pedig azt mondta]: Ezt azért [kértem], hogy tudja az uram: nem árultam el őt titokban, és Allah nem irányítja az árulók mesterkedését. Egyáltalán nem mentem föl magam! Az [emberi] lélek bizony folyton-folyvást a rosszra ösztökél, kivéve, amikor az Uram megkönyörül. Bizony, az én Uram megbocsátó és könyörületes.” (Korán, 12:52-53)

József, Istenre emlékeztette a körülötte lévőket, tanította őket. József azt mondja, hogy Isten nem viszi sikerre az árulók mesterkedéseit. Ezzel azt is hangsúlyozza, hogy Isten az, aki helyzetét leleplezte, az Ő engedelmével derült ki a rágalmazás. Az uralkodó és az emberek csak akkor szereztek tudomást az igazságról, amikor Isten úgy akarta, és úgy, ahogyan Ő azt elrendelte. A dolgok minden pillanatban úgy történnek, ahogyan Isten elrendelte a sorsban, és Józseffel akkor az történt, ami számára éppen a legjobb volt.

Mindezzel együtt nagyon fontos, mit mond József az ája utolsó soraiban. Kiderült, hogy neki volt igaza. Nyíltan megvádolták őt és sok évre börtönbe került. Isten a prófétaságot adományozta neki, ő mégsem mentegetőzött. Ehelyett egy rendkívül fontos igazságra is rámutatott, mégpedig arra, hogy „Az [emberi] lélek folyton-folyvást a rosszra ösztökél, kivéve, amikor Isten megkönyörül.”

Olyasmi ez, amire minden hívőnek oda kell figyelnie életének minden egyes pillanatában. Minden embernek van alsóbb énje, és az emberek egész életükben, szüntelenül próbára tétetnek. Előfordul, hogy az alsóbb én és a lelkiismeret ellentétbe kerül egymással, ilyenkor az ember vagy az egyiknek engedelmeskedik vagy a másiknak. A hívők nagyon odafigyelnek arra, hogy minden helyzetben a lelkiismeretük szavára hallgassanak, mert az Isten tetszésére hívja az embert. Ezzel szemben azok, akik tagadják az igazságot, saját egójuk, énjük rabszolgái.

Mindegy, kik között vagyunk, mindenhol a hívő jellem legyen viselkedésünk mércéje

József történetében egy másik figyelemre méltó mozzanat is van mégpedig az, hogy József a tömlöcben is mindvégig hívőhöz méltóan viselkedett. Magaviselete példaértékű volt akkor is, amikor bebörtönözték, erkölcse és jelleme mindvégig példa maradt az emberek számára. Saját testvérei kútba vetették, később eladták őt rabszolgának Egyiptom uralkodójának, majd vádakkal illették és tömlöcbe vetették, József mégsem esett egyetlen pillanatra sem kétségbe, hosszú börtönévei alatt végig remélt, viselkedésével példát mutatott. A Korán így adja hírül, milyen hatással volt József kimagasló erkölcsi tartása rabtársaira:

„[Elment a tömlöcbe Józsefhez és így szólt hozzá]: ’József, te igaz! Magyarázz meg nekünk hét kövér tehenet, amelyeket hét sovány fölfal, és hét zöld kalászt, és másik [hét] kiszáradtat! Talán [úgy] térhetek vissza az emberekhez, [hogy] talán tudni fognak.’” (Korán, 12:46)

Az ája tanúsága szerint rabtársa így szólítja meg Józsefet „te igaz”. Ez a kifejezés arra mutat rá, hogy József hite, jelleme és szép viselkedése még a börtönviselt embereknek is feltűnt. Mint minden próféta iránt, József iránt is bizalom ébredt az emberekben.

Semmilyen eseménnyel szemben nem szabad gyűlöletet táplálnunk

József hatalomra került Egyiptomban és újra találkozott a testvéreivel. Fivérei hamarosan rájöttek, ki is ő valójában. Az áják erről így írnak:

„Ő azt mondta: ’Vajon már nem tudjátok, hogy mit cselekedtetek tudatlanságotokban Józseffel és fivérével?’ ’Vajon te valóban József vagy?’ - mondták azok. ’Én vagyok József, és ez itt a fivérem’ - mondta ő. ’Allah kegyes volt irántunk. Bizony, aki istenfélő és állhatatos [az jót cselekszik]. Allah nem veszejti el az igazak fizetségét.’’Allahra!’ - mondták ők -, ’bizony, Allah téged választott ki mielőttünk és mi valóban vétkesek voltunk.’” (Korán, 12:89-91)

Az áják szavai rámutatnak, hogy József testvérei egyfajta elszámolást végeztek magukban akkor, megbánták, amit a múltban tettek és beismerték hibájukat. Elfogadták, hogy Isten kiválasztotta Józsefet. Fontos információ birtokába jutunk itt:

A választás Allahé. Ezt a következő ája fogalmazza meg: „A te Urad teremt, amit akar, és választ. Nekik nincs választásuk…” (Korán, 28:68)

József próféta pedig, a Korán tanúsága szerint így válaszolt fivéreinek: „Ne érjen ma benneteket gáncs!” - mondta [József]. „Allah megbocsát nektek. Ő a legkönyörületesebb a könyörületesek között.” (Korán, 12:92)

Józsefnek lett volna lehetősége arra, hogy megbüntesse a testvéreit, mégsem tette, nem vonta felelősségre őket. Éppen ellenkezőleg, Isten megbocsátását kérte testvérei számára, és emlékeztette őket arra, hogy Isten a legkönyörületesebb a könyörületesek között.

József külön hangsúlyozza, hogy valójában a sátán az, aki igyekszik megrontani a kapcsolatát testvéreivel, és testvérei a sátánnak engedelmeskedtek, amikor cselekedtek: „…és [most, amikor] ide hozott benneteket a pusztaságról miután a Sátán viszályra sarkallt köztem és a fivéreim között. Allah bizony éleselméjű abban, amit akar. Ő az, aki [mindent] tud, és aki bölcs.” (Korán, 12:100)

József viselkedése minden hívő számára példa értékű. Aki nem követi a Koránt, azt ebben a helyzetben talán gyűlölet ragadta volna el vagy a bosszú vágya kerítette volna hatalmába. A hívőknek viszont nem az a legnagyobb gondjuk, hogy igazuk legyen, erre szép példát látunk József magatartásában. Aki hisz, az tudja, hogy Istent az teszi elégedetté, ha valaki megbocsátó és elnéző. „Gyakorold a megbocsátást, rendeld el azt, ami állandó, és fordulj el a tudatlanoktól!” (Korán, 7:199), mondja az ája. Vagyis a hívők megbocsátják a rosszat és jóval hárítják el azt, jellemük kimagasló.

József őszinte fohásza

József jó szolga volt, rendkívül ragaszkodott Istenhez, Őt tekintette egyetlen segítőjének, mindig Rá emlékezett, hálája sosem szűnt meg Irányában. Alátámasztják ezt saját szavai is, amiket a Korán így idéz:

„Uram! Te adtál nekem uralmat és Te tanítottál meg engem, hogyan kell a történeteket megmagyarázni. Egek és föld alkotója, Te! Te vagy az én gyámolítóm az evilágon és a túlvilágon! [Majdan] vegyél magadhoz muszlim gyanánt és add, hogy csatlakozhassam az igazakhoz!” (Korán, 12:101)

Ez a fohász is hűen tükrözi József hitét és istenfélelmét. Isten prófétának választotta ki őt, ő mégis azt szeretné, ha muszlimként halhatna meg és az igazak közé tartozhatna. Őszintén féli Istent és szükségképpen Hozzá fohászkodik. Erről a fohászról bizony minden muszlim példát vehet, mert ez a fohász egy kimagasló jellemű ember könyörgése.

Befejezés

József fohásza után végéhez ér a történet, mely életét beszéli el:

„Ez ama történetek közé tartozik, amelyek rejtve vannak [a közönséges halandók előtt]. [Kinyilatkoztatás gyanánt] sugalltuk néked, mivel nem voltál velük, amikor elhatározták, amit tenni fognak és cselt szőttek.” (Korán, 12:102)

Isten, a Koránban fontos bölcsességekre tanítja meg szolgáit a próféták történetein keresztül, ugyanakkor könnyebbé teszi számunkra azt is, hogy megismervén a küldötteket, példát vegyünk róluk. Ha mélyen elgondolkozunk a próféták történetein, a környezetükön és mintaszerű magatartásukon, megismerhetjük őket és előnyünk származhat kiváló szellemükből, intellektusuk és elkötelezett hitük ismeretéből.

Mindenkinek alaposan el kell gondolkodnia azon, amit itt elolvasott. El kell gondolkodnia Józsefen, akit kútba vetettek, aztán olcsón eladtak rabszolgának, megvádoltak, majd igazságtalanul hosszú évekre börtönbe vetettek. Az ő türelmére, állhatatosságára kell gondolnunk és arra, hogy soha nem veszítette el a reményt Istenben. Az embernek azért kell mindezeket maga elé idéznie, hogy megszabadulhasson a felesleges félelmektől és a reménytelenség érzésétől. Mindenkinek alaposan el kell gondolkodnia azon, hogy Józsefet oly sok dolog érte közvetlenül egymás után, ami kívülről nézve nehézségnek tűnt, majd Isten egyszer csak megmentette őt kegyelméből és hatalmas vagyonhoz juttatta.

Semmiképp se feledje el, hogy napjaink eseményei is ugyanúgy Isteni terv szerint haladnak, mint József életének eseményei. Ne feledje, hogy Isten mindenben jót teremtett és mindent bölcsességgel alkotott meg. Ne feledje, hogy Isten ereje mindenhez elegendő, és Isten segítője mindazoknak, akik hisznek Benne, őszintén ragaszkodnak Hozzá, és elkötelezetten munkálkodnak azon, hogy vallásuk szolgálatában álljanak. Isten onnét segíti meg hívő szolgáit, ahonnét azok nem is számítanak rá, és olyan áldásokat juttat nekik, amiket nem is reméltek. Az ember egyetlen feladata az, hogy őszintén higgyen ebben, mert ez az igazság, és életét is eszerint rendezze be.
 

2012-04-14 14:37:51

A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."