At-Taubah ( 129 Ája )

1 . "Mentes Allah és a Küldötte minden kötelezettség alól azok iránt, akikkel szerződést kötöttetek a társítók közül. "

2 . "Járjatok hát szabadon a földön négy hónapig, de tudjátok, hogy nem menekülhettek el Allahtól, és Allah megszégyeníti a hitetleneket."

3 . "És bejelentés ez Allahtól és a Küldöttétől az embereknek a nagyobb zarándoklat napján, hogy Allah mentes minden kötelezettségtől a társítók iránt, és a Küldötte is. És ha bűnbánatot mutattok, az a legjobb nektek. De ha elfordultok, akkor tudjátok meg, hogy nem menekülhettek el Allahtól. És add át a fájdalmas büntetés hírét azoknak, akik hitetlenek."

4 . "Kivéve azok, akikkel szerződésetek van a társítók közül, és nem szegték meg semmilyen módon, és nem támogattak senkit ellenetek. Töltsétek be a szerződésüket a megszabott idejéig. Bizony, Allah szereti az istenfélőket."

5 . "Aztán, amikor a sérthetetlen hónapok elmúltak, öljétek meg a társítókat, ahol találjátok őket, ragadjátok meg őket, ejtsétek foglyul, és ostromoljátok meg őket, és várjatok lesben rájuk minden leshelyen. De ha megbánják, amit korábban cselekedtek, és megtartják az imát, és megadják a zakátot, akkor hagyjátok, hogy folytassák az útjukat. Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas."

6 . "És ha a társítók közül bárki a védelmeteket keresi, akkor adjatok neki védelmet, hogy hallhassa Allah Szavát. Aztán vigyétek őket egy olyan helyre, ahol biztonságban vannak. Azért van ez, mert olyan emberek ők, akik nem tudnak."

7 . "Hogyan is lehetne egyezség Allahhal és a Küldöttével a társítóknak, kivéve azok, akikkel egyezséget kötöttetek a Sérthetetlen Mecset közelében? Amíg ők igazak hozzátok, ti is legyetek igazak hozzájuk. Bizony, Allah szereti az istenfélőket."

8 . "Hogyan, mikor, ha ők uralmat nyernek felettetek, nem tisztelik a köteléket, vagy a védelemről szóló egyezséget? Azt mondják, amivel a kedvetekre tesznek, de a szívük elutasítja azt, és a legtöbben megátalkodtak a bűnben."

9 . "Eladják Allah ájáit alacsony áron, és távol tartanak az Ő útjától. Bizony, gonosz dolog az, amit tettek. "

10 . "A hívőkre nézve nem tisztelik a kötelékeket, sem a rokonságból, sem az egyezségből származókat. És ők azok, akik túllépik a határokat."

11 . "De ha bűnbánatot mutatnak, megtartják az imát és megadják a zakátot, akkor a testvéreitek a vallásban. És részletesen megmagyarázzuk az ájákat azoknak, akiknek tudásuk van."

12 . "De ha megszegik az esküjüket az egyezményük után, és becsmérlik a vallásotokat, akkor harcoljatok a hitetlenség vezetőivel – bizony, számukra nem léteznek eskük, hogy abbahagyják. "

13 . "Hát nem harcoltok egy néppel, akik megszegték az esküjüket, és eltökélték, hogy elűzik a Küldöttet, és ők kezdték a harcot ellenetek először? Féltek tőlük? Allahnak több joga van ahhoz, hogy féljétek Őt, ha hívők vagytok. "

14 . "Harcoljatok velük! Allah megbünteti őket a ti kezetek által, és megszégyeníti őket, és győzelmet ad nektek felettük, és meggyógyítja a hívők szívét. "

15 . "És eltávolítja a haragot a szívükből. Allah attól fogadja el a bűnbánatot, akitől akarja. És Allah mindent tud, Bölcs."

16 . "Vagy azt gondoljátok, hogy békében lesztek hagyva, amíg Allah még nem tette nyilvánvalóvá, hogy kik azok, akik erőfeszítéseket tesznek közületek, és nem választanak bizalmasaiknak mást, mint Allahot, a Küldöttét és a hívőket? És Allah nagyon jól ismeri, amit tesztek."

17 . " Nem való az a társítóknak, hogy ők tartsák fenn Allah mecseteit, mikor tanúságot tesznek saját maguk ellen a hitetlenségre. Nekik a cselekedeteik hiábavalók, és örökké a Tűzben fognak lakozni."

18 . "Csak azok tartsák fenn Allah mecseteit, akik hisznek Allahban és az Utolsó Napban, megtartják az imát, megadják a zakátot, és nem félnek mást, csak Allahot. Ők lesznek azok, akik vezetve vannak. "

19 . "Vajon egyenlővé teszitek a zarándokok itatását és a Sérthetetlen Mecset fenntartását azzal, ha valaki hisz Allahban és az Utolsó Napban, és Allah útján küzd? Nem egyenlők ezek Allah előtt. És Allah nem vezeti a bűnösök népét."

20 . "Azok, akik hisznek, elvégzik a Hidzsrát és küzdenek Allah útján a vagyonukkal és az életükkel, magasabb rangúak Allah előtt. És ők azok, akik sikeresek."

21 . "Uruk jó hírt ad nekik az Ő kegyelméről és megelégedéséről, amelyekben maradandó boldogság jár nekik."

22 . "Abban fognak lakozni örökké. Bizony, Allahnál van a hatalmas jutalom. "

23 . "Ti hívők! Ne válasszátok az apáitokat és testvéreiteket közeli barátaitoknak és védelmezőtöknek, ha ők jobban szeretik a hitetlenséget a hitnél. És akik szövetségesül választják őket, azok bűnösök. "

24 . "Mondd: „Ha az apáitok, a fiaitok, a testvéreitek, a házastársaitok, a rokonaitok, a vagyonotok, amit megszereztetek, a kereskedés, aminek a hanyatlásától féltek, és a hajlékaitok, amelyekben örömötöket lelitek, kedvesebbek nektek, mint Allah, a Küldötte és a küzdelem az Ő útján, akkor várjatok, míg Allah elhozza a parancsát. És Allah nem vezeti a bűnben megátalkodottakat."

25 . "Bizony, Allah sok helyen megsegített benneteket, és Hunain napján, amikor a sokaságotok elégedettséggel töltött el benneteket, de nem használt nektek semmit, és a föld, tágassága ellenére is, összezsugorodott nektek. Aztán hátat fordítva visszafordultatok. "

26 . "Aztán Allah leküldte a Tőle való nyugalmat a Küldöttére és a hívőkre, és seregeket küldött le, amelyeket nem láttatok, és megbüntette azokat, akik hitetlenek voltak. És ez a hitetlenek fizetsége."

27 . "Aztán Allah elfogadja a bűnbánatot ez után attól, akitől akarja. És Allah Megbocsátó, Irgalmas."

28 . "Ti hívők! Bizony, a társítók tisztátalanok, ne engedjétek hát, hogy közelítsenek a Sérthetetlen Mecsethez ez után az év után. Ha a szegénységtől féltek, hát Allah hamarosan meggazdagít benneteket az Ő kegye által, ha úgy akarja. És Allah mindent tud, bölcs. "

29 . "Harcoljatok azokkal, akik nem hisznek Allahban és az Utolsó Napban, és nem teszik tiltottá azt, amit Allah és a Küldötte megtiltott, és nem ismerik el az igaz vallást, az Iszlámot, azok közül, akiknek a Könyv adatott, amíg készségesen megfizetik a dzsizját, megadva magukat."

30 . "És a zsidók azt mondják: „Uzair Allah fia”. És a keresztények azt mondják: „A Messiás Allah fia”. Ez az, amit a szájukkal mondanak, utánozva azokat, akik előttük hitetlenek voltak. Allah pusztítsa el őket! Mennyire meg vannak tévedve! "

31 . ". A rabbijaikat és a szerzeteseiket, és a Messiást, Mária fiát választották uraiknak Allahon kívül. És nem parancsoltatott nekik más, mint hogy az Egyetlen Istenben higgyenek. Nincs más isten, csak Ő! Magasan felette áll annak, és mentes attól, amit társítanak mellé!"

32 . "Ki akarják oltani Allah Fényét a szájukkal (a szavaikkal), de Allah elutasít mindent azon kívül, hogy tökéletesítse az Ő Fényét, még ha nem is tetszik a hitetleneknek."

33 . "Ő az, Aki elküldte a Küldöttét vezetéssel, és az igaz vallással, hogy felemelje azt minden más vallás fölé, még ha nem is tetszik a társítóknak. "

34 . "Ti hívők! Bizony, a rabbik és a szerzetesek közül sokan felélik az emberek vagyonát hamissággal, és távol tartanak Allah útjától. És azok, akik felhalmozzák az aranyat és ezüstöt, és nem költik Allah útján, adj hírt nekik egy fájdalmas büntetésről. "

35 . "A Napon, amikor felforrósíttatik majd a Pokol tüzében, és a homlokuk, az oldaluk és a hátuk meg lesz bélyegezve vele, és azt mondják nekik: „Ez az, amit felhalmoztatok magatoknak! Ízleljétek hát meg azt, amit felhalmoztatok!”"

36 . "Bizony, a hónapok száma Allahnál tizenkét hónap Allah Könyvében, attól a naptól, amikor megteremtette az egeket és a földet. Ezekből négy tiltott. Ez a helyes vallás, ne vétkezzetek hát önmagatok ellen ezekben. És harcoljatok a társítókkal valamennyien együtt, ahogy ők is harcolnak ellenetek, valamennyien együtt. És tudjátok, hogy Allah az istenfélőkkel van."

37 . "Bizony, az elhalasztása a Tiltott Hónapnak, csak a hitetlenség növekedése, amely által tévútra vezettetnek azok, akik hitetlenek. Egyik évben megengedetté teszik, a másik évben tiltottá teszik, hogy kiigazítsák a számot, amit Allah tiltottá tett, és megengedetté teszik azt, amit Allah megtiltott. A gonosz cselekedeteik jónak tüntetnek fel nekik. De Allah nem vezeti a hitetleneket. "

38 . "Ti hívők! Mi van veletek, hogy amikor azt mondják nektek, hogy menjetek előre Allah útján, ti szorosan tapadtok a földhöz? Elégedettek vagytok az evilági élettel a Túlvilág helyett? Pedig az evilági élet élvezete nagyon kevés a Túlvilághoz képest."

39 . "Ha nem mentek előre, Ő (Allah) meg fog büntetni benneteket fájdalmas büntetéssel, és felcserél benneteket egy másik néppel, és nem árthattok Neki semmiben. És Allah mindenek felett Hatalmas. "

40 . "Ha nem segítitek őt, hát bizony, Allah megsegítette őt, amikor azok, akik hitetlenek, elűzték őt Mekkából, a második a kettő közül, amikor mindketten a barlangban voltak, azt mondta a társának: „Ne legyél szomorú! Allah velünk van.” Aztán Allah leküldte neki a Tőle származó nyugalmat, és megerősítette őt seregekkel, amelyeket nem láttatok, és a hitetlenek szavát tette a legalacsonyabbá, Allah Szavát pedig a legmagasabbá. És Allah Mindenható, Bölcs."

41 . "Menjetek előre, akár könnyűek (vagytok), akár nehezek, és küzdjetek Allah útján a vagyonotokkal és saját magatokkal. Ez jobb nektek, bárcsak tudnátok!"

42 . "Ha közeli haszon és könnyű utazás lett volna, bizonnyal követtek volna, de a távolság hosszú volt nekik. És megesküsznek Allahra: „Ha képesek lettünk volna, bizony kivonultunk volna veled!” Saját magukat pusztítják el, és Allah tudja, hogy bizony hazudnak."

43 . "Allah bocsásson meg neked! Miért adtál nekik engedélyt, amíg bizonyossá nem vált számodra, hogy kik az igazak, és tudtad, hogy kik a hazugok?"

44 . "Akik hisznek Allahban és az Utolsó Napban, nem kérnek tőled felmentést, hogy vagyonukkal és életükkel küzdjenek. És Allah ismeri az istenfélőket."

45 . "Csak azok kérnek felmentést, akik nem hisznek Allahban és az Utolsó Napban, és akiknek a szíve kétségben van, és kétségükben haboznak."

46 . "És ha ki akartak volna vonulni, bizonyosan tettek volna rá előkészületeket. De Allahnak nem tetszett az, hogy kivonuljanak, ezért hátramarasztotta őket, és az mondatott nekik: „Üljetek azokkal, akik ülnek!”. "

47 . "Ha kivonultak volna veletek, semmiben nem növeltek volna benneteket, csak a zűrzavarban, és azon igyekeztek volna köztetek, hogy széthúzást okozzanak. És vannak köztetek olyanok, akik hallgattak volna rájuk. És Allah ismeri a bűnösöket."

48 . "Bizony, ők már korábban is széthúzást kerestek, és összezavarták nektek a dolgokat, amíg eljött az igazság, és nyilvánvalóvá vált Allah parancsa, és nekik nem tetszett."

49 . "És van köztük olyan, aki azt mondja: „Adj nekem felmentést, és ne vess alá megpróbáltatásnak!” Bizony, megpróbáltatás alá estek. És bizony, a Pokol körülveszi a hitetleneket."

50 . "Ha jó ér téged, az elszomorítja őket, de ha nehézség sújt téged, azt mondják: „Mi már korábban gondoskodtunk az ügyünkről!” És örvendezve fordulnak el."

51 . "Mondd: „Nem ér minket semmi más, csak amit Allah elrendelt nekünk! Ő a mi Védelmezőnk! És Allahra hagyatkozzanak a hívők!” "

52 . "Mondd: „Vajon valami mást vártok nekünk, mint a két legjobb dolog egyikét? Míg mi azt várjuk a ti számotokra, hogy Allah megbüntet benneteket egy Tőle származó büntetéssel, vagy a mi kezünk által. Hát várjatok csak, bizony, mi is várunk veletek.”"

53 . "Mondd: „Költsetek önkéntesen vagy kényszerből, nem fogadtatik el tőletek. Bizony, ti bűnben megátalkodott nép vagytok!” "

54 . "És semmi nem akadályozza meg az adományuk elfogadását, csak az, hogy nem hisznek Allahban és a Küldöttében, és nem jönnek az imára, csak lustán, és hogy nem költenek, csak kényszeredetten."

55 . "Hát ne nyűgözzön le a vagyonuk és a gyermekeik. Allah csak meg akarja büntetni őket ezekkel az evilági életben, és a lelkük úgy fog távozni, hogy hitetlenek."

56 . "És megesküsznek Allahra, hogy biztosan közületek valók, pedig nem közületek valók, hanem olyanok ők, akik félelemből cselekszenek."

57 . "Ha találhatnának valami menedéket, vagy egy barlangot, vagy egy rejtekhelyet, azonnal arra fordulnának, és bemenekülnének."

58 . "És vannak köztük olyanok, akik kritizálnak téged az adomány (elosztása) miatt. Ha kapnak belőle, akkor elégedettek, de ha nem kapnak belőle, akkor dühösek."

59 . "Bárcsak elégedettek lettek volna azzal, amit Allah és a Küldötte adott nekik, és azt mondták volna: „Allah elegendő nekünk! Allah adni fog nekünk az Ő kegyéből, és a Küldötte is. Bizony, Allahhoz fordulunk a reményeinkkel.”"

60 . "Az adomány, csak a szegényeké, és a szükséget látóké, és azoké, akik begyűjtik, és a szívek megnyerésére, és a rabszolgák felszabadítására, és azoknak, akik adósságban vannak, és Allah útján, és az utazóknak, – kötelességként Allahtól. És Allah mindent Tudó, Bölcs."

61 . "És vannak köztük (a képmutatók között) olyanok, akik sértegetik a Prófétát, és azt mondják: „Ő (csak) fül, (csak meghallgat mindent). Mondd: „Fül a jóságra nektek. Hisz Allahban, és hisz a hívőknek. És kegyelem azoknak, akik hisznek közületek.” És azoknak, akik sértegetik Allah Küldöttét, fájdalmas büntetés jár. "

62 . "Megesküsznek nektek Allahra, hogy a megelégedéseteket keressék. És Allahnak és a küldöttének több joguk van arra, hogy az ő megelégedésüket keressék, ha hívők."

63 . "Hát nem tudják, hogy aki szembeszáll Allahhal és a Küldöttével, annak a Pokol tüze jár, amiben örökké fog lakozni? Ez a hatalmas megaláztatás."

64 . "A képmutatók félnek, nehogy egy szúra leküldessen velük kapcsolatban, tájékoztatva arról, ami a szívükben van. Mondd: „Gúnyolódjatok csak, bizony, Allah előhozza majd azt, amitől féltek!”"

65 . "És ha megkérdezed őket, biztosan azt fogják mondani: „Csak beszélgettünk és tréfálkoztunk!” Mondd: „Vajon Allah, és az ájái, és a Küldötte az, amin gúnyolódtatok?” "

66 . "Ne hozzatok fel kifogásokat! Bizony, hitetlenek lettetek, miután hívők voltatok. Ha meg is bocsátunk egy csoportnak közületek, meg fogunk büntetni egy csoportot, mert bűnösök voltak. "

67 . "A képmutató férfiak és a képmutató nők egymástól valók. Azt parancsolják meg, ami helytelen, és megtiltják, ami helyes, és összezárják a kezüket. Elfelejtik Allahot, ezért Allah is elfelejti őket. Bizony, a képmutatók megátalkodottak a bűnben. "

68 . " Allah a Pokol tüzét ígérte a képmutató férfiaknak és a képmutató nőknek és a hitetleneknek, abban fognak lakozni örökké. Elegendő az nekik. Allah megátkozza őket, és maradandó büntetés jár nekik."

69 . "Mint azok, akik előttetek voltak: nagyobbak voltak nálatok az erejüket tekintve, és bőségesebben vagyonban és gyermekeikben. Hát élvezték a részüket, és ti is élvezitek a részeteket, ahogy azok, akik előttetek voltak, élvezték a részüket, és felesleges beszédbe bonyolódtok, amilyenbe ők is bonyolódtak. Ők azok, akiknek a cselekedetei haszontalanok ebben a világban és a Túlvilágon is, és ők azok, akik vesztesek."

70 . "Hát nem jutott el hozzátok azoknak a híre, akik előttük voltak – Noé népe, és Ád és Thamúd, és Ábrahám népe, és Medjan társai (lakói), és a felfordított városok? A Küldötteik eljöttek hozzájuk nyilvánvaló bizonyítékokkal. És Allah nem volt igazságtalan velük, ők voltak igazságtalanok saját magukkal. "

71 . "És a hívő férfiak és a hívő nők egymás közeli barátai. Megparancsolják azt, ami helyes, és megtiltják azt, ami helytelen, megtartják az imát, megadják a zakátot, és engedelmeskednek Allahnak és a Küldöttének. Ők azok, akiknek Allah meg fog irgalmazni. Bizony, Allah Mindenható, Bölcs. "

72 . "Allah a hívő férfiaknak és a hívő nőknek kerteket ígért, amelyek alatt folyók folynak, abban fognak lakozni örökké, és szép hajlékokat az Éden kertjében. De Allah megelégedése jobb ennél. Ez a hatalmas siker."

73 . "Próféta! Küzdj a hitetlenek és a képmutatók ellen, és legyél kemény velük! És az ő hajlékuk a Pokol, és nyomorúságos úti cél az!"

74 . "Megesküsznek Allahra, azzal kapcsolatban, amit mondtak, pedig bizony a hitetlenség szavát mondták. És hitetlenek voltak miután muszlimok lettek, és azt tervezték, amit nem tudtak elérni. És nem találtak más okot, mint hogy Allah és a Küldötte meggazdagította őket a kegyéből. És ha bűnbánatot tanúsítanak, az jobb nekik, ám ha elfordulnak, Allah fájdalmas büntetéssel fogja megbüntetni őket ebben a világban és a Túlvilágon. És nincs senki a földön, aki a védelmezőjük és a segítőjük lenne."

75 . "És van köztük olyan, aki egyezséget kötött Allahhal: „Ha ad nekünk a kegyéből, bizony, adakozni fogunk, és bizony, az igazak között leszünk!” "

76 . "De amikor Ő (Allah) adott nekik a kegyéből, szűkmarkúak voltak vele, és elfordultak, távol tartva magukat."

77 . "Ezért Ő (Allah) megbüntette őket, képmutatással a szívükben, addig a napig, amíg találkoznak Vele, mert megszegték az ígéretüket, amit Allahnak tettek, és hazudtak."

78 . "Hát nem tudják, hogy Allah ismeri a titkaikat, és a titkos beszélgetéseiket, és hogy Allah a Láthatatlan Tudója? "

79 . "Akik kritizálják a hívők közül azokat, akik készségesen adakoznak, az adományaik miatt, és azokat, akik nem találnak semmit, csak a saját képességeik határain belül, ezért kinyúlják őket – Allah őket fogja a gúny tárgyává tenni, és fájdalmas büntetés jár nekik. "

80 . "Kérj bocsánatot számukra, vagy ne kérj bocsánatot számukra, egyre megy. Ha hetvenszer kérnél is bocsánatot számukra, Allah nem fog megbocsátani nekik. Ez azért van, mert nem hittek Allahban és a Küldöttében, és Allah nem vezeti a bűnben megátalkodottakat."

81 . "Azok, akik hátramaradtak, örvendeztek annak, hogy hátramaradtak Allah Küldöttétől, és nem tetszett nekik, hogy vagyonukkal és életükkel Allah útján küzdjenek. És azt mondták: „Ne vonuljatok ki a hőségben!” Mondd: „A Pokol tüze forróbb!” Bárcsak megértenék!"

82 . "Hát hadd nevessenek egy kicsit, és majd sokat fognak sírni, fizetségül azért, amit megkerestek."

83 . "Aztán, ha Allah visszahoz téged egy csoportjukhoz, és engedélyt kérnek tőled, hogy kivonulhassanak veled, mondd: „Soha nem fogtok kivonulni velem, és nem fogtok velem harcolni semmilyen ellenség ellen. Bizony, első alkalommal elégedettek voltatok azzal, hogy üljetek, üljetek hát most is azokkal, akik hátramaradnak.” "

84 . "És soha ne imádkozz egyikükért sem, aki meghal közülük, és ne állj a sírjánál. Bizony, ők nem hittek Allahban és a Küldöttében, és úgy haltak meg, hogy megátalkodottak voltak a bűnben."

85 . "És ne nyűgözzenek le a vagyonuk és a gyermekeik. Allah csak meg akarja büntetni őket általuk ebben a világban, és hogy a lelkük úgy távozzon el, hogy hitetlenek. "

86 . " És amikor egy szúra leküldetett, hogy higgyenek Allahban és küzdjenek a Küldötte oldalán, a vagyonosak közülük az engedélyedet kérték, és azt mondták: „Hagyj minket azokkal lenni, akik ülnek!”"

87 . "Elégedettek voltak azzal, hogy azokkal legyenek, akik hátramaradtak, és a szívük lepecsételtetett, és ezért nem értettek."

88 . "De a Küldött és azok, akik hittek vele, küzdöttek a vagyonukkal és az életükkel. Nekik jó dolgok járnak, és ők azok, akik sikeresek. "

89 . "Allah kerteket készített nekik, amelyek alatt folyók folynak, abban fognak lakozni örökké. Ez a hatalmas siker. "

90 . "És azok, akik kifogásokat hoztak fel a sivatagi arabok közül, eljöttek engedélyt kérni, hogy otthon maradhassanak, és azok, akik hazudtak Allahnak és a küldöttének, ültek. Fájdalmas büntetés fogja sújtani azokat közülük, akik hitetlenek."

91 . "Nem terheli vád a gyengét, vagy a beteget, vagy azokat, akik nem találtak semmit, amit költhetnének, ha őszintén hűségesek Allahhoz és a Küldöttéhez. Nem lehet (vád) a jótevők ellen semmilyen módon. És Allah Megbocsátó, Irgalmas."

92 . "És azokon sem, akiknek, mikor eljöttek hozzád, hogy vidd őket magaddal, azt mondtad: „Nem találok nektek hátasállatot, amin elvihetnélek!” És visszafordultak, és a szemükből folytak a könnyek a szomorúságtól, hogy nem találnak semmit, amiből költhetnének. "

93 . "A vád csak azokat illeti, akik az engedélyedet kérik, hogy hátramaradjanak, pedig gazdagok. Elégedettek azzal, hogy azokkal legyenek, akik hátramaradtak, és a szívük lepecsételtetett, és ezért nem tudják."

94 . "Kifogásokat hoznak fel neked, amikor visszatértek hozzájuk. Mondd: „Ne hozzatok fel kifogásokat, nem fogunk hinni nektek! Bizony, Allah tájékoztatott minket rólatok. És Allah látni fogja a cselekedeteiteket, és a Küldötte is. Aztán visszavitettek a Láthatatlan és a látható Ismerőjéhez, és Ő tájékoztatni fog arról, amit cselekedtetek. "

95 . "Megesküsznek nektek Allahra, amikor visszatértek hozzájuk, hogy elforduljatok tőlük. Hát forduljatok el tőlük! Bizony, ők tisztátalanok. És a hajlékuk a Pokol, fizetségként azért, amit megkerestek."

96 . "Megesküsznek nektek, hogy elégedettek legyetek velük. De ha ti elégedettek vagytok is velük, bizony, Allah nem elégedett a bűnben megátalkodott néppel. "

97 . "A sivatagi arabok a legerősebbek a hitetlenségben és a képmutatásban, és valószínűbb, hogy nem ismerik a határokat, amelyeket Allah kinyilatkoztatott a Küldöttének. És Allah mindent tud, Bölcs. "

98 . "És a sivatagi arabok között vannak olyanok, akik veszteségnek tekintik azt, amit költenek, és azt várják, hogy balszerencse érjen benneteket. Őket fogja rossz érni. És Allah mindent hall, mindent tud. "

99 . "És a sivatagi arabok között vannak olyanok, akik hisznek Allahban és az Utolsó Napban, és amit költenek, azt az Allahhoz való közeledés eszközének tekintik, és a Küldött áldásainak. Valóban a közeledés módja-e ez nekik? Allah bebocsátja őket az Ő kegyelmébe. Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas."

100 . "És akik elsőként felvették az Iszlámot, a muhadzsirok (legelső Kivándorlók) és az anszárok (Segítők) közül, és akik követték őket a jóságban – Allah elégedett velük, és ők elégedettek Vele. És Ő kerteket készített nekik, amelyek alatt folyók folynak, abban fognak lakozni örökké. Az a hatalmas siker. "

101 . "És azok között, akik körülöttetek vannak a sivatagi arabok közül, vannak képmutatók, és Medina népéből is, akik kitartanak a képmutatásban. Ti nem ismeritek őket, de Mi ismerjük őket. Kétszer fogjuk megbüntetni őket, aztán egy hatalmas büntetésbe vitetnek vissza."

102 . "És vannak mások, akik beismerték a bűneiket. A jó cselekedetet egy másikkal keverték, ami gonosz. Talán Allah bűnbocsánattal fordul hozzájuk. Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas."

103 . "Vegyél a vagyonukból adományt, hogy megtisztítsd őket és tisztává tedd őket általa, és fohászkodj értük! Bizony, a te fohászod megkönnyebbülés számukra. És Allah mindent hall, mindent tud."

104 . "Hát nem tudják, hogy Allah az, Aki elfogadja a bűnbánatot szolgáitól, és átveszi az adományt? És hogy Allah a bűnbánat Elfogadója, az Irgalmas."

105 . "És mondd: „Cselekedjetek! És Allah látni fogja a cselekedeteiteket, és a Küldötte, és a hívők is. És visszavitettek a látható és Láthatatlan Ismerőjéhez, és Ő tájékoztatni fog arról, amit cselekedtetek. "

106 . "És vannak mások, akik várnak Allah Parancsára – hogy megbünteti-e őket, vagy kegyelemmel fordul hozzájuk. És Allah mindent tud, Bölcs."

107 . "És azok, akik mecsetet építettek azért, hogy ártalmat és hitetlenséget okozzanak, és széthúzást a hívők között, és állomáshelyül azoknak, akik hadat viseltek Allahhal és a Küldöttével korábban. És bizony megesküsznek: „Nem akartunk mást, csak jót!” És Allah a Tanú rá, hogy bizony hazugok."

108 . "Soha ne állj abban. Annak a mecsetnek, amely az istenfélelemre alapíttatott az első naptól kezdve, nagyobb joga van arra, hogy felállj benne az imára. Abban férfiak vannak, akik szeretik megtisztítani magukat. És Allah szereti azokat, akik megtisztítják magukat."

109 . "Az jobb-e, aki az Allahtól való félelemre és az Ő megelégedésére alapozza az épületét, vagy az, aki egy leomlani készülő szirt szélére alapozza az épületét, hogy az vele együtt a Pokol tüzébe omlik? És Allah nem vezeti a bűnösöket (igazságtalanokat)."

110 . "Az épületük, amit építettek nem szűnik meg a kétség forrásának lenni a szívükben, amíg a szívük darabokra nem vágatik. Allah mindent Tudó, Bölcs."

111 . "Bizony, Allah megvásárolta a hívőktől saját magukat és a vagyonukat, azon az áron, hogy a Paradicsom az övék lesz. Harcolnak Allah útján, ölnek és megöletnek. Igaz ígéret, ami köti Őt, a Tórában, az Evangéliumban és a Koránban. És ki lehetne igazabb az ígéretéhez, mint Allah? Örvendjetek hát az alkunak, amit vele kötöttetek. Ez a hatalmas siker! "

112 . "Akik bűnbánattal fordulnak, akik imádkoznak, akik hálát adnak, akik böjtölnek, akik meghajolnak, akik leborulnak, akik megparancsolják azt, ami helyes, és megtiltják azt, ami helytelen, azok, akik betartják az Allah által kijelölt határokat. És mondj jó hírt a hívőknek! "

113 . "Nem való az a Prófétának, és azoknak, akik hisznek, hogy bocsánatot kérjenek azok számára, akik társítók voltak, még ha közeli rokonok is, miután nyilvánvalóvá vált számukra, hogy ők a Pokoltűz társai. "

114 . "És Ábrahám bocsánatkérése az apja számára csak egy ígéret miatt volt, amit neki tett. De amikor nyilvánvalóvá vált számára, hogy Allah ellensége volt, elkülönítette magát tőle. Bizony, Ábrahám jószívű volt, hosszú türelmű."

115 . "És Allah nem enged tévelygésbe egy népet, miután vezette őket, amíg egyértelművé nem tette nekik, hogy mitől óvakodjanak. Bizony, Allah mindenek Tudója."

116 . "Bizony, Allahé az egek és a föld uralma. Ő ad életet, és Ő küld halálba. És nincs Allahon kívül védelmezőtök vagy segítőtök."

117 . "Bizony, Allah megbocsátással fordult a Prófétához, és a muhadzsirekhez (legelső Kivándorlókhoz) és az anszárokhoz (Segítőkhöz), akik követték őt a nehézség órájában, miután közülük egy csoport szíve csaknem eltért. Aztán Ő bűnbocsánattal fordult hozzájuk. Bizony, Ő Kedves és Irgalmas hozzájuk. "

118 . " És megbocsátással fordult a háromhoz is, akik hátramaradtak, míg a föld, bármilyen tágas is, összezsugorodott számukra, és összeszorult a szívük, és ráébredtek, hogy Allahtól nincs máshol menedék, csak Nála. Aztán ő megbocsátással fordult feléjük, hogy megbánhassák a bűnüket. Bizony, Allah a bűnbánat Elfogadója, Irgalmas."

119 . "Ti hívők! Féljétek Allahot, és legyetek az igazakkal!"

120 . "Nem volt való az Medina népének és azoknak, akik körülöttük voltak a sivatagi arabok közül, hogy hátramaradjanak Allah Küldötte után, vagy hogy jobban szeressék saját magukat nála. Ez azért van, mert nem kínozhatja őket a szomjúság, vagy a fáradság vagy az éhség Allah útján, és egyetlen lépést sem tehetnek, amely feldühítené a hitetleneket, és nem okozhatnak semmilyen kárt az ellenségnek anélkül, hogy fel ne jegyeztetnék az nekik egy jó cselekedetként. Bizony, Allah nem engedi elveszni a jótevők jutalmát. "

121 . "És nem költenek semmilyen összeget adományként, kicsit vagy nagyot, vagy nem kelnek át úgy egy völgyön, hogy fel ne jegyeztetne nekik, hogy Allah megjutalmazza őket a legjobbal azért, amit cselekedtek. "

122 . "És nem szükséges az a hívőknek, hogy mind együtt kivonuljanak egy hadjáratra vagy csatára. Ha minden csoportból csak egy csapat vonul ki, tudást szerezhetnek a vallásban, hogy emlékeztethessék a népüket, mikor visszatérnek hozzájuk, hogy óvakodhassanak (a rossztól)."

123 . "Ti hívők! Harcoljatok a hitetlenek ellen, akik közel vannak hozzátok, és találjanak keménynek benneteket! És tudjátok, hogy Allah az istenfélőkkel van!"

124 . "És bármikor, ha leküldetik egy szúra, van köztük, aki azt mondja: „Melyikőtöket erősítette ez a hitében?” Azokat, akik hisznek, megerősíti a hitükben, és ők örvendeznek. "

125 . "De azok, akiknek a szívében betegség van – nekik tisztátalanságot ad a tisztátalanságukhoz. És meghalnak, amíg még hitetlenek. "

126 . "Hát nem látják, hogy minden évben egyszer vagy kétszer próbára vannak téve? És mégsem tanúsítanak bűnbánatot, és nem emlékeznek meg. "

127 . "És amikor egy szúra leküldetik, egymásra néznek: „Lát benneteket valaki?” Aztán elfordulnak. Allah elfordította a szívüket, mert olyan nép ők, amely nem ért."

128 . "Bizony, eljött hozzátok egy Küldött saját magatok közül. Elszomorító és nehéz neki, amit elszenvedtek, törődik veletek, a hívőkhöz kedves és irgalmas."

129 . "De ha elfordulnak mondd: „Elegendő nekem Allah. Nincs más isten, csak Ő! Rá hagyatkozom, és Ő a Hatalmas Trón Ura.”"

 

 

 

In this page you can listen At-Taubah in English, At-Taubah and read and download At-Taubah in English veya yükleyebilirsiniz. You can download At-Taubah translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of At-Taubah in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top