Al-Anfal ( 75 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Kérdeznek téged a hadizsákmányról. Mondd: „A hadizsákmány Allahé és a Küldöttéé. Féljétek hát Allahot, és egyezzetek meg abban, ami köztetek van. És engedelmeskedjetek Allahnak és a Küldöttének, ha hívők vagytok!”"

2 . "A hívők csak azok, akiknek a szíve remeg, ha Allahot említik, és ha az Ő ájáit olvassák nekik, megerősödik a hitük, és Urukra hagyatkoznak."

3 . "Akik megtartják az imát, és adakoznak abból, amivel elláttuk őket. "

4 . "Ők azok, akik az igazi hívők. Nekik fokozatok vannak Uruknál, és megbocsátás, és kegyes gondoskodás."

5 . "Ahogy Urad kihozott téged a házadból igazságban, pedig bizony, egy csoportnak a hívők közül nem tetszett."

6 . "Vitáznak veled az igazsággal kapcsolatban, miután az nyilvánvalóvá tétetett, mintha a halálukba hajtanák őket, miközben nézik."

7 . "És amikor Allah megígérte, hogy a két csapat közül az egyik a tiéd lesz – és te azt kívántad, hogy a fegyvertelen legyen a tiéd. De Allah be akarta teljesíteni az igazságot a szavaival, és elvágni a hitetlenek gyökereit."

8 . "Hogy érvényre juttassa az igazságot, és eltörölje a hamisságot, még ha ez nem is tetszik a bűnösöknek."

9 . "Amikor Uratok segítségét kértétek, Ő válaszolt nektek: „Bizony, megerősítelek benneteket ezer angyallal, egymás mögötti sorokban.”"

10 . "És Allah csak azért tette ezt, hogy jó hír legyen, és hogy a szívetek megnyugodjék benne. És nincs győzelem, csak Allahtól. Bizony, Allah Mindenható, Bölcs."

11 . "Amikor álommal borított be benneteket, ami védelemként jött Tőle, és vizet küldött le rátok az égből, hogy megtisztítson vele benneteket, és eltávolítsa tőletek a Sátán gonoszságát, és megerősítse a szíveteket, és szilárddá tegye ezzel a lábatokat."

12 . "Amikor Urad azt sugallta az angyaloknak: „Veletek vagyok, erősítsétek hát meg azokat, akik hisznek. Félelmet ültetek azoknak a szívébe, akik hitetlenek, üssetek hát a nyakukra, és üssétek le minden ujjbegyüket!” "

13 . "Azért van ez, mert ellene fordultak Allahnak és a Küldöttének. És aki Allah és a Küldötte ellen fordul, hát bizony, Allah szigorú a büntetésben."

14 . " Ez a tiétek. Ízleljétek hát meg. És bizony, a hitetleneknek a Tűz büntetése jár."

15 . "Ti hívők! Amikor találkoztok azokkal, akik, akik hitetlenek, előrenyomulva a harcra ellenetek, ne fordítsatok hátat nekik."

16 . "És aki hátat fordít nekik azon a napon, kivéve, ha haditervként, vagy hogy csatlakozzon egy csoporthoz, az bizony magára vonta Allah haragját, és a hajléka a Pokol lesz, milyen nyomorúságos végcél az!"

17 . "És nem ti öltétek meg őket, hanem Allah ölte meg őket. És nem te dobtál, amikor dobtál, hanem Allah volt az, Aki dobott, hogy Tőle való szép próbatétellel tehesse próbára a hívőket. Bizony, Allah mindent hall, mindent tud."

18 . "Íme, megkaptátok! És bizony Allah meggyengíti a hitetlenek tervét."

19 . "Ha győzelmet kértek, hát bizony, a győzelem eljött hozzátok. És ha elálltok, az jobb nektek, de ha visszatértek, Mi is visszatérünk. A csapataitok nem fognak használni nektek semmit, még ha számosak is. És Allah a hívőkkel van."

20 . "Ti hívők! Engedelmeskedjetek Allahnak és a Küldöttének, és ne forduljatok el tőle, ha halljátok."

21 . "És ne legyetek olyanok, mint akik azt mondják: „Halljuk”, pedig nem hallják."

22 . "Bizony, a legrosszabbak az élő teremtmények közül Allah előtt a süketek, (nem akarják meghallani az igazságot), és a némák, (akik nem mondják ki az igazságot), akik nem használják az eszüket."

23 . "És ha Allah bármi jót is tudott volna bennük, hallást adott volna nekik. És ha Ő hallást adott volna nekik, akkor is elfordultak volna, ellenszegülve."

24 . " Ti hívők! Feleljetek Allahnak és a Küldöttének, ha arra hív benneteket, ami életet ad. És tudjátok, hogy Allah az ember és a szíve közé áll, és hogy Hozzá lesztek összegyűjtve."

25 . "És féljetek egy megpróbáltatástól, amely nemcsak azokat fogja sújtani közületek, akik rosszat cselekszenek. És tudjátok meg, hogy Allah szigorú a büntetésben."

26 . "És emlékezzetek, amikor kevesen voltatok, és gyengének tartottak benneteket a földön, és féltetek attól, hogy az emberek megragadnak benneteket, akkor Ő (Allah) menedéket adott nektek, megerősített a segítségével, és ellátott benneteket jó dolgokkal, hogy hálásak lehessetek. "

27 . "Ti hívők! Ne áruljátok el Allahot és a Küldöttét, és ne áruljátok el a rátok bízott dolgokat, miközben tudjátok. "

28 . "És tudjátok, hogy a vagyonotok és a gyermekeitek próbatétel. És hogy Allahnál van a hatalmas jutalom."

29 . "Ti hívők! Ha félitek Allahot, Ő megadja nektek a megkülönböztetést. És eltávolítja a rossz tetteiteket, és megbocsát nektek. És Allah a hatalmas kegy Birtokosa. "

30 . "És amikor azok, akik hitetlenek, szövetkeztek ellened, hogy bebörtönözzenek, vagy megöljenek, vagy elűzzenek. Cselt szőttek, és Allah is cselt szőtt. És Allah a legjobb azok közül, akik cselt szőnek."

31 . "És amikor az ájáinkat felolvassák nekik, azt mondják: „Bizony, hallottuk. Ha akarnánk, mi is tudnánk ilyesmit mondani. Nem más ez, mint a régebbi népek meséi.”"

32 . "És amikor azt mondták: „Allah! Ha ez (a Korán) az igazság Tőled, akkor záporoztass ránk köveket az égből, vagy hozz ránk fájdalmas büntetést!”"

33 . "De Allah nem fogja megbüntetni őket, amíg közöttük vagy. És Allah nem fogja megbüntetni őket, amíg az Ő bocsánatát kérik."

34 . "De miért ne büntetné meg őket Allah, mikor távol tartanak a Sérthetetlen Mecsettől, pedig nem ők az őrzői? Senki nem lehet annak az őrzője, csak azok, akik istenfélők, de a legtöbben közülük nem tudják."

35 . "És az ő imájuk a Háznál (a Kábánál) nem más, csak füttyögés és tapsolás. Ízleljétek hát meg a büntetést azért, mert hitetlenek voltatok."

36 . "Bizony, akik hitetlenek, arra költik a vagyonukat, hogy távol tartsanak Allah útjától. Elköltik, aztán megbánás lesz az nekik, aztán pedig legyőzetnek. És azok, akik hitetlenek, a Pokolba lesznek összegyűjtve. "

37 . "Hogy Allah megkülönböztesse a gonoszakat a jóktól, és a rosszakat egymásra tegye, felhalmozva mindannyiukat, és a Pokolba vesse őket. Ők a vesztesek."

38 . "Mondd azoknak, akik hitetlenek, hogy ha felhagynak vele, akkor a múltjuk meg lesz bocsátva. De ha visszatérnek, akkor a korábbi népek gyakorlata már megelőzte ezt."

39 . "És harcoljatok velük, amíg nem lesz zsarnokság, és a vallás egyedül Allahé lesz. De ha elállnak, Allah mindent Látó azzal kapcsolatban, amit tesznek."

40 . "És ha elfordulnak a figyelmeztetéstől, akkor tudd, hogy Allah a te Védelmeződ. És milyen nagyszerű Védelmező, és milyen nagyszerű Segítő!"

41 . "És tudjátok, hogy bármit is szereztek hadizsákmányként, annak egyötöde Allahé és a Küldöttéé, és a közeli rokonoké, és az árváké, a szegényeké és az utazóké, ha hisztek Allahban és abban, amit leküldtünk a szolgánknak a Megkülönböztetés Napján, azon a napon, amikor a két sereg találkozott. És Allah mindenek felett hatalmas."

42 . "Amikor a közelebbi oldalon voltatok, és ők (a hitetlenek) a távolabbi oldalán voltak, és a karaván lejjebb volt nálatok. Ha megegyeztetek volna, hogy mikor találkoztok, akkor bizonnyal elmulasztottátok volna a találkozót, hogy Allah beteljesíthessen egy már elrendelt dolgot, hogy el lehessenek pusztítva azok, akiknek a nyilvánvaló bizonyíték után el kellett pusztulniuk, és élhessenek azok, akiknek élniük kellett a nyilvánvaló bizonyíték után. "

43 . "(Emlékezz), amikor Allah az álmotokban kevésnek mutatta őket, és ha soknak mutatta volna, akkor biztosan elveszítettétek volna a bátorságotokat, és bizony összevitatkoztatok volna a dolgon. De Allah megmentett benneteket. Bizony, Ő tudja, hogy mi van a keblekben."

44 . "És amikor találkoztatok, kevésnek mutattuk őket a szemetekben, hogy Allah beteljesíthessen egy már elrendelt dolgot. És Allahhoz térnek vissza az ügyek."

45 . "Ti hívők! Ha találkoztok egy csapattal, legyetek szilárdak, és sokat emlékezzetek meg Allahról, hogy sikeresek lehessetek. "

46 . "És engedelmeskedjetek Allahnak és a Küldöttének, és ne vitatkozzatok, nehogy elveszítsétek a bátorságotokat, és elhagyjon benneteket az erőtök. És legyetek türelmesek! Bizony, Allah a türelmesekkel van."

47 . "És ne legyetek olyanok, mint akik kivonultak az otthonaikból, büszkélkedve, és az emberek tetszését keresve, távol tartva őket Allah útjától. És Allah körbeveszi azt, amit tesznek."

48 . "És amikor a Sátán jónak tüntette fel nekik a cselekedeteiket, és azt mondta: „Senki nem győzhet le ma benneteket az emberek közül, és bizony, én a szomszédotok vagyok!” De amikor a két csapat meglátta egymást, hátat fordított, és azt mondta: „Bizony, én mentes vagyok tőletek! Bizony, én látom, amit ti nem láttok. Bizony, én félem Allahot! És Allah szigorú a büntetésben!” "

49 . "Amikor a képmutatók és azok, akiknek a szívében betegség volt, azt mondták: „A vallásuk megtévesztette őket!” De ha valaki Allahra hagyatkozik, hát Allah Mindenható, Bölcs."

50 . "És ha látnád, amikor meghalnak azok, akik hitetlenek, az angyalok az arcukat és a hátukat ütlegelik: „Ízleljétek meg a lángoló Tűz büntetését!"

51 . "Azért van ez, amit a kezetek küldött előre. És bizony, Allah nem igazságtalan a szolgáihoz!”"

52 . "Mint Fáraó népével történt, és azokkal, akik előttük voltak. Nem hittek Allah ájáiban, ezért Allah megragadta őket a bűneikért. Bizony, Allah Erős, és szigorú a büntetésben."

53 . "Azért van ez, mert Allah nem változtatja meg a kegyét, amit egy nép iránt tanúsított, amíg ők meg nem változtatják azt, ami bennük van. És bizony, Allah mindent hall, mindent tud. "

54 . "Mint Fáraó népével történt, és azokkal, akik előttük voltak. Tagadták Uruk jeleit, ezért elpusztítottuk őket a bűneikért, és megfullasztottuk Fáraó népét, és valamennyien bűnösök voltak."

55 . "Bizony, a legrosszabb teremtmények Allah szemében azok, akik tagadnak, és nem hisznek."

56 . "Azok, akik, ha egyezséget kötsz velük, minden alkalommal megszegik az egyezségüket, és nem félik Allahot."

57 . "Így, ha győzelmet szereztek felettük a háborúban, szórjátok szét azokat, akik mögöttük vannak, hogy megemlékezhessenek."

58 . "És ha árulástól féltek egyesek részéről, dobjátok vissza nekik, egyenlő alapon. Bizony, Allah nem szereti az árulókat."

59 . "És ne gondold, hogy azok, akik hitetlenek, megelőzhetik (Allah tervét és büntetését). Bizony, nem menekülhetnek."

60 . "És készítsétek fel ellenük, amire csak képesek vagytok, az erőből, és a lovasságból, amit össze tudtok gyűjteni, hogy megrémítsétek vele Allah ellenségeit és a ti ellenségeiteket, és másokat rajtuk kívül, akiket ti nem ismertek, de Allah ismeri őket. És bármit is költötök Allah útján, teljes mértékben vissza lesz az fizetve nektek, és nem fogtok semmiben igazságtalanságot szenvedni."

61 . "És ha békére hajlanak, akkor ti is hajoljatok arra, és hagyatkozzatok Allahra! Bizony, Ő a mindent Halló, mindent Tudó."

62 . "De ha meg akarnak téveszteni, akkor bizony, Allah elegendő neked. Ő az, aki támogatott téged a segítségével, és a hívőkkel. "

63 . "És Ő egyesítette a szíveiket. Ha te elköltötted volna mindazt, ami a földön van, akkor sem tudtad volna egyesíteni a szívüket, de Allah egyesítette őket. Bizony, Ő a Mindenható, a Bölcs."

64 . "Próféta! Allah elegendő neked, és azoknak, akik követnek téged a hívők közül."

65 . "Próféta! Biztasd a hívőket a harcra. Ha van köztetek húsz állhatatos, le fognak győzni kétszázat. És ha van köztetek száz, le fognak győzni ezret azok közül, akik hitetlenek, mert ők olyanok, akik nem értenek. "

66 . "Most Allah megkönnyítette nektek, és tudja, hogy gyengeség van bennetek. Hát ha van köztetek száz állhatatos, le fognak győzni kétszázat. És ha van köztetek ezer, le fognak győzni kétezret, Allah engedelmével. És Allah az állhatatosakkal van."

67 . "Nem lehetséges egy prófétának az, hogy hadifoglyokat ejtsen, amíg nem harcolt keményen a földön. Ti az evilági élet áruit akarjátok, de Allah a Túlvilágot akarja nektek. És Allah Mindenható, Bölcs. "

68 . "Ha nem lett volna ez egy korábbi elrendelés Allahtól, hatalmas büntetés ért volna benneteket azért, amit elvettetek."

69 . "Éljétek hát fel, amit hadizsákmányként szereztetek, megengedett és jó dolgokként. És féljétek Allahot! Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas."

70 . "Próféta! Mondd azoknak, akik foglyok a kezedben: „Ha Allah tud bármi jót a szívetekben, jobbat ad nektek annál, ami elvetetett tőletek, és megbocsát nektek. És Allah Megbocsátó, Irgalmas.”"

71 . "De ha el akarnak árulni téged, bizony, korábban elárulták Allahot is. Ezért Ő hatalmat adott neked felettük. És Allah mindent Tudó, Bölcs."

72 . "Bizony, azok, akik hisznek, és elvégezték a Hidzsrát, és vagyonukkal és életükkel Allah útján küzdenek, és akik menedéket adtak nekik, és segítették őket – ők egymás közeli barátai. De azok, akik hisznek, és nem végezték el a Hidzsrát, nem a ti feladatotok, hogy védelmezzétek őket bármiben is, amíg el nem végzik a Hidzsrát. És ha a segítségeteket keresik a vallásban, segítenetek kell nekik, kivéve egy olyanok ellen, akikkel szerződésetek van. És Allah mindent lát, amit tesztek. "

73 . "És azok, akik hitetlenek, egymás közeli barátai és védelmezői. Ha ti nem így tesztek, zsarnokság lesz a földön, és nagy romlás. "

74 . "És azok, akik hisznek, és elvégezték a hidzsrát, és küzdenek Allah útján, és azok, akik menedéket adtak nekik és segítették őket – ők az igazi hívők. Nekik megbocsátás és kegyes gondoskodás jár."

75 . "És azok, akik utána hittek, és elvégezték a Hidzsrát, és veletek küzdöttek, azok közületek valók. De azok, akik vérrokonok, közelebb vannak egymáshoz Allah Könyvében. Bizony, Allah minden dolog Tudója."

 

 

 

In this page you can listen Al-Anfal in English, Al-Anfal and read and download Al-Anfal in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Anfal translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Anfal in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top