Al-Anam ( 165 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Dicsőség és hála Allahnak, Aki megteremtette az egeket és a földet, és megalkotta a sötétséget és a fényt. Mégis, azok, akik hitetlenek, egyenlőnek tartanak másokat Allahhal."

2 . " Ő az, Aki megteremtett benneteket agyagból, aztán elrendelt egy kijelölt időt, és van Nála egy másik kijelölt idő. Ti mégis kételkedtek! "

3 . "És Ő Allah, az egekben és a földön. Ő tudja a titkaitokat és a nyilvánosságra hozott dolgaitokat, és Ő tudja, hogy mit kerestek magatoknak. "

4 . "És nem jön hozzájuk jel Uruk jelei közül anélkül, hogy el ne fordulnának tőle."

5 . "És bizony, tagadták az igazságot, amikor eljött hozzájuk, de hamarosan hír jön majd hozzájuk arról, amit kigúnyoltak. "

6 . "Vajon nem látták, hogy hány nemzedéket pusztítottunk el előttük, akiket megalapoztunk a földön úgy, ahogy titeket nem alapoztunk meg? És leküldtünk rájuk (esőt) az égből, bőséges zuhatagban, és megparancsoltuk, hogy folyók folyjanak alattuk. Aztán elpusztítottuk őket a bűneik miatt, és másik nemzedéket támasztottunk utánuk. "

7 . "És még ha pergamenre írt Könyvet küldtünk is volna le neked, és a kezükkel érinthették volna, azok, akik hitetlenek, azt mondták volna: „Nem más ez, csak nyilvánvaló varázslat!”"

8 . "És azt mondták: „Miért nem küldetett le hozzá egy angyal?” És ha egy angyalt küldtünk volna le, az ügy el lett volna döntve, és nem kaptak volna haladékot. "

9 . "És ha egy angyalt tettünk volna (Küldöttnek), bizony akkor is emberformára tettük volna, és bizonnyal még jobban összezavartuk volna őket a dologban, amiben össze vannak zavarodva."

10 . "És bizony, a Küldötteket kigúnyolták előtted is, de azokat, akik nevetség tárgyává tették, körülvette az, amin gúnyolódtak."

11 . "Mondd: „Utazzatok a földön, és lássátok, milyen volt az elutasítók vége!”"

12 . "Mondd: „Kié minden, ami az egekben és a földön van?” Mondd: „Allahé. Előírta Magának a kegyelmet. Bizony, össze fog gyűjteni benneteket a Feltámadás Napján, amihez nem férhet kétség. Azok, akik elveszejtették saját magukat, nem hisznek."

13 . " És Övé mindaz, ami a nappalt és az éjszakát benépesíti. És Ő minden hall, mindent tud."

14 . "Mondd: „Vajon mást válasszak védelmezőmnek, mint Allahot, az egek és a föld Teremtőjét, mikor pedig Ő az, aki táplál, és Őt nem táplálja senki?” Mondd: „Bizony, az parancsoltatott nekem, hogy az első legyek, aki aláveti magát Allahnak, és ne legyek azok közül, akik társakat állítanak Allah mellé.”"

15 . "Mondd: „Bizony, félek, ha nem engedelmeskedem Uramnak, egy Hatalmas Nap büntetésétől. "

16 . "Akitől a büntetés elfordíttatik azon a Napon, az bizony kegyelmet nyert. És ez a nyilvánvaló siker."

17 . "És ha Allah valami nehézséggel érint téged, nincs annak eltávolítója, csak Allah. És ha valami jóval érint téged, hát Ő mindenek felett hatalmas. "

18 . "És Ő az, aki ellenállhatatlan hatalommal bír szolgái felett. És Ő a Bölcs, Aki mindent jól ismer."

19 . "Mondd: „Mi az, ami a legnagyobb a tanúskodásban?” Mondd: „Allah a tanú köztem és köztetek. És ez a Korán azért küldetett le nekem, hogy figyelmeztesselek vele benneteket, és akit elér. Valóban azt tanúsítjátok, hogy Allah mellett más istenek is vannak?” Mondd: „Én nem tanúsítom!” Mondd: „Bizony, Ő egyetlen isten, és bizony, én ártatlan vagyok attól, amit ti társítotok!” "

20 . "Azok, akiknek a Könyvet adtuk, úgy ismerik fel, ahogy a gyermekeiket ismerik fel. Azok, akik elveszejtették saját magukat, nem hisznek. "

21 . "És ki igazságtalanabb annál, aki hazugságot talál ki Allah ellen, vagy elutasítja az Ő ájáit? Bizony, a bűnösök nem lesznek sikeresek. "

22 . "És a Napon, amikor majd összegyűjtjük őket, azt mondjuk majd azoknak, akik társakat állítottak Allah mellé: „Hol vannak most a társaitok, akikről állítottátok (hogy Allah társai lennének)?"

23 . "Akkor nem lesz más kifogásuk, mint hogy azt mondják: „Allahra, Urunk, nem mi voltunk azok, akik társítottak!”"

24 . " Nézd, hogyan hazudnak önmaguk ellen. És hogy viszi tévelygésbe őket az, amit kitaláltak!"

25 . "És vannak köztük olyanok, akik hallgatnak téged, de a szívükre leplet helyeztünk, hogy ne értsék meg, amit hallanak, a fülükbe pedig süketséget. És ha látnak minden jelet, nem fognak hinni benne akkor sem. Még mikor eljönnek hozzád, és vitatkoznak veled, azok, akik hitetlenek, azt mondják: „Ez nem más, mint a korábbiak meséi!”"

26 . "És távol tartanak tőle, és távol maradnak tőle. És nem pusztítanak el mást, csak saját magukat, de nincsenek tudatában. "

27 . "És ha látnád, amikor a Tűz elé állíttatnak, azt mondják majd: „Ó, bárcsak visszaküldetnénk, akkor nem tagadnánk Urunk ájáit, és a hívők között lennénk!”"

28 . "Igen, nyilvánvalóvá vált nekik az, amit korábban eltitkoltak! És még ha visszaküldetnének is, bizonnyal visszatérnének ahhoz, ami megtiltatott nekik, és bizony, hazudnak. "

29 . "És azt mondják: „Nincs semmi, csak az evilági élet, és nem leszünk feltámasztva!”"

30 . "És ha látnád, amikor majd Uruk elé állíttatnak! Azt mondja majd Allah: „Hát nem ez az igazság?” Azt mondják: „De igen, Urunkra!” Azt mondja Allah: „Hát akkor ízleljétek meg a büntetést, mert hitetlenek voltatok!” "

31 . "Bizony, büntetést vonnak magukra azok, akik tagadják a találkozást Allahhal, amíg, amikor hirtelen eljön hozzájuk az Óra, azt mondják: „Ó, jaj nekünk amiatt, amivel nem törődtünk!” A hátukon viszik majd a terhüket, és bizony milyen gonosz az, amit visznek!"

32 . "És az evilági élet nem más, csak játék és szórakozás. De a Túlvilág hajléka a legjobb azoknak, akik istenfélők. Hát nem gondolkodtok el? "

33 . "Bizony, Mi tudjuk, hogy elszomorít, amit mondanak neked. És bizony, nem téged hazudtolnak meg, hanem Allah ájáit utasítják el. "

34 . "És bizony, meghazudtoltak küldötteket előtted is, de ők türelmesek voltak azzal kapcsolatban, hogy elutasították és bántották őket, amíg eljött hozzájuk a Mi segítségünk. És senki nem képes megváltoztatni Allah Szavát. És bizony, eljött hozzád a Küldöttek híre."

35 . "És ha nehéz neked elviselni, hogy elfordulnak, akkor, ha képes vagy alagutat keresni a föld mélyébe, vagy létrát az égbe, hozz nekik egy jelet. És ha Allah akarta volna, bizonnyal összegyűjtötte volna őket, hogy vezesse. Ne legyél hát a tudatlanok között.” "

36 . "Csak azok válaszolnak, akik hallanak. De a halottak – őket Allah feltámasztja majd, és Hozzá vitetnek vissza."

37 . "És azt mondják: „Miért nem küldetik le neki egy jel az Urától?” Mondd: „Bizony, Allah képes arra, hogy jelet küldjön le, de a legtöbben nem tudják.” "

38 . "És nincs egyetlen állat sem a földön, vagy a szárnyaival repülő madár, amelyek ne ugyanolyan közösségek lennének, mint ti. Semmit nem hanyagoltunk el a Könyvben. Aztán Urukhoz vitetnek vissza. "

39 . "És azok, akik elutasítják az ájáinkat, süketek és némák a sötétségben. Akit Allah akar, azt a tévelygésbe engedi, és akit Ő akar, azt az egyenes útra helyezi."

40 . "Mondd: „Hát nem látjátok, ha eljön rátok Allah büntetése, vagy eljön rátok az Óra, akkor Allahon kívül mást fogtok hívni, ha igazak vagytok?"

41 . "Nem, egyedül Ő (Allah) az, akit hívtok, és Ő eltávolítja tőletek azt, ami miatt fohászkodtatok Hozzá, ha Ő úgy akarja, és el fogjátok felejteni azt, amit társítottatok Allah mellé az imádatban. "

42 . "És bizony elküldtünk Küldötteket az előttetek volt népekhez is, aztán megragadtuk őket súlyos szegénységgel és betegséggel, hogy talán alázatosak lesznek."

43 . "Hát miért nem lettek alázatosak, amikor eljött hozzájuk a büntetésünk? De a szívük megkeményedett, és a Sátán jónak tüntette fel a szemükben azt, amit tettek."

44 . "Ezért, mikor elfelejtették azt, amire emlékeztették őket, megnyitottuk rájuk mindennek a kapuját, amíg, mikor örvendeztek annak, ami adatott nekik, hirtelen megragadtuk őket, és akkor reménytelenségben maradtak. "

45 . "Így vágatott ki az utolsó maradéka is az igazságtalanoknak. És dicsőség és hála Allahnak, a Világok Urának!"

46 . "Mondd: „Hát nem látjátok, ha Allah elvette volna a hallásotokat és a látásotokat, és lepecsételte volna a szíveteket, Allahon kívül milyen isten adhatná vissza azokat nektek? Nézd, hogyan magyarázzuk meg az ájáinkat, és ők mégis elfordulnak."

47 . "Mondd: „Milyen lenne, ha Allah büntetése eljönne rátok hirtelen vagy nyíltan, vajon el lesz-e pusztítva más, mint a bűnösök népe?"

48 . " És nem másért küldtük el a Küldötteket, mint örömhírhozóként és figyelmeztetőként. Tehát aki hisz, és jókat cselekszik – ők nem fognak félni, és nem fognak szomorkodni."

49 . "És azok, akik tagadják az ájáinkat, büntetés fogja érni őket azért, mert megátalkodtak a bűnben."

50 . "Mondd: „Nem mondom nektek, hogy nálam vannak Allah kincsei, és nem ismerem a Láthatatlant sem, és azt sem mondom nektek, hogy angyal vagyok. Csak azt követem, ami leküldetett nekem.” Mondd: „Vajon egyenlők-e a vak és a látó? Hát nem gondolkodtok el?” "

51 . "És figyelmeztesd vele azokat, akik félnek attól, hogy Uruk előtt lesznek összegyűjtve, és nem lesz védelmezőjük vagy közbenjárójuk Rajta kívül, hogy istenfélők legyenek."

52 . "És ne küldd el azokat, akik Urukhoz fohászkodnak reggel és este, az Ő Arcát keresve. Nem terhel téged az ő elszámolásukból semmi, és őket sem terheli a te elszámolásodból semmi. És ha elküldenéd őket, akkor az igazságtalanok közé tartoznál. "

53 . "És így tettünk próbára egyeseket közülük másokkal, hogy azt mondják: „Ezek azok, akiket Allah kegyekben részesített?” Hát nem Allah tudja a legjobban, hogy kik azok, akik hálásak?"

54 . "És amikor eljönnek hozzád azok, akik hisznek az ájáinkban, mondd: „Béke legyen veletek! Uratok előírta a Maga számára a kegyelmet, úgyhogy aki közületek tudatlanságból rosszat tesz, és utána helyrehozza azt, akkor bizony Ő Megbocsátó, Irgalmas.”"

55 . "És így magyarázzuk meg az ájákat, hogy egyértelművé váljék a bűnösök útja."

56 . "Mondd: „Bizony, nekem megtiltatott, hogy azokat szolgáljam, akikhez ti fohászkodtok Allahon kívül!” Mondd: „Én nem fogom a ti vágyaitokat követni, mert akkor tévelygésbe mennék, és nem lennék a vezetettek közül való.”"

57 . "Mondd: „Bizony, én nyilvánvaló bizonyítékot követek Uramtól, ti pedig tagadjátok. Nincs nálam az, amit ti siettetni akartok!” A döntés egyedül Allahé. Ő az igazat beszéli el, és Ő a legjobb Döntő. "

58 . "Mondd: „Ha nálam lenne az, amit siettetni akartok, a dolog már biztosan eldöntetett volna köztem és köztetek. Ám ennek eldöntése egyedül Allahnál van. És Allah ismeri legjobban a bűnösöket."

59 . "És Nála vannak a Láthatatlan kulcsai, nem ismeri azokat más, csak Ő. És Ő tudja, hogy mi van a szárazföldön, és mi van a tengerben. És egy levél sem hull le úgy, hogy Ő ne tudna róla. És nincs egyetlen mag sem a föld sötétjében, és nincs semmi nedves vagy száraz, ami ne lenne feljegyezve egy nyilvánvaló feljegyzésben. "

60 . "És Ő az, Aki elveszi a lelketeket éjjel, és Ő tudja, mit követtetek el nappal. Aztán újra visszahoz az életbe benneteket, hogy betelhessen a kijelölt idő. Aztán Hozzá fogtok visszatérni, és Ő majd tájékoztat benneteket arról, amit cselekedtetek."

61 . "És Ő az, Aki ellenállhatatlan hatalommal bír szolgái felett, és Ő küld hozzátok őrzőket, amíg, amikor eljön egyiketekhez a halál, a hírnökeink elviszik őt, és nem vallanak kudarcot."

62 . "Aztán visszavitetnek Allahhoz, az igaz Gazdájukhoz. Bizony, Övé az ítélkezés, és Ő a leggyorsabb az elszámolásban. "

63 . "Mondd: „Ki ment meg benneteket a szárazföld és a tenger sötét mélységeiből, amikor alázatosan és titokban Hozzá fohászkodtok (azt mondva): „Ha megment minket ebből, bizony a hálásak között leszünk!”"

64 . "Mondd: „Allah ment meg abból, és minden nehézségből, és ti mégis társítotok!” "

65 . "Mondd: „Neki hatalmában áll, hogy büntetést küldjön rátok felülről vagy a lábatok alól, vagy hogy csoportokra szakítson benneteket, és megízleltesse veletek egymás erőszakát.” Nézd, hogyan magyarázzuk meg az ájákat, hogy megérthessétek!"

66 . "De a néped meghazudtolta azt (a Koránt), pedig az az igazság. Mondd: „Én nem vagyok az ügyeitek rendezője!”"

67 . "Minden hírnek megvan a megszabott ideje, és hamarosan meg fogjátok tudni!"

68 . "És amikor látod azokat, akik gúnyt űznek az ájáinkkal kapcsolatban, akkor fordulj el tőlük, amíg nem bocsátkoznak más beszélgetésbe. Ha pedig a Sátán elfeledteti veled, és mégis a társaságukban ülsz, akkor az emlékezés után, ne ülj a bűnösök népével. "

69 . "És nem az istenfélők felelősek értük, hanem csak emlékeztetés (a feladatuk), hogy istenfélők lehessenek."

70 . "És hagyd azokat, akik játéknak és szórakozásnak veszik a vallásukat, és akiket megtévesztett az evilági élet. De figyelmeztess vele (a Koránnal), nehogy egy lélek pusztulásra jusson azért, amit tett, nem lesz védelmezője és közbenjárója Allahon kívül. És ha felajánl is minden váltságdíjat, nem fogadtatik el tőle. Ők azok, akik pusztulásra jutottak azért, amit tettek. Forró víz lesz az italuk, és fájdalmas büntetés jár nekik azért, mert hitetlenek voltak. "

71 . "Mondd: „Vajon Allahon kívül ahhoz fohászkodjunk, ami nem használ és nem is árt nekünk, és forduljunk vissza, miután Allah vezetett minket? Mint az, akit a Sátán a szakadék szélére vitt a földön, pedig vannak társai, akik a vezetésre hívják: „Gyere hozzánk!” Mondd: „Bizony, Allah vezetése a vezetés! És az parancsoltatott nekünk, hogy vessük alá magunkat a Világok Urának."

72 . "És tartsuk meg az imát, és féljük Őt. És Ő az, Akihez össze lesztek gyűjtve."

73 . "És Ő az, Aki megteremtette az egeket és a földet igazsággal. És a Napon azt mondja majd: „Legyél!”, és az lesz. Az Ő Szava az igazság. És Övé az uralom azon a Napon, amikor megfúvatik a harsona. Ő a Láthatatlan és a látható Tudója. És Ő a Bölcs, Aki mindenről tud."

74 . "És emlékezz, mikor Ábrahám azt mondta az apjának, Azernak: „Bálványokat veszel istenek gyanánt? Bizony, látom, hogy te és a néped nyilvánvaló tévelygésben vagytok.” "

75 . "És így mutattuk meg Ábrahámnak az egek és a föld királyságát, hogy azok közé tartozhasson, akiknek szilárd bizonyosságuk van. "

76 . "Így, mikor az éjszaka beborította őt, látott egy csillagot. Azt mondta: „Ez az én Uram!” De mikor lenyugodott, azt mondta: „Nem szeretem a lenyugvó dolgokat!” "

77 . "Amikor látta a Holdat felkelni, azt mondta: „Ez az én Uram!” De mikor lenyugodott, azt mondta: „Ha az én Uram nem vezet engem, bizonnyal a tévelygők népe között leszek!”"

78 . "Amikor látta a Napot felkelni, azt mondta: „Ez az én Uram! Ez nagyobb.” De mikor lenyugodott, azt mondta: „Ó, Népem! Bizony, én mentes vagyok attól, amit ti társítotok (Allah mellé az imádatban)! "

79 . "Bizony, én arcomat Felé fordítom, Aki megteremtette az egeket és a földet, hanífként, és nem vagyok a társítók közül való!”"

80 . "És a népe vitatkozott vele. Azt mondta: „Ti vitatkoztok velem Allahhal kapcsolatban, amikor Ő vezetett engem? És nem félek attól, amit ti társítotok Allah mellé, csak ha az én Uram akar valamit. Az én Uram mindent átfog a tudásával. Hát nem emlékeztek meg?"

81 . "És hogyan félhetném azt, amit Allah mellé társítotok, mikor ti sem féltek attól, hogy társítsatok Allah mellé olyasmit, amivel kapcsolatban nem küldött le bizonyítékot. Hát a két fél közül kinek van több joga a biztonsághoz? Bárcsak tudnátok!”"

82 . "Azok, akik hisznek, és nem keverik a hitüket igazságtalansággal, azoké lesz a biztonság, és ők a helyesen vezetettek. "

83 . "És ez a bizonyítékunk, amit Ábrahámnak adtunk a népe ellen. Fokozatokkal felemeljük azt, akit akarunk. Bizony, Urad Bölcs, mindent tud."

84 . "És megadtuk neki Izsákot és Jákobot, mindannyiukat vezettük, mint ahogy előtte vezettük Noét, és a leszármazottai közül Dávidot, és Salamont, és Jóbot, és Józsefet, és Mózest és Áront. És így jutalmazzuk a jótevőket."

85 . "És Zakariás, és János, és Jézus és Illés – mind a jóravalók közül valók. "

86 . "És Iszmail, és Éliás, és Jónás, és Lót – mindet előnyben részesítettük a teremtmények felett."

87 . "És az apáik, és a leszármazottaik és a testvéreik közül – kiválasztottuk őket, és egyenes útra vezettük."

88 . "Ez Allah vezetése, amellyel vezeti azt, akit akar a szolgái közül. De ha társítottak volna Allah mellé, akkor bizony hiábavalóvá vált volna számukra mindaz, amit cselekedtek."

89 . "Ők azok, akiknek a Könyvet, az ítéletet és a prófétaságot adtuk. De ha ők nem hisznek benne, akkor bizony, olyan népre bízzuk, akik nem utasítják el."

90 . "Ők azok, akiket Allah vezetett, kövesd hát a vezetésüket. Mondd: „Nem kérek érte semmilyen fizetséget. Nem más ez, mint emlékeztető a teremtményeknek.”"

91 . "És nem mérték fel Allahot a valódi mértéke szerint, amikor azt mondták: „Allah nem küldött le emberi lénynek semmit!” Mondd: „Ki küldte le a Könyvet, amit Mózes hozott el, fényként és útmutatásként az embereknek? Ti azt különálló papírlapokká teszitek, nyilvánosságra hoztatok belőlük, noha elrejtettetek sokat. És olyasmit tanítottak nektek ebben a Koránban, amit nem tudtatok ti, se az ősapáitok. Mondd: „Allah!”, és hagyd őket, hadd szórakozzanak az üres fecsegésben. "

92 . "És ez a Korán egy Könyv, amelyet leküldtünk, áldott, és megerősíti azt, ami előtte volt, hogy figyelmeztethesd a Városok Anyját (Mekkát), és azokat, akik körülötte vannak. Azok, akik hisznek a Túlvilágban, hisznek benne, és őrzik az imájukat. "

93 . "És ki igazságtalanabb annál, mint aki hazugságot talál ki Allahhal kapcsolatban, vagy azt mondja: „Sugallatot kaptam”, pedig nem kapott sugallatként semmit. És aki azt mondja: „Kinyilatkoztatok, olyat, amit Allah kinyilatkoztatott”. És ha látnád a bűnösöket a halál görcseiben, ahogy az angyalok kinyújtják a kezüket: „Adjátok ki a lelketeket! Ma megkapjátok a fizetségeteket, megalázó büntetéssel, azért, mert az igazságon kívül mást mondtatok Allahról, és fennhéjázók voltatok az Ő jeleivel szemben.”"

94 . "És bizony, ma egyedül jöttetek Hozzánk, ahogy először teremtettünk benneteket, és mindent, amit adtunk nektek, hátrahagytatok. És nem látjuk veletek a közbenjáróitokat, akikről azt állítottátok, hogy a társaitok. Bizony, elvágatott köztetek a kötelék, és eltűnt tőletek az, amit állítottatok."

95 . "Bizony, Allah a (gabona)szem és a (datolya)mag Meghasítója. Ő hozza elő az élőt a halottból, és előhozza a halottat az élőből. Ez Allah, hogyan lehettek hát megtévesztve? "

96 . "Ő a hajnal Meghasítója, és Ő tette az éjszakát pihenéssé, és a Napot és a Holdat a számon tartás eszközévé. Ez a Mindenható, a Bölcs rendelése. "

97 . "És Ő az, Aki a csillagokat teremtette nektek, hogy vezethessenek benneteket a szárazföld és a tenger sötétségében. Bizony, egyértelművé tesszük a jeleket azoknak, akik tudnak."

98 . "És Ő az, Aki létrehozott benneteket egyetlen lélekből, aztán (adott nektek) nyugvóhelyet és tárolóhelyet. Bizony, egyértelművé tesszük a jeleket azoknak, akik értenek."

99 . "És Ő az, Aki vizet küld le az égből, és mindenféle növényt hoz elő általa. Aztán abból zöld hajtásokat hozunk elő, amiből szorosan egymás melletti magokat. És a datolyapálmából, a hajtásaiból datolyafürtöket, amelyek alacsonyan lógnak. És szőlőskerteket, és olívát, és gránátalmákat, amelyek hasonlítanak egymásra, és mégis különböznek. Nézzétek a gyümölcseit, amikor gyümölcsöt hoz és beérik. Bizony, ebben jelek vannak azoknak, akik hisznek. "

100 . "És mégis, a dzsinneket társul állítják Allah mellé, pedig Ő teremtette azokat, és tudatlan módon fiakat és lányokat tulajdonítanak Neki. Messze felette áll és magasztosabb Ő annál, amit Neki tulajdonítanak."

101 . "Az egek és a föld Teremtője! Hogy is lehetne Neki fia, amikor nincsen felesége, és Ő teremtett mindent? És Ő minden dolgok Tudója."

102 . "Ez Allah, a ti Uratok, nincs más isten, csak Ő, minden dolog Teremtője, szolgáljátok hát Őt! És Ő minden dolog rendezője."

103 . "Nem ragadhatja meg Őt a látás, de Ő megragad minden látást. És Ő a mindent átható, gyengéd."

104 . "Bizony, eljött hozzátok az egyértelmű bizonyíték Uratoktól. Ez után aki lát, az saját lelkéért teszi, és aki vak, az saját maga ellen teszi. És én nem vagyok az őrizőtök. "

105 . "És így magyarázzuk el az ájákat, hogy azt mondhassák a hitetlenek: „Tanulmányoztad (vitáztál ezzel kapcsolatban)!”, és hogy egyértelmű tegyük azoknak, akik tudnak."

106 . "Kövesd azt, ami kinyilatkoztatott neked Uradtól. Nincs más isten, csak Ő! És fordulj el a társítóktól."

107 . "És ha Allah úgy akarta volna, nem állítottak volna Mellé társakat. És nem tettünk téged őrizővé felettük, és nem tettünk az ügyeik rendezőjévé."

108 . "És ne sértegesd azokat, akikhez Allahon kívül fohászkodnak, nehogy ők is sértegessék Allahot ellenségeskedésként, tudás nélkül. Így tettük minden közösség számára szépnek tűnőnek a cselekedeteit. Aztán Urukhoz fognak visszatérni, és ő tájékoztatja őket arról, amit cselekedtek."

109 . "És megesküsznek Allahra a legerősebb esküjükkel, hogyha valami jel jönne el hozzájuk, biztosan hinnének benne. Mondd: „A jelek egyedül Allahnál vannak”. És mi értetné meg veletek, hogyha még el is jönne hozzájuk, nem fognak hinni."

110 . "És elfordítjuk a szívüket és a látásukat, és nem fognak hinni a jelekben, ahogy nem hittek benne az első alkalommal sem. És meghagyjuk őket a tévelygésükben, vakon bolyongva."

111 . "És még ha angyalokat küldtünk volna le hozzájuk, vagy a halottak beszéltek volna hozzájuk, vagy összegyűjtenénk eléjük mindent, akkor sem hittek volna, csak ha Allah úgy akarta volna. De a legtöbbjük tudatlan."

112 . "És így adtunk minden prófétának ellenségeket – sátánokat az emberek és a dzsinnek közül, akik ékes beszéddel csábítják egymást, megtévesztésként. De ha Urad úgy akarta volna, nem tették volna, hagyd hát őket, és azt, amit kitalálnak,"

113 . "és hogy azoknak a szíve, akik nem hisznek a Túlvilágban, felé hajoljon, és hogy elégedettek legyenek vele, és hogy elkövessék azt, amit elkövetnek."

114 . "„Talán Allahon kívül mást keressek döntőbírónak, mikor pedig Ő az, aki leküldte nektek a részletesen megmagyarázott Könyvet? És azok, akiknek a Könyvet adtuk, tudják, hogy Uradtól küldetett le igazsággal. Ne legyél hát a kételkedők között! "

115 . "Beteljesedett Urad szava, valóság szerint, és igazsággal. Senki nem változtathatja meg az Ő szavait! És Ő a mindent Halló, mindent Tudó. "

116 . "És ha engedelmeskednél a legtöbbeknek azok közül, akik a földön vannak, félrevezetnének téged Allah útjáról. Nem követnek mást, csak feltevéseket, és csak találgatnak."

117 . "Bizony, Urad tudja legjobban, hogy ki az, aki letévelyedik az Ő útjáról, és Ő ismeri legjobban a vezetetteket."

118 . "Hát egyetek abból, ami felett Allah nevét említették, ha az Ő ájáiban hisztek."

119 . "És mi értelme lenne, ha nem ennétek abból, ami felett Allah nevét említették, mikor pedig Ő részletesen megmagyarázta nektek, hogy mi az, amit megtiltott nektek, kivéve, ha a kényszer visz rá? És bizony, sokakat félrevezettek a vágyaik, tudás nélkül. Bizony Urad – Ő ismeri legjobban azokat, akik túllépik a határokat. "

120 . "Hagyjátok el a bűnöket, a nyíltakat és titkosakat. Bizony, azok, akik bűnt keresnek maguknak, azért fognak fizetséget kapni, amit elkövettek."

121 . "És ne egyetek abból az állatból, ami felett nem említették Allah nevét a levágásakor! Mert bizony, súlyos engedetlenség az. És bizony, a sátánok arra sarkallják a barátaikat, hogy megtévesszenek benneteket. És ha engedelmeskednétek nekik, bizony, ti is a társítók közé tartoznátok."

122 . "Vajon az, aki halott volt, és életet adtunk neki, és fényt adtunk neki, amellyel az emberek között járhat, olyan, mint az, aki sötétségben van, és nem tud kijönni belőle? Így tettük szépnek tűnővé a hitetleneknek azt, amit cselekedtek. "

123 . "És így helyeztük minden városba a legnagyobb bűnösét, hogy terveket szőjenek ott. És nem szőnek terveket más, csak saját maguk ellen, és nem is tudják."

124 . "És amikor egy ája jön hozzájuk, azt mondják: „Nem fogunk hinni, amíg nem adatik nekünk is olyan, ami Allah Küldöttének adatott!” Allah tudja a legjobban, hogy hova helyezi az üzenetét. Azoknak, akik bűnöket követtek el, megaláztatás és szigorú büntetés lesz a részük Allahtól azért, amit terveztek."

125 . "És akit Allah vezetni akar, annak a keblét kitárja az Iszlámnak. És akit tévelygésbe akar engedni, annak a kebelét szűkké és szorossá teszi, mintha az égbe akarna felkapaszkodni. Így helyez tisztátalanságot Allah azokra, akik nem hisznek."

126 . "És az a te Urad útja – egyenes. Bizony, részletesen megmagyarázzuk az ájákat azoknak, akik megemlékeznek. "

127 . "Nekik a Béke Háza (a Paradicsom kertje) lesz a részük Uruknál. És Ő lesz a védelmező barátjuk azért, amit cselekedtek."

128 . "És a Napon (az Ítélet Napján), amikor össze fogjuk gyűjteni az összeset: „Dzsinnek gyülekezete! Bizony, sokat félrevezettetek az emberek közül!” És a barátaik az emberek közül, azt fogják mondani: „Urunk, egyeseknek közülünk haszna származott a másikból. És most elértük Nálad a kijelölt határidőt!” Azt mondja majd (Allah): „A Tűz lesz a lakhelyetek! Abban fogtok lakozni örökké, kivéve, akit Allah akar. Bizony, Uratok Bölcs, mindent Tudó.”"

129 . "És így tettünk egyeseket a bűnösök közül a többiek barátaivá, amiatt, amit maguknak kerestek."

130 . "„Dzsinnek és emberek gyülekezete! Hát nem jöttek hozzátok Küldöttek saját magatok közül, akik az ájáimat átadták nektek, és figyelmeztettek benneteket a mai Napon való találkozóra?” Azt mondják majd: „Tanúskodunk saját magunk ellen!” És az evilági élet megtévesztette őket. És tanúskodni fognak saját maguk ellen, hogy hitetlenek voltak. "

131 . "Ez azért van, mert Urad nem pusztít el egyetlen várost sem, amíg az emberek még tudatlanok."

132 . "Fokozataik lesznek a szerint, amit cselekedtek. És Allah nagyon jól tudja, hogy mit cselekszenek."

133 . "És Urad Gazdag, a kegyelem Birtokosa. Ha úgy akarja, eltüntet benneteket, és azt teszi az utódaitokká utánatok, akit Ő akar, ahogy benneteket is egy másik nép leszármazottaiból hívott életre."

134 . "Bizony, ami ígértetett nektek, az bizonyosan el fog jönni, és nem tudjátok megakadályozni."

135 . "Mondd: „Népem! Cselekedjetek a helyzetetek szerint. Bizony, én is cselekszem. És hamarosan meg fogjátok tudni, hogy kinek lesz a legjobb otthona a végén! Bizony, a bűnösök nem lesznek sikeresek."

136 . "És kijelölnek Allahnak egy részt a termésből és a jószágokból, amit Ő teremtett, és azt mondják: „Ez Allahé!”, az ő állításuk szerint, „Ez pedig a társainké!” De ami a társaiké, az nem éri el Allahot, míg az, ami Allahé, az a bálványokat éri el! Milyen gonosz döntést hoznak! "

137 . "Hasonlóképpen, a társítók közül soknak a társaik, tetszetősnek tüntették fel a gyermekeik megölését, azért, hogy elpusztítsák őket, és összezavarják őket a vallásukban. Ha Allah úgy akarta volna, nem tették volna. Hagyd hát őket és azt, amit kitaláltak."

138 . "És azt mondják: „Ezek a jószágok és ez a termény tiltott, nem ehet belőle senki más, csak az, akit mi akarunk”, az állításuk szerint. És vannak jószágok, amelyeknek a háta tiltott, és vannak, amelyek felett nem említik Allah nevét, hazugság ez Allah ellen. Ő meg fog fizetni nekik azért, amit kitaláltak. "

139 . "És azt mondják: „Ami ezeknek a jószágoknak a hasában van, az csak a férfiainké, és tiltott a feleségeinknek. De ha holtan születik, akkor részük van benne.” Ő (Allah) meg fog fizetni nekik azért, amit Neki tulajdonítottak. Bizony, Ő a Bölcs, a mindent Tudó."

140 . "Bizony, elvesztek azok, akik ostobaságukban megölik a gyermekeiket, tudás nélkül, és megtiltják azt, amivel Allah látta el őket, hazugságokat találva ki Allah ellen. Bizony, ők eltévelyedtek, és nem lesznek vezetve."

141 . "És Ő (Allah) az, aki kerteket teremt, lugassal és lugas nélkül, és datolyapálmákat, és különböző ízű terményeket, és olívát és gránátalmát, hasonlóakat és különbözőket. Egyetek a gyümölcseiből, amikor termést hoz, és adjátok meg belőle, ami jár, az aratás napján. És ne pazaroljatok. Bizony, Ő (Allah) nem szereti a pazarlókat."

142 . "És a jószágok közül egyesek teherhordásra valók, mások húsát, tejét és gyapját használjátok. Egyetek abból, amivel Allah ellátott benneteket, és ne kövessétek a Sátán lábnyomát! Bizony, ő nyilvánvaló ellenségetek."

143 . "Nyolc pár: a birkákból kettő és a kecskékből kettő. Mondd: „A két hím az, amit megtiltott nektek (Allah), vagy a két nőstény, vagy az, ami a két nőstény méhében van? Tájékoztassatok engem tudással, ha igazak vagytok!” "

144 . "És a tevékből kettő, és a marhákból kettő. Mondd: „A két hím az, amit megtiltott nektek (Allah), vagy a két nőstény, vagy az, ami a két nőstény méhében van? Vagy talán tanúk voltatok, amikor Allah kötelezővé tette ezt nektek? Akkor, ki igazságtalanabb annál, mint aki hazugságokat talál ki Allah ellen, hogy félrevezesse az embereket, tudás nélkül? Bizony, Allah nem szereti a bűnösöket!”"

145 . "Mondd: „Nem találok abban, ami leküldetett nekem semmi tiltottat senkinek, aki meg akarná enni, kivéve, ami elhullott, és a kiömlő vér, és a sertés húsa – mert bizony, az tisztátalanság – vagy ami engedetlenség, Allahon kívül másnak szentelve. De aki kényszerítve van, nem vágyva rá, és nem lépi túl a határokat, akkor bizony Urad Megbocsátó, Irgalmas. "

146 . "És azoknak, akik zsidók, megtiltottunk mindent, aminek osztatlan patája (lábfeje) van, és a tehenek és a birkák zsírját, kivéve, ami a hátukhoz vagy a belső részeikhez tapad, és ami a csontjaikon van. Ez a fizetségük a lázadásukért. És bizony, Mi Igazak vagyunk."

147 . "De ha meghazudtolnak téged, mondd: „Uratok a hatalmas kegyelem Birtokosa, de az Ő haragját nem lehet elfordítani azoktól, akik rosszat cselekszenek.”"

148 . "Azok, akik társítanak (Allah mellé), azt mondják: „Ha Allah úgy akarta volna, nem társítottunk volna, és az ősapáink sem, és nem tiltottunk volna meg semmit!” Ugyanígy hazudtoltak meg azok, akik előttük voltak, amíg megízlelték a haragunkat. Mondd: „Van-e bármi tudásotok? Akkor hozzátok elő azt nekünk! Nem követtek mást, csak feltételezéseket, és nem tesztek mást, csak találgattok!” "

149 . "Mondd: „Allahnál van a döntő érv. Ha akarná, bizony vezetne mindannyiatokat.”"

150 . "Mondd: „Hozzátok elő a tanúitokat, akik tanúskodnak arról, hogy Allah megtiltotta ezt, amit ti megtiltotok magatoknak”. Aztán, ha tanúskodnak, te ne tanúskodj velük, és ne kövesd azoknak a vágyait, akik tagadják a mi ájáinkat, és akik nem hisznek a Túlvilágban, és egyenlőnek tartanak bármit is Urukkal."

151 . "Mondd: „Gyertek, és elmondom nektek, hogy mit tiltott meg nektek Uratok. Azt parancsolta, hogy ne társítsatok Mellé semmit, és legyetek jók a szülőkhöz. És ne öljétek meg a gyermekeiteket a szegénység miatt, – Mi gondoskodunk rólatok és róluk. És ne közelítsetek az erkölcstelenségekhez, akár nyilvánvaló, akár rejtett. És ne öljétek meg a lelket (az embert), akit Allah megtiltott, kivéve jogosan. Ezeket parancsolta Ő (Allah) nektek, hogy megérthessetek."

152 . "És ne közelítsetek az árva vagyonához, amíg az érett kort el nem éri, kivéve úgy, ahogy a legjobb. És adjatok teljes mértékkel, és mérjetek igazságosan. Nem terhelünk egy lelket sem a képessége felett. És amikor beszéltek, legyetek igazak, még akkor is, ha közeli rokon. És tartsátok be az Allahhal kötött egyezséget. Ez parancsolta Ő nektek, hogy megemlékezzetek. "

153 . "És ez az Én egyenes utam, kövessétek hát. És ne kövessetek más utakat, nehogy elválasszanak benneteket az Ő (Allah) útjától. Ezt parancsolta Ő nektek, hogy istenfélők lehessetek."

154 . "Aztán adtuk Mózesnek a Könyvet, kiteljesítve (a kegyelmünket) azok iránt, akik jókat cselekedtek, és magyarázatként mindenre, és vezetésként, és kegyelemként, hogy talán ők (Izrael népe) higgyenek az Urukkal való találkozásban. "

155 . "És ez egy áldott Könyv, amelyet leküldtünk, kövessétek hát, és féljétek Allahot, hogy kegyelmet kaphassatok."

156 . "Hogy ne mondhassátok: „A Könyv csak a két csoportnak küldetett le előttünk! És mi tudatlanok voltunk azzal kapcsolatban, amit tanulmányoztak!”"

157 . "Vagy hogy ne mondhassátok: „Ha a Könyv hozzánk küldetett volna le, mi jobban követtük volna a vezetést, mint ők.” Mert eljött hozzátok a nyilvánvaló jel Uratoktól, és vezetés, és kegyelem. És ki igazságtalanabb, mint az, aki tagadja Allah ájáit, és elfordul tőlük? Azoknak, akik elfordulnak a Mi ájáinktól, a legrosszabb büntetéssel fogunk megfizetni azért, mert elfordultak."

158 . "Talán valami másra várnak, hogy az angyalok eljönnek hozzájuk, vagy eljön hozzájuk Urad, vagy hogy eljön hozzájuk néhány Urad jeleiből? Azon a Napon, amikor eljön néhány Urad jeleiből, egyetlen léleknek sem fog haszna származni a hitéből, ha nem hitt már korábban, vagy nem keresett meg magának valami jót a hite által. Mondd: „Várjatok! Bizony, mi is várunk.”"

159 . "Bizony, azok, akik megosztják a vallásukat, és csoportokká lesznek – te nem vagy velük semmiben. Az ő ügyük egyedül Allahra tartozik, és Ő majd tájékoztatja őket arról, hogy mit cselekedtek. "

160 . "Aki egy jótettel jön, az tízszer annyit fog kapni. És aki egy rossz tettel jön, az nem kap fizetségül, csak ugyanannyit, és nem történik velük semmi igazságtalanság."

161 . "Mondd: „Bizony, ami engem illet, engem az Uram egyenes útra vezetett, az igaz vallásra, Ábrahám vallására, aki haníf volt. És nem tartozott azok közé, akik társítanak Allahhoz.”"

162 . "Mondd: „Bizony, az imám, az áldozatom, az életem és a halálom Allahé, a Világok Uráé,"

163 . "akinek nincs társa. Ez parancsoltatott nekem, és én vagyok az első a muszlimok közül.”"

164 . "Mondd: „Vajon Allahon kívül mást keressek Uramnak, mikor Ő az Ura mindennek? És egy lélek sem keres magának, csak maga ellen, és egyetlen teherhordó sem viseli másnak a terhét. Aztán Uratokhoz fogtok visszatérni, és Ő tájékoztat benneteket azzal kapcsolatban, amiben összekülönböztetek."

165 . "És Ő az, Aki a föld kormányzóivá tett benneteket, és egyeseket közületek mások fölé emelt rangban, hogy próbára tehessen benneteket azzal, amit adott nektek. Bizony, Urad gyors az elszámolásban, és bizony, Ő megbocsátó, Irgalmas."

 

 

 

In this page you can listen Al-Anam in English, Al-Anam and read and download Al-Anam in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Anam translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Anam in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top