Al-Maidah ( 120 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Ti, akik hisztek! Tartsátok be a szerződéseket. Megengedettek nektek a négylábú legelő jószágok, kivéve azok, amelyeket elmondanak nektek. A vadászat nem megengedett, amíg az ihram állapotában vagytok. Bizony, Allah azt ír elő, amit akar."

2 . "Ti, akik hisztek! Ne sértsétek meg Allah szertartásait, és a tiltott hónapot, és az áldozati állatokat, és a nyakukon füzérrel díszítetteket, és azokat, akik a Sérthetetlen Házhoz jönnek, Uruk kegyét és megelégedését keresve. És amikor kiléptek az ihram állapotából, vadásszatok. És ne engedjétek, hogy a gyűlölet azok iránt, akik visszatartottak benneteket a Sérthetetlen Mecsettől, arra késztessen benneteket, hogy átlépjétek a határokat. És segítsétek egymást a jóságban és istenfélelemben! És ne segítsétek egymást a bűnben és a határok túllépésében! És féljétek Allahot! Bizony, Allah szigorú a büntetésben."

3 . "Megtiltatott nektek a dögállat húsa, a vér, a sertés húsa, és az, amit másnak ajánlottak fel Allahon kívül, és az, ami megfulladás vagy erős ütés következtében pusztult el, vagy lezuhanástól, vagy ami szarvaktól sebesül és pusztult el, és amit a vadállatok részben megettek – kivéve azokat, amelyeket levágtok, – és az is, amit az oltárköveken áldoznak fel, és a jóslónyilakkal való döntés. Ez súlyos engedetlenség. A mai napon azok, akik hitetlenek, lemondtak arról, hogy legyőzzék a vallásotokat. Ne féljetek hát tőlük, hanem féljetek Engem. A mai napon tökéletesítettem nektek a vallásotokat, és kiteljesítettem a kegyelmemet irántatok, és az Iszlámmal vagyok elégedett vallásátokként. De ha valakit az éhség kényszerít arra, és nem szándékozik bűnt tenni, akkor bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas."

4 . "Megkérdezik tőled, hogy mi megengedett nekik. Mondd: „Megengedettek nektek a jó dolgok, és azok a vadászó állatok, amelyeket tanítotok, ahogy Allah tanított benneteket. Egyetek hát abból, amit fognak nektek, és említsek Allah nevét felette. És féljétek Allahot. Allah gyors a felelősségre vonásban."

5 . " A mai napon a jó dolgok megengedetté tétettek nektek. És az az étel, ami a Könyv Népének adatott, megengedett nektek, és a ti ételetek megengedett nekik. És hasonlóképpen megengedettek házasságra az erényes asszonyok a hívők közül, és az erényes asszonyok azok közül, akiknek a Könyv adatott előttetek, ha megadtátok nekik a nekik járó jegyajándékukat, jóravaló módon, erkölcstelenség nélkül, anélkül, hogy szeretőitekké tennétek őket. És aki tagadja a hitet, annak bizony a cselekedetei elpocsékolódnak, és a Túlvilágon a vesztesek között lesz."

6 . "Ti, akik hisztek! Amikor felálltok az imához, mossátok meg az arcotokat és a kezeteket könyékig, és töröljétek át a fejeteket, és a lábatokat bokáig! De ha a nagy tisztátalanság állapotában (dzsunúb) vagytok, akkor tisztítsátok meg magatokat! És ha betegek vagytok, vagy úton vagytok, vagy valamelyikőtök az illemhelyről jön, vagy asszonyokat érintettetek (velük háltatok), és nem találtok vizet, akkor végezzetek tajammumot tiszta földdel, és töröljétek meg az arcotokat és a kezeteket. Allah nem akar nehézséget okozni nektek, hanem meg akar tisztítani benneteket, és kiteljesíteni az irántatok való kegyelmét, hogy hálásak lehessetek."

7 . "És emlékezzetek Allah kegyességére irántatok, és a szerződésére, amivel kötött benneteket, amikor azt mondtátok: „Halljuk és engedelmeskedünk!”, és féljétek Allahot! Bizony, Allah tudja azt, ami a keblekben van."

8 . "Ti, akik hisztek! Álljatok ki szilárdan Allahért, tanúként az igazságban. És ne hagyjátok, hogy az emberek iránti gyűlölet megakadályozzon benneteket abba, hogy igazságosak legyetek. Ez, ha így viselkedtek, közelebb van az istenfélelemhez. Bizony, Allah nagyon jól ismeri, amit tesztek."

9 . "Akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, azoknak Allah megbocsátást és hatalmas jutalmat ígért."

10 . "És akik nem hisznek, és meghazudtolják az ájáinkat, azok a Pokol tüzének társai."

11 . "Ti, akik hisztek! Emlékezzetek Allah kegyességére irántatok, amikor az emberek eldöntötték, hogy kinyújtják a kezüket ellenetek, de Ő visszatartotta a kezüket tőletek. És féljétek Allahot. És Allahra hagyatkozzanak a hívők!"

12 . "És bizony, Allah szerződést kötött Izrael népével, és kijelöltünk közülük tizenkét vezetőt. És Allah azt mondta: „Bizony, Én veletek vagyok, ha megtartjátok az imát, és megadjátok a zakátot, és hisztek a Küldötteimben, és segítitek őket, és jóravaló kölcsönt adtok Allahnak. Bizony, eltávolítom tőletek a rossz tetteiteket, és bebocsátlak benneteket a kertekbe, amelyek alatt folyók folynak. De aki nem hisz közületek ez után, az bizony eltévelyedett az egyenes útról."

13 . " De azért, mert megszegték a szerződésüket, megátkoztuk őket, és a szívüket keménnyé tettük. Megváltoztatják a szavakat értelmükben, és elfelejtik egy részét annak, amire emlékeztették őket. És soha nem fog megszűnni az, hogy árulást fedezz fel a részükről, kivéve kevesektől közülük. De bocsáss meg nekik, és nézd el. Bizony, Allah szereti a jótevőket."

14 . "És azoktól is, akik azt mondták: „Keresztények vagyunk”, az ígéretüket vettük, de elfelejtették annak egy részét, amire emlékeztették őket. Ezért ellenségeskedést és gyűlöletet támasztottunk közöttük az Ítélet Napjáig. És hamarosan Allah tájékoztatja majd őket arról, amit cselekedtek. "

15 . "Ti Könyv Népe! Bizony, eljött hozzátok a Küldöttünk, nyilvánvalóvá téve nektek sokat abból, amit eltitkoltatok a Könyvből, és sokat nem érint. Bizony, eljött hozzátok Allahtól egy fény, és egy nyilvánvaló Könyv,"

16 . "ami által Allah azokat, akik az Ő megelégedését keresik, a béke útjaira vezeti, és az Ő engedelmével kihozza őket a sötétségekből a fényre, és egyenes útra vezeti őket."

17 . "Bizony, hitetlenek azok, akik azt mondják: „Allah a Messiás, Mária fia”. Mondd: „Akkor kinek van hatalma Allah ellen, ha Ő el akarja pusztítani a Messiást, Mária fiát, és az anyját, és velük együtt mindenkit, aki a földön van?” És Allahé az egek és a föld uralma, és mindené, ami köztük van. Azt teremt, amit akar. És Allah mindenek felett Hatalmas. "

18 . "A keresztények és a zsidók azt mondják: „Mi vagyunk Allah gyermekei és a szeretettjei”. Mondd: „Akkor miért büntet meg benneteket a bűneitekért?” Nem, ti emberi lények vagytok azok közül, akiket teremtett. Megbocsát (Allah) annak, akinek akar, és megbünteti azt, akit Ő akar, Övé az egek és a föld uralma, és Hozzá lesz a visszatérés."

19 . "Ti Könyv Népe! Bizony, eljött hozzátok a Küldöttünk, hogy egyértelművé tegye számotokra (a vallás parancsait), egy Küldöttek nélküli időszak után, hogy ne mondhassátok: „Nem jött hozzánk örömhírhozó és figyelmeztető!” De bizony, most eljött hozzátok egy örömhírhozó és intő. És Allah mindenek felett Hatalmas."

20 . "És emlékezz, mikor Mózes azt mondta: „Népem! Emlékezzetek Allah kegyeire irántatok, amikor prófétákat küldött közétek, és királyokká tett benneteket, és megadta nektek azt, amit nem adott meg másnak a világon."

21 . "Népem! Lépjetek be a szent földre, amelyet Allah nektek rendelt, és ne forduljatok vissza, mert akkor vesztesként fogtok visszafordulni.”"

22 . "Azt mondták: „Mózes! Bizony, ebben erős nép él, és bizony, nem fogunk belépni, amíg ők el nem hagyják. És ha elhagyják, akkor biztosan belépünk!”"

23 . "Két ember közülük, akik féltek, és akiket Allah a kegyeiben részesített, azt mondták: „Lépjetek be ellenük a kapun át, mert ha beléptek, akkor bizonnyal győzedelmesek lesztek! És Allahra hagyatkozzatok, ha hívők vagytok! "

24 . "Azt mondták: „Mózes! Bizony, soha nem fogunk belépni, amíg ők is itt vannak. Menjetek hát, te és az Urad, és harcoljatok velük! Mi addig itt maradunk!"

25 . "Azt mondta: „Uram! Bizony, nincs hatalmam, csak magam és a testvérem felett, tegyél hát különbséget köztünk és a bűnben megátalkodott nép között! "

26 . "Allah azt mondta: „Akkor bizony, eltiltom ezt tőlük negyven évre, vándorolni fognak a földön. Ne sajnálkozz hát a bűnben megátalkodott népen!”"

27 . "És beszéld el nekik Ádám két fiának történetét, az igazság szerint! Amikor mindketten áldozatot ajánlottak fel, és elfogadtatott egyiküktől, de nem fogadtatott el a másiktól. Azt mondta (az utóbbi): „Bizony, meg foglak ölni!” Azt mondta (az előbbi): „Allah nem fogadja el, csak az istenfélőktől."

28 . "Ha kinyújtod ellenem a kezed, hogy megölj, én nem nyújtom ki ellened a kezemet, hogy megöljelek. Bizony, én félem Allahot, a Világok Urát!"

29 . " „Bizony, azt akarom, hogy téged terheljen az én bűnöm és a te bűnöd, ezért a Pokol társai között leszel. És ez a fizetsége a vétkeseknek.”"

30 . "Aztán az alsóbb énje meggyőzte őt, hogy ölje meg a testvérét. És megölte őt, és a vesztesek közül való lett. "

31 . "Aztán Allah egy varjút küldött, amely a földet kaparta, hogy megmutassa neki, hogyan rejtse el a testvére holttestét. Azt monda Káin: „Jaj nekem! Nem tudok olyan lenni, mint ez a varjú, és elrejteni a testvérem holttestét?” És a megbánók közül való lett."

32 . "Emiatt előírtuk azt Izrael népének, hogy aki megöl egy lelket, másért, mint életért, vagy mert romlást terjesztett a földön, az olyan, mintha megölte volna az egész emberiséget. És aki megmenti egy ember életét, az olyan, mintha megmentette volna az egész emberiséget. És bizony, a Küldötteink eljöttek hozzájuk nyilvánvaló jelekkel, de még azután is sokan közülük túllépték a határokat a földön. "

33 . "Bizony, azoknak a büntetése, akik háborút viselnek Allah és a Küldötte ellen, és romlást terjesztenek a földön, az, hogy megölik őket, vagy megfeszítik, vagy levágják a kezüket és a lábukat az ellentétes oldalon, vagy kiűzik őket a földről. Ez a megszégyenítésük ebben a világban, és a Túlvilágon hatalmas büntetés várja őket."

34 . "Kivéve azok, akik megbánják, mielőtt még legyőznétek őket. És tudjátok, hogy Allah Megbocsátó, Irgalmas."

35 . "Ti, akik hisztek! Féljétek Allahot, és keressetek módot (a közeledésre) Hozzá, és küzdjetek az Ő útján, hogy sikeresek lehessetek."

36 . "Bizony, azok, akik hitetlenek, ha az övék volna minden, ami a földön van, és még ugyanannyi azzal együtt, amivel megváltanák magukat a Feltámadás Napja büntetésétől, nem fogadtatik majd el tőlük, és fájdalmas büntetés jár nekik. "

37 . "Ki akarnak majd jönni a Tűzből, de nem jönnek ki belőle, és örök büntetés jár nekik."

38 . "A férfi tolvajnak és a női tolvajnak vágjátok le a kezét, annak fizetségeként, amit kerestek, példás büntetés Allahtól. És Allah Mindenható, Bölcs."

39 . "De aki megbánja a bűne után, és megváltozik, akkor Allah bizony bűnbocsánattal fordul hozzá. Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas."

40 . "Talán nem tudjátok, hogy Allahé az egek és a föld uralma? Megbünteti azt, akit akar, és megbocsát annak, akinek akar. És Allah mindenek felett hatalmas. "

41 . "Te Küldött! Ne szomorítsanak el azok, akik sietnek a hitetlenségbe, azok közül, akik a szájukkal azt mondják: „Hiszünk!”, de a szívük nem hisz. Ők a képmutatók. És a zsidók közül vannak olyanok, akik a hamisságra hallgatnak, és más embereket hallgatnak, akik nem jöttek el hozzád, eltorzítják a szavakat a jelentésükben, azt mondva: „Ha megadják ezt nektek, fogadjátok el, de ha nem adják meg, akkor óvakodjatok!” És akinek Allah megpróbáltatásokat akar küldeni, soha nem lesz erőd, hogy bármiben is segíts neki Allah ellen. Ők azok, akiknek Allah nem akarja megtisztítani a szívüket. Megszégyenülés jár nekik ebben a világban, és hatalmas büntetés a Túlvilágon. "

42 . "Ők a hamisságra hallgatók és a rossz úton szerzett dolgok felélői. Ezért ha eljönnek hozzád, ítélj közöttük, vagy fordulj el tőlük. És ha elfordulsz tőlük, ők sosem lesznek képesek ártani neked semmiben. És ha ítélsz közöttük, ítélj igazsággal. Bizony, Allah szereti azokat, akik igazságosak."

43 . "De hogyan jelölhetnek ki téged ítélőbírónak, amikor velük van a Tóra, amiben ott vannak Allah parancsai? Aztán, még azután is, hogy ítéltél közöttük, elfordulnak. És ők azok, akik nem hívők."

44 . "Bizony, leküldtük a Tórát, amiben vezetés volt és fény. A próféták, akik alávetették magukat Allahnak, eszerint ítéltek azoknak (azok között), akik zsidók voltak, ahogy a rabbik és a tudósok is, azzal, ami rájuk bízatott Allah Könyvéből, és tanúk voltak rá. Ne féljetek hát az emberektől, hanem féljetek Engem. És ne adjátok el az Én ájáimat alacsony áron. Akik nem az által ítélnek, amit Allah leküldött, azok hitetlenek."

45 . "És előírtuk nekik abban (a Tórában): életet életért, szemet szemért, orrot orrért, fület fülért, fogat fogért, és a megfelelő megtorlást a sebekért. De aki lemond róla adományként, az megváltás neki (a sértő félnek). És aki nem az által ítél, amit Allah leküldött, azok bűnösök."

46 . "És a nyomukban elküldtük Jézust, Mária fiát, megerősítve, ami előtte volt a Tórából, és adtuk neki az Evangéliumot, vezetés és fény volt benne, megerősítve azt, ami előtte volt a Tórából, és vezetésként és figyelmeztetésként az istenfélőknek."

47 . "És az Evangélium Népe ítéljen annak alapján, amit Allah leküldött abban! És akik nem az alapján ítélnek, amit Allah leküldött, ők a bűnben megátalkodottak."

48 . "És leküldtük neked a Könyvet igazsággal, megerősítve a Könyvet, ami előtte volt, és annak őrizőjeként. Ítélj hát közöttük annak alapján, amit Allah leküldött neked, és ne kövesd az ő vágyaikat, mikor az igazság eljött hozzád. Mindenkinek közületek előírtunk egy törvényt és egy nyilvánvaló utat. Ha Allah úgy akarta volna, egyetlen közösséggé tehetett volna benneteket, de hogy próbára tehessen benneteket az által, amit adott nektek, különböző közösségekre osztott benneteket. Versengjetek hát a jótettekben! Valamennyien Allahhoz fogtok visszatérni, és Ő tájékoztatni fog benneteket azzal kapcsolatban, amiben különböztetek."

49 . "Hát ítélj közöttük annak alapján, amit Allah leküldött, és ne kövesd az ő vágyaikat, és óvakodj tőlük, nehogy eltérítsenek attól, amit Allah leküldött neked. És ha elfordulnak, tudd, hogy Allah csak meg akarja büntetni őket valamilyen bűnükért. És bizony, az emberek közül sokan megátalkodott bűnösök. "

50 . Talán a tudatlanság döntését keresik? És ki lehetne jobb a döntésben Allahnál egy szilárd bizonyossággal hívő népnek?

51 . "Ti, akik hisztek! Ne válasszátok a zsidókat és a keresztényeket közeli barátaitoknak. Ők egymásnak a közeli barátai. És aki közületek közeli barátainak választja őket, az bizony közülük való. Bizony, Allah nem vezeti a bűnösök népét. "

52 . "És látod azokat, akiknek a szívükben betegség van, hozzájuk sietnek, azt mondva: „Félünk, nehogy szerencsétlenség sújtson minket!” De talán Allah győzelmet hoz el, vagy egy Tőle származó döntést. Akkor majd meg fogják bánni azt, amit elrejtettek magukban. "

53 . "És akik hisznek, azt mondják: „Ezek azok, akik Allahra esküdtek a legerősebb esküjükkel, hogy veletek voltak?” A tetteik értéktelenné váltak, és ők lettek a vesztesek."

54 . "Ti, akik hisztek! Ha valaki közületek visszafordul a vallásától, akkor Allah hamarosan hoz egy népet, akiket Ő szeret, és akik szeretik Őt, akik alázatosak a hívőkkel, és kemények a hitetlenekkel, küzdenek Allah útján, és nem félnek a vádaskodók vádjaitól. Ez Allah kegye, annak adja, akinek akarja. És Allah mindent befoglal, mindent tud."

55 . "A ti közeli barátotok csak Allah, és a Küldötte, és azok, akik hisznek – akik megtartják az imát, megadják a zakátot, és akik meghajolnak."

56 . "És aki szövetségesének választja Allahot, és a Küldöttét, és azokat, akik hisznek, hát bizony, Allah társasága, ők lesznek a győztesek."

57 . "Ti, akik hisztek! Ne válasszátok közeli barátaitokká azokat, akik kigúnyolják és nevetségessé teszi a vallásotokat azok közül, akiknek a Könyv adatott, és akik hitetlenek. És féljétek Allahot, ha hívők vagytok! "

58 . "Amikor az imára hívtok, ők tréfának és nevetségesnek veszik azt. Azért van ez, mert olyan nép ők, akik nem használják az eszüket. "

59 . "Mondd: „Ti Könyv Népe! Mi másért nehezteltek ránk, mint hogy hiszünk Allahban, és abban, ami leküldetett nekünk, és ami leküldetett előttünk, és (azért mert) a legtöbbetek lázadó bűnös?”"

60 . "Mondd: „Tájékoztassalak benneteket arról, ami az Allahtól való fizetséget tekintve rosszabb annál? Azok, akiket Allah megátkozott, és megharagudott rájuk, és egyeseket közülük majmokká és disznókká változtatott, és akik hamis istenségeket imádtak. Azok rosszabbak a helyzetüket tekintve, és jobban tévelyegnek az egyenes úttól."

61 . "És amikor eljönnek hozzád, azt mondják: „Hiszünk!” De bizony hitetlenségben léptek be, és hitetlenségben távoznak. És Allah tudja a legjobban, hogy mit rejtenek el."

62 . "És látod, hogy sokan közülük sietnek a bűnbe, a határok túllépésébe és a tiltott dolgok felélésébe. Bizony, gonosz dolog az, amit tettek."

63 . "A rabbik és a vallástudósok miért nem tiltják meg nekik, hogy azt mondják, ami bűnös, és azt éljék fel, ami tiltott? Bizony, gonosz dolog az, amit tesznek."

64 . "A zsidók azt mondják: „Allah keze meg van láncolva!” Az ő kezük van megláncolva, és meg lettek átkozva azért, amit mondtak! Nem! Az Ő Keze ki van nyújtva, úgy ad, ahogy Ő akar. És az, ami leküldetett neked Uradtól, bizonnyal sokukat fogja növelni a lázadásban és hitetlenségben. És ellenségeskedést és gyűlöletet vetettünk közéjük az Ítélet Napjáig. Ahányszor csak meggyújtották a háború tüzét, Allah kioltotta azt. És arra törekszenek a földön, hogy romlást terjesszenek. És Allah nem szereti azokat, akik romlást terjesztenek. "

65 . "És bárcsak a Könyv Népe hitt volna, és félte volna Allahot! Bizony, eltávolítottuk volna tőlük a rossz tetteiket, és beengedtük volna őket a Boldogság Kertjeibe. "

66 . "És bárcsak ragaszkodtak volna a Tórához és az Evangéliumhoz, és ami leküldetett nekik Uruktól, bizony ehettek volna a fejük fölül és a lábuk alól. És van közöttük mérsékelt közösség, de közülük sokan milyen rossz dolgot tesznek! "

67 . "Te Küldött! Add át, ami leküldetett neked Uradtól, és ha nem teszed, akkor nem adtad át az Ő üzenetét. És Allah meg fog védelmezni téged az emberektől. Bizony, Allah nem vezeti a hitetlenek népét."

68 . "Ti könyv népe! Nincs semmi alapotok, amíg nem ragaszkodtok szilárdan a Tórához és az Evangéliumhoz, és ahhoz, ami leküldetett nektek Uratoktól. És az, ami leküldetett nektek Uratoktól, bizonnyal erősíteni fogja sokukat a lázadásban és a hitetlenségben. Ne sajnálkozz hát a hitetlenek népe miatt. "

69 . "Bizony, azok, akik hisznek, és a zsidók, és a szábeusok, és a keresztények, akik hittek Allahban és az Utolsó Napban, és jókat cselekedtek, nekik nem kell majd félniük, és nem fognak szomorkodni."

70 . "Bizony, ígéretet vettünk Izrael népétől, és küldtünk hozzájuk Küldötteket. Ahányszor a Küldöttek olyasmivel jöttek hozzájuk, amire a lelkük nem vágyott, meghazudtoltak közülük egyeseket, és megöltek közülük egyeseket."

71 . "És azt gondolták, hogy számukra nem lesznek próbatételek, ezért vakok és süketek lettek. Aztán Allah hozzájuk fordult megbocsátással, aztán sokan közülük vakok és süketek lettek. És Allah mindent lát, amit tesznek."

72 . "Bizony, hitetlenek azok, akik azt mondják: „Bizony, Allah a Messiás, Mária fia”. Mikor pedig a Messiás azt mondta: „Izrael népe! Imádjátok Allahot, az én Uramat és a ti Uratokat!” Bizony, aki társakat állít Allah mellé, hát bizony, megtiltotta Allah neki a Kertet, és a hajléka a Tűz lesz. És nincs a bűnösöknek segítője. "

73 . "Bizony, hitetlenek azok, akik azt mondják: „Allah a harmadik a háromból”. Mikor pedig nincs más istenség, csak az Egyetlen Isten. És ha nem állnak el attól, amit mondanak, bizony fájdalmas büntetés fogja sújtani azokat, akik hitetlenek közülük."

74 . "Hát nem fognak bűnbánattal fordulni Allahhoz, és a bocsánatát kérni? És Allah Megbocsátó, Irgalmas."

75 . "A Messiás, Mária fia nem volt más, mint küldött, és bizony, elmúltak Küldöttek már előtte is. És az anyja igaz nő volt. Mindketten ételt ettek. Nézd, hogy magyarázzuk meg egyértelműen az ájáinkat, aztán nézd, hogyan tévednek el mégis."

76 . "Mondd: „Vajon azt imádjátok Allahon kívül, aminek nincs hatalmában ártani vagy használni nektek, pedig Allah, Ő a mindent Halló, mindent Tudó?”"

77 . "Mondd: „Ti Könyv Népe! Ne lépjétek túl a határokat a vallásotokban az igazságon túl, és ne kövessétek a vágyait egy olyan népnek, amely korábban eltévelyedett, és sokakat tévelygésbe vitt, és eltévelyedtek a helyes úttól."

78 . "Azok, akik hitetlenek Izrael népéből, meg lettek átkozva Dávid és Jézus, Mária fia nyelvével, mert lázadók voltak, és túllépték a határokat."

79 . "Nem tiltották el egymást azoktól a helytelen dolgoktól, amit cselekedtek. Milyen rossz dolog volt az, amit cselekedtek!"

80 . "Látod, hogy sokan közülük azokat választják szövetségeseiknek, akik hitetlenek. Bizony, milyen rossz dolog az, amit előreküldtek maguknak, Allah megharagudott rájuk, és a büntetésben fognak lakozni örökké. "

81 . "És ha hinnének Allahban, és a Prófétában, és abban, ami leküldetett neki, nem választották volna őket szövetségeseikké, de sokan közülük megátalkodott bűnösök. "

82 . "Bizony, úgy fogod találni, hogy az emberek közül a leginkább ellenségesek a hívők iránt a zsidók, és azok, akik társítanak Allah mellé. És azt fogod találni, hogy a legközelebbiek a szeretetben a hívőkhöz azok, akik azt mondják: „Keresztények vagyunk”. Ez azért van, mert vannak köztük papok és szerzetesek, és ők nem fennhéjázók."

83 . "És amikor hallják azt, ami leküldetett a Küldöttnek, látod, hogy a szemüket elönti a könny, mert felismerték az igazságot. Azt mondják: „Urunk, hiszünk, írj hát fel minket a tanúk közé!"

84 . "És miért ne hinnénk Allahban, és abban, ami eljött hozzánk az igazságból? És reméljük, hogy Urunk bebocsát minket (a Kertbe) az igazak népével."

85 . "És Allah megjutalmazta őket azért, amit mondtak kertekkel, amelyek alatt folyók folynak, abban fognak lakozni örökké. És ez a jótevők jutalma. "

86 . "És akik nem hisznek, és tagadják az ájáinkat, azok a Pokol tüzének társai. "

87 . "Ti hívők! Ne tiltsátok meg azokat a jó dolgokat, amiket Allah megengedett nektek, és ne lépjétek túl a határokat. Bizony, Allah nem szereti azokat, akik túllépik a határokat."

88 . "És egyetek abból, amivel Allah ellátott benneteket, ami megengedett és jó. És féljétek Allahot, Akiben hisztek."

89 . "Allah nem fog felelősségre vonni benneteket a meggondolatlan kijelentésekért az esküitekben, de felelősségre fog vonni a szándékos eskük miatt. A jóvátétele tíz szegény ember etetése annyival, amennyivel általában a családotokat etetitek, vagy a ruházásuk, vagy egy rabszolga felszabadítása. De aki nem talál, akkor háromnapi böjt. Ez a jóvátétel az eskütökért, ha esküdtetek. Ezért őrizzétek az eskütöket! Így teszi egyértelművé számotokra Allah az Ő ájáit, hogy hálásak lehessetek. "

90 . "Ti, akik hisztek! Bizony, a részegítő dolgok, és a szerencsejáték, és az oltárkövek és a jóslónyilak tisztátalan dolgok a Sátán cselekedetei közül. Kerüljétek hát el ezeket, hogy sikeresek lehessetek. "

91 . "A Sátán csal ellenségeskedést és gyűlöletet akar támasztani közöttetek a részegítő dolgokon és a szerencsejátékon keresztül, és távol akar tartani benneteket az Allahra való emlékezéstől és az imától. Hát nem tartózkodtok ezektől?"

92 . "És engedelmeskedjetek Allahnak, és engedelmeskedjetek a Küldöttnek, és óvakodjatok! És ha elfordultok, akkor tudjátok, hogy a Küldöttünk feladata csak az, hogy egyértelműen átadja az üzenetet. "

93 . "Nincs bűn azokon, akik hisznek, és jókat cselekszenek azért, amit ettek, ha félik Allahot, és hisznek, és jókat cselekszenek, aztán félik Allahot, és hisznek, és félik Allahot és jókat cselekszenek. És Allah szereti a jótevőket."

94 . "Ti, akik hisztek! Bizony, Allah próbára fog tenni benneteket valamennyivel azokból a vadakból, amiket a kezetek és a lándzsátok el tud érni, hogy Allah egyértelművé tegye, hogy kik azok, akik láthatatlanul félik Őt. És aki azután túllépi a határokat, annak fájdalmas büntetés jár."

95 . "Ti, akik hisztek! Ne öljétek meg a vadakat, amikor az ihram állapotában vagytok. És aki szándékosan megölte, annak a büntetése egy hasonló állat feláldozása, a háziállatok közül, ahogy két ember megítéli azt közületek, a Kábát elérő áldozatként, vagy jóvátétel: a szegények etetése, vagy annak megfelelő böjt, hogy megízlelhesse a cselekedete következményeit. Allah megbocsátja azt, ami elmúlt, de aki visszatér, azon Allah bosszút fog állni. És Allah Mindenható, a bosszú Birtokosa. "

96 . "A tenger vadjai és annak étele (a halak és a halászat) megengedett nektek ellátásként nektek és az utazóknak, de tiltottá tétetett nektek, hogy a földön vadásszatok, amíg az ihram állapotában vagytok. És féljétek Allahot, akihez össze lesztek gyűjtve! "

97 . "Allah a Kábát, a Sérthetetlen Házat különleges (biztonságos) hellyé tette az emberek számára, és a sérthetetlen hónapokat, és az áldozati állatokat, és a nyakdíszeket. Azért van ez, hogy tudhassátok, hogy Allah tudja azt, ami az egekben van, és azt, ami a földön van, és hogy Allah minden dolog Tudója. "

98 . " Tudjátok, hogy Allah szigorú a büntetésben, és hogy Allah Megbocsátó, Irgalmas."

99 . "A Küldött feladata csak az, hogy átadja az üzenetet. És Allah tudja, hogy mit fedtek fel, és mit rejtetek el."

100 . "Mondd: „A jó dolgok és a rossz dolgok nem egyenlők, még ha a rossz sokasága tetszetősnek is tűnik nektek. Féljétek Allahot, ti, akik gondolkodtok, hogy sikeresek lehessetek. "

101 . "Ti, akik hisztek! Ne kérdezzetek olyan dolgokról, amiket ha felfednénk előttetek, megnehezítenék számotokra a dolgokat! De ha azalatt kérdeztek róluk, amíg a Korán leküldetik, akkor tudatva lesz veletek. Allah elnézte azt, és Allah Megbocsátó, haladékot adó."

102 . "Bizony, egy nép előttetek kérdezett, aztán ezáltal hitetlenek lettek. "

103 . "Allah nem rendelt el olyasmit, mint a bahíra, a száiba, waszíla vagy hámi. De azok, akik hitetlenek, hazugságot találnak ki Allah ellen, és a legtöbben nem használják az eszüket. "

104 . "És amikor azt mondják nekik: „Gyertek ahhoz, amit Allah leküldött, és gyertek a Küldötthöz!”, ők azt mondják: „Elegendő nekünk az, amiben az ősapáinkat találtuk!” Még akkor is, ha az ősapáik nem tudtak semmit, és nem voltak vezetve?"

105 . "Ti, akik hisztek! Saját magatokért ti vagytok felelősek. Akik tévelyegnek, azok nem árthatnak nektek, ha ti vezetve vagytok. Allahhoz fogtok mind visszatérni, és Ő majd tájékoztat titeket arról, amit cselekedtetek. "

106 . "Ti, akik hisztek! Amikor valakihez közületek közelít a halál, tanúskodjatok magatok közt a végrendelet idején, két igazságos férfi közületek, vagy kettő, aki nem közületek való, ha utaztok a földön, amikor a halál csapása elér benneteket. Tartsátok ott őket az ima után, és ha kétségeitek vannak, mindketten esküdjenek meg Allahra: „Nem fogjuk eladni semmilyen áron (az esküt), még ha közeli rokon lenne is, és nem fogjuk elrejteni Allah tanúságát. Bizony, akkor a bűnösök közé tartoznánk.”"

107 . "Aztán, ha rájöttök, hogy az a kettő vétkes volt valamilyen bűnben, akkor álljon a helyükre kettő azok közül, akiknek törvényes joguk van felettük. És esküdjenek meg Allahra: „A mi tanúskodásunk igazabb, mint a másik kettő tanúskodása, és nem léptük túl a határokat”. Ha így tettünk volna, a bűnösök közé tartoznánk!"

108 . "Így valószínűbb, hogy igaz módon fognak tanúskodni, vagy félnek, hogy az esküjüket megcáfolják másik esküvel. És féljétek Allahot, és hallgassatok: Allah nem vezeti a megátalkodott bűnösök népét. "

109 . "A Napon, amikor Allah összegyűjti majd a Küldötteket, és azt mondja: „Milyen választ kaptatok?” „Nincs tudásunk! Bizony, Te vagy a Láthatatlan Tudója.”"

110 . "Amikor Allah azt mondta: „Jézus, Mária fia! Emlékezz a kegyességemre irántad és az anyád iránt, amikor megerősítettelek a Tiszta Lélekkel (Gábriel angyallal), és beszéltél az emberekhez a bölcsőben és felnőttkorodban. És amikor megtanítottam neked a Könyvet és a bölcsességet, és a Tórát és az Evangéliumot, és amikor az engedélyemmel készítettél agyagból egy madárhoz hasonló formát, és belefújtál, és az engedélyemmel madár lett, és az engedelmemmel meggyógyítottad azokat, akik vakon születtek, és a leprásokat, és amikor előhoztad (feltámasztottad) a halottakat az Én engedelmemmel. És amikor visszatartottam tőled Izrael gyermekeit, amikor eljöttél hozzájuk a nyilvánvaló bizonyítékokkal, aztán azok, akik hitetlenek voltak közülük, azt mondták: „Nem más ez, mint nyilvánvaló varázslat!”"

111 . "És mikor azt sugalltuk a tanítványoknak, hogy higgyenek Bennem és higgyenek a Küldöttemben, azt mondták: „Hiszünk! És tanúsítsd, hogy muszlimok vagyunk!”"

112 . "Amikor a tanítványok azt mondták: „Jézus, Mária fia! Le tud nekünk küldeni az Urad egy terített asztalt az égből?” Azt mondta: „Féljétek Allahot, ha hívők vagytok!” "

113 . "Azt mondták a tanítványok: „Enni akarunk róla, és megelégíteni a szívünket, és tudni, hogy biztosan az igazat mondtad, és azok között lenni, akik tanúk rá.” "

114 . "Azt mondta Jézus, Mária fia: „Allah, Urunk! Küldj le nekünk egy terített asztalt az égből, hogy ünnep legyen nekünk, az elsőknek és az utolsóknak közöttünk, és jelként Tőled. És gondoskodj rólunk! És te vagy a legjobb Gondoskodó.”"

115 . "Allah azt mondta: „Bizony, leküldöm azt nektek, és aki a hitetlenek közé tartozik ez után közületek, azt olyan büntetéssel büntetem meg, amivel még senkit nem büntettem a teremtmények közül.”"

116 . "És mikor Allah azt mondta: „Jézus, Mária fia! Vajon azt mondtad-e az embereknek: „Vegyetek engem és az anyámat két istenként Allah mellé!”? Azt mondja majd (Jézus): „Dicsőség Neked! Nem volt való nekem, hogy olyat mondjak, amihez nem volt jogom. Ha ezt mondtam volna, akkor Te bizonnyal tudtad volna! Te tudod, hogy mi van bennem, de én nem tudom, hogy mi van Benned. Bizony, Te, csak Te vagy a Láthatatlan Tudója!"

117 . "Nem mondtam nekik mást, csak amit Te parancsoltál, hogy mondjak, hogy: „Szolgáljátok Allahot, az én Uramat és a ti Uratokat!” és tanú voltam felettük, amíg közöttük voltam, de amikor Magadhoz vettél engem, te voltál a Felvigyázó felettük, és Te vagy Tanú minden dolog felett."

118 . "Ha megbünteted őket, hát bizony a Te szolgáid ők, és ha megbocsátasz nekik, hát bizony Te vagy a Mindenható, a Bölcs. "

119 . "Allah azt mondta: „Ez az a Nap, amikor az igazaknak hasznuk származik az igazságukból. Sokszorosan megkapják érte a jutalmukat. Kertjeik lesznek, amelyek alatt folyók folynak, abban fognak lakozni örökké. Allah elégedett velük, és ők elégedettek Vele. Ez a hatalmas siker.”"

120 . "Allahé az egek és a föld uralma, és mindené, ami bennük van. És Ő mindenek felett hatalmas. "

 

 

 

In this page you can listen Al-Maidah in English, Al-Maidah and read and download Al-Maidah in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Maidah translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Maidah in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top