Az-Zukhrúf ( 89 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Há, Mím."

2 . A nyilvánvaló Könyvre!

3 . "Bizony, arab nyelvű Koránná tettük azt, hogy élhessetek az eszetekkel. "

4 . "És bizony ez a Könyv Anyjában van, Nálunk, magasztos és bölcs."

5 . "Hát vajon vegyük el az Emlékeztetőt tőletek, azért, mert olyan nép vagytok, amely nem tart mértéket?"

6 . "És hány prófétát küldtünk el a korábbi népek közül,"

7 . "és nem jött hozzájuk próféta, akit ne gúnyoltak volna ki."

8 . "Aztán elpusztítottuk azokat a korábbi népeket, akik erősebbek voltak náluk, és a korábbi népek példája továbbadatott."

9 . "És ha megkérdeznéd őket: „Ki teremtette az egeket és a földet?”, biztosan azt mondják: „A Mindenható, a mindent Tudó teremtette őket!”"

10 . "Az, Aki a földet fekhellyé tette számotokra, és utakat hozott létre nektek azon, hogy vezetve lehessetek,"

11 . "és Aki vizet küld le az égből, megfelelő mértékben, aztán felélesztjük általa a halott földet – így fogtok ti is előhozatni!"

12 . "És Aki megteremtette mind a párokat, a hímet és a nőstényt minden fajból, és a hajókat és a jószágokat létrehozta nektek, amelyeken utaztok,"

13 . "hogy szilárdan ülhessetek a hátukon, aztán megemlékezhessetek Uratok kegyelméről, amikor rájuk ültök, és mondjátok: „Magasztaltassék az, Aki alárendelte nekünk ezt, és mi nem lettünk volna képesek rá."

14 . "És Bizony, Urunkhoz térünk vissza.” "

15 . "De ők kijelöltek Neki egy részt a teremtményei közül! Bizony, az ember nyilvánvalóan hálátlan."

16 . "Vagy vajon Ő leányokat választott abból, amit teremtett, és nektek fiakat választott? "

17 . "És amikor egyiküknek hírt adnak annak a születéséről, amihez hasonlót a Kegyelmeshez tulajdonít (leánygyermek születéséről), az arca elsötétül, és szomorúság tölti el:"

18 . "„Micsoda? Egy olyan, aki ékességek között neveltetik fel, és a vitában nem tudja világosan kifejezni magát!” "

19 . "És az angyalokat, akik saját maguk is a Kegyelmes szolgái, nőneműeknek tartották. Talán tanúi voltak a teremtésüknek? A tanúságtételük feljegyeztetik, és kérdőre lesznek vonva azzal kapcsolatban."

20 . "És azt mondják: „Ha a Kegyelmes úgy akarta volna, nem imádtuk volna őket!” Nincs semmi tudásuk ezzel kapcsolatban! Nem tesznek mást, csak találgatnak."

21 . "Vagy talán adtunk nekik Könyvet előtte, hogy ahhoz ragaszkodjanak?"

22 . "Nem! Azt mondják: „Bizony, ősapáinkat egy valláson találtuk, és bizony az ő nyomukban vezettetünk!”"

23 . "És ehhez hasonlóan, nem küldtünk előtted figyelmeztetőt egy városba sem anélkül, hogy a gazdagjai azt ne mondták volna: „Bizony, ősapáinkat egy valláson találtuk, és bizony az ő nyomuk követői vagyunk!”"

24 . "Azt mondta az elküldött figyelmeztető: „Még ha jobb vezetést hoztam is nektek, mint amin az ősapáitokat találtátok?” Azt mondták: „Bizony, mi nem hiszünk abban, amivel elküldettél!”"

25 . "Ezért bosszút álltunk rajtuk, és nézd, milyen volt a meghazudtolók vége!"

26 . "És emlékezz, mikor Ábrahám azt mondta az apjának és a népének: „Bizony, én ártatlan vagyok azzal kapcsolatban, amit ti imádtok,"

27 . "kivéve azt, Aki megteremtett engem! És bizony, Ő fog vezetni engem.”"

28 . "És hosszan tartó szóvá tette ezt a leszármazottai között, hogy visszatérhessenek. "

29 . "De nem! Élvezetet adtam ezeknek és az ősapáiknak, amíg eljött hozzájuk az igazság, és egy nyilvánvaló Küldött. "

30 . "És amikor az igazság eljött hozzájuk, azt mondták: „Ez varázslat, és bizony, mi nem hiszünk benne!”"

31 . És azt mondják: „Miért nem küldetett le ez a Korán egy nagy embernek a két városból?”

32 . "Talán ők osztják el Urad kegyelmét? Mi osztjuk el közöttük a megélhetésüket az evilági életben, és Mi emelünk közülük egyeseket fokozatokkal mások fölé, hogy egyesek közülük a szolgálatukra vehessenek másokat. De Urad kegyelme jobb, mint amit felhalmoznak."

33 . "És ha nem lett volna, hogy az emberiség egyetlen közösség lesz, akkor azoknak, akik nem hisznek a Kegyelmesben, a házuk tetejét ezüstté tettük volna, és a lépcsőket is, amelyeken felmennek."

34 . "És a házuknak ajtókat, és fekhelyeket, amelyen hevernek,"

35 . "és arany ékszereket. De mindez nem más, csak az evilági élet élvezete. És a Túlvilág Uradnál az istenfélőké."

36 . "És aki vakon elfordul a Kegyelmesről való megemlékezéstől, annak egy sátánt jelölünk ki, és az lesz a társa,"

37 . "És bizony, ezek elfordítják őket az úttól, de ők azt gondolják, hogy vezetve vannak."

38 . "Amíg, mikor Hozzánk jön, azt mondja: „Bárcsak olyan távolság lenne köztem és közted (a mellé kijelölt sátán között), mint a Kelet és a Nyugat távolsága! Milyen nyomorúságos társ!” "

39 . "„Nem fog ez használni neked ezen a Napon, mikor bűnös voltál, és az sem, hogy részesek lesztek a büntetésben mindketten. "

40 . "És el tudod-e érni, hogy a süketek halljanak, vagy vezetheted a vakot, vagy azt, aki nyilvánvaló tévelygésben van?"

41 . "És még ha el is veszünk téged, bizony, akkor is bosszút állunk rajtuk,"

42 . "vagy megmutatjuk nekik azt, amit ígértünk, Nekünk teljes hatalmunk van felettük."

43 . "Ragaszkodj hát erősen ahhoz, ami ki lett nyilatkoztatva neked! Bizony, te az egyenes úton vagy."

44 . "És bizony, ez emlékeztető neked és a népednek, és hamarosan kérdőre lesztek vonva."

45 . "És kérdezd meg azokat a Küldötteink közül, akiket elküldtünk előtted: kijelöltünk-e isteneket a Kegyelmesen kívül, hogy imádják őket?"

46 . "És bizony, elküldtük Mózest a jeleinkkel Fáraóhoz és a vezetőihez, és azt mondta: „Bizony, én a Világok Urának Küldötte vagyok!”"

47 . "De amikor eljött hozzájuk a jeleinkkel, íme! Ők nevettek rajta. "

48 . "És nem mutattunk nekik egyetlen jelet sem, csak úgy, hogy az nagyobb volt, mint az előző. És megragadtuk őket büntetéssel, hogy visszatérhessenek."

49 . "És azt mondták: „Te mágus! Fohászkodj Uradhoz értünk, az ígéret által, amit neked tett. Bizony, biztosan vezetve leszünk!” "

50 . "De amikor eltávolítottuk róluk a büntetést, íme! Megszegték a szavukat."

51 . "És Fáraó összehívta a népét, azt mondva: „Népem! Hát nem az enyém-e Egyiptom királysága, és nem alattam folynak-e ezek a folyók? Hát nem látjátok? "

52 . "Vagy nem vagyok talán jobb, mint ez, aki jelentéktelen, és alig tudja kifejezni magát?"

53 . "(Ha igazat mond,) akkor miért nem helyeztetnek rá arany karperecek, vagy miért nem jöttek vele angyalok, kísérve őt?”"

54 . "Így tévesztette meg a népét, és ők engedelmeskedtek neki. Bizony, ők bűnben megátalkodott nép voltak!"

55 . "Így, mikor kiváltották a haragunkat, bosszút álltunk rajtuk, és megfullasztottuk őket, mind együtt."

56 . "És példává tettük őket, és tanulsággá a későbbieknek."

57 . "És amikor Mária fiát hozzák fel nektek példának, íme! A néped hangosan nevet. "

58 . "És azt mondták: „A mi isteneink jobbak, vagy ő?” Nem hozzák ezt fel neked másért, csak vitatkozásból. Bizony, ők egy örökké vitatkozó nép!"

59 . "Ő nem volt más, mint egy szolga, akire a kegyünket árasztottuk, és példává tettük őt Izrael népének."

60 . "És ha Mi úgy akartuk volna, angyalokat helyezhettünk volna helyettetek a földre, akik követnék."

61 . "És bizony, ő lesz az Óra ismertetőjele. Ne legyetek hát kétségben azzal kapcsolatban, és kövessetek engem! Ez az egyenes út. "

62 . "És ne engedjétek, hogy a Sátán eltántorítson benneteket. Bizony, ő a ti nyilvánvaló ellenségetek."

63 . "És amikor Jézus eljött nyilvánvaló bizonyítékokkal, azt mondta: „Bizony, eljöttem hozzátok a bölcsességgel, és azért, hogy egyértelművé tegyek egyes dolgokat abból, amivel kapcsolatban különböztök. Féljétek hát Allahot, és engedelmeskedjetek nekem!"

64 . " Bizony, Allah az én Uram és a ti Uratok, szolgáljátok hát őt! Ez az egyenes út.”"

65 . "De az egyes csoportok közöttük összekülönböztek, jaj hát azoknak, akik bűnösök voltak, egy fájdalmas Nap büntetése miatt!"

66 . "Vajon másra várnak, mint hogy az Óra eljöjjön rájuk hirtelen, mikor nem is várják?"

67 . " A barátok azon a Napon egymás ellenségei lesznek, kivéve az istenfélőket."

68 . "Szolgáim! Nem lesz rajtatok félelem ezen a Napon, és nem fogtok szomorkodni,"

69 . "azok, akik hittek a Mi ájáinkban, és muszlimok voltak."

70 . "Lépjetek be a Kertbe, ti, és a házastársaitok, boldogságban és örömben."

71 . "Arany tányérok és kupák járnak körbe közöttük. És megvan ott minden, amit a lélek kíván, és ami a szem öröme, és abban fogtok lakozni örökké."

72 . " És ez a Kert, ami örökül adatott nektek azért, amit cselekedtetek! "

73 . "Gyümölcsök vannak abban nektek, bőséggel, amiből esztek."

74 . "Bizony, a bűnösök a Pokol büntetésében lesznek, abban lakozva örökké."

75 . "Nem lesz megkönnyítve nekik, és kétségbe fognak esni abban."

76 . "És nem Mi voltunk igazságtalanok velük, hanem ők maguk voltak igazságtalanok."

77 . "És felkiáltanak majd: „Malik! Végezzen velünk Urad!” Azt mondja majd: „Bizony, maradni fogtok!” "

78 . "Bizony, elhoztuk nektek az igazságot, de a legtöbben gyűlölködők voltatok az igazsággal szemben!"

79 . "Vagy talán kiterveltetek valami tervet? Bizony, Mi is terveltünk!"

80 . "Vagy talán azt hiszik, hogy Mi nem halljuk a titkaikat és a magánbeszélgetéseiket? De nem! A Hírnökeink velük vannak, és feljegyeznek mindent."

81 . "Mondd: „Ha a Kegyelmesnek fia lenne, én lennék az első az imádói között!”"

82 . "Magasztaltassék az egek és a föld Ura, a Trón Ura, afelett, amit Neki tulajdonítanak!"

83 . "Hagyd hát őket, hogy üres beszélgetést folytassanak és szórakozzanak, amíg találkoznak azzal a Nappal, ami nekik ígértetett!"

84 . "És Ő az, Aki az Isten az egekben és az Isten a földön. És Ő a Bölcs, a mindent Tudó."

85 . "És áldott legyen Ő, Akié az egek és a föld uralma, és mindené, ami a kettő között van, és Nála van az Óra tudása, és Hozzá fogtok visszavitetni."

86 . "És azoknak, akikhez Rajta kívül fohászkodnak, nincs hatalmuk a közbenjárásra, kivéve, aki az igazságról tanúskodik, és ők tudnak."

87 . "És ha megkérdezed őket hogy ki teremtette őket, biztosan azt fogják mondani: „Allah!” Akkor hogyan lehetnek megtévedve?"

88 . "És a mondása: „Uram! Bizony, ez egy olyan nép, amely nem hisz!”"

89 . "Fordulj hát el tőlük, és mondd: „Békesség!” De hamarosan meg fogják tudni!"

 

 

 

In this page you can listen Az-Zukhrúf in English, Az-Zukhrúf and read and download Az-Zukhrúf in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Az-Zukhrúf translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Az-Zukhrúf in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top