As-Súra ( 53 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Há, Mím."

2 . "Ain, Szín, Qaf."

3 . "Így nyilatkoztat ki neked, és azoknak, akik előtted voltak, Allah, a Mindenható, a Bölcs."

4 . "Övé mindaz, ami az egekben és a földön van, és Ő a Magasztos, a Hatalmas."

5 . "Az egek csaknem széthasadnak felülről. És az angyalok Urukat magasztalják dicsőítéssel, és bocsánatot kérnek azok számára, akik a földön vannak. Hát nem Allah-e a Megbocsátó, az Irgalmas. "

6 . "És akik védelmezőket vesznek Allahon kívül, Allah az Őrző felettük, és te nem vagy az ügyeik rendezője. "

7 . "És így nyilatkoztattunk ki neked arab nyelvű Koránt, hogy figyelmeztethesd a Városok Anyját (Mekkát), és azokat, akik körülötte vannak. És figyelmeztess az Összegyűjtés Napjára, amivel kapcsolatban nincs kétség. Egy csoport a Kertben lesz, és egy csoport a lángoló Tűzben lesz. "

8 . "És ha Allah úgy akarta volna, egyetlen közösségé tehette volna őket. De Ő azt bocsátja be a kegyelmébe, akit akar. És a bűnösöknek nincs védelmezőjük, és nincs segítőjük."

9 . "Vagy védelmezőket vettek Allahon kívül? De Allah – egyedül Ő a Védelmező, és Ő ad életet a halottaknak. És Ő mindenek felett Hatalmas."

10 . "És akármiben különböztök egy dologgal kapcsolatban, a döntés abban Allahé. Ez Allah, az én Uram, Rá hagyatkozom, és Hozzá fordulok bűnbánattal."

11 . "Az egek és a föld Teremtője. Ő hozott létre nektek saját magatokból társakat, és a jószágok között is társakat. Ezáltal szaporít meg benneteket. Nincs semmi Hozzá hasonló, és Ő a mindent Halló, a mindent Látó."

12 . "Övéi az egek és a föld kulcsai. Ő bővíti ki az ellátást annak, akinek akarja, és leszűkíti, akinek akarja. Bizony, Ő minden dolgok Tudója."

13 . "Ő rendelte el nektek a vallást, amit kötelezővé tett Noénak, és amit kinyilatkoztattunk neked, és amit kötelezővé tettünk Ábrahámnak és Mózesnek és Jézusnak – hogy alapozzátok meg a vallást, és ne legyetek megosztva benne. Nehéz a társítóknak az, amire hívod őket. Allah kiválasztja Magának azt, akit akar, és Magához vezeti azt, aki Hozzá fordul. "

14 . "És nem különböztek össze, csak amikor a tudás eljött hozzájuk, egymás közötti rivalizálásból. És ha nem lett volna egy adott szó előzőleg Uradtól egy meghatározott időre, már bizonyosan eldöntetett volna közöttük. És bizony, azok, akiknek örökül adtuk utánuk a Könyvet, súlyos kétségben vannak vele kapcsolatban."

15 . "Ezért hát erre a vallásra hívd az embereket, és tarts ki szilárdan, ahogy parancsoltatott neked, és ne kövesd a vágyaikat, hanem mondd: „Hiszek abban, amit Allah leküldött a Könyvből, és az parancsoltatott nekem, hogy igazságot tegyek köztetek. Allah a mi Urunk és a ti Uratok. Ránk a mi cselekedeteink, és rátok a tiétek tartoznak. Nincs vita köztünk és köztetek. Allah összegyűjt majd minket, és Hozzá van a visszatérés."

16 . "És akik vitatkoznak Allahhal kapcsolatban azután, hogy válaszoltak Neki, az ő érvük érvénytelen Allah előtt, és harag sújtja őket, és szigorú büntetés jár nekik."

17 . "Allah az, Aki leküldte a Könyvet igazságban, és a Mérleget. És mi tudathatja veletek?"

18 . "Akik nem hisznek benne, azok siettetni akarják, és akik hisznek benne, félnek tőle, és tudják, hogy ez az igazság. Kétségtelen, hogy akik az Órával kapcsolatban vitáznak, messzi tévelygésben vannak. "

19 . "Allah gyengéd a szolgáival. Ellátást ad annak, akinek akar. És Ő az Erős, a Mindenható. "

20 . "Aki a Túlvilág termését kívánja, azt gyarapítjuk a termésében. És aki az evilág termését kívánja, annak adunk belőle, de nem lesz része a Túlvilágban."

21 . "Vagy vannak talán társaik, akik parancsoltak nekik egy vallást, Allah engedélye nélkül? És ha nem lett volna egy döntő szó, már eldöntetett volna köztük. És bizony, a bűnösöknek fájdalmas büntetés jár."

22 . "Látni fogod a bűnösöket megrémülve attól, amit megkerestek, és rájuk fog szakadni (a büntetés). És azok, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, a Kertek virágzó rétjein meglesz Uruknál mindenük, amit kívánnak. Ez a hatalmas kegy."

23 . "Ez az, amiről Allah jó hírt ad a szolgáinak, akik hisznek és jótetteket cselekszenek. Mondd: „Nem kérek érte, (azért, hogy átadom nektek az üzenetet), semmi fizetséget, csak a rokonok iránti szeretetet!” És aki bármi jót szerez, annak megnöveljük a benne lévő jót. Allah megbocsátó, értékeli a szolgái cselekedeteit."

24 . "Vagy azt mondják: „Hazugságot talált ki Allahhal kapcsolatban”? De ha Allah úgy akarta volna, lepecsételte volna a szívedet. És Allah elpusztítja a hazugságot és megalapozza az igazságot a szavaival. Bizony, Ő a Tudója annak, hogy mi van a keblekben."

25 . "És Ő az, Aki elfogadja szolgái bűnbánatát, és megbocsátja a rossz tetteket. És Ő tudja, hogy mit cselekszetek. "

26 . "És Ő válaszol azoknak, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, és gyarapítja őket a kegyéből. Azonban a hitetlenek szigorú büntetés jár."

27 . "És ha Allah kibővítené az ellátást a szolgáinak, ők bizonnyal lázadnának a földön. De Ő leküldi nekik megfelelő mértékben azt, amit akar. Bizony, Ő bensőségesen ismeri és látja szolgáit."

28 . "És Ő az, aki leküldi az esőt, miután már kétségbeestek, és elterjeszti a kegyelmét. És Ő a Védelmező, a dicséret Birtokosa."

29 . "És az Ő jelei között van az egek és a föld megteremtése, és minden mozgó teremtményé, amit elterjesztett mindkettőben. És Neki megvan a hatalma ahhoz, hogy összegyűjtse őket, amikor akarja."

30 . "És bármi szerencsétlenség sújt is benneteket, amiatt van, amit a kezetek megkeresett. De Ő sok mindent megbocsát. "

31 . "És nem tudtok elmenekülni a földön, és nincs Allahon kívül senki védelmezőtök vagy segítőtök."

32 . "És az Ő jelei között vannak a hajók a tengeren, mint a hegyek."

33 . "Ha Ő úgy akarja, lecsillapítja a szelet, és akkor mozdulatlanul maradnak (a hajók a tenger) hátán. Bizony, ebben jelek vannak mindenkinek, aki türelmes és hálás."

34 . "Vagy elpusztíthatná őket azért, amit megkerestek, de Ő sokat megbocsát."

35 . "És azok, akik vitatkoznak a Mi ájáinkkal kapcsolatban, tudhatják, hogy nincs számukra hely a menekülésre."

36 . "És bármi dolog is adatik nektek, az csak az evilági élet mulandó élvezete. De ami Allahnál van, az jobb és maradandóbb azoknak, akik hisznek, és Urukra hagyatkoznak, "

37 . "és akik elkerülik a nagyobb bűnöket és az erkölcstelenséget, és ha haragosak, megbocsátanak."

38 . "És akik válaszolnak Uruknak, és megtartják az imát, és kölcsönös tanácskozás alapján intézik az ügyeiket, és adakoznak abból, amivel elláttuk őket,"

39 . " és akik, ha zsarnokság sújtja őket, megvédik magukat."

40 . "A rossz tett fizetsége ahhoz hasonló rossz tett. De ha valaki megbocsát, és helyrehozza, annak a jutalma Allahtól van. Bizony, Ő nem szereti a bűnösöket."

41 . "És ha valaki megvédi magát, miután igazságtalanok voltak vele, azok ellen nincs semmiféle út."

42 . "Az út csak azok ellen van, akik elnyomják az embereket, és lázadnak a földön, jog nélkül. Nekik fájdalmas büntetés jár."

43 . "És aki türelmes, és megbocsát, ha vétkeznek ellene, az bizony az Allah által ajánlott dolgok közül van."

44 . "És akit Allah tévelygésbe enged, annak bizony nincs védelmezője utána. És látni fogod a bűnösöket, amikor meglátják a büntetést, azt mondják: „Van-e út a visszatérésre?” "

45 . "És Látni fogod őket, amint ki vannak téve annak (a Tűz büntetésének), alávetve a megaláztatásban, lopva tekintgetve. Azok, akik hisznek, azt fogják mondani: „Bizony, a vesztesek azok, akik elvesztették saját magukat és családjukat a Feltámadás Napján!” A bűnösök örökké tartó büntetésben lesznek."

46 . "És nem lesz védelmezőjük, aki segítse őket Allahon kívül. És akit Allah tévelygésbe enged, annak számára nincs semmilyen kiút."

47 . "Válaszoljatok Uratoknak, mielőtt eljön Allahtól egy Nap, amit nem lehet elhárítani. Nem lesz menedéketek azon a Napon, és nem lesztek képesek tagadni."

48 . "Aztán, ha elfordulnak, hát nem azért küldtünk téged, hogy őriző legyél felettük. A te felelősséged csak az üzenet átadása. És bizony, amikor megízleltetjük az emberrel a Tőlünk való kegyelmet, örvendezik annak. De ha valami rossz sújtja őket azért, amit a kezük küldött előre, akkor bizony az ember hálátlan."

49 . "Allahé az egek és a föld uralma. Azt teremt, amit akar. Lányokat (lánygyermekeket) ad annak, akinek akar, és fiúkat (fiúgyermekeket) ad annak, akinek akar,"

50 . " vagy ad nekik fiúkat és lányokat. És meddővé teszi azt, akit akar. Bizony, Ő a mindent Tudó, a Hatalmas."

51 . "Nem lehetséges az egyetlen emberi lénynek sem, hogy Allah beszéljen vele, csak kinyilatkoztatás által, vagy függöny mögül, vagy Hírnököt küldve, hogy kinyilatkoztasson az Ő engedelmével, amit Ő akar. Bizony, Ő a Magasztos, a Bölcs. "

52 . "És nyilatkoztattunk ki neked sugallatot a Mi parancsunk által. Nem tudtad a kinyilatkoztatás előtt, hogy mi az a Könyv, vagy mi a hit. De mi fénnyé tettük azt, amely által vezetjük azt, akit akarunk a szolgáink közül. És bizony, te az egyenes útra vezetsz,"

53 . "Allah útjára, azéra, Akié mindaz, ami az egekben és a földön van. Bizony, nem Allahhoz térnek-e vissza az ügyek?"

 

 

 

In this page you can listen As-Súra in English, As-Súra and read and download As-Súra in English veya yükleyebilirsiniz. You can download As-Súra translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of As-Súra in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top