Fusszilat ( 54 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . " Há, Mím."

2 . "Kinyilatkoztatás ez a Kegyelmestől, az Irgalmastól."

3 . "Egy Könyv, amelynek az ájái részletesen meg vannak magyarázva, arab nyelvű Korán, egy népnek, amely tud,"

4 . "örömhír hozója és figyelmeztető. De a legtöbben elfordulnak, ezért nem hallanak."

5 . "És azt mondják: „A szívünk be van borítva az ellen, amire hívsz minket, és a fülünkben süketség van, és köztünk és közted takarás van. Cselekedj hát, bizony, mi is cselekszünk."

6 . "Mondd: „Én csak emberi lény vagyok, mint ti! Ki lett nyilatkoztatva nekem, hogy az istenetek Egyetlen Isten, viselkedjetek hát egyenesen Vele, és kérjétek az Ő bocsánatát!” És jaj azoknak, akik társítanak Mellé,"

7 . "és nem adják meg a zakátot, és nem hisznek a Túlvilágban!"

8 . " Bizony, azok, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, nekik vég nélküli jutalom jár."

9 . "Mondd: „Valóban nem hisztek abban, Aki megteremtette a földet két nap alatt, és egyenlőket állítotok mellé? Ez a Világok Ura! "

10 . "Aztán létrehozott azon szilárdan rögzített hegyeket felette, és megáldotta, és meghatározta az ellátását négy egyenlő hosszúságú nap alatt, azoknak, akik kérdeznek."

11 . "Aztán az ég felé fordult, amikor az még füst volt, és azt mondta annak és a földnek: „Jöjjetek készségesen, vagy akaratotok ellenére!” Mindketten azt mondták: „Készségesen jövünk!”"

12 . "Aztán befejezte őket hét égként két nap alatt, és kinyilatkoztatta minden égben az ügyét. És a legalsó eget lámpásokkal díszítettük fel, és védelemként. Ez a Mindenható, a mindent Tudó rendelése."

13 . "De ha elfordulnak, akkor mondd: „Figyelmeztetlek benneteket egy villámcsapással kapcsolatban, mint a villámcsapás, ami Ádot és Thamúdot érte!”"

14 . "Amikor a Küldöttek eljöttek hozzájuk előlük és mögülük: „Ne imádjatok mást, csak Allahot!”. Azt mondták: „Ha Urunk úgy akarta volna, bizonnyal angyalokat küldött volna le! Ezért bizony mi nem hiszünk abban, amivel elküldettetek!”"

15 . "Ami Ádot illeti, ők fennhéjázók voltak a földön, jog nélkül, és azt mondták: „Ki hatalmasabb nálunk az erejét tekintve?” Nem látják, hogy Allah, Aki teremtette őket, hatalmasabb náluk az erejét tekintve? De ők tagadták a Mi ájáinkat."

16 . "Ezért dühöngő szelet küldtünk rájuk a szerencsétlenség napjai során, hogy megismerjék a megaláztatás büntetését ebben a világban. És bizony, a Túlvilág büntetése még megalázóbb, és nem lesznek megsegítve."

17 . "És ami Thamúdot illeti, vezettük őket, de ők jobban szerették a vakságot a vezetésnél, így a megalázó büntetés villámcsapása ragadta meg őket azért, amit megkerestek. "

18 . "És megmentettük azokat, akik hittek, és istenfélők voltak."

19 . "És a Napon, amikor Allah ellenségei a Tűzbe gyűjtetnek össze, és sorokba állíttatnak,"

20 . "amikor elérik azt, a hallásuk, a látásuk és a bőrük fog tanúskodni ellenük azzal kapcsolatban, amit cselekedtek. "

21 . "És azt mondják majd a bőrüknek: „Miért tanúskodtok ellenünk?” Azt mondják: „Allah szólaltatott meg minket, Aki mindent megszólaltatott, és Ő teremtett meg benneteket először, és Hozzá fogtok visszatérni.”"

22 . "És nem rejtettétek el magatokat, nehogy a hallásotok, a látásotok és a bőrötök tanúskodjon ellenetek! Hanem feltételeztétek, hogy Allah sok mindent nem tud abból, amit cselekedtetek. "

23 . "És ez volt a feltételezésetek, amit Uratokkal kapcsolatban feltételeztetek. Ez tönkretett benneteket, és a vesztesek közül valók lettetek. "

24 . "És még ha türelemmel viselik is, a Tűz a lakhelyük. És ha kegyet kérnek, nem lesznek azok között, akiknek kegy adatik."

25 . "És társakat rendeltünk nekik, akik szépnek tüntették fel nekik azt, ami előttük volt, és azt, ami mögöttük volt. És a Szó beigazolódott ellenük a népek között, akik elmúltak előttük a dzsinnek és az emberek közül. Bizony, ők vesztesek voltak. "

26 . "És akik hitetlenek, azt mondják: „Ne hallgassátok ezt a Koránt, és csapjatok zajt alatta, hogy győzedelmeskedhessetek!”"

27 . "De bizonnyal szigorú büntetést ízleltetünk meg azokkal, akik hitetlenek, és bizonnyal meg fogunk nekik fizetni a legrosszabbért abból, amit cselekedtek. "

28 . "Ez Allah ellenségeinek a fizetsége – a Tűz, abban lesz az otthonuk örökké, fizetségül azért, mert elutasították az ájáinkat."

29 . "És akik hitetlenek, azt mondják majd: „Urunk! Mutasd meg nekünk azokat, akik félrevezettek minket a dzsinnek és az emberek közül, hogy a lábunk alá helyezhessük őket, hogy a legalantasabbak közt lehessenek!” "

30 . "Bizony, akik azt mondják: „A mi Urunk Allah!”, és utána szilárdan kitartanak a helyes úton, az angyalok ereszkednek le hozzájuk: „Ne féljetek, és ne szomorkodjatok, hanem fogadjátok a Kert hírét, amely nektek ígértetett! "

31 . "Mi vagyunk a védelmezőitek az evilági életben és a Túlvilágon. És meglesz ott mindenetek, amit a lelketek kíván, és meglesz ott mindenetek, amit kértek."

32 . "A Megbocsátó, az Irgalmas ajándékaként.”"

33 . "És ki jobb a beszédben, mint az, aki Allahhoz hív, és jótetteket cselekszik, és azt mondja: „Bizony, én a muszlimok közé tartozom!”"

34 . "A jótett és a rossz tett nem egyenlő. Tartsd távol a rosszat azzal, ami jobb, és íme! Az, aki között és közted ellenségesség volt, olyan lesz, mintha bizalmas barát lenne."

35 . " És ez nem adatik meg másnak, csak azoknak, akik türelmesek, és nem adatik meg másnak, csak a hatalmas rész tulajdonosának."

36 . "És ha gonosz sugallat jön hozzád a Sátántól, keress menedéket Allahnál! Bizony, Ő a mindent Halló, mindent Tudó. "

37 . "És az Ő jelei közül való az éjszaka és a nappal, és a Nap és a Hold. Ne boruljatok le a Nap vagy a Hold előtt, hanem boruljatok le Allah előtt, Aki megteremtette azokat, ha egyedül Őt szolgáljátok! "

38 . "De ha fennhéjáznak, hát azok, akik közel vannak Uradhoz, Őt magasztalják éjjel és nappal, és nem fáradnak bele. "

39 . "És az Ő jelei között van, hogy látod a földet alázatosan, de amikor Ő vizet küld le rá, életre kel és növekszik. Bizony, Aki életet ad neki, Ő az, Aki életet ad a holtaknak. Bizony, Ő mindenek felett Hatalmas."

40 . "Bizony, azok, akik eltorzítják a Mi ájáink jelentését, nincsenek rejtve előlünk. Hát az jobb-e, aki a Tűzbe vettetik, vagy az, aki biztonságban jön elő a Feltámadás Napján? Tegyetek, amit akartok. Bizony, Ő látja azt, amit tesztek. "

41 . "Bizony, azok, akik nem hittek az Emlékeztetőben, amikor eljött hozzájuk, (ők lesznek azok, akik majd a Tűzbe vettetnek). És bizony, ez egy hatalmas könyv,"

42 . "nem férhet hozzá hamisság elölről vagy hátulról. Kinyilatkoztatás a Bölcstől, a dicséret Birtokosától."

43 . "Semmi nem mondatik neked, csak az, ami mondatott a Küldötteknek előtted is. Bizony, Urad a megbocsátás Birtokosa, és a fájdalmas büntetés Birtokosa."

44 . "És ha idegen nyelvű Koránná tettük volna, azt mondták volna: „Miért nincsenek az ájái részletesen megmagyarázva? Idegen nyelv, és arab?” Mondd: „Azoknak, akik hisznek, ez vezetés, és gyógyulás. És akik nem hisznek, azoknak süketség van a fülükben, és vakság nekik. Őket egy távoli helyről szólítják."

45 . "És bizony, Mózesnek adtuk a Könyvet, de vita merült fel vele kapcsolatban. És ha nem lett volna egy szó, ami megelőzte Uradtól, bizonnyal el lett volna döntve a dolog közöttük. De bizony súlyos kétségben vannak vele kapcsolatban. "

46 . "Aki jótetteket cselekszik, az saját magáért teszi, és aki rosszat tesz, az ellene (saját maga ellen) teszi. És Urad nem igazságtalan a szolgáival. "

47 . "Őt illeti az Óra tudása. És a gyümölcs nem jön elő a burkából, és egyetlen nő sem fogan meg vagy szül, csak az Ő tudtával. És a Napon, amikor így szól majd hozzájuk: „Hol vannak a társaim?” Azt mondják majd: „Kijelentjük neked, hogy egyikünk sincs a tanúk között!”"

48 . "És azok, akikhez fohászkodtak, eltűnnek tőlük, és biztosak lesznek benne, hogy nincs számukra menekülés."

49 . "Az ember nem fárad bele abba, hogy jót kérjen, és ha valami rossz éri, akkor feladja a reményt, és kétségbeesik. "

50 . "És bizony, ha megízleltetjük vele a Tőlünk való kegyelmet, miután ártalom érte őt, biztosan azt mondja: „Ez jár nekem, és nem gondolom, hogy az Óra be fog állni. És ha visszavitetem Uramhoz, bizony a legjobb lesz nekem Nála!” De Mi biztosan tájékoztatni fogjuk azokat, akik hitetlenek arról, hogy mit tettek, és biztosan megízleltetjük velük a szigorú büntetést."

51 . "És amikor kegyet adunk egy embernek, elfordul, és eltávolodik, de amikor rossz éri őt, tele van hosszas fohászkodással!"

52 . "Mondd: „Látjátok-e? Ha ez a Korán Allahtól van, és ti nem hisztek benne, ki tévelyeg jobban, mint aki az igazságtól távoli ellenkezésben van?"

53 . "Megmutatjuk nekik a jeleinket a horizonton, és saját magukban, amíg nyilvánvalóvá válik nekik, hogy ez az igazság. Nem elegendő-e Uraddal kapcsolatban, hogy Ő minden dolog felett Tanú?"

54 . Hát bizony nincsenek-e kétségben az Urukkal való találkozással kapcsolatban? És nem fog-e át Ő minden dolgot?

 

 

 

In this page you can listen Fusszilat in English, Fusszilat and read and download Fusszilat in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Fusszilat translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Fusszilat in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top