Al-Mu’min (Al-Ghafir) ( 85 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Há, Mím."

2 . "A Könyv leküldése Allahtól van, a Mindenhatótól, a Bölcstől."

3 . "A bűnök Megbocsátója, és a bűnbánat Elfogadója, a szigorú a büntetésben, a bőség Birtokosa. Nincs más isten, csak Ő! Hozzá van a visszatérés. "

4 . "Nem vitázik más Allah ájáival kapcsolatban, csak azok, akik hitetlenek, ne tévesszen hát meg az, hogy szabadon mozognak a földön."

5 . "Noé népe tagadott előttük, és a csapatok utánuk, és minden nép terveket szőtt a Küldötte ellen, hogy megragadják őt, és hamissággal vitáztak, hogy azzal cáfolják az igazságot. Ezért megragadtam őket – és milyen volt az Én büntetésem!"

6 . "És így igazolódott be Urad szava azok, ellen, akik hitetlenek: hogy ők a Tűz társai. "

7 . "Azok, akik a Trónt hordozzák, és akik körülötte vannak Uruk dicsőségét magasztalják, és hisznek Benne, és bocsánatot kérnek azok számára, akik hisznek: „Urunk! Te minden dolgot felölelsz kegyelmeddel és tudásossal, bocsáss hát meg azoknak, akik bűnbánatot gyakorolnak, és a Te utadat követik, és mentsd meg őket a Pokoltűz büntetésétől!"

8 . "Urunk! Bocsásd be őket az Éden kertjeibe, amit nekik ígértél, és mindenkit, aki jóravaló volt az apáik, házastársaik és leszármazottaik közül. Bizony, Te vagy a Mindenható, a Bölcs."

9 . "És védelmezd meg őket a rossz tettektől! És akit Te megvédelmezel a rossz tettektől azon a Napon, hát bizony, arra a kegyelmedet árasztottad. És ez a hatalmas siker!”"

10 . "Bizony, akik hitetlenek, azokat így szólítják meg: „Allah gyűlölete irántatok, amikor a hitre hívtak benneteket, és ti nem hittetek, nagyobb, mint a ti gyűlöletetek saját magatok iránt!"

11 . "Azt mondják: „Urunk! Kétszer adtál halált nekünk, és kétszer adtál életet nekünk, és bevalljuk a bűneinket. Van-e hát valami kiút?"

12 . "„Ez azért van, mert amikor egyedül Allahhoz fohászkodtak, ti hitetlenek voltatok, de amikor másokat társítottak mellé, hittetek. És a büntetés Allahnál van, a Magasztosnál, a Nagynál.”"

13 . "Ő az, Aki megmutatja nektek a jeleit, és ellátást küld le nektek az égből. De nem emlékezik más, csak azok, akik Allahhoz fordulnak."

14 . "Fohászkodjatok hát Allahhoz, kizárólagos, őszinte hittel Neki szentelve a vallást, még ha a hitetleneknek nem is tetszik ez."

15 . "A legmagasabb rangok Birtokosa, a Trón Ura. Elküldi a Lelket az Ő parancsával ahhoz, akihez akarja a szolgái közül, hogy figyelmeztessen a Találkozás Napjával kapcsolatban."

16 . "A Napon, amikor előjönnek, semmi sincs rejtve velük kapcsolatban Allah elől. Kié az uralom ezen a Napon? Allahé, az Egyetlené, az Ellenállhatatlané."

17 . "Ezen a Napon minden lélek azért kap fizetséget, amit megkeresett. Nincs ma igazságtalanság! Bizony, Allah gyors az elszámolásban."

18 . "És figyelmeztesd őket a Közeledő Nappal kapcsolatban, amikor a szívek a torkokban lesznek, fullasztva. A bűnösöknek nem lesz barátjuk, sem közbenjárójuk, akinek bárki engedélyt adna."

19 . "Ő ismeri a szemek megtévedését, és amit a keblek rejtenek."

20 . " És Allah igazsággal ítél, míg azok, akikhez Allahon kívül fohászkodnak, nem ítélnek semmivel. Bizony, Allah, Ő a mindent Halló, mindent Látó."

21 . "Hát nem utaztak a földön, és figyelték meg, milyen volt a vége azoknak, akik előttük voltak? Erősebbek voltak náluk erejüket tekintve, és mélyebb nyomokat hagytak a földön, de Allah megragadta őket a bűneikért, és nem volt senki, aki megvédelmezhette volna őket Allahtól. "

22 . "Azért volt ez, mert a Küldötteik eljöttek hozzájuk nyilvánvaló bizonyítékokkal, de ők hitetlenek voltak, ezért Allah megragadta őket. Bizony, Ő az Erős, a szigorú a büntetésben."

23 . "És bizony, elküldtük Mózest a jeleinkkel, és nyilvánvaló bizonyítékkal,"

24 . "Fáraóhoz és Hámánhoz, és Kóréhoz, de ők azt mondták: „Hazug varázsló!”"

25 . "Aztán, amikor elhozta nekik a Tőlünk való igazságot, azt mondták: „Öljétek meg a fiait azoknak, akik vele együtt hisznek, és kíméljétek meg az asszonyaikat!” De a hitetlenek cselszövése nem más, mint tévelygés. "

26 . "Fáraó azt mondta: „Hagyjátok, hogy megöljem Mózest, és hadd fohászkodjon Urához. Bizony, félek, hogy megváltoztatja a vallásotokat, vagy romlást hoz el a földre!”"

27 . "És Mózes azt mondta: „Bizony, az én Uramnál és a te Uradnál keresek menedéket minden fennhéjázótól, aki nem hisz az Elszámolás Napjában!”"

28 . "És egy hívő férfi Fáraó családjából, aki elrejtette a hitét, azt mondta: „Meg akarsz ölni egy embert azért, mert azt mondja: „Az én Uram Allah”, és nyilvánvaló bizonyítékkal jött hozzátok Uratoktól? Ha hazug, hát rajta van a hazugsága, és ha igaz, akkor le fog sújtani rátok valami abból, amivel fenyeget! Bizony, Allah nem vezeti azt, aki mértéktelen, hazug!"

29 . "Népem! Ma a tietek a királyság, dominánsak vagytok a földön, de ki fog megsegíteni minket Allah büntetésével szemben, ha eljön hozzánk?” Fáraó azt mondta: „Nem mutatok mást nektek, csak amit én látok, és nem vezetlek, csak a helyes útra! "

30 . "És az, aki hitt, azt mondta: „Népem! Bizony, féltelek benneteket valami olyasmitől, mint a csapatok napja!"

31 . "Mint Noé népének nehézsége, és Ádé és Thamúdé, és azoké, akik utánuk voltak! És Allah nem akar igazságtalanságot a szolgáinak."

32 . "És népem! Bizony, féltelek benneteket a Kiáltás Napjától!"

33 . "A Nap, amikor menekülve fordultok meg, nem lesz védelmezőtök Allahtól.” És akit Allah tévelygésbe enged, annak nincs vezetője. "

34 . "És bizony, József eljött hozzátok korábban nyilvánvaló bizonyítékokkal, de kétségben maradtatok azzal kapcsolatban, amit nektek hozott, amíg, mikor meghalt, azt mondtátok: „Allah nem fog többé Küldöttet küldeni utána!” Így engedi tévelygésbe Allah azt, aki túllépi a határokat, kétkedő."

35 . "Akik vitatkoznak Allah ájáival kapcsolatban, anélkül hogy bármi bizonyíték jött volna el hozzájuk, az nagyon gyűlöletes Allah előtt, és azok előtt, akik hisznek. Így üt pecsétet Allah minden fennhéjázó zsarnok szívére!"

36 . "És Fáraó azt mondta: „Hámán! Építs nekem egy tornyot, hogy elérhessem az utakat,"

37 . "az egekbe vezető utakat, hogy felmehessek Mózes istenéhez! És bizony, azt gondolom róla, hogy hazug.” És így lett jónak feltüntetve Fáraó szemében a cselekedetének a gonoszsága, és elfordíttatott az igaz úttól. És Fáraó terve nem lett más, csak kudarc."

38 . "És az, aki hitt, azt mondta: „Népem! Kövessetek engem, és a helyes útra vezetlek benneteket."

39 . "Népem! Ez az evilági élet csak (ideiglenes) élvezet, és bizony, a Túlvilág az otthon, ami örökké megmarad."

40 . "Aki rossz tettet cselekszik, az nem kap fizetséget, csak ahhoz hasonlót. És aki jót cselekszik, legyen férfi vagy nő, és hívő, az be fog lépni a Kertbe, amiben ellátást kap, elszámolás nélkül."

41 . "És népem! Hogy van az, hogy én a megváltásra hívlak benneteket, ti pedig a Tűzbe hívtok engem? "

42 . "Ti arra hívtok engem, hogy ne higgyek Allahban, és társítsam mellé azt, amivel kapcsolatban nincsen tudásom. És én a Mindenhatóhoz, a Megbocsátóhoz hívlak benneteket! "

43 . "Kétségtelen, hogy amihez ti hívtok engem, nincs része ebben a világban vagy a Túlvilágban. És Allahhoz van a visszatérésünk, és azok, akik túllépték a határokat, a Tűz társai lesznek."

44 . "És emlékezni fogtok arra, amit mondok nektek! És én Allahra bízom az ügyemet. Bizony, Allah látja a szolgáit!”"

45 . "És Allah megvédelmezte őt a gonoszságtól, amit kiterveltek, és Fáraót és a népét beborította a legrosszabb büntetés,"

46 . "a Tűz – ki vannak téve neki reggel és este. És a Napon, amikor beáll az Óra, (azt fogják nekik mondani): „Bocsássátok be Fáraó népét a legszigorúbb büntetésbe!”"

47 . "És amikor vitatkozni fognak a Tűzben, és a gyengék azt mondják azoknak, akik fennhéjáztak: „A ti követőitek voltunk, miért nem könnyítetek meg minket a Tűz egy részétől?”"

48 . "Akik fennhéjázók voltak, azt mondják: „Bizony, mind benne vagyunk! Bizony, Allah ítélt a szolgái között."

49 . "És akik a Tűzben vannak, azt mondják a Pokol őreinek: „Fohászkodjatok Uratokhoz, hogy könnyítse meg nekünk a büntetést csak egyetlen napra!”"

50 . "Azt mondják (az őrök): „Hát nem jött hozzátok Küldött, nyilvánvaló bizonyítékokkal?” Azt mondják: „De igen!” Azt mondják (az őrök): „Akkor fohászkodjatok! De a hitetlenek fohásza csak tévelygésben van.”"

51 . "Bizony, Mi meg fogjuk segíteni a Küldötteinket és azokat, akik hisznek, az evilági életben és a Napon, amikor előállnak a tanúk."

52 . "A Napon, amikor a kifogásuk nem használ majd a bűnösöknek, és az átok lesz rajtuk, és övék lesz a legrosszabb otthon."

53 . "És bizony, Mózesnek adtuk a vezetést, és Izrael népének adtuk örökül a Könyvet, "

54 . "vezetésként és emlékeztetőként azoknak, akik értenek. "

55 . "Legyél hát türelmes, bizony, Allah ígérete igaz. És kérj bocsánatot a bűnödért, és magasztald Urad dicséretét este és reggel. "

56 . "Bizony, akik vitába szállnak Allah ájáival kapcsolatban, anélkül hogy bizonyíték adatott volna nekik, nincs más a keblükben, mint büszkeség, amit nem érhetnek el. Keress hát menedéket Allahnál! Bizony, Ő a mindent Halló, mindent Látó."

57 . "Bizony, az egek és a föld megteremtése nagyobb, mint az emberiség megteremtése, de a legtöbben az emberek közül nem tudják ezt."

58 . "És nem egyenlő a vak és a látó, és azok, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, és a rosszat cselekvők. Milyen kevéssé emlékeztek meg!"

59 . "Bizony, az Óra biztosan eljön, nincs kétség benne, de a legtöbben az emberek közül nem hisznek. "

60 . "És azt mondta Uratok: „Fohászkodjatok Hozzám! Én válaszolok nektek. Bizony, akik túl büszkék ahhoz, hogy Engem szolgáljanak, megalázva fognak a Pokolba lépni!”"

61 . "Allah az, aki létrehozta nektek az éjszakát, hogy megpihenjetek benne, és a nappalt, ami láthatóvá tesz. Bizony, Allah tele van kegyességgel az emberiség iránt, de az emberek közül a legtöbben nem adnak hálát. "

62 . "Ez Allah, az Uratok, minden dolog Teremtője. Nincs más isten, csak Ő. Hogyan lehettek megtévesztve?"

63 . "Így voltak megtévesztve azok, akik elutasították Allah ájáit."

64 . "Allah az, Aki a földet lakhellyé tette nektek, és az eget építménnyé, és megformált benneteket, és tökéletessé tette a formátokat, és ellátott benneteket a jó dolgokkal. Ez Allah, a ti Uratok! Áldott legyen hát Allah, a Világok Ura!"

65 . "Ő az örökké Élő, nincs más isten, csak Ő! Fohászkodjatok hát Hozzá, őszinte hittel Neki szentelve a vallást! A dicsőítés és a hála Allahot illeti, a Világok Urát!"

66 . "Mondd: „Bizony, nekem megtiltatott, hogy szolgáljam azokat, akikhez ti fohászkodtok Allahon kívül, mikor eljöttek hozzám a nyilvánvaló bizonyítékok Uramtól, és az parancsoltatott nekem, hogy vessem alám magam a Világok Urának. "

67 . "Ő az, Aki megteremtett benneteket porból, aztán egy cseppből, aztán egy megtapadt rögből, aztán gyermekként hoz elő benneteket, aztán eléritek az érettségeteket, aztán öreggé tesz benneteket, és van közöttetek, aki meghal még azelőtt (hogy az öregkort elérné), hogy elérjétek a kijelölt kort, hogy használhassátok az eszeteket. "

68 . "Ő az, Aki életet ad és a halálba küld. És amikor elrendel egy dolgot, akkor csak azt mondja neki: „Legyél!”, és az lesz. "

69 . "Nem láttad azokat, akik vitába szállnak Allah ájáival kapcsolatban? Hogyan lehettek elfordítva?"

70 . "Ők azok, akik meghazudtolják a Könyvet, és azt, amivel elküldtük a Küldötteinket. De hamarosan meg fogják tudni!"

71 . "Amikor vaskarikák és láncok lesznek a nyakukon, és vonszolni fogják őket"

72 . "a forró vízben, aztán a Tűzben fognak égni."

73 . "Aztán azt mondják nekik: „Hol van az, amit társítottatok "

74 . Allahon kívül?” Azt mondják: „Elhagytak minket! De nem! Nem fohászkodtunk korábban semmihez!” Így engedi Allah tévelygésbe a hitetleneket.

75 . "„Ez azért volt, mert örvendeztetek a földön, jog nélkül, és elbíztátok magatokat!” "

76 . "Lépjetek be a Pokol kapuin, hogy benne lakozzatok örökké! És milyen nyomorúságos a fennhéjázók lakhelye! "

77 . "Legyél hát türelmes, bizony, Allah ígérete igaz. És akár megmutatunk neked valamit abból, amit ígértünk nekik, akár a halálba küldünk még előtte, ők hozzánk fognak visszatérni."

78 . "És bizony, elküldtünk küldötteket előtted is. Van közöttük olyan, akiről beszéltünk neked, és van közöttük olyan, akiről nem beszéltünk neked. És nem lehetséges az egy küldöttnek, hogy jelet hozzon el, hacsak nem Allah engedelmével. És mikor eljön Allah parancsa, igazsággal lesz döntve, és vesztesek lesznek azok, akik hamisságot találtak ki."

79 . "Allah az, aki létrehozta nektek a jószágokat, hogy néhányon közülük lovagoljatok, és néhányból közülük egyetek. "

80 . "És hasznotok van bennük, és hogy elérjétek általuk a szükséget, ami a szívetekben van, és rajtuk és a hajókon vitettek."

81 . És megmutatja nektek a jeleit. Hát Allah melyik jelét tagadjátok?

82 . "Hát nem utaznak a földön, és nézik, hogy milyen volt a vége azoknak, akik előttük voltak? Számosabbak voltak náluk, és erősebbek erejüket tekintve, és mélyebb nyomokat hagytak a földön, de amit megkerestek, nem segített rajtuk semmit."

83 . "És mikor eljöttek hozzájuk a Küldötteik nyilvánvaló bizonyítékokkal, örvendeztek annak, ami náluk volt a tudásból. És elborította őket az, amin gúnyolódtak. "

84 . "És amikor meglátták a büntetésünket, azt mondták: „Hiszünk Allahban, egyedül, és nem hiszünk abban, amit Hozzá társítottunk!”"

85 . "De a hitük nem használt már nekik, mikor meglátták a büntetésünket. Ez Allah módszere, ami korábban is volt a szolgáival kapcsolatban. És akkor és ott elvesznek a hitetlenek. "

 

 

 

In this page you can listen Al-Mu’min (Al-Ghafir) in English, Al-Mu’min (Al-Ghafir) and read and download Al-Mu’min (Al-Ghafir) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Mu’min (Al-Ghafir) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Mu’min (Al-Ghafir) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top