An-Nisza ( 176 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Ti emberek! Féljétek Uratokat, aki egyetlen lélekből teremtett benneteket, és belőle teremtette meg a társát, és belőlük sok férfit és nőt sokasított. És féljétek Allahot, aki által, egymástól kértek, és tiszteljétek a vérrokonsági köteléket. Bizony, Allah mindig figyel benneteket. "

2 . "És adjátok oda az árváknak a vagyonukat, és ne cseréljétek el a rosszat a jóra! És ne éljétek fel az ő vagyonukat a tietekével együtt! Bizony, az nagy bűn."

3 . "És ha féltek, hogy nem tudtok igazságosan bánni az árvákkal, akkor házasodjatok azokkal (másokkal), akik megfelelőek számotokra a nők közül – kettővel, hárommal vagy néggyel. De ha attól féltek, hogy nem tudtok igazságosak lenni köztük, akkor vegyetek el csak egyet, vagy azokat, akiket jogosan birtokoltok. Így valószínűbb, hogy nem lesztek igazságtalanok."

4 . "És adjátok meg a nőknek az adományukat, ami nekik jár. De ha önként visszaadják nektek egy részét, akkor használjátok azt örömmel és könnyebbséggel."

5 . "És ne adjátok oda a bolondoknak (a gyengeelméjűeknek vagy korlátozott cselekvési képességűeknek) a vagyonukat, amelyet Allah a támogatásotokká tett, hanem gondoskodjatok róluk és ruházzátok őket abból, és beszéljetek velük helyénvaló módon. "

6 . "És tegyétek próbára az árvákat, amíg elérik a házasulandó kort, aztán, ha megfelelő ítélőképességet tapasztaltok náluk, akkor adjátok ki nekik a vagyonukat. És ne éljétek fel azt (az árvák vagyonát) tékozlással és sietve, attól félve, hogy felnőnek. Az aki gazdag, az tartóztassa meg magát (attól, hogy elvegyen az árvák vagyonából), és aki szegény, az éljen fel belőle annyit, amennyi ésszerű. Aztán, mikor átadjátok nekik a vagyonukat, hozzatok tanúkat a részükről. És Allah elegendő Számonkérő."

7 . "A férfiaknak rész jár abból, amit a szülők és a közeli rokonok hagynak hátra, és a nőknek is rész jár abból, amit a szülők és a közeli rokonok hagynak hátra, legyen az sok vagy kevés – kötelező rész ez."

8 . "És ha a rokonok, az árvák és a szegények jelen vannak az elosztásnál, akkor nekik is adjatok belőle, és beszéljetek velük helyénvaló szavakkal."

9 . "És azoknak, olyan félelem legyen a szívükben, mintha ők maguk hagynának hátra gyenge utódokat. Féljék hát Allahot, és szóljanak helyénvaló szavakat. "

10 . "Bizony, azok, akik igazságtalanul felélik az árvák vagyonát, azok csak tüzet esznek a hasukba. És a lángoló Tűzben fognak égni."

11 . "Allah parancsot ad nektek a gyermekeitekkel kapcsolatban (az örökség elosztásánál): a férfinak két nő része jár. De ha csak lányok vannak, akkor az övék kétharmada annak, amit meghagyott. És ha csak egy lány van, akkor övé a fele. A szülőknek, mindegyiknek egyhatoda jár annak, amit hátrahagyott, ha van gyermeke. De ha nincs gyermeke, és a szülők örökölnek tőle, akkor az anyjáé az egyharmada. De ha vannak fiútestvérei vagy lánytestvérei, akkor az anyának jár egyhatod, miután kiegyenlítették, amit a végrendeletként meghagyott, vagy az adósságát. A szüleitek vagy a gyermekeitek – nem tudjátok, hogy melyik áll hozzátok közelebb a hasznosságban. Kötelesség ez, hogy így osszátok el az örökséget Allahtól. Bizony, Allah mindent tud, Bölcs."

12 . "És a tiétek annak a fele, amit a feleségeitek hátrahagynak, ha nincs gyermekük. De ha van gyermekük, akkor a tiétek az egynegyede annak, amit hátrahagynak, miután kiegyenlítették, amit a végrendeletként meghagyott, vagy az adósságát. És az övéké (feleségeiteké) az egynegyede annak, amit hátrahagytok, ha nincs gyermeketek. De ha van gyermeketek, akkor az övéké (feleségeiteké) az egynyolcada annak, amit hátrahagytok, miután kiegyenlítették, amit a végrendeletként meghagytatok, vagy a visszamaradt adósságot. És ha a férfinak és a nő, akitől örökölnek, közvetlen (egyenes ági) örökösök nélkül maradt, de van fiútestvére vagy lánytestvére, akkor mindegyiknek egyhatod jár. De ha kettőnél többen vannak (a testvérei), akkor egyharmadon osztozzanak, miután kiegyenlítették, amit a végrendeletként meghagytatok, vagy a visszamaradt adósságot, ártalom nélkül. És Allah mindent tud, és haladékot adó."

13 . "Ezek Allah határai. És aki engedelmeskedik Allahnak és a Küldöttének, azt Ő kertekbe bocsátja be, amelyek alatt folyók folynak, és abban fog lakozni örökké. És ez a hatalmas siker. "

14 . "Ám aki nem engedelmeskedik Allahnak és a Küldöttének, és túllépi Allah határait, azt Ő a Tűzbe bocsátja be, és abban fog lakozni örökké. Megalázó büntetés jár neki."

15 . "És az asszonyaitok közül azok, akik erkölcstelenséget követnek el, hozzatok ellenük négy tanút közületek. És ha tanúskodnak, akkor zárjátok el őket (a bűnös asszonyokat) a házaikba, amíg a halál el nem jön hozzájuk, vagy Allah mást rendel velük kapcsolatban. "

16 . "És a kettőt, akik közületek követik el (a paráznaságot), büntessétek meg mindkettőt. De ha megbánják, és megjavulnak, akkor forduljatok el mindkettőjüktől. Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas."

17 . "A bűnbánatot csak azoktól fogadja el Allah, akik tudatlanságból követnek el rosszat, és utána hamarosan megbánják. Ők azok, akikhez Allah megbocsátással fordul. Bizony Allah mindent Tudó, Bölcs."

18 . "A bűnbánat nem fogadtatik el azoktól, akik rossz tetteket cselekszenek, amíg, mikor a halál közelít egyikükhöz, ő azt mondja: „Bizony, most már megbánom”, és azoktól sem, akik meghalnak, amíg még hitetlenek. Ők azok, akiknek fájdalmas büntetést készítettünk elő."

19 . "Ti, akik hisztek! Nem megengedett, hogy erőszakkal örököljétek a nőket. És ne korlátozzátok őket azért, hogy elvehessétek tőlük egy részét annak, amit adtatok nekik, hacsak nem követnek el nyíltan erkölcstelenséget. És éljetek velük helyénvaló módon. És ha nem tetszenek nektek, hát lehet, hogy olyan dolog nem tetszik nektek, amibe Allah sok jót helyezett."

20 . " És ha egyik feleségeteket másikkal akarjátok helyettesíteni, és nagy összeget adtatok neki, akkor se vegyetek belőle vissza semmit. Visszavennétek rágalmazással és nyilvánvaló bűnnel?"

21 . "És hogyan is vehetnétek vissza, amikor már bementetek egymáshoz, és erős szerződést kötöttek veletek?"

22 . "És ne házasodjatok azokkal az asszonyokkal, akikkel az apáitok házasodtak, kivéve, ami már megtörtént. Bizony, erkölcstelen volt ez, és gyűlöletes, és gonosz dolog. "

23 . "Megtiltatott nektek (házasodni velük) az anyáitok, a lányaitok, a lánytestvéreitek, az apátok lánytestvérei, az anyátok lánytestvérei, a fiútestvéreitek leányai, a lánytestvéreitek leányai, a szoptató dajkátok, a feleségeitek anyjai, és a mostohalányaitok, akik a gondviselésetek alatt vannak a feleségeitektől, akikkel háltatok, de ha nem háltatok velük, akkor nincs bűn rajtatok. És (szintén tiltott nektek) a fiaitok feleségei, akik a saját ágyékaitokból származnak, és hogy két lánytestvért vegyetek el egyszerre, kivéve, ami már megtörtént. Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas."

24 . "És tiltottak nektek azok az asszonyok, akik már házasak, kivéve azokat, akiket jogosan birtokoltok. Allah előírása ez nektek. És megengedett nektek mindegyik, ha a vagyonotok segítségével keresitek őket, erényesen, bűn nélkül. Tehát akit élvezni akartok közülük, adjátok meg a jegyajándékukat, kötelezőségként. És nem terhel bűn benneteket azzal kapcsolatban, amiről kölcsönösen megegyeztek, a kötelező után. Bizony, Allah mindent tud, Bölcs. "

25 . "És aki közületek nem képes a szabad, erényes asszonyokkal házasodni, akkor házasodjék azok közül, akiket jogosan birtokoltok. És Allah mindent tud a hitetekről. Egyikőtök a másiktól való. Házasodjatok meg hát velük a népük (családjaik) engedélyével, és adjátok meg a jegyajándékukat megfelelő módon. Erényesek legyenek, ne erkölcstelenek, vagy szeretőket tartók. És ha a házasság után erkölcstelenséget követnek el, akkor kapják a szabad asszonyok büntetésének felét. Ez azoknak van közületek, aki fél, hogy bűnt követ el, de bizony, ha türelmesek vagytok, az jobb nektek. Allah Megbocsátó, Irgalmas."

26 . "Allah egyértelművé akarja nektek tenni a dolgokat, és azoknak az útjára vezetni benneteket, akik előttetek voltak, és el akarja fogadni a bűnbánatotokat. És Allah mindent tud, Bölcs."

27 . "Allah el akarja fogadni a bűnbánatotokat, de azok, akik a vágyaikat követik, azt akarják, hogy térjetek el teljesen az igazságtól."

28 . "Allah könnyíteni akar nektek, és az ember gyengének teremtetett."

29 . "Ti, akik hisztek! Ne éljétek fel egymás vagyonát igazságtalanul, hanem inkább kereskedjetek egymással, kölcsönös megegyezéssel egymás közt. És ne öljétek meg saját magatokat. Bizony, Allah Irgalmas hozzátok."

30 . "És aki megteszi túllépve a határokat, és igazságtalansággal, azt hamarosan a Tűzbe fogjuk vetni. És könnyű az Allahnak."

31 . "Ha elkerülitek a nagy bűnöket, amelyeket megtiltottunk nektek, akkor eltávolítjuk tőletek a rossz tetteiteket, és a megtiszteltetés kapuján engedünk be benneteket (a Paradicsom kertjébe)."

32 . "És ne vágyakozzatok az iránt, amiből Allah néhányotoknak többet adott, mint másoknak. A férfiaknak megvan a részük, amit szereztek, és a nőknek megvan a részük, amit szereztek. És kérjetek Allahtól az Ő kegyéből. Bizony, Allah minden dolog tudója."

33 . "És mindenkinek kijelöltünk örökösöket, arra, ami a szüleiktől és rokonaiktól maradt. És azoknak, akiknek elköteleztétek magatokat, adjátok meg a részüket. Bizony, Allah mindenre Tanú."

34 . "A férfiak a nők védelmezői és támogatói, amiatt, hogy Allah néhányukat előnyben részesített másokkal szemben, és mert ők (a férfiak) költenek rájuk a vagyonukból. Ezért a jóravaló nők engedelmesek, őrzik a férjük távollétében azt, amit Allah őrizni parancsolt nekik. És azok, akik rossz viselkedésétől tartotok, figyelmeztessétek őket, és (ha ez nem használ), hagyjátok őket magukra az ágyban, és (ha ez sem használ), üssetek rájuk. Ezután, ha engedelmeskednek nektek, ne keressetek utat ellenük. Allah Magasztos, Nagy."

35 . "És ha szétválástól tartotok a kettő között, akkor küldjetek hozzájuk egy döntőbírót a férfi családjából, és egy döntőbírót a nő családjából. Ha mindketten megbékülést kívánnak, akkor Allah megbékülést fog teremteni köztük. Bizony, Allah mindent tud, mindent jól ismer."

36 . "És szolgáljátok Allahot, és ne társítsatok Mellé semmit, és legyetek jók a szülőkhöz, a rokonokhoz, az árvákhoz, a szükséget látókhoz, a szomszédhoz, aki rokon, a szomszédhoz, aki nem rokon, a veletek lévő társaitokhoz, az utazókhoz, és azokhoz, akiket a jobb kezetek birtokol . Bizony, Allah nem szereti azokat, akik büszkék és fennhéjázók."

37 . "Akik szűkmarkúak, és szűkmarkúságot parancsolnak másoknak, és elrejtik azt, amit Allah adott nekik az Ő kegyéből, – a hitetleneknek megalázó büntetést készítettünk elő. "

38 . "És azoknak is, akik azért költik a vagyonukat, hogy az emberek lássák, és nem hisznek Allahban és az Utolsó Napban. És akinek a Sátán a társa, hát milyen rossz társ az!"

39 . "És mit ártana az nekik, ha hinnének Allahban és az Utolsó Napban, és adakoznának abból, amivel Allah ellátta őket? És Allah mindent tud róluk. "

40 . "És bizony, Allah annyi igazságtalanságot sem okoz senkinek, mint a legkisebb homokszem. És bármilyen jó cselekedet van, megsokszorozza azt, és Tőle Magától származó hatalmas jutalmat ad érte."

41 . "Hát milyen lesz majd az, amikor előhozunk minden népből egy tanút, és előhozunk téged, tanúként felettük?"

42 . "És azon a napon azok, akik nem hittek, és nem engedelmeskedtek a Küldöttnek, azt fogják kívánni, hogy egyek lennének a földdel. De nem fognak (nem lesznek képesek) elrejteni semmilyen tényt Allah elől."

43 . "Ti, akik hisztek! Ne közelítsetek az imához, amikor ittasak vagytok, amíg nem tudjátok, hogy mit mondotok, vagy amikor dzsunub (a nagyobb rituális tisztátalanság állapotában) vagytok, kivéve, ha úton jártok, amíg meg nem fürödtetek. És ha betegek vagytok, vagy úton vagytok, vagy valamelyikőtök az illemhelyről jön, vagy asszonyokat érintettetek (velük háltatok), és nem találtok vizet, akkor végezzetek tajammumot tiszta földdel, és töröljétek meg az arcotokat és a kezeteket. Bizony, Allah Elnéző, Megbocsátó."

44 . "Nem láttad azokat, akiknek adatott egy rész a Könyvből, tévelygést vásárolnak, és azt kívánják, hogy letévelyedjetek az úrtól?"

45 . "És Allah ismeri az ellenségeiteket. És Allah elegendő Védelmező, és Allah elegendő Segítő. "

46 . "A zsidók között vannak olyanok, akik kiforgatják a szavakat a helyükről, és azt mondják: „halljuk, és nem engedelmeskedünk!” És: „Hallunk, hallás nélkül”, és: Ráiná (nézz ránk, figyelj ránk)! A nyelvüket forgatják, gúnyolódva a valláson. És ha azt mondták volna: „Halljuk, és engedelmeskedünk!”, és: „Unzurná!”, az jobb lett volna nekik, és illőbb lett volna nekik. De Allah megátkozta őket a hitetlenségükért, ezért nem hisznek, csak egy kevesen közülük."

47 . "Ti, akiknek a Könyv adatott! Higgyetek abban, amit leküldtünk, ami megerősíti azt, ami nálatok van, mielőtt kitöröljük az arcokat, és hátrafelé fordítjuk őket, vagy megátkozzuk őket, ahogy megátkoztuk a szombat megtörőit is. És Allah parancsa végrehajttatik."

48 . "Bizony, Allah nem bocsátja meg azt, ha társakat állítanak mellé, de ami ezen kívül van, azt megbocsátja annak, akinek akarja. És aki társít Allah mellé, az bizony hatalmas bűnt követett el. "

49 . "Nem láttad azokat, akik tisztaságot tulajdonítanak saját maguknak? Nem! Hanem Allah tisztítja meg azt, akit Ő akar, és nem éri őket annyi igazságtalanság sem, mint a datolyamagon a rost."

50 . "Látod, hogyan találnak ki hazugságot Allahról! Elegendő bűn az nekik."

51 . "Nem láttátok azokat, akiknek adatott egy rész a Könyvből? Babonákban és hamis istenségekben hisznek, és azt mondják a hitetlenekről: „Ezek inkább az útra vannak vezetve, mint a hívők!”"

52 . "Ők azok, akiket Allah megátkozott, és akit Allah megátkoz, annak soha nem találsz segítőt."

53 . "Vagy talán részük van az Uralomban? Akkor ők nem adnának az embereknek annyit sem, mint a kis pont a datolyamagon."

54 . "Vagy irigylik az emberektől azt, amit Allah adott nekik az Ő kegyéből? Pedig már megadtuk Ábrahám családjának a Könyvet és a bölcsességet, és hatalmas királyságot adtunk nekik."

55 . "Aztán volt köztük néhány, aki hitt benne, és volt köztük néhány, aki elfordult tőle. És elegendő a Pokol lángoló tűznek."

56 . "Bizony, azok, akik nem hisznek az ájáinkban, hamarosan a Tűzben fogjuk égetni őket. Minden alkalommal, ha a bőrük már megsült, másik bőrrel fogjuk helyettesíteni, hogy megízlelhessék a büntetést. Bizony, Allah Mindenható, Bölcs."

57 . "És azokat, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, kertekbe bocsátjuk majd be, amelyek alatt folyók folynak, abban fognak lakozni örökké. Megtisztított társak lesznek ott nekik, és kiterjedt, mély árnyékba bocsátjuk be őket."

58 . "Bizony, Allah azt parancsolja nektek, hogy adjátok vissza a rátok bízott dolgokat a tulajdonosnak. És amikor ítélkezel az emberek között, ítélj igazsággal! Milyen kiváló az, amit Allah tanácsol nektek! Bizony, Allah mindent hall, mindent lát."

59 . "Ti, akik hisztek! Engedelmeskedjetek Allahnak, és engedelmeskedjetek a Küldöttnek, és azoknak, akik közületek jogosultak a parancsolásra! Aztán, ha valamiben különböztök, forduljatok azzal Allahhoz, és a Küldötthöz, ha hisztek Allahban és az Utolsó Napban. Ez az előnyösebb számotokra, és ennek van eredménye."

60 . "Nem látod azokat, akik azt állítják, hogy hisznek abban, ami leküldetett neked, és leküldetett előtted? Ők hamis istenségekhez akarnak döntésért menni, pedig bizony megparancsoltatott nekik, hogy utasítsák el. És a Sátán távoli tévelygésbe akarja félrevezetni őket."

61 . "És amikor azt mondják nekik: „Gyertek ahhoz, amit Allah leküldött nektek, és a Küldötthöz (döntésre)!, látod, hogy a képmutatók utálkozva fordulnak el."

62 . "Hát milyen lesz majd az, amikor csapás sújtja őket amiatt, amit a kezük küldött előre? Akkor majd Allahra esküdve jönnek hozzád: „Nem akartunk mást, csak jót és megbékítést!”"

63 . "Ők azok, akikről Allah tudja, hogy mi van a szívükben, fordulj hát el tőlük, és intsd őket, és beszélj velük hatásos szavakkal."

64 . "És nem küldtünk küldöttet, kivéve azért, hogy engedelmeskedjenek neki Allah engedelmével. És ha, mikor önmaguk ellen vétkeztek, odajöttek volna hozzád, és Allah bocsánatát kérték volna, és a Küldött bocsánatot kért volna számukra, Allahot a bűnbánat Elfogadójának, Irgalmasnak találták volna. "

65 . "De nem, Uradra, nem fognak hinni addig, amíg téged nem tesznek meg döntőbírónak abban, ami felmerül közöttük, és utána nem találnak magukban semmilyen ellenérzést azzal kapcsolatban, ahogy döntöttél, és alávetik magukat teljes alávetéssel."

66 . "És ha előírtuk volna nekik, hogy „Öljétek meg magatokat” vagy „Hagyjátok el az otthonaitokat”, nem tették volna meg, kivéve egy kevesen közülük. Pedig ha így tennének, hatalmas jutalmat találnának Allahnál. De ha megtették volna azt, amit tanácsoltak nekik, az bizony jobb lett volna nekik, és megerősítőbb."

67 . És akkor Tőlünk Magunktól származó hatalmas jutalmat adtunk volna nekik.

68 . És egyenes útra vezettük volna őket.

69 . "Az, aki engedelmeskedik Allahnak és a Küldöttnek, ők azok, akik azokkal lesznek, akikre Allah kiárasztotta a kegyelmét: a prófétákkal, az igazakkal, a mártírokkal és a jóravalókkal. És milyen kitűnő társak ezek!"

70 . "Ez Allah ajándéka, és Allah elegendő Tudó."

71 . "Ti, akik hisztek! Tegyetek előkészületeket, és vonuljatok ki csapatokban, vagy vonuljatok ki mind együtt. "

72 . "És bizony, van köztetek olyan, aki hátramarad, és ha csapás sújt benneteket, azt mondja: „Bizony, Allah kegyes volt velem azzal, hogy nem voltam köztük!”"

73 . "És ha kegy jön Allahtól hozzátok, biztos azt mondja, mintha nem lett volna szeretet köztetek és közte: „Ó, bárcsak velük lettem volna, akkor nagy sikert értem volna el!”"

74 . "Hát harcoljanak Allah útján azok, akik eladják az evilági életet a Túlvilágért. És aki Allah útján harcol, és megölik, vagy győzelemre jut, hatalmas jutalmat adunk neki."

75 . "És mi van veletek, hogy nem harcoltok Allah útján, és azokért a gyenge és elnyomott férfiakért, nőkért és gyermekekért, akik azt mondják: „Urunk, vigyél el minket ebből a városból, amelynek a népe zsarnok, és jelölj ki nekünk Tőled Magadtól származó védelmezőt, és jelölj ki nekünk Tőled Magadtól származó segítőt. "

76 . "Akik hisznek, azok Allah útján harcolnak. Akik hitetlenek, azok pedig a hamis istenségek útján harcolnak. Harcoljatok hát a Sátán barátai ellen. Bizony, a Sátán cselszövése gyenge. "

77 . "Nem láttad azokat, akiknek azt mondták: „Tartsátok vissza a kezeteket, és tartsátok meg az imát, és adjátok meg a zakátot!”? Aztán, mikor a harc megparancsoltatott nekik, akkor egy csoport közülük úgy félt az emberektől, ahogy Allahot kellene félni, vagy még nagyobb félelemmel. És azt mondták: Urunk! Miért parancsoltad meg nekünk a harcot? Bárcsak elhalasztottad volna egy kis időre!” Mondd: „Az evilág élvezete kevés, és a Túlvilág jobb azoknak, akik félik Allahot. És annyi igazságtalanság sem fog érni benneteket, mint a datolyamagon a rost.” "

78 . "Akárhol is vagytok, a halál elér benneteket, még ha magas és erős tornyokban lennétek is. És ha bármi jó éri őket, azt mondják: „Ez Allahtól van!” És ha valami rossz éri őket, azt mondják: „Ez tőled van!” Mondd: „Minden Allahtól van”. Mi van hát ezekkel az emberekkel, hogy úgy tűnik, nem értenek semmilyen beszédet?"

79 . "Ami jó jön hozzád, az Allahtól van, és ami rossz ér téged, az saját magadtól van. És elküldtünk téged az emberekhez Küldöttként. És Allah elegendő Tanú."

80 . "Aki engedelmeskedik a Küldöttnek, az bizony Allahnak engedelmeskedett, és aki elfordul, hát nem azért küldtünk téged, hogy az őrizőjük legyél."

81 . "És azt mondják a képmutatók: „Engedelmesség” (engedelmességet fogadunk neked). Aztán, mikor elmennek tőled, egy csoportjuk mást tervez éjszaka, mint amit te mondasz. De Allah feljegyzi, amit éjszaka terveznek. Fordulj hát el tőlük, és hagyatkozz Allahra! És Allah elegendő Védelmezőként."

82 . "Hát nem gondolkodnak el a Koránon? Ha Allahon kívül mástól lenne, bizony sok ellentmondást találnának benne."

83 . "És amikor eljön hozzájuk egy ügy a biztonsággal vagy félelemmel kapcsolatban, elterjesztik az emberek között. De ha a Küldött elé vitték volna a hírt, és azok elé, akiknek joguk van a parancsolásra köztük, bizony azok, akik helyes következtetést tudnak levonni belőle, tudtak volna róla. És ha nem lett volna Allah kegye és a kegyelme irántatok, bizony, a Sátánt követtétek volna, kivéve egy kevesen közületek."

84 . "Harcolj hát Allah útján. Te nem vagy felelős, kivéve saját magadért. És bátorítsd a hívőket, hogy talán Allah visszafogja azoknak az erejét, akik hitetlenek. És Allahnak nagyobb a hatalma, és szigorúbb a büntetése. "

85 . "Aki közbenjár egy jó dolog érdekében, annak része lesz abból. És aki közbenjár egy rossz dolog érdekében, része lesz abból. És Allah mindenek felett Felvigyázó."

86 . "És ha üdvözölnek benneteket egy üdvözléssel, ti üdvözöljetek annál jobb üdvözléssel, vagy viszonozzátok. Bizony, Allah minden felett Elszámoltató."

87 . "Allah! Nincs más istenség, csak Ő. Bizony, össze fog gyűjteni benneteket a Feltámadás Napján, amellyel kapcsolatban nincs kétség. És kinek a beszéde megbízhatóbb, mint Allahé? "

88 . "Hát mi van veletek, hogy két csoportra szakadtatok a képmutatókat illetően? És Allah visszavetette őket azért, amit szereztek. Azt akarjátok vezetni, akit Allah tévelygésbe küldött? És akit Allah tévelygésbe küld, annak soha nem fogsz utat találni."

89 . "Azt kívánják, hogy ne higgyetek, ahogy ők sem hisznek, hogy ugyanolyanok legyetek. Ne válasszátok hát őket közeli barátaitoknak, amíg el nem végzik a hidzsrát Allah útján. De ha visszafordulnak, akkor fogjátok el őket, és öljétek meg őket, bárhol is találjátok. És ne válasszatok közülük közeli barátot vagy segítőt. "

90 . "Kivéve azokat, akik csatlakoznak egy olyan csoporthoz, akivel szerződést kötöttetek, vagy akik úgy jönnek hozzátok, hogy a szívük visszatartja őket attól, hogy harcoljanak veletek, vagy harcoljanak a saját népükkel. Ha Allah úgy akarta volna, bizony hatalmat adott volna nekik felettetek, és akkor harcoltak volna veletek. Ha távol maradnak tőletek, és nem harcolnak veletek, és békét ajánlanak, akkor Allah nem adott nektek utat ellenük."

91 . "És találtok másokat, akik biztonságot akarna szerezni tőletek, és biztonságot akarnak szerezni a saját népüktől. Minden alkalommal, amikor visszatérnek a kísértéshez, belevetik magukat. Ezért, ha nem vonulnak vissza tőletek, vagy nem ajánlanak nektek békét, vagy nem tartózkodnak a harctól, ragadjátok meg őket, és öljétek meg őket, ahol találjátok. Ők azok, akik felett nyilvánvaló hatalmat adtunk nektek."

92 . "Nem való az egy hívőnek, hogy megöljön egy hívőt, hacsak nem tévedésből, véletlenül. És aki tévedésből megöl egy hívőt, az szabadítson fel egy hívő rabszolgát, és fizessen vérdíjat a halott családjának, kivéve, ha ők adományként lemondanak róla. De ha olyan néphez tartozott a tévedésből megölt illető, akik ellenségesek veletek, és hívő volt, akkor egy hívő rabszolga felszabadítása kötelező annak, aki megölte. És ha olyan népből való, akikkel szerződésetek van, akkor vérdíjat kell fizetni a családjának, és felszabadítani egy hívő rabszolgát. És aki nem talál, akkor böjtöljön két egymást követő hónapot, bűnbánatként Allah felé. És Allah mindent tud, bölcs. "

93 . "És aki szándékosan megöl egy hívőt, akkor az ő fizetsége a Pokol, abban fog lakozni örökké. Allah haraggal sújtja, és megátkozta őt, és hatalmas büntetést készített elő neki."

94 . "Ti, akik hisztek! Amikor kivonultok Allah útján, vizsgálódjatok. És ne mondjátok annak, aki békével köszönt benneteket, hogy „te nem vagy hívő”, az evilági élet mulandó javait keresve, mert Allahnál bőséges zsákmány van. Ilyenek voltatok ti is korábban, aztán Allah kegyes volt irántatok, ezért vizsgálódjatok. Allah nagyon jól ismeri, amit tesztek."

95 . "Nem egyenlőek a hívők között azok, akik ülnek, – kivéve, akik kényszerítve vannak – és azok, akik Allah útján küzdenek vagyonukkal és életükkel. És Allah magasabb rangot adott azoknak, akik életükkel és vagyonukkal erőfeszítéseket tesznek, azoknál, akik ülnek. És Allah mindenkinek megígérte a legjobbat. És Allah előnyben részesítette azokat, akik erőfeszítéseket tesznek, azok felett, akik otthon ülnek, egy hatalmas jutalommal:"

96 . "Tőle való magas fokozatok, és megbocsátás, és kegyelem. És Allah Megbocsátó, Irgalmas."

97 . "Bizony, akiket az angyalok elvisznek, míg ők önmaguk ellen vétkeznek, azoknak azt mondják: „Miben voltatok?” Azt mondják: „Elnyomtak minket a földön!” Azt mondják az angyalok: „Nem volt Allah földje tágas, hogy elvégezhettétek volna a hidzsrát?” Aztán azoknak a Pokolban lesz a lakhelyük – milyen alávaló végcél az! "

98 . "Kivéve az elnyomottak a férfiak, nők és gyermekek közül, akik nem tudnak tervet készíteni és nincsenek egy útra vezetve."

99 . "Ők azok, akiknek talán megbocsát Allah, és Allah Elnéző, Megbocsátó."

100 . "És aki elvégzi a Hidzsrát Allah útján, az a földön sok menedékhelyet és bőséget talál. Ha valaki elhagyja az otthonát, hogy elvégezze a Hidzsrát Allahhoz és a Küldöttéhez, és eléri őt a halál, amíg még úton van, annak a jutalma Allahra tartozik. És Allah Megbocsátó, Irgalmas."

101 . "És ha utaztok a földön, nem terhel bűn benneteket, ha lerövidítitek az imát, ha attól féltek, hogy a hitetlenek ártanak nektek. Bizony, a hitetlenek nyílt ellenségeitek."

102 . "Ha velük vagy, és vezeted őket az imában, egy csoport közülük álljon veled, és fogják a fegyvereiket. Amikor leborulnak, a többiek legyenek mögöttetek. Aztán a másik csoport, jöjjön és imádkozzék veled. Ők is vigyázzanak, és fogják a fegyvereiket. Azok, akik hitetlenek, azt szeretnék, ha nem ügyelnétek a fegyvereitekre és a holmijaitokra, hogy lerohanhassanak benneteket egyetlen támadással. De nem terhel bűn benneteket, ha az eső zavar benneteket, vagy betegek vagytok, ha leteszitek a fegyvereiteket, de tegyétek meg a szükséges óvintézkedéseket. Bizony, Allah megalázó büntetést készített elő a hitetleneknek."

103 . "Aztán, mikor az imát befejeztétek, emlékezzetek meg Allahról állva, ülve és az oldalatokon fekve. De amikor biztonságban vagytok, tartsátok meg ismét az imát. Bizony, az ima megadott időpontokban van előírva a hívőknek."

104 . "És ne legyetek gyengék az ellenség üldözésében. Ha ti szenvedtek, hát ők is szenvednek, ahogy ti szenvedtek. És ti reméltek valamit Allahtól, amit ők nem remélnek. És Allah mindent tud, Bölcs."

105 . "Bizony, leküldtük neked a Könyvet az igazsággal, hogy ítélhess az emberek között azzal, amit Allah megmutatott neked. És ne legyél az árulók szószólója."

106 . "És kérd Allah bocsánatát! Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas."

107 . "És ne érvelj azokért, akik megtévesztik saját magukat. Bizony, Allah nem szereti az árulókat, bűnösöket."

108 . "El akarnak rejtőzni az emberek elől, de Allah elől ne rejtőzhetnek el, és Ő velük van, amikor a terveiket szövik éjszaka, olyan szavakkal, amelyek Neki nincsenek tetszésére. És Allah átfogja azt, amit tesznek."

109 . "Itt érveltek mellettük az evilági életben, de ki fog érvelni mellettük Allah előtt a Feltámadás Napján? Vagy ki lesz a védelmezőjük?"

110 . "És aki rosszat tesz, vagy saját maga ellen vétkezik, és utána Allah bocsánatát kéri, az Megbocsátónak, Irgalmasnak fogja találni Allahot."

111 . "És aki bûnt keres, az csak saját maga ellen keresi. És Allah mindent tud, Bölcs."

112 . "És ha valaki hibát vagy bűnt keres, és utána egy ártatlanra hárítja azt, az bizony rágalmazás és nyilvánvaló bűn terhét terheli magára. "

113 . "És ha nem lett volna Allah kegye irántatok, és az Ő kegyelme, egy csoport közülük megfogadta volna, hogy félrevezet benneteket. De nem vezetnek félre mást, csak saját magukat, és nem árthatnak neked semmit. És Allah leküldte neked a Könyvet és a bölcsességet, és megtanította neked azt, amit nem tudtál. És Allah kegye irántad hatalmas. "

114 . "Nincs semmi jó a legtöbb titkos beszédükben, kivéve, aki megparancsolja az adakozást, vagy a kedvességet, vagy az emberek kibékítését. És aki ezt teszi, Allah megelégedését keresve, annak Allah hamarosan hatalmas fizetséget fog adni. "

115 . "És aki szembeszáll a Küldöttel, miután egyértelművé vált számára a vezetés, és mást követ, mint a hívők útját, azt ahhoz fordítjuk, amihez fordult, és a Pokolban fogjuk égetni. És alávaló végcél az."

116 . "Bizony, Allah nem bocsátja meg azt, ha társítotok Mellé, és megbocsátja azt, ami ezen kívül van annak, akinek akarja. És aki társít Allah mellé, az bizony letévedt az útról."

117 . "Nem fohászkodnak Rajta (Allahon) kívül máshoz, csak nőneműekhez. És valójában nem fohászkodnak máshoz, csak a lázadó Sátánhoz."

118 . "Allah megátkozta őt (a Sátánt), és az azt mondta: „Bizony, el fogok venni a szolgáid közül egy kijelölt részt!"

119 . "És bizonnyal félrevezetem őket, és bizony vágyakat keltek bennük, és bizony, parancsolni fogok nekik, és ők levágják a jószágok fülét. És bizony, parancsolni fogok nekik, és ők megváltoztatják Allah teremtését.” És aki a Sátánt választja barátjául Allah helyett, az bizony nyilvánvaló veszteséget szenvedett."

120 . "Ígéreteket tesz nekik, és hamis reményeket kelt bennük. És a Sátán nem ígér mást, mint megtévesztést."

121 . "Ezeknek a Pokolban lesz a hajlékuk, és nem találnak belőle menekvést. "

122 . "És azok, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, azokat kertekbe bocsátjuk be, amelyek alatt folyók folynak, abban fognak lakozni örökké. Allah ígérete igaz. És kinek a szava lehetne igazabb, mint Allahé?"

123 . " Sem a te vágyaitok által, sem a Könyv Népének vágyai által. Aki rosszat cselekszik, az megkapja érte a fizetségét, és nem fog Allahon kívül védelmezőt vagy segítőt találni."

124 . "És aki jótetteket cselekszik, akár férfi, akár nő, és hívő: azok be fognak lépni a Paradicsomba, és annyi igazságtalanság sem fogja érni őket, mint a datolyamagon a rost."

125 . "És ki jobb a vallásban, mint az, aki az arcát Allahnak veti alá, és jótevő, és Ábrahám vallását követi? És Allah Ábrahámot bizalmas barátjául választotta. "

126 . "És Allahé mindaz, ami az egekben és a földön van. És Allah mindent befoglal."

127 . "És a döntésedet kérik a nőkkel kapcsolatban. Mondd: „Allah döntést ad nektek róluk, és amit a Könyvben olvasnak nektek az árva leányokról, akiknek nem adjátok oda, ami nekik rendeltetett, és feleségül akarjátok venni őket. És a gyengékről a gyermekek közül, és hogy bánjatok igazsággal az árvákkal. És bármi jót is tesztek, bizony, Allah tud arról."

128 . "És ha egy nő rossz bánásmódtól vagy elhagyástól tart a férje részéről, akkor nem terheli őket bűn, ha megegyeznek a béke feltételeiről egymás között. És a megbékélés jó. És a lelkeket a kapzsiság befolyásolja. De ha jót tesztek, és félitek Allahot, bizony, Allah nagyon jól ismeri, amit tesztek."

129 . ". És soha nem lesztek képesek igazságosak lenni a nők között, még ha azt kívánjátok is. De ne hajoljatok teljesen az egyik felé, és hagyjátok bizonytalanságban a másikat. És ha megbékültök, és félitek Allahot, akkor bizony Allah Megbocsátó, Irgalmas."

130 . "És ha elválnak, Allah meggazdagítja mindegyiküket az Ő bőségéből. És Allah tökéletesen elegendő a teremtményeknek, Bölcs."

131 . "Allahé mindaz, ami az egekben van, és mindaz, ami a földön van. És bizony, megparancsoltuk azoknak, akiknek a Könyv adatott előttetek, és nektek magatoknak, hogy féljétek Allahot. De ha nem hisztek – hát bizony, Allahé mindaz, ami az egekben van, és mindaz, ami a földön van. És Allah mentes minden szükségtől, a dicséret jogos Birtokosa."

132 . "Allahé mindaz, ami az egekben van, és mindaz, ami a földön van. És Allah elegendő az ügyek Rendezőjeként."

133 . ". Ha Ő úgy akarja, eltörölhet benneteket, ti emberek, és másokat hoz. És Allah erre is képes."

134 . "Aki az evilág jutalmát akarja, hát Allahnál van az evilág és a Túlvilág jutalma. És Allah mindent hall, mindent lát."

135 . "Ti, akik hisztek! Legyetek az igazságosság fenntartói, Allah tanúiként, még akkor is, ha ez ellenetek van, vagy a szüleitek vagy a rokonaitok ellen, akár gazdagok vagy szegények, mert Allah közelebb van mindkettőjükhöz. Ne kövessétek a saját vágyaitokat, és ne térjetek el az igazságtól! És ha eltorzítjátok vagy visszatartjátok, akkor bizony Allah nagyon jól ismeri, amit tesztek."

136 . " Ti, akik hisztek! Higgyetek Allahban, és a Küldöttében, és a Könyvben, amelyet leküldött a Küldöttének, és a Könyvben, amit leküldött előtte. És aki nem hisz Allahban, az angyalaiban, a könyveiben, a küldötteiben és az Utolsó Napban, az bizony letévedt az útról."

137 . "Bizony, azok, akik hittek, aztán hitetlenek lettek, aztán hittek, aztán nem hittek, és utána növekedett a hitetlenségük – Allah nem fog megbocsátani nekik, és nem vezeti őket az igaz útra."

138 . "Add hírül a képmutatóknak, hogy fájdalmas büntetés jár nekik."

139 . "Azok, akik a hitetleneket választják barátaikul a hívők helyett, vajon náluk keresnek dicsőséget? Pedig bizony, minden dicsőség Allahé."

140 . "És bizony, Ő kinyilatkoztatta nektek a Könyvben, hogy amikor halljátok, hogy Allah ájáit elutasítják és kigúnyolják, akkor ne üljetek a társaságukban, amíg nem kezdenek valami más beszélgetésbe. Bizony, akkor olyanok lennétek, mint ők. Bizony, Allah össze fogja gyűjteni a képmutatókat és a hitetleneket a Pokolba, mind együtt."

141 . "Ők azok, akik rátok várnak, aztán, ha győzelmet kaptok Allahtól, azt mondják: Hát nem voltunk veletek?” De ha a hitetlenek járnak sikerrel, azt mondják: „Hát nem szereztünk előnyt veletek szemben, és nem védtünk meg benneteket a hívőktől?” Allah ítélni fog köztetek a Feltámadás Napján, és Allah soha nem fog utat adni a hitetleneknek a hívőkkel szemben."

142 . "Bizony, a képmutatók meg akarják téveszteni Allahot, de Ő téveszti meg őket. És amikor a képmutatók felállnak az imára, lustán állnak fel, hogy az embereknek mutassák, és nem emlékeznek meg Allahról, csak egy kevéssé. "

143 . "Haboznak közöttük, sem ezekhez, sem azokhoz (nem tartoznak igazán). És akit Allah tévelygésbe enged, annak soha nem találsz utat."

144 . "Ti, akik hisztek! Ne válasszátok a hitetleneket barátaitoknak a hívők helyett! Nyilvánvaló bizonyítékot akartok adni Allahnak saját magatok ellen?"

145 . "Bizony, a képmutatók a Tűz legmélyebb mélységeiben lesznek, és soha nem találsz nekik segítőt. "

146 . "Kivéve azok, akik megbánják, és megjavulnak, és erősen ragaszkodnak Allahhoz, és őszinték és kizárólagos hitűek a vallásukban Allah iránt. Ők a hívőkkel lesznek. És Allah hamarosan hatalmas jutalmat fog adni a hívőknek. "

147 . "Miért büntetne meg benneteket Allah, ha hálásak vagytok és hisztek? És Allah értékeli a hívők cselekedeteit, és mindent tud."

148 . "Allah nem szereti azt, ha nyilvánosan gonosz szavakat említenek, kivéve az, akivel igazságtalanság történt. És Allah mindent hall, mindent tud. "

149 . "Ha felfedtek egy jótettet, vagy elrejtitek, vagy megbocsátotok egy gonosztettet, bizony, Allah Megbocsátó, Mindenható."

150 . "Bizony, akik nem hisznek Allahban és a Küldötteiben, és különbséget akarnak tenni Allah és a Küldöttei között, azt mondják: „Egyesekben hiszünk, másokban nem hiszünk”, köztes utat akarva követni."

151 . ". Ők azok, akik valójában hitetlenek. És a hitetleneknek megalázó büntetést készítettünk elő."

152 . "És akik hisznek Allahban és a Küldötteiben, és nem tesznek különbséget közöttük, azoknak hamarosan meg fogjuk adni a jutalmukat. És Allah Megbocsátó, Irgalmas."

153 . "A Könyv Népe azt kérik tőled, hogy hozz le nekik egy könyvet az égből. Bizony, Mózestől nagyobbat kértek ennél, mert azt mondták: „Mutasd meg nekünk Allahot színről színre!” Ezért villámlás sújtott le rájuk a bűnükért. Aztán a borjút vették, miután már eljöttek hozzájuk a nyilvánvaló bizonyítékok. Aztán megbocsátottunk nekik ezt. És Mózesnek nyilvánvaló bizonyítékot adtunk. "

154 . "Felemeltük föléjük a hegyet a szerződésükért, és azt mondtuk nekik: „Lépjetek be a kapun leborulva!” És azt mondtuk nekik: „Ne lépjétek túl a határokat a szombattal kapcsolatban!” És erős ígéretet vettünk tőlük."

155 . "Aztán, mert megszegték az ígéretüket, és nem hittek Allah ájáiban, és jogtalanul megölték a prófétákat, és azt mondták: „A szívünk be van burkolva”. Nem! Hanem Allah pecsételte le a szívüket a hitetlenségük miatt, ezért nem hisznek, kivéve egy kevesen."

156 . "És a hitetlenségük miatt, és azért, mert Mária ellen súlyos rágalmat mondtak. "

157 . "És mert azt mondták: „Bizony, megöltük a Messiást, Jézust, Mária fiát, Allah Küldöttét!” És nem ölték meg őt, és nem is feszítették meg, hanem csak úgy tűntetett fel nekik. Akik vitáznak vele kapcsolatban, azok kétségben vannak. Nincs biztos tudásuk, hanem csak feltételezéseket követnek. És bizonyos, hogy nem ölték meg őt."

158 . "Nem! Allah felemelte őt (Jézust) Magához. És Allah Mindenható, Bölcs."

159 . "És nincs senki a Könyv Népe közül, akinek ne kellene hinnie benne még a halála előtt. És a Feltámadás Napján ő (Jézus) tanú lesz ellenük."

160 . "Aztán, a zsidók bűnei miatt megtiltottuk nekik a jó dolgokat, amelyeket korábban megengedettek voltak nekik, és mert sokakat távol tartottak Allah útjától."

161 . "És mert kamatot szedtek, mikor pedig meg volt tiltva nekik, és mert bűnös módon felélték az emberek vagyonát. És a hitetleneknek közülük fájdalmas büntetést készítettünk elő."

162 . "De azok, akik szilárdak a tudásban közülük, és a hívők hisznek abban, ami leküldetett neked, és ami leküldetett előtted. És azok, akik megtartják az imát, és akik megadják a zakátot, és akik hisznek Allahban és az Utolsó Napban – nekik hatalmas jutalmat fogunk adni."

163 . "Bizony, kinyilatkoztatást küldtünk neked, ahogy kinyilatkoztatást küldtünk Noénak, és a prófétáknak utána. És kinyilatkoztatást küldtünk Ábrahámnak, és Iszmailnak, és Izsáknak, és Jákobnak, és a törzseknek, és Jézusnak, és Jóbnak, és Jónásnak, és Áronnak, és Salamonnak, és Dávidnak adtuk a Zabúrt."

164 . "És vannak Küldöttek, akiket említettünk neked korábban, és Küldöttek, akiket nem említettünk neked. És Mózessel Allah közvetlenül beszélt."

165 . "Küldöttek, örömhírhozók és figyelmeztetők, hogy az embereknek ne lehessen érvük Allah ellen a Küldöttek után. És Allah Mindenható, Bölcs."

166 . "De Allah a Tanú arra, amit leküldött neked. Az Ő Tudásával küldte le, és az angyalok is tanúskodnak. És Allah elegendő tanú."

167 . "Bizony, akik hitetlenek, és távol tartanak másokat Allah útjától, azok bizony messzire letévedtek az útról."

168 . "Bizony, azok, akik hitetlenek, és rosszat cselekszenek, Allah nem fog megbocsátani nekik, és nem is fogja őket semmiféle útra vezetni,"

169 . "csak a Pokol útjára. Abban fognak lakozni örökké. Bizony, egyszerű dolog ez Allahnak."

170 . "Ti emberek! Bizony, a Küldött eljött hozzátok az igazsággal Uratoktól, higgyetek hát, az jobb nektek. De ha nem hisztek, hát bizony Allahé mindaz, ami az egekben és a földön van. És Allah mindent tud, Bölcs."

171 . "Ti Könyv Népe! Ne lépjétek túl a határokat a vallásotokban, és ne mondjatok semmit Allahról, kivéve az igazat! A Messiás, Jézus, Mária fia csak küldött volt Allahtól, és az Ő Szava, amit Máriának adott, és a Tőle származó Lélek. Higgyetek hát Allahban és a Küldötteiben! És ne mondjátok azt, hogy „három”. Jobb nektek, ha felhagytok vele. Allah egyetlen isten. Dicsőségén felül állna az, hogy Neki fia lenne! Övé mindaz, ami az egekben van, és mindaz, ami a földön van. És elegendő Allah az ügyek Rendezőjeként."

172 . "A Messiás, soha nem lenne túl büszke ahhoz, hogy Allah szolgája legyen, és az közel lévő angyalok sem. És aki megveti az Ő (Allah) szolgálatát, és fennhéjázó, azokat össze fogja gyűjteni Magához, mind együtt."

173 . "Azok, akik hisznek, és jókat cselekszenek, azoknak meg fogja adni a teljes jutalmukat, és még többet fog nekik adni a kegyeiből. És azokat, akik lenézték az istenszolgálatot, és fennhéjázók voltak, fájdalmas büntetéssel fogja sújtani, és nem találnak maguknak Allahon kívül más védelmezőt vagy segítőt."

174 . "Ti emberek! Bizony, nyilvánvaló bizonyíték jött hozzátok Uratoktól, és nyilvánvaló fényt küldtünk le nektek."

175 . "És akik hisznek Allahban, és erősen ragaszkodnak Hozzá, azokat Ő bebocsátja a Tőle származó Kegyelmébe és kegyeibe. És Magához vezeti őket az egyenes útra."

176 . "Döntést kérnek tőled. Mondd: „Allah rendelkezést mond nektek azokról, akik egyenes ági örökösök nélkül halnak meg: ha egy ember meghal, és nem hagy maga után gyermekeket, hanem csak egy lánytestvért, akkor az övé (a lánytestvéré) a fele annak, amit hátrahagyott. És ő (az örökösök nélküli ember) örököl tőle (a lánytestvérétől), ha (meghal és) nincs gyermeke. De ha két lánytestvér van, az övék kétharmada annak, amit hátrahagyott. De ha fiútestvérek és lánytestvérek is vannak, akkor a férfi két nő részét kapja. Allah egyértelművé teszi számotokra a dolgokat, hogy nehogy tévelygésbe menjetek. És Allah minden dolog Tudója."

 

 

 

In this page you can listen An-Nisza in English, An-Nisza and read and download An-Nisza in English veya yükleyebilirsiniz. You can download An-Nisza translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of An-Nisza in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top