Az-Zumar ( 75 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "A Könyv leküldése Allahtól van, a Mindenhatótól, a Bölcstől."

2 . "Bizony, igazsággal küldtük le neked a Könyvet, szolgáld hát Allahot, kizárólagos hittel Neki szentelve a vallást."

3 . "Bizony, Allahé a kizárólagos, tiszta vallás. És azok, akik védelmezőket választanak Rajta kívül, azt mondják: „Csak azért imádjuk őket, hogy közelebb vigyenek minket Allahhoz!” Bizony, Allah ítélkezni fog közöttük azzal kapcsolatban, amiben különböznek. És Allah nem vezeti azt, aki hazug, hitetlen."

4 . "Ha Allah fiat akart volna magához venni, azt választhatott volna, akit csak akar, abból, amit teremtett. Magasztaltassék Ő! Ő Allah, az Egyetlen, az Ellenállhatatlan."

5 . "Ő teremtette az egeket és a földet igazsággal. Ő teríti az éjszakát a nappalra, és ő teríti a nappalt az éjszakára. Ő rendelte alá a Napot és a Holdat, mindegyik kijelölt ideig fut. Bizony, Ő a Mindenható, a Megbocsátó."

6 . "Ő teremtett benneteket egyetlen lélekből, aztán létrehozta belőle a társát. És a jószágokból nyolc fajtát küldött le nektek. Ő teremt meg benneteket az anyáitok méhében, teremtéssel teremtés után, háromszoros sötétségben. Ez Allah, a ti Uratok, Övé az uralom! Nincs más isten, csak Ő, hogyan fordulhattok hát el? "

7 . "Ha nem hisztek, hát bizony, Allah nincs rátok szorulva. És Ő nem szereti a hálátlanságot a szolgáiban. Ám ha hálásak vagytok, azt megelégedéssel fogadja tőletek. És egyetlen teherhordó sem hordozhatja másnak a terhét. Aztán Uratokhoz van a visszatérésetek, és Ő tájékoztatni fog benneteket arról, amit cselekedtetek. Bizony, Ő a Tudója annak, hogy mi van a keblekben. "

8 . "És amikor nehézség éri az embert, Ő Urát szólítja, Hozzá fordulva, aztán amikor Ő kegyeket ad neki Tőle magától, elfelejti azt, ami miatt korábban fohászkodott Hozzá, és társakat állít Allah mellé, hogy félrevessen az Ő útjáról. Mondd: „Érezzétek jól magatokat a hitetlenségetekben egy ideig! Bizony, ti a Tűz társai közé tartoztok.”"

9 . "Vagy talán ő olyan, mint az, aki elkötelezetten engedelmes, az éjszaka óráiban leborulva és állva, félve a Túlvilágot, és remélve Ura kegyelmét? Mondd: „Vajon egyenlők-e azok, akik tudnak, azokkal, akik nem tudnak?” Csak azok emlékeznek meg, akik értenek."

10 . "Mondd: „Ti szolgáim, akik hisztek! Féljétek Uratokat! Azoknak, akik jót cselekszenek ezen a világon, jó jár majd az Ítélet Napján és a Túlvilágon. És Allah földje tágas! Csak a türelmesek kapják meg a fizetségüket teljes egészében, elszámolás nélkül. "

11 . "Mondd: „Bizony, az parancsoltatott nekem, hogy szolgáljam Allahot, kizárólagos hittel Neki szentelve a vallást,"

12 . "és az parancsoltatott nekem, hogy az első legyek a muszlimok közül.”"

13 . "Mondd: „Bizony, ha nem engedelmeskedem Uramnak, félem egy hatalmas Nap büntetését!”"

14 . "Mondd: „Allahot szolgálom, kizárólagos hittel Neki szentelve a vallásomat."

15 . "Szolgáljátok hát Rajta kívül azt, akit akartok!” Mondd: „Az igazi vesztesek azok, akik elveszítik saját magukat és a családjukat a Feltámadás Napján! Hát nem ez a nyilvánvaló veszteség?”"

16 . "Tűzből való árnyékok lesznek felettük és alattuk. Ezzel kelt félelmet Allah a szolgáiban! Féljetek hát Engem, szolgáim! "

17 . "És azok, akik elkerülik a hamis istenségeket, nehogy őket imádják, és Allahhoz fordulnak, nekik jó hír van! Mondj hát jó híreket a szolgáimnak,"

18 . "akik hallgatnak a Szóra, és követik a legjobbat abból, ők azok, akiket Allah vezetett, és ők azok, akik értenek. "

19 . "Vajon az (egyenlő velük), akire beigazolódott a büntetés szava? Talán meg tudod menteni azokat, akik a Tűzben vannak?"

20 . "De azok, akik félik Urukat, nekik még több hajlék jár, melyek felett további hajlékok lesznek, amelyek alatt folyók folynak. Allah ígérete ez, és Allah nem szegi meg az ígéretét."

21 . "Hát nem látod, hogy Allah vizet küld le az égből, és forrásokként fakasztja őket a földön, és különböző színű terméseket sarjasztunk általa, aztán megfakulnak, és látod, hogy elsárgulnak, aztán törmelékké teszi őket? Bizony, ebben emlékeztető van azoknak, akik értenek."

22 . "Akinek a kebelét Allah kitárta az Iszlámra, az Urától való fényt követ, (nemde)? Jaj hát azoknak, akiknek a szíve megkeményedett az Allahról való megemlékezéssel szemben! Ők azok, akik nyilvánvaló tévelygésben vannak."

23 . "Allah leküldte a legjobb beszédet, egy hasonló Könyvet, ami gyakran ismételt. Akik félik Urukat, azoknak a bőre megremeg tőle, aztán a bőrük és a szívük megnyugszik az Allahra való emlékezésben. Ez Allah vezetése, amellyel vezeti azt, akit akar. És akit Allah tévelygésbe enged, annak nincs vezetője."

24 . "Vajon a Feltámadás Napján ki az, aki az arcával képes felfogni a legrosszabb büntetést? És azt mondják majd a bűnösöknek: „Ízleljétek meg, amit megkerestetek!”"

25 . "Akik előttük voltak, meghazudtoltak, ezért eljött hozzájuk a büntetés onnan, ahonnan nem várták."

26 . "És Allah megízleltette velük a megaláztatást az evilági életben, és bizony a Túlvilág büntetése nagyobb, bárcsak tudnák!"

27 . "És bizony, ebben a Koránban mindenféle hasonlatot állítunk az embereknek, hogy megemlékezhessenek. "

28 . "Arab Korán ez, ferdeség nélkül, hogy istenfélők lehessenek."

29 . "Allah hasonlatot állít: egy ember, aki egymással vitázó társak tulajdona, és egy másik, aki kizárólag egy ember tulajdona – vajon egyenlők-e összehasonlítva? Dicsőség és hála Allahnak! De nem, a legtöbben közülük nem tudják. "

30 . "Bizony, meg fogsz halni, és bizony, ők is meg fognak halni."

31 . Aztán bizony a Feltámadás Napján Uratok előtt fogtok vitatkozni.

32 . "Ki tehetne nagyobb rosszat, mint az, aki hazudik Allah ellen, és tagadja az igazságot, amikor eljön hozzá? Hát nincs-e lakhelye a Pokolban a hitetleneknek? "

33 . "És az, aki elhozta az igazságot, és akik hittek benne – ők azok, akik istenfélők."

34 . "Uruknál meglesz mindenük, amit csak akarnak. Ez a jótevők fizetsége, "

35 . "hogy Allah eltávolíthassa tőlük a legrosszabbat, amit tettek, és megadja nekik a jutalmukat a legjobbért, amit tettek. "

36 . "Hát nem elegendő Allah az Ő szolgájának? És mégis azokkal próbálnak fenyegetni, akik Rajta kívül vannak! És akit Allah tévelygésbe enged, annak nincs vezetője."

37 . "És akit Allah vezet, azt nincs, aki tévelygésbe vigye. Hát nem Allah a Mindenható, a bosszú Birtokosa?"

38 . "És ha megkérdezed őket, hogy ki teremtette az egeket és a földet, biztosan azt fogják mondani: „Allah!” Mondd: „Akkor elgondolkodtatok-e azon, amit Allahon kívül imádtok? Ha Allah ártalmat akarna nekem, vannak-e eltávolítói a Tőle való ártalomnak? Vagy ha kegyelmet akarna nekem, vannak-e visszatartói az Ő kegyelmének? Mondd: „Elegendő Allah nekem, Rá hagyatkozzanak a hagyatkozók!”"

39 . "Mondd: „Népem! Cselekedjetek a helyzetetek szerint. Bizony, én is cselekszem. És hamarosan meg fogjátok tudni,"

40 . "Hogy kire jön el a büntetés, ami megalázza, és kire ereszkedik le az örökké tartó büntetés!”"

41 . "Bizony, leküldtük neked a Könyvet, az emberiség számára, igazsággal. És aki vezetve van, az a saját lelkéért van, és aki tévelygésbe megy, az csak a saját lelke ellenében megy tévelygésbe. És te nem vagy az ő ügyeik rendezője."

42 . "Allah veszi el a lelkeket a haláluk idején, és akik nem haltak meg, azokét elveszi, mikor alszanak. Bizony, ebben jelek vannak a népnek, amely elgondolkodik."

43 . "Vagy talán közbenjárókat választottak Allahon kívül? Mondd: „Még akkor is, ha azoknak nincs semmijük, és nem is értenek?”"

44 . Mondd: „Allahé minden közbenjárás! Övé az egek és a föld királysága. Aztán Hozzá lesztek visszavitetve.”

45 . "És amikor Allahot egyedül említik, azoknak a szíve, akik nem hisznek a Túlvilágban, ellenkezéssel telve húzódik vissza, és amikor azokat említik, akik Rajta (Allahon) kívül vannak, íme! Örvendeznek."

46 . "Mondd: „Allah! Az egek és a föld Teremtője, a láthatatlan és a kinyilvánított dolgok Tudója, Te fogsz ítélni a szolgáid között abban, amiben különböztek!” "

47 . "És ha a bűnösöké lenne minden, ami a földön van, és még egyszer annyi, felajánlanák, (hogy kiváltsák magukat azzal) a Feltámadás Napja büntetésének gonoszából. És meg fog nyilvánulni nekik Allahtól az, amit nem vettek számításba."

48 . "És megjelenik nekik a gonosza annak, amit cselekedtek, és körülveszi őket az, amin korábban gúnyolódtak. "

49 . "És amikor nehézség éri az embert, Hozzánk fohászkodik, aztán, mikor Tőlünk való kegyet adunk neki, azt mondja: „Ez csak a tudás miatt adatott nekem!” De nem! Ez próbatétel, de a legtöbben közülük nem tudják."

50 . "Bizony, ezt mondták azok, akik előttük voltak, de nem használt nekik az, amit kerestek."

51 . "Aztán lesújtott rájuk a rossza, annak, amit kerestek. És akik ezek közül bűnt követtek el, azokra is le fog sújtani a rossza annak, amit kerestek, és nem fognak tudni elmenekülni."

52 . "Hát nem tudják, hogy Allah kibővíti az ellátást annak, akinek akarja, és leszűkíti (akinek akarja)? Bizony, ebben jelek vannak a népnek, amely hisz. "

53 . "Mondd: „Szolgáim, akik igazságtalanok voltatok saját magatokkal szemben! Ne mondjatok le Allah kegyelméről. Bizony, Allah megbocsát minden bűnt. Bizony, Ő Megbocsátó, Irgalmas.”"

54 . "És forduljatok Uratokhoz, és vessétek alá magatokat Neki, mielőtt eljön hozzátok a büntetés! Akkor már nem lesztek megsegítve. "

55 . "És kövessétek a legjobbat abból, ami leküldetett nektek Uratoktól, mielőtt eljönne hozzátok a büntetés hirtelen, mikor nem is várjátok,"

56 . "nehogy egy lélek is azt mondja: „Jaj, mennyire bánom azt, amit elhanyagoltam Allahhal kapcsolatban, és hogy a gúnyolódók között voltam!” "

57 . "Vagy nehogy azt mondja: „Bárcsak Allah vezetett volna, akkor az istenfélők között lettem volna!”"

58 . "Vagy nehogy azt mondja, amikor látja a büntetést: „Bárcsak lenne még egy esélyem, akkor a jót cselekvők között lehetnék!”"

59 . "Azt válaszolják majd nekik: „Nem! Bizony, eljöttek hozzátok az Én ájáim, de ti meghazudtoltátok azokat, és fennhéjázók voltatok, és a hitetlenek közé tartoztatok!”"

60 . " És a Feltámadás Napján látni fogod azokat, akik hazudtak Allahról, az arcuk meg lesz feketedve. Hát nincs-e a Pokolban hajléka a fennhéjázóknak?"

61 . "És Allah megmenti azokat, akik istenfélők voltak, a sikerük helyére. Semmi rossz nem fogja érni őket, és nem fognak szomorkodni."

62 . "Allah minden dolog Teremtője, és Ő minden dolog Rendezője."

63 . "Övéi az egek és a föld kulcsai. És akik nem hisznek Allah ájáiban, ők a vesztesek. "

64 . "Mondd: „Vajon azt parancsoljátok nekem, hogy Allahon kívül mást szolgáljak, ti tudatlanok?” "

65 . "És bizony, ki lett nyilatkoztatva neked, és azoknak, akik előtted voltak, hogy ha társítasz, a cselekedeteid bizony hiábavalóak lesznek, és bizonnyal a vesztesek között leszel."

66 . "De nem! Allahot szolgáld, és legyél a hálásak közül való!"

67 . "És nem mérték fel Allahot a valódi mértéke szerint. És a föld teljesen az Ő szorításában lesz a Feltámadás Napján, és az egek össze lesznek hajtva az Ő jobb kezében. Magasztaltassék Ő! És messze felette áll annak, amit társítanak! "

68 . "És megfúvatik a harsona, és holtan esik össze mindenki, aki az egekben és a földön van, kivéve, akit Allah akar. Aztán megfúvatik másodszor is, és íme! Állnak és várnak. "

69 . "És a föld ragyogni fog Ura fényével, és a Könyv a helyére helyeztetik, és a próféták és a tanúk előhozatnak. És igazsággal lesz majd ítélve közöttük, és nem lesznek velük igazságtalanok. "

70 . "És minden lélek teljességében megkapja a fizetségét azért, amit cselekedett. És Ő a Tudója annak, amit cselekszenek."

71 . "És azokat, akik hitetlenek, csoportokban hajtják a Pokolba, amíg, mikor elérik, a kapui megnyittatnak, és az őrzői azt mondják nekik: „Hát nem jöttek hozzátok Küldöttek saját magatok közül, akik Uratok ájáit olvasták nektek, és figyelmeztettek benneteket ennek a napotoknak a találkozására?” Azt mondják majd: „De bizony, de a büntetés szava beigazolódott a hitetlenek ellen!”"

72 . "Azt mondják majd nekik a Pokol őrei: „Lépjetek be a Pokol kapuján, hogy benne lakozzatok örökké! És nyomorúságos a fennhéjázók hajléka!”"

73 . "És azokat, akik félték Urukat, a Kerthez kísérik csoportokban, amíg, amikor elérik, a kapui megnyittatnak, és az őrizői azt mondják nekik: „Béke legyen veletek! Jól cselekedtetek, lépjetek hát be, hogy benne lakozzatok örökké!” "

74 . "És azt mondják majd: „Dicsőség és hála Allahnak, Aki beteljesítette nekünk az ígéretét, és örökül adta nekünk a földet. Letelepedhetünk a Kertben, ahol csak akarunk. Milyen kitűnő a jót cselekvők jutalma!”"

75 . "És látni fogod az angyalokat, ahogy körülveszik a Trónt, Uruk dicséretét magasztalva. És igazsággal lesz ítélve közöttük, és azt fogják mondani: „A dicséret és hála Allahot illeti, a Világok Urát!” "

 

 

 

In this page you can listen Az-Zumar in English, Az-Zumar and read and download Az-Zumar in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Az-Zumar translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Az-Zumar in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top