Al-Ahzab ( 73 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Próféta! Féljed Allahot, és ne engedelmeskedj a hitetleneknek és lépmutatóknak! Bizony, Allah a mindent Tudó, Bölcs."

2 . "És kövesd azt, ami kinyilatkoztatott neked Uradtól! Bizony, Ő nagyon jól ismeri, amit tesztek."

3 . És hagyatkozz Allahra! És elegendő Allah Védelmezőként.

4 . "Allah nem teremtett egyetlen embernek sem két szívet a belsejében. És nem tette a feleségeiteket sem, akiknek azt mondjátok, hogy „olyan vagy nekem, mint az anyám háta!” a valódi anyátokká. És nem tette az örökbe fogadott fiaitokat sem a valódi fiaitokká. Ez csak a mondásotok a szátokkal. És Allah az igazat mondja, és Ő vezet az igaz útra."

5 . " Nevezzétek őket az apjuk után. Ez igazságosabb Allah előtt. De ha nem ismeritek az apjukat, úgy hát a testvéreitek ők a vallásban, és a gyámságotok alatt álló személyek. De nincsen bűn rajtatok, ha hibáztok benne. Hanem amit a szívetek szándékozik. És Allah Megbocsátó, Irgalmas."

6 . "A Próféta közelebb van a hívőkhöz, mint ők saját maguk, és a feleségei az anyáik. És a rokonsági kapcsolatban lévők közelebb vannak egymáshoz Allah rendelésében, mint a hívők és a muhadzsirek (legelső Kivándorlók), kivéve, hogy szívességet tesztek a barátaitoknak. Ez meg van írva a Könyvben."

7 . "És (emlékezz), amikor az ígéretüket vettük a prófétáktól, és tőled, és Noétól, és Ábrahámtól, és Mózestől, és Jézustól, Mária fiától. Erősen kötő ígéretet vettünk tőlük,"

8 . hogy Ő megkérdezhesse az igazakat az igazságukról. És a hitetleneknek fájdalmas büntetést készített elő.

9 . " Ti hívők! Emlékezzetek Allah kegyességére irántatok, amikor a seregek ellenetek jöttek, és szelet küldtünk rájuk, és seregeket, amelyeket nem láttatok. És Allah mindent lát, amit tesztek. "

10 . "Amikor ellenetek jöttek fentről és alólatok, és amikor a szemek kimeredtek, és a szívek elérték a torkot, és feltételezéseket tételeztetek fel Allahról."

11 . "Ott próbára tétettek a hívők, és megrendíttettek, súlyos megrendüléssel. "

12 . " És amikor a képmutatók és azok, akiknek a szívében betegség volt, azt mondták: „Allah és a Küldötte nem ígért nekünk mást, csak megtévesztést!” "

13 . "És amikor egy csoport közülük azt mondta: „Jathrib népe! Nem tudjátok tartani az állásaitokat, térjetek hát vissza!” És egy csoport engedélyt kért a Prófétától, azt mondva: „Bizony, a házaink ki vannak téve (az ellenségnek)!”, pedig nem voltak kitéve. Nem akartak mást, csak menekülni."

14 . "És ha az ellenség megtámadta volna őket minden oldalról, és arra kérték volna őket, hogy árulást kövessenek el, megtették volna, és nem is haboztak volna ezzel kapcsolatban, csak egy keveset."

15 . "És bizony, ígéretet tettek korábban Allahnak, hogy nem fordítanak hátat. És az Allahnak tett ígérettel kapcsolatban kérdőre lesznek vonva."

16 . "Mondd: „A menekülés semmit nem fog használni nektek, ha a halál vagy a megöletés elől menekültök, és aztán nem lesz megengedve nektek, hogy élvezzétek (az evilági élet örömeit), csak még egy kicsit”."

17 . "Mondd: „Ki az, aki meg tud védeni benneteket Allahtól, ha Ő valami ártalmat akar nektek, vagy ha Ő kegyelmet akar nektek?” És nem fognak találni maguknak Allahon kívül sem védelmezőt, sem segítőt."

18 . "Bizony, Allah ismeri azokat, akik visszatartanak közületek másokat a harctól, és azokat, akik azt mondják a testvéreiknek: „Gyertek hozzánk!”, és nem jönnek a harcba, csak egy kevesen, "

19 . "mert szűkmarkúak irántatok. De amikor eljön a félelem, látod, hogy rád néznek, és a szemük forog a rémülettől, mint aki a halálba ájul. De amikor a félelem eltávozik, lesújtanak rátok az éles nyelvükkel, szűkmarkúan a jóval kapcsolatban. Ők azok, akik nem hisznek, ezért Allah hiábavalóvá tette a cselekedeteiket. És ez könnyű Allahnak. "

20 . "Azt gondolják, hogy a szövetségesek nem vonultak vissza. És ha a szövetségesek jönnének, azt kívánnák, hogy a sivatagban élnének a sivatagi arabok között, híreket kérdezve rólatok. És ha köztetek volnának, nem harcolnának, csak egy keveset."

21 . "Bizony, Allah Küldöttében szép példaképetek van, azoknak, akik reménykednek Allahban és az Utolsó Napban, és sokat megemlékeznek Allahról. "

22 . "És amikor a hívők meglátták a szövetségeseket, azt mondták: „Ez az, amit Allah és a Küldötte ígért nekünk, és Allah és a Küldötte igazat szólt!” És ez csak erősítette őket a hitükben és alávetettségükben. "

23 . "A hívők között vannak olyan férfiak, akik igazak ahhoz, amit Allahnak ígértek. És van köztük olyan, aki beteljesítette az esküjét, és van köztük olyan, aki még vár. És nem változtatták meg (az esküjüket és az elkötelezettségüket) semmilyen megváltoztatással,"

24 . "hogy Allah megjutalmazhassa az igazakat az igazságukért, és megbüntethesse a képmutatókat, ha Ő úgy akarja, vagy kegyelemmel fordulhasson hozzájuk. Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas."

25 . "És Allah visszafordította azokat, akik hitetlenek voltak, dühösen, és nem értek el semmi jót. És elegendő Allah a hívőknek a harcban. És Allah Erős, Mindenható. "

26 . " És lekényszerítette az erődjeikből azokat, akik támogatták őket a Könyv Népe közül, és félelmet vetett a szívükbe, egy csoportot közülük megöltetek, egy csoportot pedig foglyul ejtettetek. "

27 . "És Ő nektek adta örökül a földjeiket és a házaikat és a vagyonukat, és egy földet, amire még nem léptetek korábban."

28 . "Próféta! Mondd meg a feleségeidnek: „Ha ez evilági életet és annak ékességeit kívánjátok, akkor gyertek, és ellátást adok nektek, és elbocsátlak benneteket szép elbocsátással. "

29 . "De ha Allahot és a Küldöttét akarjátok, és a túlvilági lakhelyet, akkor bizony Allah hatalmas jutalmat készített elő közületek azoknak, akik jót cselekszenek.”"

30 . "Próféta feleségei! Aki közületek nyilvánvaló erkölcstelenséget követ el, annak meg lesz duplázva a büntetése. És ez könnyű Allahnak. "

31 . "És aki közületek engedelmeskedik Allahnak és a Küldöttének, és jót cselekszik, annak kétszeresen adjuk meg a jutalmát, és kegyes gondoskodást készítettünk elő neki."

32 . "Próféta feleségei! Ti nem olyanok vagytok, mint bárki más az asszonyok közül. Ha félitek Allahot, ne beszéljetek lágy hangon, nehogy abban, akinek a szívében betegség van, felébredjen a vágy, hanem szóljatok megfelelő szavakat!"

33 . "És maradjatok a házatokban, és ne mutassátok magatokat, ahogy a Tudatlanság Korában mutogatni szokták. És tartsátok meg az imát, és adjátok meg a zakátot, és engedelmeskedjetek Allahnak és a Küldöttének! Allah csak el akarja távolítani tőletek a tisztátalanságot, Ház Népe, és meg akar tisztítani benneteket, megtisztítással. "

34 . "És emlékezzetek arra, amit a házaitokban olvasnak Allah ájáiból és a bölcsességből! Bizony, Allah gyengéd, bensőségesen ismerő."

35 . " Bizony, a muszlim férfiak és a muszlim nők, a hívő férfiak és a hívő nők, az engedelmes férfiak és az engedelmes nők, az igaz férfiak és az igaz nők, a türelmes férfiak és a türelmes nők, az alázatos férfiak és az alázatos nők, az adakozó férfiak és az adakozó nők, a böjtölő férfiak és a böjtölő nők, a szemérmüket őrző férfiak és a szemérmüket őrző nők, az Allahra sokat emlékező férfiak, és az Allahra sokat emlékező nők – Allah megbocsátást és hatalmas jutalmat készített elő nekik. "

36 . "És nem való az egy hívő férfinak, vagy egy hívő nőnek, hogyha Allah és a Küldötte eldöntöttek egy ügyet, nekik bármi választásuk legyen a döntésükben. És aki nem engedelmeskedik Allahnak és a Küldöttének, bizony, az nyilvánvaló tévelygésbe tévedt."

37 . "És (emlékezz), amikor azt mondtad annak, akire Allah kegyeket árasztott és akinek te is szívességeket tettél: „Tartsd meg magadnak a feleségedet, és féljed Allahot! De te elrejtetted magadban azt, amit Allah később nyilvánosságra hozott, mert féltél az emberektől, pedig Allahnak több joga van arra, hogy félj tőle. Így, amikor Zaid befejezte vele a szükséges formalitásokat, Mi feleségül adtuk őt hozzád, hogy ne legyen nehézség a hívőkön az örökbefogadott fiaik feleségeivel kapcsolatban, ha azok befejezték a szükséges formalitásokat velük. Allah parancsa mindig beteljesedik."

38 . "Nem érheti vád a Prófétát azzal kapcsolatban, amit Allah jelölt ki neki. Ez volt Allah eljárása azokkal, akik korábban voltak. És Allah parancsa eldöntött rendelés. "

39 . "Azok, akik átadják Allah Üzenetét, és félik Őt, és nem félnek senkit Allahon kívül. És Allah elegendő Elszámoltató. "

40 . "Mohamed nem apja egyetlen férfinak sem közületek, hanem Allah Küldötte, és a Próféták Pecsétje. És Allah minden dolog Tudója."

41 . "Ti, akik hisztek! Emlékezzetek meg Allahról sok megemlékezéssel. "

42 . És magasztaljátok Őt reggel és este!

43 . "Ő az, Aki áldásait küldi rátok, és az angyalai is, hogy kihozhasson benneteket a sötétségből a fényre. És Ő Irgalmas a hívőkhöz. "

44 . " A köszöntésük azon a Napon, amikor találkoznak Vele (Allahhal), „Békesség!” lesz. És Ő kegyes jutalmat készített elő nekik. "

45 . "Próféta! Bizony, elküldtünk téged tanúként, jó hír hozójaként, és figyelmeztetőként,"

46 . "és Allahhoz hívóként, az Ő engedelmével, és fényt adó lámpásként."

47 . "És mondj jó hírt a hívőknek, hogy nagy kegyben lesz részük Allahtól."

48 . "És ne engedelmeskedj a hitetleneknek és a képmutatóknak, és ne törődj a sértegetéseikkel. És hagyatkozz Allahra! Elegendő Allah az ügyek Rendezőjeként."

49 . "Ti, akik hisztek! Ha megházasodtok a hívő nőkkel, aztán elváltok tőlük, mielőtt még érintettétek volna őket, akkor nincs nektek várakozási időszak, amit számolni kell velük kapcsolatban. Gondoskodjatok hát róluk, és bocsássátok el őket, szép elbocsátással. "

50 . "Próféta! Bizony, megengedetté tettük neked a feleségeidet, akiknek megadtad a jegyajándékát, és azokat, akiket jogosan birtokolsz azok közül, akiket Allah adott neked, és az apai nagybátyáid lányait, és apai nagynénéid lányait, és az anyai nagybátyáid lányait, és anyai nagynénéid lányait, akik elvégezték veled a hidzsrát, és a hívő nőket, akik a Prófétának akarják adni magukat, és a Próféta feleségül akarja venni őket – ez az engedély csak neked adatik. Bizony, Mi tudjuk, hogy mit tettünk kötelezővé számukra a feleségeikkel kapcsolatban, és azokkal kapcsolatban, akiket a jobbjuk birtokol, hogy ne legyen nehézség rajtad a házassággal kapcsolatban."

51 . "Elhalaszthatod közülük azt, akit akarsz, és magadhoz veheted azt, akit akarsz. És bárkit akarsz azok közül, akiket elhalasztottál, nincs rajtad vád. Ez megfelelőbb, hogy megvigasztalódjanak, és ne szomorkodjanak, és elégedettek legyenek azzal, amit adtál nekik, valamennyiüknek. És Allah tudja, hogy mi van a szívetekben. És Allah mindent Tudó, Szelíd."

52 . "Nem megengedettek neked más nők ez után, és az sem, hogy másokra cseréld őket, még ha a szépségük vonz is téged, kivéve, akiket a jobbod birtokol. És Allah minden dolgot figyelemmel kísér."

53 . "Ti, akik hisztek! Ne lépjetek be a Próféta házaiba, kivéve, ha engedélyt adnak nektek egy étkezésre, és anélkül, hogy várnátok az elkészítésére. De ha hívnak benneteket, akkor lépjetek be, és amikor ettetek, akkor távozzatok el, és ne próbáljatok meg maradni beszélgetésre. Bizony, ez zavarta a Prófétát, és ő szégyelli magát előttetek. De Allah nem szégyelli az igazságot. És ha kértek tőlük (a feleségeitől) valamit, kérjétek függöny mögül. Ez tisztább a ti szíveteknek és az ő szívüknek. És nem illő az nektek, hogy zavarjátok Allah Küldöttét, és az sem, hogy megházasodjatok a feleségeivel utána. Bizony, az súlyos dolog lenne Allah előtt. "

54 . "Akár elrejtetek egy dolgot, akár kinyilvánítjátok, bizony, Allah minden dolog Tudója."

55 . "Nincsen vád rajtuk az apjukkal kapcsolatban, vagy a fiaikkal, vagy a fiútestvéreikkel, vagy a fiútestvéreik fiaival, vagy a lánytestvéreik fiaival, vagy az asszonyaikkal vagy azokkal kapcsolatban, akiket a jobb kezük birtokol. És féljétek Allahot! Bizony, Allah minden dolog felett Tanú."

56 . "Bizony, Allah és az angyalai áldást küldenek a Prófétára. Ti, akik hisztek! Küldjetek rá áldást, és köszöntsétek őt illő köszöntéssel. "

57 . "Bizony, azok, akik rágalmazzák Allahot és a Küldöttét, Allah megátkozta őket ebben a világban és a Túlvilágon, és megalázó büntetést készített elő nekik. "

58 . "És akik rágalmazzák a hívő férfiakat és a hívő nőket, másért, mint amit megkerestek (vagyis amit megérdemeltek), bizony, azért a hamis vád és nyilvánvaló bűn terhe van rajtuk."

59 . "Próféta! Mondd meg a feleségeidnek és a lányaidnak és a hívő nőknek, hogy vonják magukra a külső ruhájuk egy részét! Ez így jobb, hogy felismerjék, és ne bántsák őket. És Allah Megbocsátó, Irgalmas."

60 . "Ha a képmutatók és azok, akiknek a szívében betegség van, és azok, akik híreket terjesztenek a városban, nem hagyják abba, hagyni fogjuk, hogy győzedelmeskedj felettük, aztán nem maradnak a szomszédjaid benne, csak egy kis ideig. "

61 . "Átkozottak ők, akik távol vannak a kegyelemtől, bárhol is találtatnak, megragadják és egytől-egyik megölik őket."

62 . "Ez Allah eljárása azokkal, akik korábban elmúltak. És Allah eljárásában soha nem fogsz változást találni."

63 . Kérdeznek téged az emberek az (Utolsó) Óráról. Mondd: „Annak tudása egyedül Allahnál van. És mi fogja tudatni veletek? Talán az Óra már közel van.

64 . "Bizony, Allah megátkozta a hitetleneket, és lángoló Tüzet készített elő nekik,"

65 . abban fognak lakozni örökké. Nem találnak védelmezőt vagy segítőt.

66 . "A Napon, amikor az arcuk a Tűzben forgattatik majd, azt fogják mondani: „Jaj nekünk, bárcsak engedelmeskedtünk volna Allahnak, és engedelmeskedtünk volna a Küldöttnek!”"

67 . ". És azt mondják: „Urunk! Bizony, mi a vezetőinknek engedelmeskedtünk, és a köztiszteletben állóknak közöttünk, és ők félrevezettek minket az útról!"

68 . "Urunk! Adj nekik kétszeres büntetést, és átkozd meg őket súlyos átokkal!”"

69 . "Ti, akik hisztek! Ne legyetek olyanok, mint azok, akik rágalmazták Mózest. És Allah tisztázta őt az alól, amit mondtak. És tiszteletre méltó volt ő Allah előtt."

70 . "Ti, akik hisztek! Féljétek Allahot, és szóljatok helyénvaló szót."

71 . "Hogy Ő a helyes cselekedetekre vezessen benneteket és megbocsássa a bűneiteket. És aki engedelmeskedik Allahnak és a Küldöttének, az bizony hatalmas győzelmet aratott."

72 . "Bizony, Mi felajánlottuk a megbízatást az egeknek és a földnek és a hegyeknek, de azok visszautasították, hogy magukra vegyék, megremegve tőle. De az ember magára vette. Bizony, igazságtalan és tudatlan volt."

73 . "Hogy Allah megbüntethesse a képmutató férfiakat és a képmutató nőket, és a társító férfiakat és a társító nőket, és a hívő férfiakhoz és a hívő nőkhöz fordulhasson. És Allah Megbocsátó, Irgalmas."

 

 

 

In this page you can listen Al-Ahzab in English, Al-Ahzab and read and download Al-Ahzab in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Ahzab translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Ahzab in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top