Ál'-Imrán ( 200 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Alif. Lám. Mím.

2 . "Allah, Nincs más istenség, csak Ő, az Élő, a saját magát és minden mást Fenntartó. "

3 . "Ő az, Aki leküldte neked a Könyvet igazsággal, megerősítve azt, ami előtte volt. És leküldte a Tórát és az Evangéliumot."

4 . "Ezelőtt (a Korán előtt), vezetésként az embereknek. És leküldte a Megkülönböztetőt. Bizony, akik nem hisznek Allah ájáiban, azoknak szigorú büntetés jár. És Allah Mindenható, képes a büntetésre."

5 . "Bizony, semmi nincs elrejtve Allahtól a földön és az égben."

6 . "Ő az, Aki megformál benneteket az anyaméhekben, ahogyan akar. Nincs más istenség, csak Ő, a Mindenható, a Bölcs."

7 . "Ő az, Aki leküldte neked a Könyvet. Vannak benne teljesen egyértelmű áják, ezek képezik a Könyv Anyját. Mások pedig nem teljesen egyértelműek. Ezért azok, akiknek a szívükben betegség van, azt követik, ami nem egyértelmű belőle, ellentmondást keresve, és a rejtett jelentésüket keresve. Pedig senki nem ismeri ezek rejtett jelentését, csak Allah. És azok, akik szilárdak a tudásban, azt mondják: „Hiszünk benne. Mind Urunktól való!” És nem emlékezik más, csak azok, akik értenek."

8 . "„Urunk! Ne tedd, hogy a szívünk eltérjen, miután már vezettél minket. És adj nekünk Tőled származó kegyelmet! Bizony, Te vagy az, Aki mindent megad."

9 . "Urunk! Bizony, Te fogod összegyűjteni az embereket azon a Napon, amelyhez nem férhet kétség, az Ítélet Napján. Bizony, Allah nem szegi meg az ígéretét.”"

10 . "Bizony, akik hitetlenek, azoknak soha nem fog használni a vagyonuk vagy a gyermekeik Allah ellen semmit. Ők azok, akik a Tűz tüzelője lesznek. "

11 . "Ahhoz hasonlóak ők, mint Fáraó népének viselkedése, és azoké, akik előttük voltak. Tagadták a Mi jeleinket, ezért Allah megragadta őket a bűneikért. És Allah szigorú a büntetésben."

12 . "Mondd azoknak, akik hitetlenek: „Le lesztek győzve, és össze lesztek gyűjtve a Pokolba.” Milyen rossz nyugvóhely az!"

13 . "Bizony, jel volt számotokra a két seregben, amelyek találkoztak – az egyik Allah útján harcolt, a másik hitetlen volt. Úgy látták, mintha a számuk kétszerese lenne az övéknek. És Allah azt támogatja az Ő kegyelmével, akit akar. Bizony, ebben tanulság van azoknak, akik látnak."

14 . "Az embereknek kívánatossá tétetett annak a szeretete, amire vágynak – az asszonyok és a fiúgyermekek, a felhalmozott kincs aranyból és ezüstből, a megbélyegzett paripák, és a jószágok, és a termékeny föld. Ezek az evilági élet élvezetei. De Allah! Nála van a visszatérés legjobb helye. "

15 . "Mondd: „Hírt adjak nektek valamiről, ami jobb annál? Azoknak, akik istenfélők, kertjeik lesznek Uruknál, amelyek alatt folyók folynak. Örökké abban fognak lakozni. És megtisztított társaik lesznek ott, és Allah megelégedése. És Allah látja az Ő szolgáit.”"

16 . "Azok érdemlik ki Allah megelégedését, akik azt mondják: „Urunk! Bizony, mi hiszünk, bocsásd meg hát nekünk a bűneinket, és ments meg minket a Tűz büntetésétől!”"

17 . "A türelmesek, az igazak, az engedelmesek, akik költenek Allah útján, jó ügyekre, és azok, akik hajnal előtt Allah bocsánatáért könyörögnek."

18 . "Allah a Tanú rá, hogy nincs más istenség, csak Ő, és az angyalok, és azok, akiknek tudásuk van. Fenntartja az igazságosságot, nincs más istenség, csak Ő, a Mindenható, a Bölcs."

19 . "Bizony, a vallás Allah előtt az Iszlám. Azok, akiknek a Könyv adatott, nem különböztek, csak akkor, miután a tudás eljött hozzájuk, egymás iránti irigységből. És akik nem hisznek Allah ájáiban – hát bizony, Allah gyors az elszámolásban."

20 . "Aztán, ha vitáznak veled, mondd: „Alávetettem magam Allahnak, és azok is, akik engem követnek.” És mondd azoknak, akiknek a Könyv adatott, és az írástudatlanoknak: „Alávetettétek magatokat Allahnak?” És ha alávetik magukat, akkor bizonnyal vezetést kaptak. De ha elfordulnak, a te felelősséged csak az, hogy átadd az Üzenetet. És Allah látja a szolgáit. "

21 . "Bizony, azok, akik nem hisznek Allah ájáiban, és jogtalanul megölik a prófétákat, és megölik azokat, akik igazságot parancsolnak az emberek között: nekik add át egy fájdalmas büntetés hírét."

22 . "Ők azok, akiknek hiábavalóak lesznek a cselekedeteik ezen a világon és a Túlvilágon. És nem lesznek nekik segítőik."

23 . "Nem láttad azokat, akiknek egy rész adatott a Könyvből? Allah Könyvéhez hívatnak, hogy az döntsön közöttük, de egy csoport közülük idegenkedve elfordul tőle. "

24 . "Azért van ez, mert azt mondják: „A Tűz nem fog minket érinteni, csak egy bizonyos számú napig!” És félrevezette őket a vallásban az, amit kitaláltak. "

25 . "De hogyan lesz majd, amikor összegyűjtjük őket egy Napon, amelyhez nem férhet kétség? Minden lélek teljes mértékben megkapja majd a fizetségét azért, amit szerzett, és nem lesznek velük igazságtalanok. "

26 . "Mondd: „Ó, Allah, a hatalom birtokosa! Annak adod a hatalmat, akinek akarod, és attól veszed el a hatalmat, akitől akarod. Megtiszteltetésben részesíted azt, akit akarsz, és megalázod azt, akit akarsz. A Te Kezedben van minden jó. Te mindenek felett hatalmas vagy."

27 . "Beolvasztod az éjszakát a nappalba, és beolvasztod a nappalt az éjszakába. Előhozod az élőket a holtakból, és előhozod a holtakat az élőkből. És gondoskodsz arról, akiről akarsz, elszámolás nélkül."

28 . "Ne válasszák a hívők a hitetleneket szövetségesül a hívők helyett! És aki ezt teszi, annak nincs köze Allahhoz semmiben, kivéve, ha valóban féltek a veszélyüktől. És Allah figyelmeztet benneteket saját Magával kapcsolatban. És Allahhoz fogtok visszatérni."

29 . "Mondd: „Akár elrejtitek, ami a kebletekben van, akár kinyilvánítjátok, Allah tudja azt. És Ő tudja mindazt, ami az egekben van és ami a földön van. És Allah mindenek felett Hatalmas."

30 . "A Napon, amikor minden lélek megtalálja majd maga előtt a jót, amit tett, és a rosszat amit tett, azt kívánja majd, hogy bárcsak nagy távolság lenne közötte és aközött. És Allah figyelmeztet benneteket saját Magával kapcsolatban. És Allah kedvességgel teli a szolgái iránt."

31 . "Mondd: „Ha szeretitek Allahot, akkor kövessetek engem. Akkor Allah szeretni fog benneteket, és megbocsátja nektek a bűneiteket. Allah Megbocsátó, Irgalmas.”"

32 . "Mondd: „Engedelmeskedjetek Allahnak és a Küldöttének!” És ha elfordulnak, hát Allah bizony nem szereti a hitetleneket."

33 . "Bizony, Allah Ádámot és Noét, és Ábrahám családját, és Imrán családját választotta ki a teremtmények felett. "

34 . "Leszármazottak ők, egyesek a többiektől. És Allah mindent hall, mindent tud. "

35 . "És (emlékezz), mikor Imrán felesége azt mondta: „Uram! Neked ígérem azt, ami a méhemben van, a Te szolgálatodnak szentelve. Fogadd hát el tőlem. Bizony, Te vagy a mindent Halló, mindent Látó.”"

36 . "Aztán, mikor megszülte őt (egy lányt), azt mondta: „Uram, bizony, egy lányt hoztam a világra!” És Allah jól tudja, hogy mit hozott világra. „És a nő nem olyan, mint a férfi. Máriának neveztem el őt, és a Te védelmedbe helyezem őt és a leszármazottait a kitaszított Sátántól!” "

37 . "És Ura elfogadta őt (Máriát), jó elfogadással, és felnevelte, jó növekedéssel. És Zakariás gondjaira bízta őt. Akárhányszor meglátogatta őt Zakariás a fülkéjében, ellátást talált nála. Megkérdezte: „Mária! Honnan van ez neked?” Azt felelte Mária: „Allahtól. Bizony, Allah gondoskodik arról, akiről Ő akar, elszámolás nélkül.”"

38 . "Akkor, ott Zakariás Urához fohászkodott. Azt mondta: „Uram, adj nekem Tőled Magadtól való, tiszta utódot! Bizony, Te vagy a fohászok Meghallgatója.”"

39 . "És az angyalok szóltak hozzá, amint ott állt az imában az imafülkében: „Bizony, Allah jó hírt mond neked Jánosról, aki megerősíti az Allahtól való Szót, és nemes lesz, erényes, és próféta a jóravalók közül. "

40 . "Azt mondta (Zakariás): „Uram! Hogyan is lehetne fiam, mikor elértem már az öregkort, és a feleségem meddő?” Azt mondta (az angyal): „Így lesz. Allah azt teszi, amit Ő akar.”"

41 . "Azt mondta (Zakariás): „Uram! Adj nekem jelet!” Azt mondta: „Az lesz a jeled, hogy három napig nem beszélsz majd az emberekkel, csak jelekkel. És emlékezz meg sokat Uradról, és magasztald Őt este és reggel!”"

42 . "És (emlékezz), mikor az angyalok azt mondták: „Mária! Bizony, Allah kiválasztott téged, és megtisztított, és előnyben részesített minden teremtmény asszonyai közül!”"

43 . "„Mária! Engedelmeskedj Uradnak, és borulj le, és hajolj meg a meghajlókkal együtt!”"

44 . "Ezek a Láthatatlan hírei, amelyeket felfedünk neked. És nem voltál ott velük, amikor eldobták a tollaikat, hogy melyikük legyen felelős Máriáért, és nem voltál ott velük, mikor vitatkoztak."

45 . "(Emlékezz), mikor az angyalok azt mondták: „Mária! Bizony, Allah jó hírt ad neked egy Tőle származó Szóról, a neve a Messiás, Jézus, Mária fia. Megtiszteltetésben részesül ebben a világban, a Túlvilágon pedig azok között lesz, akik közel hozatnak."

46 . "És beszélni fog az emberekhez a bölcsőben és felnőttként is, és a jóravalók közül lesz.”"

47 . "Azt mondta Mária: „Uram! Hogy lesz nekem gyermekem, mikor nem érintett még engem ember?” Azt mondta: „Így lesz! Allah azt teremt, amit akar. Ha elrendel egy dolgot, csak azt mondja neki: Legyél! És az lesz."

48 . "És meg fogja tanítani neki a Könyvet és a bölcsességet, és a Tórát és az Evangéliumot,"

49 . "és küldött lesz Izrael népéhez: „Bizony, eljöttem hozzátok jelekkel az Uramtól – hogy csinálok nektek agyagból egy madárhoz hasonlót, aztán belelehelek, és madár lesz, Allah engedelmével. És meggyógyítom a vakokat és leprásokat, és életet adok a holtaknak, Allah engedelmével. És elmondom nektek, hogy mit esztek, és mit tároltok a házaitokban. Bizony, ebben jel van számotokra, ha hívők vagytok."

50 . "És megerősítem azt, ami előttem volt a Tórából, és hogy megengedetté tegyek számotokra néhány dolgot, ami korábban tiltott volt nektek. És jellel jöttem hozzátok Uratoktól. Féljétek hát Allahot, és engedelmeskedjetek nekem."

51 . "Bizony, Allah az én Uram és a ti Uratok, szolgáljátok hát Őt! Ez az egyenes út.”"

52 . "De amikor Jézus hitetlenséget érzett tőlük, azt mondta: „Kik lesznek az én segítőim Allah ügyében?” A tanítványok azt mondták: „Mi vagyunk Allah segítői! Hiszünk Allahban, és tanúsítsd, hogy muszlimok vagyunk!"

53 . " Urunk! Hiszünk abban, amit leküldtél, és követjük a küldöttet, írj hát fel minket a tanúk közé."

54 . "És a hitetlenek terveket szőttek, és Allah is terveket szőtt. És Allah a legjobb azok közül, akik terveket szőnek."

55 . "Emlékezz, mikor Allah azt mondta: „Jézus! Bizony, Magamhoz veszlek téged, és felemellek téged Magamhoz, és megtisztítlak (megmentelek) azoktól, akik hitetlenek, és azokat, akik téged követnek magasabb rendűvé teszem a hitetleneknél az Ítélet Napjáig. Aztán Hozzám fogtok visszatérni, és Én igazságot teszek köztetek abban, amiben különböztetek."

56 . "Aztán azokat, akik hitetlenek, szigorú büntetéssel fogom megbüntetni ezen a világon és a Túlvilágon. És nem lesz segítőjük.”"

57 . "És azok, akik hisznek és jótetteket cselekszenek, Ő (Allah) teljes egészében megadja majd a jutalmukat. És Allah nem szereti a bűnösöket."

58 . "Ez az, amit elmondunk neked az ájákból és a bölcs Emlékeztetőből. "

59 . "Bizony, Jézus példája olyan Allah előtt, mint Ádámé. Őt (Ádámot) porból teremtette, aztán azt mondta neki: „Legyél!” És ő lett."

60 . "Az igazság Uradtól van, ne legyél hát a kételkedők között!"

61 . "Aztán, ha valaki vitatkozik veled ezzel kapcsolatban, miután a tudás eljött hozzád, mondd: „Gyertek, hívjuk a mi fiainkat és a ti fiaitokat, a mi asszonyainkat és a ti asszonyaitokat, minket és benneteket, és imádkozzunk alázatosan, és kérjük Allah átkát a hazugokra!”"

62 . "Bizony, ez az igaz történet. És nincs más isten, csak Allah. És bizony Allah Mindenható, Bölcs."

63 . "És ha elfordulnak, hát bizony, Allah ismeri azokat, akik romlást okoznak."

64 . "Mondd: „Könyv Népe! Gyertek egy olyan szóra, amely megegyezik közöttünk! Hogy nem szolgálunk mást, csak Allahot, és nem állítunk Mellé társakat, és nem veszünk másokat urainknak Allahon kívül!” Aztán, ha elfordulnak, mondd: „Tanúsítsátok, hogy muszlimok vagyunk!” "

65 . "Könyv Népe! Miért vitáztok Ábrahámmal kapcsolatban, amikor a Tóra és az Evangélium csak utána küldetett le? Miért nem használjátok az eszeteket?"

66 . "Bizony, ti olyanok voltatok, akik olyasmiről vitáznak, amivel kapcsolatban volt tudásuk. Akkor miért vitáztok olyasmiről, amivel kapcsolatban nincs tudásotok? Allah tud, ti pedig nem tudtok."

67 . "Ábrahám nem volt sem zsidó, sem keresztény, hanem haníf volt, muszlim. És nem tartozott a társítók közé. "

68 . "Bizony, azok vannak a legközelebb Ábrahámhoz, akik követték őt, és ezt a prófétát, és akik hisznek. Allah a hívők Védelmezője."

69 . "Egy csoport a Könyv Népéből azt szeretné, ha félre tudna vezetni benneteket, és nem vezetnek félre mást, csal saját magukat, és nincsenek tudatában. "

70 . "Könyv Népe! Miért tagadjátok Allah jeleit, holott tanúi vagytok?"

71 . "Könyv Népe! Miért keveritek az igazságot hamissággal, és rejtetik el az igazságot, mikor pedig tudjátok? "

72 . "És egy csoport a Könyv Népéből azt mondta: „Higgyetek a nap elején abban, ami a hívőknek leküldetett, és utasítsátok el a nap végén, hogy talán visszafordulnak!”"

73 . "„És ne higgyetek senkinek, csak aki a ti vallásotokat követi!” Mondd: „Allah vezetése az igaz vezetés. De ti nem tartjátok elképzelhetőnek, hogy valaki ahhoz hasonlót kapjon, ami nektek adatott, vagy hogy vitába szálljanak veletek Uratok előtt.” Mondd: „Minden kegy Allah kezében van, annak adja, akinek akarja. És Allah mindent befoglal, mindent tud."

74 . "Azt választja ki kegyelmére, akit akar. És Allah a hatalmas kegyek Birtokosa."

75 . "És a Könyv Népe közül van olyan, aki, ha rábízol egy nagy értékű vagyont, visszaadja neked. És van köztük olyan, aki, ha rábízol egyetlen ezüstérmét, nem adja vissza, hacsak nem követeled tőle folyamatosan. Azért van ez, mert azt mondják: „Nincs rajtunk bűn az írástudatlanokkal kapcsolatban.” Hazugságot mondanak Allahról, miközben tudják."

76 . "De nem! Aki betartja az egyezségét, és féli Allahot, hát bizony Allah szereti az istenfélőket."

77 . "Bizony, azok, akik eladják Allah szerződését és a saját esküjüket alacsony áron, azoknak nem lesz részük a Túlvilágban, és Allah nem fog beszélni velük, és nem fog rájuk nézni a Feltámadás Napján, és nem tisztítja meg őket. És fájdalmas büntetés jár nekik."

78 . "És bizony, van köztük egy csoport, akik eltorzítják a Könyvet a nyelvükkel, hogy azt gondolhassátok, hogy az a Könyvből van, pedig nem a Könyvből van. És azt mondják: „Ez Allahtól van”, de valójában az nem Allahtól van. És hazugságot mondanak Allahról, miközben tudják. "

79 . "Nem lehetséges az egyetlen emberi lénynek sem, akinek Allah a Könyvet, a bölcsességet és a prófétaságot adta, hogy azt mondja az embereknek: „Legyetek az én szolgáim, Allah szolgái helyett”. Hanem, azt mondaná: „Legyetek Uratok szolgái, mert a Könyvet tanítottátok, és tanultátok.”"

80 . "És azt sem parancsolná, hogy tegyétek meg az angyalokat és a prófétákat uraitokká. Talán a hitetlenséget parancsolná nektek azután, hogy muszlimok lettetek? "

81 . "És emlékezz, mikor Allah szerződést kötött a prófétákkal: „Vegyétek, amit nektek adtam a Könyvből és a bölcsességből, és aztán majd jön egy Küldött hozzátok, megerősítve azt, ami nálatok van. Hinnetek kell benne, és támogatnotok kell.” Azt mondta Allah: „Beleegyeztek és elfogadjátok ezzel a feltétellel a szerződésemet?” Azt mondták: „Beleegyezünk.” Azt mondta Allah: „Akkor tanúskodjatok, és én is veletek vagyok a tanúk között!”"

82 . "Aztán aki elfordul ez után, hát ők azok, akik bűnösök."

83 . "Vajon mást keresnek Allah vallásán kívül? Mikor pedig Neki veti alá magát minden, ami az egekben és a földön van, szándékosan, vagy akaratán kívül, és Hozzá fognak visszatérni."

84 . "Mondd: „Hiszünk Allahban, és ami leküldetett nekünk, és ami leküldetett Ábrahámnak, és Iszmailnak, és Izsáknak, és Jákobnak és a leszármazottaiknak, és ami Mózesnek adatott, és Jézusnak, és a prófétáknak Uruktól. Nem teszünk köztük különbséget, és Neki (Allahnak) vetjük alá magunkat."

85 . "És aki más vallást keres az Iszlámon kívül – az soha nem fogadtatik el tőle, és a Túlvilágon a vesztesek között lesz."

86 . "Hogyan vezetne Allah egy népet, akik hitetlenek lettek azután, hogy hittek, és hogy tanúi voltak annak, hogy a Küldött igaz, és hogy eljöttek hozzájuk a nyilvánvaló bizonyítékok? És Allah nem vezeti a bűnösök népét."

87 . "Ők azok, akiknek a fizetsége az, hogy Allah átka van rajtuk, és az angyaloké és az embereké, mind együtt."

88 . "Abban fognak lakozni örökké. A büntetés nem lesz megkönnyítve számukra, és nem kapnak haladékot sem."

89 . "Kivéve azok, akik bűnbánattal fordulnak Allahhoz ezután, és megváltoznak. Akkor bizony Allah velük Megbocsátó, Irgalmas."

90 . "Bizony, akik nem hisznek, azután, hogy hittek, és aztán tovább növekszik a hitetlenségük, azoknak a bűnbánata soha nem fogadtatik el, és ők azok, akik tévelyegnek. "

91 . "Bizony, akik nem hisznek, és meghalnak, amíg még hitetlenek, még ha felajánlaná egyikük váltságdíjként az összes aranyat, ami csak a földön van, az sem fogadtatik majd el tőle. Fájdalmas büntetés jár nekik, és nem lesz segítőjük."

92 . "Nem érhetitek el a jóság legmagasabb fokát, amíg nem adakoztok abból, amit szerettek. És bármit is adakoztok, bizony, Allah tud róla."

93 . "Minden étel megengedett volt Izrael népének, kivéve, amit Izrael tiltottá tett saját magának, mielőtt a Tóra leküldetett. Mondd: „Hozzátok hát a Tórát, és olvassátok fel, ha igazak vagytok!”"

94 . "És aki hazugságot talál ki Allah ellen ez után – hát ők azok, akik bűnösök."

95 . "Mondd: „Allah igazat mondott, kövessétek hát Ábrahám vallását: haníf volt, és nem tartozott a társítók közé."

96 . "Bizony, az első Ház (imahely), amely létre lett hozva az embereknek, Bekkában (Mekkában) volt: áldott, és vezetés a világoknak."

97 . "Egyértelmű jelek vannak benne, (és) Ábrahám helye, és aki belép oda, biztonságban van. És a zarándoklat a Házhoz kötelesség, amellyel az emberek Allahnak tartoznak, azok, akik módot találnak rá. És aki hitetlen, hát bizony, Allah nem szorul rá a teremtményekre."

98 . "Mondd: „Könyv Népe! Miért nem hisztek Allah ájáiban, mikor pedig Allah a tanú arra, amit tesztek?”"

99 . "Mondd: „Könyv Népe! Miért tartjátok távol azokat, akik hisznek, Allah Útjától, azt keresve, hogy ferdévé tegyétek, mikor pedig tanúk vagytok? És Allah nem tudatlan azzal kapcsolatban, amit cselekszetek. "

100 . "Ti, akik hisztek! Ha engedelmeskedtek bármely csoportnak azok közül, akiknek a Könyv adatott, vissza fognak fordítani benneteket a hit után a hitetlenségre"

101 . "És hogyan lehetnétek hitetlenek, mikor nektek olvassák Allah ájáit, és köztetek van az Ő Küldötte? És aki erősen ragaszkodik Allahhoz, az bizony egyenes útra vezettetett. "

102 . "Ti hívők! Féljétek Allahot úgy, ahogy az Ő joga, hogy féljék Őt! És ne haljatok meg másként, csak muszlimként."

103 . " És ragaszkodjatok Allah kötelékéhez mind együtt, és ne legyetek megosztva egymás közt. És emlékezzetek Allah kegyére irántatok, amikor ellenségek voltatok, és Ő barátságot teremtett köztetek, és az Ő kegyéből testvérek lettetek. És amikor a Tűz gödrének szélén voltatok, és Ő megmentett attól benneteket. Így teszi egyértelművé Allah az Ő ájáit, hogy vezetve lehessetek."

104 . "És legyen köztetek olyan közösség, amely a jóra hív, megparancsolja azt, ami helyes, és megtiltja azt, ami helytelen. És ezek a sikeresek. "

105 . " És ne legyetek olyanok, mint azok, akik csoportokra szakadtak és összekülönböztek, miután az egyértelmű bizonyítékok eljöttek hozzájuk. És ők azok, akiknek hatalmas büntetés já"

106 . "azon a Napon, amikor egyes arcok fehérek lesznek, egyes arcok pedig feketék. Azok, akiknek az arcuk fekete lesz, (nekik azt mondják majd): „Hitetlenek lettetek, miután hittetek? Akkor ízleljétek meg a büntetést azért, mert hitetlenek voltatok!”"

107 . "De azok, akiknek az arca fehér lesz, ők Allah kegyelmében lesznek, és abban fognak lakozni örökké."

108 . Ezek Allah ájái. Igazsággal olvassuk őket neked. És Allah nem akar igazságtalanságot a világoknak.

109 . "És Allahé mindaz, ami az egekben és ami a földön van. És Allahhoz térnek vissza az ügyek."

110 . "Ti vagytok a legjobb közösség, amely létre hozatott az embereknek: megparancsoljátok, ami helyes, megtiltjátok, ami helytelen, és hisztek Allahban. És ha a Könyv Népe hitt volna, az jobb lett volna nekik. Vannak köztük hívők, de a legtöbbjük engedetlen bűnös. "

111 . "Sosem lesznek képesek bántani benneteket, kivéve jelentéktelen nehézségekkel. És ha harcolnak veletek, hátat fognak fordítani nektek, aztán nem lesznek megsegítve."

112 . "Megaláztatással lesznek sújtva, bárhol is találtatnak, kivéve az Allahtól való kötelet (szerződést) és az emberektől való kötelet (szerződést). És magukra vonták Allah haragját, és szegénységgel sújtotta őket. Ez azért van, mert nem hittek Allah ájáiban, és jogtalanul megölték a prófétákat. Ez azért van, mert engedetlenek voltak, és túllépték a határokat."

113 . "Ők nem mind ugyanolyanok. Van egy közösség a Könyv Népe között, akik igaz úton járók, és Allah ájáit olvassák az éjszaka óráiban, és leborulnak."

114 . "Hisznek Allahban és az Utolsó Napban, és megparancsolják azt, ami helyes, és megtiltják azt, ami helytelen, és igyekeznek a jótettekben. És ők azok, akik az igazak közül vannak."

115 . "És bármi jót is tesznek, nem lesz tőlük megtagadva (annak a jutalma). És Allah ismeri az istenfélőket."

116 . "Bizony, azok, akik hitetlenek: soha nem fog használni nekik a vagyonuk és a gyermekeik Allah ellen semmit. És ők a Tűz társai, abban fognak lakozni örökké. "

117 . "Annak a példája, amit az evilági életben költenek, olyan, mint a fagyos szél, amely lesújt annak a népnek a termésére, amely önmaga ellen vétkezett, és elpusztítja. És Allah nem vétkezett ellenük – ők vétkeztek saját maguk ellen. "

118 . "Ti, akik hisztek! Ne válasszatok magatokon kívül mást bizalmasotoknak, mert ők nem fognak megkímélni benneteket az ártalomtól. Azt kívánják, ami nektek nehézséget okoz. Bizony, a gyűlöletük nyilvánvaló a szájukból (szavaikból), és amit a keblük rejt, az még nagyobb. Így tesszük egyértelművé nektek a jeleket, ha használjátok az eszeteket. "

119 . "Íme, ti vagytok azok, akik szeretitek őket, de ők nem szeretnek benneteket, és ti hisztek a Könyvben, teljes egészében. És amikor találkoznak veletek, azt mondják: „Hiszünk”. És amikor egyedül vannak, az ujjaikat harapdálják az irántatok érzett dühükben. Mondd: „Haljatok meg a dühötökbe!” Bizony, Allah tudja, mi van a keblekben. "

120 . "Ha valami jó ér benneteket, elszomorítja őket, és ha szerencsétlenség ér benneteket, annak örvendeznek. És ha türelmesek vagytok, és félitek Allahot, a tervezgetéseik nem árthatnak nektek semmit. Bizony, Allah tudása átfogja azt, amit tesznek."

121 . "És emlékezz, mikor elhagytad a családodat kora reggel, hogy felállítsd a hívőket a csatahelyükön! És Allah mindent hall, mindent tud."

122 . "Amikor a két csoport közöttetek már kezdte elveszíteni a bátorságát, de Allah volt a védelmezőjük. És Allahra hagyatkozzanak a hívők!"

123 . "És Allah már megsegített benneteket Badrnál, amikor gyengék voltatok. Féljétek hát Allahot, hogy hálásak lehessetek! "

124 . "És amikor azt mondtad a hívőknek: „Nem elegendő nektek az, hogy Uratok megerősít benneteket háromezer leküldött angyallal?”"

125 . "Igen, ha türelmesek vagytok, és félitek Allahot, és ők hirtelen megtámadnak benneteket, Uratok megerősít benneteket ötezer megjelölt angyallal."

126 . "És nem másért tette ezt Allah, mint jó hírként nektek, és hogy megnyugtassa vele a szíveteket. És nincs máshonnan győzelem, csak Allahtól, a Mindenhatótól, a Bölcstől."

127 . "Hogy elpusztíthasson egy részt azok közül, akik hitetlenek, vagy megalázza őket, hogy csalódottan térjenek vissza."

128 . "Nem a tiéd a döntés, hogy Ő (Allah) feléjük fordul, vagy megbünteti őket, mert bűnösök."

129 . "És Allahé mindaz, ami az egekben és ami a földön van. Megbocsát annak, akinek akar, és megbünteti azt, akit akar. És Allah Megbocsátó, Irgalmas."

130 . "Ti, akik hisztek! Ne éljétek fel a kamatot, ami megduplázódik és megsokszorozódik. És féljétek Allahot, hogy sikeresek lehessetek."

131 . "És féljétek a Tüzet, amely előkészíttetett a hitetleneknek. "

132 . "És engedelmeskedjetek Allahnak és a Küldöttnek, hogy kegyelmet nyerhessetek."

133 . "És igyekezzetek a megbocsátásra Uratoktól, és egy Kertre, amely olyan széles, mint az egek és a föld – előkészíttetett az istenfélőknek."

134 . "Azok, akik adakoznak nehézségben és könnyebbségben, és akik visszafogják a haragjukat, és megbocsátanak az embereknek – és Allah szereti a jótevőket."

135 . "És azok, akik, ha nem helyénvaló dolgot követnek el, vagy önmaguk ellen vétkeznek, megemlékeznek Allahról, és bocsánatot kérnek a bűneikért – és ki bocsátaná meg a bűnöket Allahon kívül? És nem tartanak ki tudatosan abban, amit tettek."

136 . "Ők azok, akiknek a jutalma megbocsátás Uruktól, és Kertek, amelyek alatt folyók folynak, abban fognak lakozni örökké. És milyen kitűnő jutalom ez a(z így) cselekvőknek!"

137 . "Hasonló helyzetek múltak el előttetek, hát utazzatok a földön, és lássátok, hogy mi lett a tagadók vége!"

138 . "Ez (a Korán) egyértelmű kijelentés az embereknek, és vezetés, és intés az istenfélőknek."

139 . "És ne gyengüljetek el, és ne szomorkodjatok, és ti lesztek a győztesek, ha hívők vagytok"

140 . "Ha sebesülés ért benneteket, hát hasonló sebesülés érte őket. És ezek a napok, amiket váltakozva küldünk az emberekre, hogy Allah tudhassa, hogy kik a hívők, és mártírokat vehessen közületek. És Allah nem szereti a bűnösöket."

141 . "És hogy Allah megtisztíthassa azokat, akik hisznek, és elpusztítsa a hitetleneket. "

142 . "Vagy azt gondoljátok, hogy be fogtok lépni a Paradicsomba, mielőtt Allah tudná, hogy kik azok, akik küzdenek, és tudná, hogy kik azok, akik türelmesek?"

143 . "És bizony, a halált kívántátok, mielőtt még találkoztatok volna vele. És most láttátok, miközben a saját szemetekkel néztétek."

144 . "És Mohamed nem más, mint küldött. Bizony, előtte más küldöttek is elmúltak. Ha meghalna, vagy megölnék, akkor visszafordulnátok? És aki visszafordul, az nem árt Allahnak semmit. És Allah megjutalmazza a hálásakat."

145 . "Egyetlen lélek sem hal meg, kivéve Allah engedelmével, egy elrendelt időpontban. És aki az evilági jutalomra vágyik, abból adunk neki, és aki a túlvilági jutalomra vágyik, abból adunk neki. És megjutalmazzuk a hálásakat. "

146 . "És hány próféta harcolt, és ezrek harcoltak velük. De soha nem csüggedtek amiatt, ami érte őket Allah útján, nem gyengültek el és nem adták fel. És Allah szereti a türelmeseket."

147 . "És a szavaik nem voltak mások, mint hogy azt mondták: „Urunk, bocsásd meg a bűneinket, és a túlzásainkat az ügyeinkben, és tedd szilárddá a lábunkat, és segíts meg minket a hitetlenek népe ellen.”"

148 . "Ezért Allah megadta nekik a jutalmukat ebben a világban, és a legjobb jutalmat a Túlvilágon. Allah szereti a jótevőket."

149 . "Ti, akik hisztek! Ha engedelmeskedtek azoknak, akik hitetlenek, vissza fognak fordítani benneteket, és vesztesként fogtok visszafordulni."

150 . "Nem! A ti Védelmezőtök Allah, és Ő a legjobb Segítő."

151 . "Félelmet ébresztünk azoknak a szívében, akik hitetlenek, mert társakat állítottak Allah mellé, amiről Allah nem küldött le semmiféle felhatalmazást. És a menedékük a Tűz lesz, és milyen nyomorúságos a bűnösök hajléka!"

152 . "És bizony, Allah beteljesítette az ígéretét, amikor megöltétek őket az Ő engedelmével, amíg elvesztettétek a bátorságotokat, és vitába kezdtetek a paranccsal kapcsolatban, és nem engedelmeskedtetek, miután Ő megmutatta nektek azt, amit szerettek. Vannak köztetek olyanok, akik ezt a világot kívánják, és vannak köztetek olyanok, akik a Túlvilágot kívánják. Aztán (Allah) elfordított titeket tőlük (a hitetlenektől), hogy próbára tehessen benneteket. És aztán megbocsátott nektek. Allah kegyekkel teli a hívők iránt."

153 . "Emlékezzetek, mikor futottatok felfelé a hegyen, anélkül hogy egy pillantást vetettetek volna bárkire is, míg a Küldött szólított benneteket mögöttetek. Ezért Ő (Allah) nehézségre nehézséggel fizetett nektek, hogy ne szomorkodjatok amiatt, amit nem szereztetek meg, vagy amiatt, ami sújtott benneteket. És Allah nagyon jól ismeri, amit tesztek."

154 . "Aztán leküldött rátok az aggodalom után biztonságot – szendergés vett erőt egy csoporton közületek, míg egy másik csoport aggódott maga miatt, mást gondolva Allahról, mint ami az igazság – a tudatlanság gondolatait. Azt mondták: „Van-e valami részünk az ügyben?” Mondd: „Az ügy teljes egészében Allahra tartozik”. Elrejtik magukban azt, amit nem fednek fel nektek. Azt mondják: „Ha lett volna bármi részünk a dologba, nem öltek volna meg itt minket”. Mondd: „Még ha a házaitokban is lettetek volna, azok, akiknek a halál meg volt írva, kijöttek volna a haláluk helyére! És azért volt ez, hogy Allah próbára tehesse, hogy mi van a kebletekben, és megtisztítsa azt, ami a szívetekben van. És Allah tudja, hogy mi van a szívekben.”"

155 . "Bizony, azok, akik visszafordultak azon a napon, amikor a két sereg találkozott: a Sátán késztette botlásra őket azért, amit kerestek. De bizony, Allah megbocsátott nekik. Bizony, Allah Megbocsátó, haladékot adó."

156 . "Ti, akik hisztek! Ne legyetek olyanok, mint azok, akik nem hisznek és azt mondják a testvéreikről, amikor útra kelnek vagy elindulnak egy hadjáratra: „Ha velünk maradtak volna, nem haltak volna meg, és nem ölték volna meg őket”, hogy Allah a megbánás okává tegye ezt a szívükben. És Allah ad életet és küld a halálba. És Allah mindent lát, amit tesztek."

157 . "És ha Allah útján megölnek benneteket vagy meghaltok, a megbocsátás és Allah kegyelme jobb, mint bármi, amit ők felhalmoznak."

158 . "És ha meghaltok vagy megölnek benneteket, Allahhoz lesztek összegyűjtve."

159 . "Allah kegyelme miatt bántál velük kedvesen. Ha durva lettél volna, vagy keményszívű, bizony, szétszéledtek volna körülötted. Ezért bocsáss meg nekik, és kérj bocsánatot a számukra, és tanácskozz velük az ügyekben. Aztán, amikor döntésre jutottatok, hagyatkozz Allahra! Allah szereti azokat, akik Rá hagyatkoznak."

160 . "Ha Allah segít benneteket, akkor nem győzhet le senki. És ha Ő elhagy benneteket, ki az, aki segíthetne rajtatok utána? És Allahra hagyatkozzanak a hívők!"

161 . "És nem lehetséges az egyetlen prófétának sem, hogy jogtalanul elvegyen valamit a hadizsákmányból. És aki jogtalanul elvesz valamit a hadizsákmányból, az a Feltámadás Napján elő fogja hozni azt, amit jogtalanul elvett. Akkor minden léleknek teljes egészében megfizetik azt, amit keresett, és nem fognak jogtalanul bánni vele."

162 . "Vajon az, aki Allah megelégedését követi, ugyanolyan-e, mint az, aki magára vonja Allah haragját, és a pokol a hajléka? Milyen nyomorúságos hajlék!"

163 . "Különböző fokozataik (rangjuk) van Allah előtt, és Allah mindent lát, amit tesznek."

164 . "Bizony, Allah nagy kegyet mutatott a hívők iránt, amikor elküldött hozzájuk egy Küldöttet saját maguk közül, aki az Ő ájáit olvassa nekik, és megtisztítja őket, és megtanítja nekik a Könyvet, és a bölcsességet, bár előtte nyilvánvaló tévelygésben voltak."

165 . "Miért van az, hogy amikor egy nehézség sújt benneteket, akkor, bár korábban ti kétszer annyival sújtottátok őket, azt mondjátok: „Honnan van ez?”, vagyis hogyan lehetséges ez. Mondd: „Saját magatoktól van!” Bizony, Allah mindenek felett Hatalmas."

166 . "Amit elszenvedtetek azon a napon, amikor a két sereg találkozott, Allah engedelmével volt, hogy megtudhassa, kik a hívők,"

167 . "és hogy egyértelművé tehesse, hogy kik a képmutatók. Azt mondták nekik: „Gyertek, harcoljatok Allah útján, vagy legalább védekezzetek!” Azt mondták: „Ha tudnánk harcolni, biztos követtünk volna benneteket!” Azon a napon közelebb voltak a hitetlenséghez, mint a hithez, azt mondva a szájukkal, ami nem volt a szívükben. És Allah tudja, amit elrejtenek."

168 . "Azok, akik azt mondták a testvéreikről, míg otthon ültek: „Ha nekünk engedelmeskedtek volna, nem ölték volna meg őket!” Mondd: „Akkor hárítsátok el a halált saját magatokról, ha igazak vagytok!”"

169 . "És ne gondoljátok azokról, akiket megöltek Allah útján, hogy halottak. Nem! Ők élnek, és ellátásuk van Uruktól. "

170 . "Örvendenek annak, amit Allah adott nekik a kegyéből, és jó híreket kapnak azokról, akik még nem csatlakoztak hozzájuk, hanem hátrahagyattak ebben a világban: hogy nem kell majd félniük, és nem fognak szomorkodni,"

171 . "jó híreket kapnak Allah kegyéről és ajándékairól, és hogy Allah nem engedi elpocsékolódni a hívők jutalmát."

172 . "Akik válaszoltak Allahnak és a Küldöttének azután, hogy sebesülés sújtotta őket, azoknak, akik jót cselekedtek közülük, és félték Allahot, hatalmas jutalom jár."

173 . "Azok, akiknek az emberek azt mondták: „Bizony, az emberek összegyűltek ellenetek, féljetek hát tőlük!” De ez csak növelte a hitüket, és azt mondták: „Elegendő nekünk Allah, és Ő az ügyek legjobb intézője!”"

174 . "Ezért visszatértek Allah kegyeivel és ajándékaival, nem érte őket semmi ártalom. És Allah megelégedését keresték, és Allah a hatalmas kegyek Birtokosa."

175 . "Bizony, csak a Sátán az, aki a barátain, keresztül ijesztget benneteket. Ne féljetek hát tőlük, hanem féljetek Engem, ha hívők vagytok!"

176 . "És ne szomorítsanak el azok, akik sietnek a hitetlenségbe! Bizony, ők sosem lesznek képesek ártani Allahnak semmiben. Allahnak az a szándéka, hogy ne adjon nekik részt a Túlvilágban, és hatalmas büntetés jár nekik. "

177 . "Bizony, akik hitetlenséget vásárolnak a hit helyett – ők sosem fognak ártani Allahnak semmiben, és fájdalmas büntetés jár nekik."

178 . "És ne gondolják azt azok, akik hitetlenek, hogy jó az, hogy haladékot adunk nekik. Csak azért adunk nekik haladékot, hogy növelhessék a bűneiket, és megalázó büntetés jár nekik."

179 . "Allah nem hagyja a hívőket abban az állapotban, amiben vagytok, amíg el nem választja a gonoszt a jótól. És Allah nem tájékoztat benneteket a Láthatatlanról. De Allah kiválasztja a küldöttei közül azt, akit akar. Higgyetek hát Allahban és a Küldöttében, és ha hisztek és félitek Őt, akkor hatalmas jutalom jár nektek."

180 . "És ne gondoljátok azokról, akik visszatartják azt, amit Allah adott nekik, hogy az jó nekik. Nem! Rossz az nekik. A nyakukat körbeveszi majd a Feltámadás Napján az, amit visszatartottak. És Allahé az egek és a föld öröksége. És Allah nagyon jól ismeri, amit cselekszetek."

181 . "Allah bizony hallotta azoknak a mondását, akik azt mondták: „Bizony, Allah szegény, és mi gazdagok vagyunk!” Felírjuk, amit mondtak, és hogy jogtalanul megölték a prófétákat, és azt mondjuk majd: „Ízleljétek meg a lángoló Tűz büntetését!”"

182 . "Azért van ez, amit a kezetek küldött előre! És Allah nem igazságtalan a szolgáihoz."

183 . "Akik azt mondták: „Bizony, Allah megígértette velünk, hogy nem hiszünk egy küldöttben, amíg nem hoz nekünk olyan áldozatot, amit felemészt a tűz!” Mondd: „Bizony, jöttek hozzátok küldöttek előttem is, nyilvánvaló bizonyítékokkal, és azzal, amiről beszéltek. Miért öltétek hát meg őket, ha igazak vagytok?”"

184 . "Aztán, ha elutasítanak téged, hát bizony számos küldöttet utasítottak el előtted, akik nyilvánvaló bizonyítékokkal jöttek el, és Írásokkal, és a fényt adó Könyvvel. "

185 . "Minden lélek megízleli a halált. És a teljes fizetségeteket csak a Feltámadás Napján kapjátok meg. Akkor, akit eltávolítanak a Tűztől, és beléphet a Paradicsomba, az bizony sikeres lesz. És az evilági élet nem más, mint a káprázat élvezete."

186 . "Próbára lesztek téve a vagyonotok és saját magatok által. És bizony, sok bántó szót fogtok hallani azoktól, akiknek a Könyv adatott előttetek, és azoktól, akik társakat állítanak Allah mellé. De ha türelmesek vagytok, és félitek Allahot, akkor ez lesz döntő tényező. "

187 . "És mikor Allah szerződést kötött azokkal, akiknek a Könyv adatott: „Tegyétek nyilvánvalóvá az embereknek, és ne rejtsétek el!” Aztán ők a hátuk mögé hajították azt, és elvesztegették alacsony áron. És milyen rossz az, amit így szereztek! "

188 . "Ne gondold, hogy azok, akik örvendeznek annak, amit tettek, és azt szeretik, ha olyasmiért dicsérik őket, amit nem is tettek meg – hát ne gondoljátok, hogy ezek el fogják kerülni a büntetést. És fájdalmas büntetés jár nekik."

189 . És Allahé az egek és a föld királysága. És Allah mindenek felett hatalmas.

190 . "Bizony, az egek és a föld teremtésében, és az éjszaka és a nappal váltakozásában jelek vannak azoknak, akik értenek."

191 . "Akik megemlékeznek Allahról állva, ülve és az oldalukon fekve, és elgondolkodnak az egek és a föld teremtésén: „Urunk! Te nem teremtetted ezt hiába. Dicsőség Neked! Ments meg minket a Tűz büntetésétől!"

192 . "Urunk! Akit a Tűzbe bocsátasz be, azt bizony megszégyenítetted. A bűnösöknek nem lesznek segítőik."

193 . "Urunk! Bizony, hallottunk egy hívót, aki a hitre hívott: „Higgyetek Uratokban!”, és mi hittünk. Urunk, bocsásd meg hát a bűneinket, és távolítsd el tőlünk a rossz tetteinket, és add, hogy a legjobbakkal haljunk meg!"

194 . "Urunk, add meg nekünk azt, amit a küldötteiden keresztül ígértél, és ne szégyeníts meg minket az Utolsó Napon! Bizony, Te nem szeged meg az ígéretedet.”"

195 . "És Uruk válaszolt nekik: „Bizony, nem hagyom veszendőbe menni a cselekvők cselekedeteit közületek, akár férfi, akár nő – egyikőtök a másiktól való. Akik elvégezték a Hidzsrát, és kiűzettek az otthonaikból, és ártalmat szenvedtek az Én Utamon, vagy harcoltak és megölettek, nekik eltörlöm a rossz tetteiket, és bizonnyal bebocsátom őket a Kertekbe, amelyek alatt folyók folynak, jutalomként Allahtól. És Allahnál van a legjobb jutalom."

196 . "Ne tévesszen meg az, hogy a hitetlenek mozoghatnak a földön."

197 . "Egy kevés élvezet, és aztán a Pokol lesz a hajlékuk – nyomorúságos nyughely ez."

198 . "De azok, akik félik Urukat, nekik kertjeik lesznek, amelyek alatt folyók folynak, abban fognak lakozni örökké – szállásként Allahtól. Az, ami Allahnál van, az a legjobb az igazán jóknak."

199 . "És bizony, a Könyv Népe között vannak olyanok, akik hisznek Allahban, és abban, ami leküldetett neked, és ami leküldetett nekik, és áhítattal viselkednek Allah előtt. Nem adják el Allah ájáit alacsony áron. Bizony, Allah gyors az elszámolásban. "

200 . "Ti, akik hisztek! Legyetek állhatatosak, és türelmesek, és féljétek Allahot, hogy sikeresek lehessetek!"

 

 

 

In this page you can listen Ál'-Imrán in English, Ál'-Imrán and read and download Ál'-Imrán in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Ál'-Imrán translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Ál'-Imrán in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top