Al-Furqan ( 77 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Áldott legyen Ő, Aki leküldte szolgájának a Megkülönböztetőt, hogy figyelmeztető lehessen a világoknak,"

2 . "Ő, Akié az egek és a föld uralma, és aki nem vett fiat, és nincs társa az uralomban, és Ő teremtett mindent, és meghatározta pontos meghatározással. "

3 . "Mégis, ők isteneket vettek Rajta kívül, akik nem teremtenek semmit, hanem ők maguk is teremtve lettek, és nincs saját maguknak semmi ártalmuk vagy hasznuk, és nincs hatalmuk halálon, sem életen, sem feltámadáson."

4 . "És akik hitetlenek, azt mondják: „Ez (a Korán) nem más, mint hazugság, amit ő talált ki, és más emberek segítették őt benne!” De bizony, ők igazságtalansággal és hazugsággal jöttek elő."

5 . " És azt mondják: „A korábbi népek meséi, amiket leírt, és amiket olvasnak neki, reggel és este!”"

6 . "Mondd: „Ő küldte le ezt, az, Aki ismeri a titkot az egekben és a földön. Bizony, Ő Megbocsátó, Irgalmas.”"

7 . "És azt mondják: „Ez a Küldött miért eszik ételt, és miért jár a piacokon? Miért nem küldetik le hozzá egy angyal, hogy figyelmeztető legyen vele?"

8 . "Vagy adatik neki egy kincs, vagy van egy kertje, amiből ehet?” És a bűnösök azt mondják: „Nem követtek mást, mint egy megbabonázott embert!”"

9 . "Nézd, hogyan állítanak neked hasonlatokat! De eltévelyedtek ők, és nem képesek utat találni."

10 . "Áldott Ő, Aki, ha akarta volna, jobbat teremthetett volna neked, mint az: kerteket, amelyek alatt folyók folynak, és teremthetett volna neked palotákat. "

11 . "De nem! Ők tagadják az Órát, és azoknak, akik tagadják az Órát, perzselő tüzet készítettünk elő."

12 . "Amikor meglátja őket egy távoli helyről, hallani fogják a fújtatását és a bömbölését."

13 . "És amikor belevettetnek egy szűk helyre abban (a Tűzben), láncokkal összeláncolva, a pusztulásért fognak fohászkodni ott."

14 . "„Ne egy pusztulásért fohászkodjatok a mai napon, hanem sok pusztulásért!”"

15 . "Mondd: „Ez jobb, vagy az Örökkévalóság Kertje, ami az istenfélőknek ígértetett? Jutalom és úti cél lesz az nekik."

16 . "Megvan ott nekik minden, amit kívánnak, és ott fognak lakozni örökké. Ígéret ez, Urad részéről."

17 . "És azon a Napon Ő (Allah) össze fogja gyűjteni őket, és azt, amit Allahon kívül imádtak, és azt fogja mondani: „Félrevezettétek ezeket a szolgáimat, vagy ők maguk tévelyedtek el az útról?”"

18 . "Azt mondják: „Minden hiányosságtól mentes és mindenek felett álló vagy Te! Nem volt nekünk való az, hogy közeli barátokat válasszunk Rajtad kívül! De Te élvezeteket adtál nekik és az ősapáiknak, amíg elfelejtették az Emlékeztetőt, és elveszett nép lettek."

19 . "„Bizony, meg fognak hazudtolni benneteket abban, amit mondotok, nem tudjátok hát elfordítani a büntetést, vagy segítséget találni.” És aki közületek rosszat tesz, azzal hatalmas büntetést ízleltetünk meg."

20 . "És nem küldtünk előtted egyetlen küldöttet sem, csak úgy, hogy ők bizony ételt ettek, és a piacokon jártak. És egyeseket közületek próbatétellé tettünk mások számára. Hát türelmesek vagytok-e? És Uratok mindent Látó. "

21 . "És akik nem remélik az Urukkal való találkozást, azt mondják: „Miért nem küldetnek le hozzánk angyalok, vagy miért nem látjuk Urunkat?” Bizony, ők fennhéjázók lettek magukkal kapcsolatban, és orcátlanul önhittek."

22 . "A Napon, amikor meglátják az angyalokat, nem lesznek jó hírek azon a Napon a bűnösöknek, és azt fogják mondani nekik: „Eltiltatott tiltással!”"

23 . "És a jótettekhez fordulunk, amiket cselekedtek, és olyanná tesszük, mint a szétszórt por. "

24 . A Kert társai azon a napon jobb hajlékban és jobb pihenőhelyen lesznek.

25 . "És azon a Napon az ég meghasad a felhőkkel, és az angyalok leküldetnek, leereszkedve."

26 . Az igazi uralom azon a Napon a Kegyelmesé. Nehéz nap lesz az a hitetleneknek!

27 . "És azon a Napon a bűnös majd a kezét harapdálja, azt mondva: „Jaj nekem! Bárcsak a Küldött útját választottam volna! "

28 . Jaj nekem! Bárcsak ne választottam volna ezt vagy azt barátnak!

29 . "Bizony, ő eltévelyített engem az Emlékeztetőtől, miután az eljött hozzám. És a Sátán mindig cserbenhagyja az embert.” "

30 . "És a Küldött azt mondja majd: „Uram, bizony, a népem elhanyagolta ezt a Koránt!”"

31 . És így tettünk meg ellenségeket minden prófétának a bűnösök közül. De elegendő Urad Vezetőként és Segítőként.

32 . "És akik hitetlenek, azt mondják: „Miért nem küldetett le neki a Korán egyszerre?” Így van (kinyilatkoztatva részletekben), hogy megerősíthessük vele a szívedet, és olvastuk azt megfelelő, szabályos, fokozatos olvasással."

33 . "És nem tudnak eljönni hozzád egyetlen példával sem úgy, hogy el ne hozzuk neked az igazságot és a legjobb magyarázatot."

34 . "Azok, akik az arcukon lesznek összegyűjtve a Pokolba, ők azok, akik a legrosszabb helyzetben vannak, és a leginkább tévelyegnek."

35 . "És bizony, Mózesnek adtuk a Könyvet, és kijelöltük vele a testvérét, Áront, segítőként."

36 . "Aztán azt mondtuk: „Menjetek mindketten azokhoz, akik tagadják a jeleinket!” Aztán elpusztítottuk őket (a tagadókat), teljes pusztítással."

37 . "És Noé népe, amikor tagadták a Küldötteket, megfullasztottuk őket, és jellé tettük őket az emberiség számára. És a bűnösöknek fájdalmas büntetést készítettünk elő."

38 . "És Ád és Thamúd, és ar-Rassz lakói, és sok nemzedék közöttük. "

39 . "És mindegyiküknek állítottunk példákat, és mindegyiket megsemmisítettük, teljes megsemmisítéssel."

40 . "És bizony, elmentek a város mellett, amelyre gonosz eső hullott. Hát vajon nem látták? De nem, ők nem remélik a Feltámadást!"

41 . "És amikor látnak téged, nem tesznek mást, mint gúnyolódnak veled: „Hát ez az, akit Allah Küldöttként küldött el?"

42 . "Csaknem eltévelyített volna minket az isteneinktől, ha nem lennénk kitartóak irántuk!” És meg fogják tudni, amikor majd meglátják a büntetést, hogy ki tévelyedett el inkább az útról!"

43 . "Láttad-e azt, aki a saját vágyait teszi meg istenének? És lennél-e az ő védelmezője? "

44 . "Vagy azt gondolod, hogy a legtöbbjük képes hallani vagy megérteni? Olyanok ők, mint a jószágok. De nem, még inkább eltévelyedtek az útról!"

45 . "Nem láttad, hogyan hosszabbítja meg Urad az árnyékokat? És ha úgy akarta volna, állandóvá tette volna őket. De a Napot tettük a jelzőjévé."

46 . "Aztán visszahúzzuk azt Magunkhoz, fokozatos visszahúzással."

47 . "És Ő az, aki az éjszakát takaróvá tette számotokra, az alvást pihenéssé, és a nappalt feltámadássá."

48 . "És Ő az, aki elküldi a szeleket, jó hírként az Ő kegyelme (az eső) előtt, és tiszta vizet küldünk le az égből,"

49 . "hogy általa élesszük fel a halott földet, és inni adjunk a sok jószágnak, és az embereknek azok közül, amiket teremtettünk."

50 . "És bizony, Mi elosztottuk azt (az esőt) közöttük, hogy emlékezhessenek Allah kegyelmére, de a legtöbben elutasítanak mindent, kivéve a hálátlanságot."

51 . "És ha akartuk volna, bizonnyal támasztottunk volna egy figyelmeztetőt minden városban."

52 . "Ne engedelmeskedj hát a hitetleneknek, és küzdj vele (a Koránnal) ellenük, nagy küzdelemmel."

53 . "És Ő az, Aki szabadon engedte a két tengert, az egyik ízletes és édes, a másik sós és keserű, és akadályt helyezett közéjük, egy elválasztót, amit tilos (átlépniük)."

54 . "És Ő az, Aki megteremtette az embert egy csepp folyadékból, és teremtett neki vérrokonságot, és házasság általi rokonságot. "

55 . "De ők azt szolgálják Allahon kívül, ami nem használ és nem árt nekik. És a hitetlen segítő Ura ellen."

56 . "És nem küldtünk másért, mint örömhírhozóként, és figyelmeztetőként."

57 . "Mondd: „Nem kérek tőletek fizetséget érte, csak, hogy aki akarja, Urához vehesse útját.”"

58 . "És hagyatkozz az Élőre, Aki sosem hal meg, és magasztald az Ő dicséretét! És elegendő Ő a szolgái bűneit jól ismerőként."

59 . "Ő az, Aki megteremtette az egeket és a földet, és mindazt, ami közöttük van, hat nap alatt. Aztán a Trónra emelkedett. Ő a Kegyelmes (Allah), kérdezd meg hát azt, akinek tudomása van erről."

60 . "És amikor azt mondják nekik: „Boruljatok le a Kegyelmes előtt!”, ők azt mondják: „És mi az a Kegyelmes? Boruljunk le az előtt, amit te parancsolsz nekünk?” És ez csak növeli őket a vonakodásban."

61 . "Áldott legyen Ő, Aki csillagképeket helyezett az egekre, és lámpást helyezett oda, és fénylő Holdat."

62 . "És Ő az, Aki az éjszakát és a nappalt váltakoztatja egymással azoknak, akik meg akarnak emlékezni, vagy hálásak akarnak lenni."

63 . "És a Kegyelmes szolgái azok, akik alázatosan járnak a földön, és ha a tudatlanok megszólítják őket, azt mondják: „Békesség!”"

64 . "És akik Uruk előtt töltik az éjszakát, leborulva és állva."

65 . "És akik azt mondják: „Urunk! Fordítsd el tőlünk a Pokol büntetését! Bizony, annak a kínja elválaszthatatlan büntetés."

66 . "Bizony, az gonosz hajlék és pihenőhely!”"

67 . "És ők azok, akik, ha költenek, nem pazarlók és nem is szűkmarkúak, hanem a kettő közt."

68 . "És akik nem fohászkodnak Allah mellett más istenekhez, és nem ölnek meg egyetlen lelket sem, amit Allah megtiltott, kivéve jogosan, és nem követnek el paráznaságot. És aki azt teszi, az büntetéssel fog találkozni."

69 . "A büntetés meg lesz duplázva neki az Feltámadás Napján, és abban fog lakozni örökké, megalázva."

70 . "Kivéve, aki bűnbánatot gyakorol, és hisz, és jótetteket cselekszik, mert ők azok, akiknek Allah a rossz tetteiket jótettekkel helyettesíti. És Allah Megbocsátó, Irgalmas. "

71 . "És aki bűnbánatot gyakorol, és jótetteket cselekszik, az bizony valódi bűnbánattal fordult Allahhoz. "

72 . "És azok, akik nem tanúskodnak hamisságról, és amikor hiábavalóság mellett mennek el, méltósággal mennek tovább."

73 . "És azok, akik, ha Uruk ájáira emlékeztetik őket, nem süketek és vakok rá. "

74 . "És azok, akik azt mondják: „Urunk! Adj nekünk házastársakat és gyermekeket, akikben örömünket leljük, és tegyél minket az istenfélők vezetőivé!”"

75 . "Ők a Paradicsom kertjének legmagasabb helyével jutalmaztatnak majd, mert türelmesek voltak, és üdvözlések és békesség fogadja majd ott őket. "

76 . Abban fognak lakozni örökké – kitűnő hajlék és pihenőhely!

77 . "Mondd: „Miért is törődik veletek Uram, ha nem a fohászaitokért? De bizony, most megtagadtátok, ezért hamarosan elér benneteket az elkerülhetetlen."

 

 

 

In this page you can listen Al-Furqan in English, Al-Furqan and read and download Al-Furqan in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Furqan translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Furqan in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top