An-Núr ( 64 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Szúra ez, amelyet leküldtünk és kötelezővé tettünk, és amelyben egyértelmű ájákat nyilatkoztattunk ki, hogy megemlékezhessetek."

2 . "A parázna nőt és a parázna férfit, korbácsoljátok meg mindkettőt száz ütéssel. És ne tartson vissza benneteket az irántuk érzett szánalom Allah vallásában, ha hisztek Allahban és az Utolsó Napban. És a hívők egy csoportja legyen tanúja a büntetésnek. "

3 . "A parázna férfi nem házasodhat, csak parázna nővel, vagy társító nővel. És a parázna nő nem házasodhat, csak parázna férfival, vagy társító férfival. És ez tiltott a hívőknek."

4 . "És akik az erényes asszonyokat meggyanúsítják paráznasággal, és nem hoznak négy tanút, azokat korbácsoljátok meg nyolcvan ütéssel, és soha többé ne fogadjátok el a tanúskodásukat. Ők a bűnben megátalkodottak,"

5 . "kivéve azok, akik megbánják utána, és jóra változnak. Akkor bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas."

6 . "És akik a házastársukat gyanúsítják, és nincs más tanújuk, csak saját maguk, akkor egyikük tanúskodása négy tanúskodás Allahra, hogy igazat mond. "

7 . "És az ötödik, hogy Allah átka legyen rajta, ha hazudik."

8 . "De elháríthatja magáról a büntetést, ha négyszer tanúskodik Allahra esküdve, hogy bizonyosan (a férfi) hazudik."

9 . " És az ötödik, hogy Allah haragja sújtson rá, ha (a férfi) igazat mond."

10 . " És ha nem lett volna Allah kegye és kegyelme irántatok. És Allah a bűnbánat elfogadója, Bölcs. "

11 . "Bizony, akik a hazugságot hozták, egy csoport közületek. Ne gondoljátok, hogy ez rossz nektek. Nem! Ez jó nektek. Közülük mindenkié az, amit keresett magának a bűnből, és az, aki a vezető szerepet magára vette közöttük, neki hatalmas büntetés jár."

12 . "Amikor hallottátok ezt, a hívő férfiak és a hívő nők miért nem gondoltak jót magukban, és miért nem mondták: „Ez csak nyilvánvaló hazugság!”?"

13 . "Miért nem hoztak rá négy tanút? És mivel nem hozták a tanúkat, Allah előtt ők hazugok. "

14 . "És ha nem lett volna Allah kegye irántatok, és az Ő kegyelme ebben a világban és a Túlvilágon, bizonnyal hatalmas büntetés sújtott volna benneteket azért, amit továbbadtatok vele kapcsolatban. "

15 . "Allah figyelmeztet benneteket, hogy soha többé ne tegyetek ehhez hasonlót, ha hívők vagytok."

16 . "És miért nem mondtátok azt, amikor hallottátok: „Nem való az hozzánk, hogy erről beszéljünk. Magasztaltassál! Hatalmas rágalom ez!”"

17 . "Allah figyelmeztet benneteket, hogy soha többé ne tegyetek ehhez hasonlót, ha hívők vagytok."

18 . "És Allah egyértelműen megmagyarázza nektek az ájákat. És Allah mindent tud, Bölcs."

19 . "Bizony, akik azt szeretik, hogy erkölcstelenség terjedjen azok közt, akik hisznek, azoknak fájdalmas büntetés jár ezen a világon és a Túlvilágon. És Allah tudja, de ti nem tudjátok."

20 . "És ha nem lett volna Allah kegye irántatok, és az Ő kegyelme, és hogy Allah kedvességgel teli, Irgalmas."

21 . "Ti hívők! Ne kövessétek a Sátán lábnyomait! És aki a Sátán lábnyomait követi, hát bizony, ő erkölcstelenséget és helytelen dolgokat parancsol. És ha nem lett volna Allah kegye és kegyelme irántatok, soha nem tisztult volna meg közületek senki. De Allah megtisztítja azt, akit Ő akar. És Allah mindent hall, mindent tud. "

22 . "És azok, akik közületek a kegyek és vagyon birtokosai, ne esküdjenek meg arra, hogy nem adnak a közeli rokonnak, és a szegényeknek, és azoknak, akik elvégezték a hidzsrát Allah útján. És bocsássanak meg és nézzenek el! Ti nem szeretnétek, hogy Allah megbocsásson nektek? És Allah Megbocsátó, Irgalmas."

23 . "Bizony, akik meggyanúsítják az erényes, (bűnre) nem is gondoló, hívő asszonyokat, azok átkozottak ezen a világon és a Túlvilágon. És hatalmas büntetés jár nekik,"

24 . "azon a Napon, amikor a nyelvük és a kezük és a lábuk fog tanúskodni ellenük arról, amit tettek."

25 . "Azon a Napon Allah teljes egészében megadja majd a jogos fizetségüket, és tudni fogják, hogy Allah a nyilvánvaló Igazság."

26 . "A rossz nők a rossz férfiaknak valók, és a rossz férfiak a rossz nőknek. És a jó asszonyok a jó férfiaknak valók, és a jó férfiak a jó asszonyoknak. Az utóbbiak ártatlanok abban, amit ők mondanak. Nekik megbocsátás jár, és nagylelkű ellátás."

27 . "Ti, akik hisztek! Ne lépjetek be a saját házaitokon kívül más házakba, amíg nem kértetek rá engedélyt, és nem üdvözöltétek a lakóit! Ez jobb nektek, hogy megemlékezhessetek. "

28 . "De ha nem találtok benne senkit, akkor se lépjetek be, amíg nem adnak nektek engedélyt. És ha azt mondják nektek, hogy „Menjetek vissza!”, akkor menjetek vissza, az tisztább nektek. És Allah mindent tud, amit tesztek. "

29 . "Nincs vád rajtatok, ha beléptek a lakatlan házakba, amelyekben van valami számotokra. És Allah tudja, amit felfedtek, és amit elrejtetek."

30 . "Mondd meg a hívő férfiaknak, hogy süssék le a tekintetüket, és őrizzék a szemérmüket! Az tisztább nekik. És Allah nagyon jól ismeri, amit tesznek."

31 . "És mondd meg a hívő nőknek, hogy süssék le a tekintetüket, és őrizzék a szemérmüket! És ne mutassák az ékességüket, kivéve, ami nyilvánvaló abból. És húzzák az eltakarásukat a ruhakivágásuk elé! És ne mutassák az ékességüket, kivéve a férjüknek, vagy az apjuknak, vagy a férjük apjának, vagy a fiaiknak, vagy a férjük fiainak, vagy a fiútestvéreiknek, vagy a fiútestvéreik fiainak, vagy a lánytestvéreik fiainak, vagy az asszonyaiknak, vagy akit jogosan birtokolnak, vagy a férfi szolgálóiknak, akikben nincs fizikai vágy, vagy a gyerekeknek, akik még nincsenek tudatában a nők szemérmének. És ne dobogjanak a lábukkal az asszonyok, hogy kitudódjanak a rejtett ékességeik! És forduljatok mind Allahhoz bűnbánattal, ti hívők, hogy sikeresek lehessetek. "

32 . "És házasodjatok az egyedülállókkal közületek, és a jóravalókkal a rabszolgáitok és rabszolganőitek közül. Ha szegények, hát Allah majd meggazdagítja őket az Ő kegyességből. És Allah mindent átfog, mindent tud."

33 . "És akik nem találnak módot a házasságra, maradjanak erényesek, amíg Allah meggazdagítja őket az Ő kegyességből. És akik írást keresnek azok közül, akiket a jobbotok birtokol, adjátok oda nekik az írást, ha bármi jót ismertek bennük, és adjatok nekik Allah vagyonából, amit Ő nektek adott. És ne kényszerítsétek a rabszolgalányaitokat erkölcstelenségre, ha erényes nők akarnak lenni, hogy az evilági élet múlandó örömeit keressétek. És ha valaki kényszeríti őket, akkor, miután kényszerítve voltak, Allah Megbocsátó, Irgalmas."

34 . "És bizony, nyilvánvaló ájákat küldtünk le nektek, és azoknak a példáját, akik előttetek voltak, és intést azoknak, akik félik Allahot."

35 . "Allah az egek és a föld Fénye. Az Ő Fényének példája olyan, mint egy fülke, amelyben egy lámpás van. A lámpa üvegben van, az üveg olyan, mintha egy ragyogó csillag lenne. Áldott fából gyújtatott, olívából, amely nem keleti és nem nyugati, amelynek az olaja csaknem izzik, még ha nem is érintette tűz. Fényre fény – Allah az Ő fényére vezeti azt, akit akar. És Allah hasonlatokat állít az embereknek. És Allah minden dolog Tudója."

36 . "A házakban, amelyek építését Allah parancsolta, az Ő nevét említik. És Őt magasztalják azokban reggelente és estelente. "

37 . "Férfiak, akiket sem a kereskedés, sem az adásvétel nem von el az Allahról való megemlékezéstől, és az ima megtartásától, és a zakát megadásától. Félnek egy olyan Napot, amikor felfordulnak majd a szívek és a tekintetek."

38 . "Hogy Allah megjutalmazhassa őket a legjobb szerint, amit cselekedtek, és még többet adjon nekik a kegyességéből. És Allah gondoskodik arról, akiről Ő akar, elszámolás nélkül. "

39 . "De akik hitetlenek, az ő tetteik olyanok, mint a délibáb a sivatagban, amit a szomjazó víznek gondol, amíg, mikor odaér hozzá, úgy találja, hogy semmi, hanem Allahot találja maga előtt, és Ő teljes egészében megadja neki, ami jár. És Allah gyors az elszámolásban."

40 . "Vagy olyan, mint a teljes sötétség egy mély tengeren, amelyet elborítanak a hullámok, amelyek felett hullámok vannak, amelyek felett felhők – sötétségek, egyik a másik felett. Ha kinyújtja a kezét, alig látja. És akinek Allah nem adott fényt, annak nincs semmi fénye. "

41 . "Hát nem látod, hogy Allahot magasztalja mindaz, ami az egekben és a földön van, és a madarak, a kiterjesztett szárnyaikkal? Mindegyik tudja a maga imáját és magasztalását. És Allah tudja, hogy mit tesznek."

42 . És Allahé az egek és a föld uralma. És Allahhoz van a visszatérés.

43 . "Hát nem látod, hogy Allah hajtja a felhőket, aztán összeállítja őket, aztán egymásra halmozza őket, aztán látod az esőt előjönni közülük? És leküld az égből (felhő) hegyeket, amelyekben jégeső van, és lesújt vele arra, akire akar, és elfordítja attól, akitől akarja. Az Ő villámának fénye csaknem megvakítja a látást. "

44 . "Allah váltakoztatja az éjszakát és a nappalt. Bizony, ebben tanulság van azok számára, akiknek van látásuk. "

45 . "És Allah minden mozgó teremtményt vízből teremtett. Van közülük, amely a hasán mászik, és van közülük, amely két lábon jár, és van közülük, amely négyen. Allah azt teremt, amit akar. Bizony, Allah mindenek felett Hatalmas."

46 . "Bizony, egyértelmű ájákat küldtünk le. És Allah az egyenes útra vezeti azt, akit akar."

47 . "És azt mondják: „Hiszünk Allahban, és a Küldöttben, és engedelmeskedünk!” Aztán egy csoport közülük elfordul ezután. És azok nem hívők. "

48 . "És amikor Allahhoz és a Küldöttéhez hívják őket, hogy ítéljen közöttük, íme! Néhányan közülük elfordulnak."

49 . "De ha az igazság velük van, akkor eljönnek hozzá készséges engedelmességgel."

50 . "Vajon betegség van a szívükben, vagy kételkednek, vagy attól félnek, hogy igazságtalan lesz hozzájuk Allah és a Küldötte? Nem! Ők azok, akik igazságtalanok! "

51 . "A hívők válasza, ha Allahhoz és a Küldöttéhez hívják őket, hogy ítéljen közöttük, csak az, hogy azt mondják: „Halljuk és engedelmeskedünk!”. És ők azok, akik sikeresek. "

52 . "És aki engedelmeskedik Allahnak és a Küldöttének, és áhítatos Allah iránt, és féli Őt – ők azok, akik győztesek. "

53 . "És megesküsznek Allahra a legerősebb esküjükkel, hogy ha parancsot adsz nekik, akkor kivonulnak. Mondd: „Ne esküdjetek! Ismerjük az engedelmességet. Bizony, Allah nagyon jól ismeri, amit tesztek!”"

54 . "Mondd: „Engedelmeskedjetek Allahnak és engedelmeskedjetek a Küldöttnek! De ha elfordultok, az ő felelőssége csak az, ami rá helyeztetett, és a ti felelősségetek az, ami rátok helyeztetett. És ha engedelmeskedtek neki, akkor vezetve lesztek. És nincs más a Küldöttön, csak az üzenet nyilvánvaló átadása."

55 . "Azoknak, akik hisznek és jótetteket cselekszenek közületek, Allah megígérte, hogy örökösökké teszi őket a földön, ahogy azokat is tette, akik előttük voltak, és hogy bizonyosan megalapozza nekik a vallásukat, amivel elégedett tőlük, és hogy cserébe biztonságot ad nekik a félelem után. Engem imádnak, és nem társítanak Mellém semmit. De aki ezután hitetlen lesz, hát ők azok, akik a bűnben megátalkodottak."

56 . "És tartsátok meg az imát, és adjátok meg a zakátot, és engedelmeskedjetek a Küldöttnek, hogy kegyelmet kaphassatok. "

57 . "Ne gondold, hogy azok, akik hitetlenek, elmenekülhetnek a földön. A hajlékuk a Tűz lesz. És milyen nyomorúságos úti cél!"

58 . "Ti, akik hisztek! Azok, akiket a jobbotok birtokol, és azok, akik még nem érték el az érett kort közületek, kérjenek engedélyt (mielőtt belépnének a szobáitokba) három időben: a reggeli ima előtt, és amikor a ruháitokat félreteszitek délben, és az éjszakai ima után. Az elvonulás három időpontja ez nektek. És nincs vád rajtatok és rajtuk más időpontokban, ha egyesek közületek a többiek között járnak, például a szolgálók, hogy a dolgukat elvégezzék. Így teszi egyértelművé nektek Allah az ájákat, és Allah mindent Tudó, Bölcs."

59 . "És amikor a gyermekek közületek elérik az érett kort, kérjenek engedélyt, ahogy azok is kértek, akik előttük voltak. Így teszi egyértelművé nektek Allah az ájákat, és Allah mindent Tudó, Bölcs."

60 . "És az asszonyok, akik már túl vannak a gyermekszülés korán, és nem kívánnak házasságot, nem terheli őket bűn, ha félreteszik a külső ruháikat, ha nem mutatják az ékességüket. De ha szemérmesen visszatartják magukat, az jobb nekik. És Allah mindent hall, mindent tud. "

61 . "Nem helyteleníthető a vak, sem a sánta, sem a beteg esetében, sem nektek, ha a saját házaitokban esztek, vagy az apátok házában, vagy az anyátok házában, vagy a fiútestvéreitek házában, vagy a lánytestvéreitek házában, vagy az apai nagybátyáitok házában, vagy az apai nagynénéitek házában, vagy az anyai nagybátyáitok házában, vagy az anyai nagynénéitek házában, vagy olyan házakban, aminek a kulcsait birtokoljátok, vagy a barátaitokéban. Nem helyteleníthető, akár együtt esztek, akár külön. De amikor beléptek a házakba, üdvözöljétek egymást – Allahtól való üdvözléssel, amely áldott és jó. Így teszi egyértelművé nektek Allah az ájákat, hogy megérthessétek."

62 . "A hívők csak azok, akik hisznek Allahban és a Küldöttében, és amikor vele vannak valamilyen közös ügyben, nem távoznak addig, amíg nem kérték az engedélyét. Bizony, akik az engedélyedet kérik, ők azok, akik hisznek Allahban és a Küldöttében. És ha az engedélyedet kérik valamilyen ügyükre, adj engedélyt azoknak közülük, akinek akarsz, és kérd Allah megbocsátását számukra! Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas. "

63 . "És ne tegyétek a Küldött megszólítását olyanná közöttetek, mint amikor egyikőtök megszólítja a másikat! Bizony, Allah ismeri azokat közületek, akik rejtve kilopóznak. Hát óvakodjanak azok, akik ellenszegülnek a parancsának, megpróbáltatás sújtsa őket ebben a világban, vagy fájdalmas büntetés sújtsa őket a Túlvilágon!"

64 . "Nem Allahé-e mindaz, ami az egekben és a földön van? Bizony, Ő ismeri az állapototokat. És a Napon, amikor visszavitetnek Hozzá, Ő tájékoztatni fogja őket arról, hogy mit cselekedtek. És Allah minden dolog Tudója."

 

 

 

In this page you can listen An-Núr in English, An-Núr and read and download An-Núr in English veya yükleyebilirsiniz. You can download An-Núr translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of An-Núr in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top