Al-Hadzs ( 78 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Ti emberek! Féljétek Uratokat! Bizony, az Óra földrengése szörnyű dolog. "

2 . "A Napon, amikor látni fogjátok, minden szoptató anya el fogja felejteni azt, akit szoptatott, és minden terhes anya megszüli a terhét, és látni fogod az embereket megrészegülten, pedig nem lesznek részegek, hanem Allah büntetése lesz szigorú."

3 . "És az emberek közt van olyan, aki tudás nélkül vitázik Allahhal kapcsolatban, és követ minden lázadó sátánt. "

4 . "Megíratott neki (a Sátánnak), hogy aki vele barátkozik, azt bizonyosan félre fogja vezetni, és a lángoló Tűzbe vezeti."

5 . "Ti emberek! Ha kétségben vagytok a Feltámadással kapcsolatban, hát gondoljatok bele, hogy porból teremtettünk benneteket, aztán apró cseppből, aztán egy megtapadt dologból, aztán egy húscsomóból, ami megformált és formátlan volt, hogy nyilvánvalóvá tehessük nektek (az erőnket). És az anyaméhekben marasztjuk egy kijelölt ideig az, amit akarunk, aztán gyermekként hozzuk elő, hogy aztán elérhessétek a teljes érettséget. És van közületek olyan, aki meghal, és van közületek olyan, aki visszavitetik a legnyomorultabb korba, hogy miután tudott, ne tudjon semmit. És látjátok, hogy a föld puszta, aztán vizet küldünk le rá, és felbolydul, és megduzzad, és minden gyönyörű fajtát sarjaszt."

6 . "Ez azért van, mert Allah – Ő az Igazság. És Ő az, Aki életet ad a halottaknak, és Ő mindenek felett Hatalmas. "

7 . "És bizony, az Óra el fog jönni, nincs kétség vele kapcsolatban, és Allah fel fogja támasztani azokat, akik a sírban vannak."

8 . "És az emberek közt van olyan, aki vitázik Allahhal kapcsolatban tudás nélkül, és vezetés nélkül, és fényt adó Könyv nélkül."

9 . "A nyakát elfordítja (büszkeségében), hogy félrevezessen másokat Allah útjáról. Neki megszégyenülés jár ebben a világban, és a Feltámadás Napján megízleltetjük vele az égető Tűz büntetését."

10 . "„Ez azért jár, amit a kezed küldött előre, és Allah nem igazságtalan a szolgáihoz!” "

11 . "És az emberek között van olyan, aki határozatlanul szolgálja Allahot. Ha jó éri őt, elégedett vele, és ha megpróbáltatás éri, elfordítja az arcát. Ő vesztes ebben a világban és a Túlvilágon. Ez a nyilvánvaló veszteség."

12 . "Allahon kívül ahhoz fohászkodik, ami nem árt neki és nem is használ. Ez a messzire való tévelygés."

13 . "Olyanhoz fohászkodik, aminek az ártalma közelebb van, mint a haszna. Milyen gonosz védelmező, és milyen gonosz barát! "

14 . "Bizony, Allah be fogja bocsátani azokat, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, a Kertekbe, amelyek alatt folyók folynak. Bizony, Allah azt tesz, amit akar."

15 . "Aki azt hiszi, hogy Allah nem fogja segíteni őt ebben a világban és a Túlvilágon, az nyújtson ki egy kötelet az égbe, aztán vágja el, és nézze meg, hogy a terve eltávolítja-e azt, ami felmérgesíti. "

16 . "És így küldtük azt (a Koránt) le, nyilvánvaló ájákként (jelekként), és bizony Allah azt vezet általa, akit akar."

17 . "Bizony, akik hívők lettek, és akik zsidók, és szábeusok, és a keresztények, és a mágushitűek, és akik társítanak – bizony, Allah ítélni fog köztük a Feltámadás Napján. Bizony, Allah mindenre Tanú."

18 . "Hát nem látod, hogy Allah előtt borul le mindenki, aki az egekben, és a földön van, és a Nap, a Hold, a csillagok, a hegyek, a fák, a mozgó teremtmények, és az emberek közül is sokan? De sokuknak jogosan jár a büntetés. És akit Allah megaláz, annak nincs senki, aki megtiszteltetést adhatna. Bizony, Allah azt tesz, amit akar."

19 . "Ez a két ellenséges csoport vitáznak Urukkal kapcsolatban. De azoknak, akik hitetlenek, tűzből lesz ruha szabva. Forró vizet öntenek majd a fejükre,"

20 . "ami elolvasztja majd azt, ami a hasukban van, és a bőrüket."

21 . És horgas vasrudak vannak számukra.

22 . "Minden alkalommal, amikor ki akarnak jönni belőle (a Tűzből) a szenvedésük miatt, visszavitetnek oda, és (azt mondják nekik): „Ízleljétek meg az égető Tűz büntetését!”"

23 . "Bizony, Allah bebocsátja azokat, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, a Kertekbe, amelyek alatt folyók folynak. Arany és gyöngy karkötőkkel ékesíttetnek majd ott, és a ruhájuk selyemből lesz ott."

24 . És jó beszédre lettek vezetve. És a Dicséret Birtokosának az útjára vezettettek.

25 . "Bizony, azok, akik hitetlenek, és távol tartanak Allah útjától és a Sérthetetlen Mecsettől, amelyet az embereknek készítettünk, éppúgy a helyben lakónak és a látogatóknak, és aki rossz tettet akar ott, vagy igazságtalanságot, azzal fájdalmas büntetést ízleltetünk meg. "

26 . "És emlékezz, amikor kijelöltük Ábrahámnak a Ház helyét: „Ne társíts Hozzám semmit, és tisztítsd meg az Én házamat azok számára, akik körbejárják, és azoknak, akik állnak, és azoknak, akik meghajolnak és leborulnak."

27 . "És hívd az embereket a zarándoklatra. Eljönnek hozzád gyalog, és minden sovány hátasállaton, miden távoli hegyi útról, "

28 . "hogy tanúi lehessenek azoknak a dolgoknak, amik az előnyükre válnak, és említsék Allah nevét az ismert napokon a jószágok felett, amelyekkel elláttuk őket. Egyetek hát belőlük, és etessétek a szegényeket, szükséget látókat."

29 . "Aztán szabaduljanak meg a tisztátalanságtól, és teljesítsék be az esküjüket, és járják körül az Ősi Házat."

30 . "Ez így van. És aki tiszteletben tartja az Allah által kijelölt szimbólumokat, az jobb neki Allah előtt. És megengedetté tétettek nektek a jószágok, kivéve az, ami említve van nektek. És kerüljétek a bálványok tisztátalanságát, és kerüljétek a hamis beszédet,"

31 . "hanífként, egyedül Allahnak rendelve alá magatokat, nem társítva mellé. És aki társakat állít Allah mellé, az olyan, mintha lezuhant volna az égből, és a madarak elragadták volna, vagy a szél elfújta volna egy távoli helyre."

32 . "Így van ez. És aki tiszteletben tartja az Allah által kijelölt rítusokat, az bizony a szívek istenfélelméből ered."

33 . "Számotokra előnyök vannak azokban egy kijelölt ideig, és aztán a feláldozásuk helye az Ősi Háznál van."

34 . "És minden közösségnek kijelöltünk egy rítust, hogy említhessék Allah nevét az fölött, amivel elláttuk őket a jószágokból. És a ti istenetek Egyetlen Isten, Neki vessétek hát alá magatokat! És mondj jó hírt az alázatosoknak, "

35 . "akiknek a szíve félelemmel telik meg, ha Allahot említik, és akik türelmesek bármivel szemben, ami éri őket, és akik megtartják az imát, és akik adakoznak abból, amivel elláttuk őket. "

36 . "És a tevéket Allah által kijelölt szimbólummá tettük közöttetek, és jó van bennük számotokra. Említsétek hát Allah nevét felettük, amikor fel vannak sorakoztatva, és amikor lezuhannak az oldalukra, egyetek belőlük, és etessétek azokat, akik nem kérnek, és azokat, akik kérnek. Így rendeltük alá nektek azokat, hogy hálásak lehessetek."

37 . "Nem éri el Allahot a húsuk, sem a vérük, hanem ami eléri Őt, az a tőletek való istenfélelem. Ezért alárendelte azokat nektek, hogy magasztalhassátok Allahot azért, amire vezetett benneteket. És mondj jó hírt a jótevőknek!"

38 . "Bizony, Allah megvédi azokat, akik hisznek. Bizony, Allah nem szereti a hálátlan árulókat."

39 . "Engedély adatik azoknak, akik ellen harcolnak, mert igazságtalanok voltak ellenük. És bizony, Allah képes segítséget adni nekik."

40 . "Azok, akiket jogtalanul kiűztek az otthonukból, csak azért, mert azt mondták: „A mi Urunk Allah!”. És ha Allah nem tartaná vissza a népeket, egyiket a másik által, akkor bizony lerombolták volna a kolostorokat, templomokat, zsinagógákat és mecseteket, amelyekben sokat említik Allah nevét. És bizony, Allah megsegíti azokat, akik segítik az Ő ügyét. Bizony, Allah Erős, Mindenható."

41 . "Azok, akik, ha megalapozzuk őket a földön, megtartják az imát, és megadják a zakátot, és megparancsolják azt, ami helyes, és megtiltják azt, ami helytelen. És Allahé az ügyek vége."

42 . "És ha meghazudtolnak téged, hát így hazudtolta meg Noé és Ád és Thamúd népe is."

43 . "És Ábrahám népe, és Lót népe."

44 . "És Medjan társai. És meghazudtolták Mózest, és Én haladékot adtam a hitetleneknek, aztán megragadtam őket, és milyen volt az Én helytelenítésem!"

45 . "És hány várost pusztítottunk el, míg vétkezett, hogy a tetői beomlottak, és most romokban hever, és hány elhagyott kút, és hány magas falú kastély!"

46 . "Hát nem utaztak a földön, és nincs szívük, amivel gondolkodhatnak, és fülük, amellyel hallanak? "

47 . ". És arra kérnek, hogy siettesd a büntetést. De Allah soha nem szegi meg az ígéretét. És bizony, egyetlen nap a te Uradnál olyan, mint ezer év abból, amit ti számoltok."

48 . "És hány városnak adtam haladékot, miközben vétkezett! Aztán megragadtam, és Hozzám van a visszatérés."

49 . Mondd: „Ti emberek! Én csak nyilvánvaló figyelmeztető vagyok hozzátok.”

50 . "És azok, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, nekik megbocsátás jár, és kegyes ellátás."

51 . "És azok, akik a Mi ájáink ellen munkálkodtak, azok a Pokoltűz társai."

52 . "És nem küldtünk úgy Küldöttet vagy prófétát előtted, hogy amikor hirdette az üzenetet, a Sátán ne dobott volna a hirdetésébe félreérthető dolgokat. De Allah eltörli azt, amit a Sátán dob bele, aztán Allah megerősíti az Ő ájáit. És Allah mindent tud, Bölcs."

53 . "Hogy azt, amit a Sátán dob, próbatétellé tegye azok számára, akiknek a szívében betegség van, és azoknak, akiknek a szíve megkeményedett. És bizony, a bűnösök messzi ellenségességben vannak."

54 . "És hogy azok, akiknek tudás adatott, tudhassák, hogy ez az igazság Uradtól, és higgyenek benne, és a szívük megalázkodjék előtte. És bizony, Allah vezeti azokat, akik hisznek, az egyenes útra."

55 . "És azok, akik hitetlenek, nem szűnnek meg kételkedni azzal kapcsolatban addig, amíg az Óra el nem jön hozzájuk váratlanul, vagy el nem jön hozzájuk egy puszta nap büntetése."

56 . "Az uralom azon a napon Allahé lesz, Ő fog ítélni közöttük. És azok, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, a Boldogság Kertjében lesznek."

57 . "És azok, akik hitetlenek, és tagadják az ájáinkat, nekik megalázó büntetés jár."

58 . "És azok, akik elvégezték a Hidzsrát Allah útján, aztán megölték őket vagy meghaltak, Allah biztosan ellátja őket szép ellátással. És bizony, Allah a legjobb Gondoskodó."

59 . "Bizony, olyan bejáraton fogja bebocsátani őket, amellyel elégedettek lesznek. És bizony, Allah mindent Tudó, hosszú ideig Türelmes."

60 . "Így van ez. És aki ahhoz hasonlóval viszonozza azt, amit neki is el kellett szenvednie, és utána igazságtalanok vele, Allah biztosan megsegíti őt. Bizony, Allah Elnéző, Megbocsátó."

61 . "Ez azért van, mert Allah olvasztja bele a nappalt az éjszakába, és az éjszakát a nappalba. És bizony, Allah a mindent Halló, mindent Látó. "

62 . "Ez azért van, mert Allah az Igazság, és az, amihez Rajta kívül fohászkodnak, hamisság. És Allah, Ő a Magasztos, a Nagy."

63 . "Hát nem látjátok, hogy Allah küld le vizet az égből, és a föld kizöldül? Allah Gyengéd, bensőségesen ismerő."

64 . "Övé mindaz, ami az egekben van, és mindaz, ami a földön van. És bizony, Allah Gazdag, a dicséret Birtokosa."

65 . "Hát nem látjátok, hogy Allah alárendelte nektek mindazt, ami a földön van, és a hajókat, amelyek átszelik a tengert az Ő parancsára? És Ő tartja vissza az eget, nehogy a földre zuhanjon, hacsak nem az Ő engedelmével. Bizony, Allah az emberiség iránt kedvességgel teli, Irgalmas."

66 . "És Ő az, Aki életet adott nektek, aztán a halálba küld, aztán újra életre kelt benneteket. Bizony, az ember hálátlan."

67 . "Minden közösségnek kijelöltünk rítusokat, amelyeket végrehajtanak. Hát ne vitatkozzanak veled az ügyben, hanem hívd őket Uradhoz. Bizonyos lehetsz abban, hogy helyes vezetést követsz."

68 . "És ha vitatkoznak veled, mondd: „Allah tudja a legjobban, hogy mit tesztek."

69 . "Allah ítélni fog köztetek a Feltámadás Napján azzal kapcsolatban, amiben különböztetek.”"

70 . "Hát nem tudjátok, hogy Allah tudja mindazt, ami az egekben és a földön van? Bizony, az egy feljegyzésben van. Bizony, könnyű ez Allahnak."

71 . "És ők azt szolgálják Allahon kívül, amivel kapcsolatban Ő nem küldött le bizonyítékot, és amivel kapcsolatban nincs tudásuk. És a bűnösöknek nem lesz segítőjük."

72 . "És amikor a Mi nyilvánvaló ájáinkat olvassák nekik, felismered a tagadást azoknak az arcán, akik hitetlenek. Csaknem megtámadják azokat, akik a Mi ájáinkat olvassák nekik. Mondd: „Hát tájékoztassalak bennetek valamiről, ami rosszabb annál? A Tűz, amit Allah azoknak ígért, akik hitetlenek. És milyen nyomorúságos úti cél!”"

73 . "Ti emberek! Példát állítanak nektek, figyeljetek hát. Bizony, azok, akikhez Allahon kívül fohászkodtok, sosem fognak teremteni még egy legyet sem, még ha mind összegyűlnének is hozzá. És ha a légy elragad tőlük valamit, nem tudják visszavenni tőle. Milyen gyenge a kereső, és a keresett!"

74 . "Nem mérték fel Allahot a Hozzá illő mérték szerint. Bizony, Allah Erős, Mindenható. "

75 . "Allah Küldötteket választ az angyalok és az emberek közül. Allah mindent hall, mindent lát."

76 . "Ő (Allah) tudja, hogy mi van előttük, és hogy mi lesz mögöttük. És Allahhoz térnek vissza az ügyek."

77 . "Ti hívők! Hajoljatok meg és boruljatok le, és szolgáljátok Uratokat, és cselekedjetek jót, hogy sikeresek lehessetek. "

78 . "És tegyetek erőfeszítéseket Allahért az Őt megillető erőfeszítéssel. Ő kiválasztott benneteket, és nem helyezett rátok semmilyen nehézséget a vallásban. Ősapátok, Ábrahám vallása ez. Ő (Allah) az, aki muszlimoknak nevezett benneteket korábban, és ebben (a Koránban) is, hogy a Küldött tanú lehessen veletek kapcsolatban, és ti tanúk lehessetek az emberiséggel kapcsolatban. Hát tartsátok meg az imát, és adjátok meg a zakátot, és ragaszkodjatok erősen Allahhoz! Ő a te Védelmezőtök. És milyen kitűnő Védelmező, és milyen kitűnő Segítő!"

 

 

 

In this page you can listen Al-Hadzs in English, Al-Hadzs and read and download Al-Hadzs in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Hadzs translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Hadzs in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top