Al-Anbija ( 112 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Közeledik az emberekhez az elszámolásuk, és ők nemtörődöm módon elfordulnak. "

2 . "Nem jön hozzájuk új figyelmeztető Uruktól, csak úgy, hogy szórakozva hallgatják,"

3 . "és a szívük mással foglalkozik. És azok, akik igazságtalanok titokban mondják a beszélgetéseiket: „Mi más ő, mint hozzátok hasonló emberi lény? Behódoltok hát a mágiának, miközben látjátok?”"

4 . "Azt mondta: „Uram ismer minden szót az egekben és a földön. És Ő a mindent Halló, mindent Tudó.”"

5 . "Nem! Azt mondják: „Zavaros álmok! Nem, ő csak kitalálta mindezt! Nem, ő költő! Hozzon hát nekünk olyan jelet, mint azok, amik a korábbiakhoz (korábbi küldöttekhez) küldettek!”"

6 . "Egyetlen város sem hitt előttük, amelyet elpusztítottunk, hát ők hinni fognak-e?"

7 . "És nem küldtünk előtted Küldöttként mást, csak férfiakat, akiknek kinyilatkoztatást adtunk. Kérdezzétek meg az Emlékeztető birtokosait, ha nem tudjátok!"

8 . "És nem tettük őket olyan testté, amely nem eszik ételt, és nem voltak halhatatlanok. "

9 . "Aztán beteljesítettük nekik az ígéretet, és megmentettük őket és azokat, akiket akartunk, és elpusztítottuk azokat, akik túlzásba estek."

10 . "Bizony leküldtünk nektek egy Könyvet, amelyben benne van az emlékeztetőtök. Hát nem használjátok az eszeteket?"

11 . "És hány várost, amely igazságtalan volt, pusztítottunk el teljesen, és másik népet hoztunk utánuk!"

12 . "Aztán, amikor megérezték a haragunkat, menekültek előle. "

13 . "Ne meneküljetek, hanem térjetek vissza oda, ahol bőség adatott nektek, és az otthonaitokba, hogy kérdőre lehessetek vonva."

14 . "Azt mondták: „Jaj nekünk! Bizony, bűnösök voltunk!”"

15 . "Aztán a kiáltásuk nem szűnt meg addig, amíg olyanná nem tettük őket, mint a learatott mező, elpusztítva."

16 . "És nem játékból teremtettük az egeket és a földet, és mindazt, ami közöttük van."

17 . "Ha szórakozást kívántunk volna, bizony vehettük volna azt saját Magunktól, ha azt akartuk volna tenni."

18 . "De nem! Az igazságot a hamisság ellen hajítjuk, és elpusztítja azt, és az íme, eltűnik. És nektek pusztulás jár azért, amit (Allah mellé) tulajdonítotok."

19 . "És Övé mindenki, aki az egekben és a földön van. És azokat, akik közel vannak Hozzá, nem akadályozza meg a büszkeség abban, hogy Őt szolgálják, és nem fáradnak el. "

20 . "Magasztalják Őt éjjel és nappal, és nem lankadnak."

21 . "Vagy isteneket vettek maguknak a földből, és azok fogják feltámasztani (a halottakat)?"

22 . "Ha lennének istenek mindkettőben (az egekben és a földön) Allahon kívül, bizonnyal romlásnak indult volna mindkettő. Magasztaltassék hát Allah, a Trón Ura, az felett, amit Neki tulajdonítanak! "

23 . "Őt nem kérdezik meg arról, amit tesz, de ők kérdőre lesznek vonva."

24 . "Vagy más isteneket vettek rajta kívül? Mondd: „Hozzátok a bizonyítékaitokat! Ez az emlékeztető azoknak, akik velem vannak, és azoknak, akik előttem voltak.” De a legtöbben közülük nem tudják az igazságot, ezért elfordulnak.”"

25 . "És nem küldtünk előtted egyetlen Küldöttet sem, csak úgy, hogy kinyilatkoztattuk neki: „Nincs más isten, csak Én, szolgálj hát Engem!” "

26 . És azt mondják: „A Kegyelmes fiat vett magának!” Magasztaltassék Ő! Nem! Ők megtiszteltetésben részesített szolgák!

27 . "Nem előzhetik meg Őt a beszédben, és az Ő parancsa szerint cselekszenek."

28 . "Allah tudja, mi van előttük, és mi van mögöttük, és nem járhatnak közben csak azért, akiért Ő helybenhagyja a közbenjárást. És a Tőle való félelemben lenyűgözve állnak."

29 . "És aki közülük azt mondja: „Bizony, én isten vagyok Rajta kívül!”, annak a Pokollal fizetünk meg. Így fizetünk meg a bűnösöknek."

30 . "Hát nem látják azok, akik hitetlenek, hogy az egek és a föld összefüggők voltak, aztán szétválasztottuk őket, és a vízből teremtettünk minden élő dolgot? Hát nem akarnak hinni?"

31 . "És szilárdan rögzített hegyeket helyeztünk a földre, hogy ne rázkódjék velük, és széles átjárókat nyitottunk benne utaknak, hogy vezetve lehessenek."

32 . És az eget védett tetővé tettük. De ők elfordulnak a jeleitől.

33 . "És Ő az, Aki megteremtette az éjszakát és a nappalt, és a napot és a holdat, mindegyik kijelölt pályán úszik."

34 . "És nem adtunk egyetlen embernek sem halhatatlanságot előtted. És ha te meghalsz, vajon ők örökké fognak élni?"

35 . "Minden lélek megízleli a halált. És próbára teszünk benneteket jóval és rosszal, próbatételként. És Hozzánk tértek vissza."

36 . "És amikor azok, akik hitetlenek, látnak téged, csak a gúny tárgyának vesznek, és azt mondják: „Ez az, aki az isteneiteket említi?” És a Kegyelmes említésekor hitetlenek. "

37 . "Az ember sietségből van teremtve. Meg fogom mutatni nektek az Én jeleimet, ne kérjetek hát Tőlem sietséggel! "

38 . "És azt mondják: „Mikor jön el ez az ígéret, ha igazak vagytok?”"

39 . "Bárcsak azok, akik hitetlenek, tudnák, hogy eljön az az idő, amikor nem lesznek képesek elfordítani a Tüzet az arcuktól és a hátuktól, és nem lesznek megsegítve!"

40 . "De nem! Váratlanul fog eljönni hozzájuk, és megrémíti őket, és nem lesznek képesek távol tartani, és nem kapnak majd haladékot."

41 . "És bizony, kigúnyoltak Küldötteket előtted is, és aztán azokat, akik gúnyolódtak velük, körülvette az, amit kigúnyoltak."

42 . Mondd: „Ki képes megvédelmezni benneteket éjjel és nappal a Kegyelmestől?” És mégis elfordulnak az Urukról való megemlékezéstől!

43 . "Vagy talán vannak isteneik, amelyek megvédelmezhetik őket Tőlünk? Saját magukon sem képesek segíteni! És nem találhatnak védelmet Előlünk. "

44 . "Nem! Evilági élvezeteket adtunk nekik és az apáiknak, amíg az élet hosszúra nyúlt számukra. Hát nem látják, hogyan jövünk a földjükre, és csökkentjük azt fokozatosan a szélei felől? Hát vajon ők azok, akik győzni fognak? "

45 . "Mondd: „Én csak figyelmeztetlek benneteket a kinyilatkoztatással!” De a süketek nem hallják meg a hívást, amikor figyelmeztetik őket."

46 . "És elég lenne Urad büntetéséből egy fújásnyi is, hogy azt mondják: „Jaj nekünk! Bizony, bűnösök voltunk!”"

47 . "És felállítjuk az igazság mérlegeit a Feltámadás napján, és egyetlen lelket sem fog igazságtalanság érni. És ha van annyi súly, mint egy mustármag, Mi előhozzuk azt. És elegendők vagyunk Mi elszámolóként."

48 . "És bizony, Mózesnek és Áronnak adtuk a Megkülönböztetőt, és fényt, és emlékeztetőt az istenfélőknek."

49 . "Akik félik Urukat anélkül, hogy látnák Őt, és félnek az Órától."

50 . "És ez egy áldott emlékeztető, amelyet kinyilatkoztattunk. Hát elutasítjátok-e?"

51 . "És bizony, megadtuk Ábrahámnak a vezetését korábban, és jól ismertük őt. "

52 . "Amikor azt mondta az apjának és a népének: „Mik ezek a szobrok, amiknek szentelitek magatokat?” "

53 . "Azt mondták: „Úgy találtuk, hogy ősapáink is ezeket imádták!”"

54 . "Azt mondta Ábrahám: „Bizony, ti és az ősapáitok is nyilvánvaló tévedésben voltatok!” "

55 . "Azt mondták: „Az igazsággal jöttél el hozzánk, vagy azok közé tartozol, akik csak szórakoznak?”"

56 . "Azt mondta: „Egyáltalán nem! Uratok az egek és a föld Ura, Aki teremtette őket, és én tanúságot teszek erről! "

57 . "És Allahra, biztosan tervezek a bálványaitok ellen valamit, miután elmentek és hátat fordítotok!”"

58 . "És darabokra törte azokat, kivéve egy nagyot közülük, hogy visszatérhessenek hozzá."

59 . "Azt mondták: „Ki tette ezt az isteneinkkel? Bizony, az a bűnösök közé tartozik!”"

60 . "Azt mondták: „Hallottuk, hogy megemlítette őket egy ifjú, akinek a neve Ábrahám!”"

61 . "Azt mondták a többiek: „Akkor hozzátok őt ide az emberek szeme elé, hogy tanúk lehessenek.”"

62 . "Azt mondták: „Te tetted ezt az isteneinkkel, Ábrahám?”"

63 . "Azt mondta: „Nem, hanem a legnagyobb közülük tette! Kérdezzétek meg hát őket, ha tudnak beszélni!”"

64 . "És ők visszavonultak maguk közé, és azt mondták: „Bizony, ti vagytok a bűnösök!”"

65 . "Aztán visszafordultak magukhoz: „Bizony, tudod, hogy ezek nem beszélnek!”"

66 . "Azt mondta: „Hát Allahon kívül olyasmit imádtok, ami nem használ nektek semmiben, és nem is árt?”"

67 . "Szégyen rátok, és arra, amit Allahon kívül imádtok! Hát nem használjátok az eszeteket?”"

68 . "Azt mondták: „Égessétek el őt, és segítsétek az isteneiteket, ha tenni akartok valamit!”"

69 . Azt mondtuk: „Tűz! Legyél hűvös és biztonságos Ábrahámnak!”

70 . "És tervet akartak szőni ellene, de őket tettük vesztesekké."

71 . "És megmentettük őt és Lótot a földre, amelyet megáldottunk a teremtményeknek."

72 . "És megadtuk neki Izsákot, és Jákobot ráadásként, és mindkettőjüket jóravalóvá tettük."

73 . "És vezetőkké tettük őket, a Mi parancsunk szerint vezettek. És jótettek cselekvését sugalmaztuk nekik, az ima megtartását, és a zakát megadását. És Minket szolgáltak."

74 . "És Lótnak ítélőképességet és tudást adtunk, és megmentettük őt a városból, amely gonosz dolgokat cselekedett. Bizony, gonosz nép voltak ők, megátalkodottak a bűnben."

75 . "És bebocsátottuk őt a kegyelmünkbe. Bizony, ő a jóravalók közé tartozott."

76 . "És Noé, amikor fohászkodott korábban, és Mi válaszoltunk neki, és megmentettük őt és a családját a nagy nehézségből."

77 . "És megsegítettük őt a nép ellen, amely tagadta a Mi ájáinkat. Bizony, gonosz nép volt ez, ezért megfullasztottuk őket, mindannyiukat."

78 . "És Dávid és Salamon, amikor ítéletet hoztak a mezővel kapcsolatban, ahol egy nép juhai legeltek, és Mi voltunk a tanú az ítéletükre. "

79 . "És a megértést adtuk Salamonnak, és mindkettőjüknek ítélőképességet és bölcsességet adtunk. És alárendeltük a hegyeket és a madarakat, hogy a Mi dicsőségünket magasztalják Dáviddal. És mi voltunk a Cselekvő."

80 . "És megtanítottuk neki a páncéling készítését, hogy védelmezzen benneteket a csatában. Hát nem lesztek hálásak? "

81 . "És Salamonnak (alárendeltük) a szelet, amely erősen fújt a parancsára a földre, amelyet megáldottunk. És Mi vagyunk minden dolog Tudója. "

82 . "És a sátánok közül voltak egyesek, akik lemerültek neki a víz alá, és más munkát is elvégeztek neki. És Mi voltunk az Őrzőik."

83 . "És Jób, amikor így kiáltott Urához: „Bizony, nehézség sújtott engem, és Te vagy az irgalmasok közt a Legirgalmasabb!” "

84 . "És Mi válaszoltunk neki, és eltávolítottuk a csapást, ami érte őt. És visszaadtuk a családját, és még egyszer annyit velük együtt, kegyelemként Tőlünk, és emlékeztetőként a szolgáknak. "

85 . "És Iszmail, és Idrisz, és Dhul-Kifl, mind a türelmesek közé tartoztak. "

86 . "És bebocsátottuk őket a kegyelmünkbe. Bizony, ők a jóravalók közé tartoztak."

87 . "És a hal társa (Jónás), amikor távozott mérgében, és azt hitte, hogy nem rendelünk el ellene semmit. Aztán felkiáltott a sötétségekben: „Nincs más isten, csak Te! Magasztos vagy Te! Bizony, én voltam a bűnösök közül való!” "

88 . "És Mi válaszoltunk neki, és megmentettük a nehézségből. És így mentjük meg a hívőket."

89 . "És Zakariás, amikor így fohászkodott Urához: „Uram! Ne hagyj engem egyedül, és Te vagy a legjobb Örökös!"

90 . "És Mi válaszoltunk neki, és megadtuk neki Jánost, és meggyógyítottuk neki a feleségét. Bizony, ők igyekeztek a jó cselekedetekben, és fohászkodtak Hozzánk, reménnyel és félelemmel, és áhítatos félelemmel viseltettek Irántunk."

91 . "És ő, (Mária), aki őrizte a szemérmét, ezért belé leheltünk a lelkünkből, és őt és a fiát jellé tettük a teremtmények számára."

92 . "Bizony ez a ti közösségetek egyetlen közösség, és Én vagyok az Uratok, szolgáljatok hát Engem."

93 . De ők összekülönböztek egymás közt. Mind Hozzánk fognak visszatérni.

94 . "És aki jótetteket cselekszik, és hívő, nem utasíttatik el az erőfeszítése. És bizony, Mi vagyunk a Feljegyzője."

95 . "És tiltás van minden városon, amelyet elpusztítottunk, hogy nem fognak visszatérni."

96 . "Amikor megnyittatik Góg és Magóg (útja), és leereszkednek majd minden lejtőn."

97 . "És közel jár az igaz ígéret, és amikor azoknak a szemei, akik nem hittek, bámulnak majd, és azt mondják: „Jaj nekünk! Bizony, nem törődtünk ezzel! Nem! Bizony bűnösök voltunk!”"

98 . "Bizony, ti vagytok, és az, amit Allahon kívül imádtok, a Pokol tüzelői! Ahhoz fogtok jönni!"

99 . "Ha ezek, (valóban) istenek lettek volna, nem jöttek volna ehhez (a Tűzhöz). És mind abban fognak lakozni örökké."

100 . "Sóhajtozni fognak ott, és nem fognak abban hallani."

101 . "Bizony, azok, akiknek előreküldetett Tőlünk a legjobb, ők messzire el lesznek távolítva attól (a Tűztől)."

102 . "A legkisebb hangját sem fogják hallani, és örökké abban fognak lakozni, amit a lelkük kíván."

103 . "Nem fogja szomorítani őket a legnagyobb rémület, és az angyalok fogadják őket: „Ez a ti Napotok, ami nektek ígértetett!”"

104 . "A Nap, amikor felgöngyölítjük az egeket, ahogy egy könyv lapjait göngyölítik fel. Ahogy elkezdtük az első teremtést, meg fogjuk ismételni. Ígéret ez Rajtunk. Bizony, meg fogjuk tenni!"

105 . "És bizony, megírtuk a Zabúrban, az Emlékeztető után, hogy jóravaló szolgáim fogják örökölni a földet."

106 . "Bizony, ebben üzenet van azok számára, akik a szolgálat iránt elkötelezettek."

107 . "És nem másért küldtünk el téged, mint kegyelemként a világoknak."

108 . "Mondd: „Kinyilatkoztatott nekem, hogy az istenetek Egyetlen Isten. Alávetitek hát magatokat Neki?”"

109 . "De ha elfordulnak, mondd: „Bejelentettem nektek, mindegyikteknek egyformán. És nem tudom, hogy ami ígértetett nektek, az közel van-e, vagy távol."

110 . "Bizony, Ő ismeri a kinyilvánított beszédet, és ismeri azt, amit elrejtetek."

111 . "És én nem tudom, talán ez próbatétel nektek, és egy rövid ideig tartó élvezet.” "

112 . "(Allah Küldötte) azt mondta: „Uram! Ítélj igazsággal. És a mi Urunk a Kegyelmes, Akinek a segítségét keresni kell az ellen, amit ti tulajdonítotok."

 

 

 

In this page you can listen Al-Anbija in English, Al-Anbija and read and download Al-Anbija in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Anbija translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Anbija in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top