Al-Baqarah ( 286 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Alif. Lám. Mím.

2 . "Ez a Könyv, nincs kétség benne, vezetés az istenfélőknek, "

3 . "(Az istenfélők) azok, akik hisznek a Láthatatlanban, megtartják az imát, és amivel elláttuk őket, abból adakoznak,"

4 . "És akik hisznek abban, ami leküldetett neked, és ami leküldetett előtted, és bizonyosak a Túlvilágban, "

5 . "Ők követik az Uruktól való vezetést, és ők azok, akik sikeresek, "

6 . "Bizony, akik nem hisznek, mindegy nekik, hogy figyelmezteted őket, vagy nem figyelmezteted őket, nem fognak hinni. "

7 . "Allah lepecsételte a szívüket, és a hallásukat, és a látásukon takarás van. És hatalmas büntetés jár nekik."

8 . "És az emberek között vannak néhányan, akik azt mondják: „hiszünk Allahban és az Utolsó Napban”, de nem hívők, "

9 . "Meg akarják téveszteni Allahot, és azokat, akik hisznek, de nem tévesztenek meg mást, csak saját magukat, és nem is tudják, "

10 . "A szívükben betegség van, Ezért Allah tovább növeli a betegségüket. És fájdalmas büntetés jár nekik azért, mert hazudtak."

11 . És amikor azt mondják nekik: „Ne okozzatok romlást a földön!” azt mondják: „Mi csak békét hozók vagyunk!”.

12 . "De nem! Ők azok, akik romlást terjesztenek, de nem veszik észre. "

13 . "És amikor azt mondják nekik: „Higgyetek úgy, ahogy az emberek hisznek!”, azt mondják: „Úgy higgyünk, ahogy a bolondok hisznek?”. De nem! Ők maguk a bolondok, de nem tudják. "

14 . "És amikor találkoznak azokkal, akik hisznek, azt mondják: hiszünk. De amikor egyedül vannak a sátánjaikkal, azt mondják: „Valójában veletek vagyunk, és csak gúnyolódtunk” "

15 . "Allah gúnyolódik velük, és meghosszabbítja a tévelygésüket, míg vakon bolyonganak."

16 . "Ők azok, akik tévelygést vásároltak a vezetésért. Ezért a kereskedésük nem hozott hasznot nekik, és nem voltak vezetve sem."

17 . "A példájuk olyan, mint annak a példája, aki tüzet gyújtott a sötétségben, aztán, amikor kivilágosodott körülötte, Allah elvette a fényüket, és sötétségben hagyta őket, hogy nem látnak. "

18 . "Süketen, némán, vakon, nem térnek vissza."

19 . " Vagy mint egy vihar az égből, amelyben sötétség, mennydörgés és villámlás van. Az ujjukat a fülükbe dugják a mennydörgés ellen, a haláltól való félelmükben. Allah körülveszi a hitetleneket."

20 . "A villámlás csaknem elveszi a látásukat. Amikor felvillan nekik, mennek a fényében, de amikor a sötétség borítja el őket, megállnak. Ha Allah úgy akarta volna, bizonnyal elvette volna a látásukat és a hallásukat. Allah mindenek felett hatalmas. "

21 . "Ó, emberek! Imádjátok Uratokat, aki teremtett benneteket, és azokat, akik előttetek voltak, hogy istenfélők lehessetek. "

22 . "Ő az, Aki a földet pihenőhellyé tette számotokra, és az eget boltozattá. És Ő küldött le vizet az égből, és gyümölcsöket hozott elő általa, ellátásul nektek. Ezért ne állítsatok társakat Allah mellé, ha már tudjátok. "

23 . "És ha kétségben vagytok azzal kapcsolatban, amit leküldtünk a szolgánknak, akkor hozzatok egy hozzá hasonló szúrát. És hívjátok a tanúitokat Allahon kívül, ha az igazat mondjátok. "

24 . "De ha nem tudjátok megtenni, és soha nem fogjátok tudni megtenni, akkor féljétek a Tüzet, aminek tüzelője az emberek, és a kövek, előkészíttetett ez a hitetleneknek. "

25 . "És mondj jó hírt azoknak, akik hisznek és jót cselekszenek, hogy kertjeik lesznek, amelyek alatt folyók folynak. Amikor gyümölcsöket kapnak belőle ellátásként, azt mondják majd: Ez az, ami korábban is adatott nekünk! És hasonlóakat fognak kapni. És megtisztított házastársaik lesznek ott, és örökké ott fognak lakozni. "

26 . "Bizony, Allah nem szégyell hasonlatot állítani akár egy szúnyoggal is, vagy valamivel afelett. És azok, akik hisznek, tudják, hogy ez az Igazság Uruktól. De azok, akik hitetlenek, azt mondják: „Mit akart Allah ezzel a hasonlattal?” Tévelygésbe visz vele sokakat, és vezet vele sokakat. És nem visz vele tévelygésbe másokat, csak az engedetlen bűnösöket."

27 . "Akik megszegik az Allahhal kötött egyezséget, miután megkötötték azt. És elvágják azt, aminek összekötését Allah parancsolta, és romlást okoznak a földön. Ők azok, akik vesztesek."

28 . "Hogyan lehetséges, hogy nem hisztek Allahban, mikor halottak voltatok, és Ő életet adott nektek? Aztán a halálba küld benneteket, aztán újra életre kelt benneteket, és Hozzá fogtok visszatérni. "

29 . "Ő, az, Aki teremtett nektek mindent, ami a földön van. Aztán az ég felé fordult, és hét éggé formálta azt. És Ő minden dolgok Tudója."

30 . "És (emlékezz arra, mikor) Urad azt mondta az angyaloknak: „Bizony, kormányzót fogok helyezni a földre”. Azt mondták az angyalok: „Olyat fogsz oda helyezni, aki romlást terjeszt, és vért ont, míg mi Téged dicsőítünk dicsőítéseiddel, és magasztalunk?” Azt mondta (Allah): „Bizony, Én tudom, amit ti nem tudtok.” "

31 . "És megtanította (Allah) Ádámnak a dolgok neveit. Aztán felvonultatta őket az angyalok előtt, és azt mondta: „Mondjátok meg nekem ezeknek a neveit, ha igazak vagytok!” "

32 . "Azt mondták (az angyalok): „Dicsőség Neked! Nincs más tudásunk, csak amit Te tanítottál nekünk. Bizony, Te vagy a Tudó, a Bölcs.”"

33 . "Azt mondta (Allah): „Ádám, mondd el nekik a neveiket!” És amikor elmondta nekik a neveiket, Allah azt mondta: „Hát nem mondtam nektek, hogy Én ismerem a Láthatatlant az egekben és a földön? És hogy Én tudom, amit felfedtek, és amit elrejtetek?”"

34 . "És mikor azt mondtuk az angyaloknak: „Boruljatok le Ádám előtt!”, ők leborultak, kivéve Iblísz. Ő visszautasította, fennhéjázó volt, és a hitetlenek közé tartozott."

35 . "És azt mondtuk: „Ádám! Lakj te és a feleséged a Paradicsomban, és egyetek szabadon, ahonnan csak akartok, de ne közelítsetek ehhez a fához, nehogy a bűnösök közé tartozzatok.” "

36 . "De a Sátán – Iblísz – botlásra késztette őket általa, és kiűzette őket abból, amiben voltak. És azt mondtuk: „Menjetek le, néhányan a többiek ellenségeként! és a földön lesz lakóhelyetek és ellátásotok egy ideig”. "

37 . "Aztán Ádám szavakat kapott Urától, és Ő felé fordult kiengesztelődve, hogy megbocsásson neki. Bizony, Ő Odaforduló, Irgalmas."

38 . "Azt mondtuk: „Menjetek le belőle – a Kertből – mindannyian. És ha vezetés jön Hozzám tőletek, akkor aki a vezetést követi, annak nem kell majd félni, és nem fog szomorkodni."

39 . ". És azok, akik nem hisznek, és tagadják a Jeleinket, ők a Tűz társai, abban fognak lakozni örökké."

40 . "Ó, Izrael gyermekei! Emlékezzetek a kegyekre, amiket nektek adtam! És tartsátok be a Velem kötött szerződést, és akkor Én is betartom a szerződéseteket. És egyedül csak Engem féljetek! "

41 . "És higgyetek abban, amit leküldtem, megerősítve azt, ami nálatok van, és ne legyetek az elsők a Könyv Népe közül, akik nem hisznek benne. És ne adjátok el az Én jeleimet csekély árért. És egyedül Engem féljetek. "

42 . "És ne keverjétek az igazságot hazugsággal, én ne rejtsétek el az igazságot, miközben tudjátok."

43 . "És tartsátok meg az imát, és adjátok meg a zakátot, és hajoljatok meg a meghajlókkal."

44 . "Megparancsoljátok az embereknek a jámborságot, és ti magatok elfeledkeztek róla, mikor pedig olvassátok a Könyvet? Hát nem használjátok az eszeteket?"

45 . "És keressetek segítséget a türelemben és az imában! És bizony, nehéz dolog ez, kivéve az alázatosoknak, "

46 . "akik hisznek abban, hogy találkozni fognak Urukkal, és hogy Hozzá fognak visszatérni."

47 . "Izrael gyermekei! Emlékezzetek a kegyeimre, amelyeket nektek adtam és hogy előnyben részesítettelek benneteket – vagyis az őseiteket – az összes többi teremtmény felett. "

48 . "És féljetek egy napot, amikor egyetlen lélek sem lehet segítségére a másik léleknek semmiben, és nem fogadtatik el tőle a közbenjárás, és nem fogadtatik el tőle a váltságdíj, és nem lesznek megsegítve."

49 . "És emlékezzetek, amikor megmentettünk benneteket – vagyis az őseiteket – Fáraó népétől. Szörnyű büntetéssel sújtottak benneteket: lemészárolták a fiaitokat, és életben hagyták a nőket. És ebben hatalmas próbatétel volt számotokra Uratoktól. "

50 . "És emlékezzetek, amikor kettéválasztottuk nektek a tengert, és megmentettünk benneteket, és vízbe fullasztottuk Fáraó népét, miközben ti néztétek. "

51 . "És emlékezzetek, amikor kijelöltünk Mózesnek negyven éjszakát. Aztán ti vettétek magatoknak a borjút őutána, és bűnösök voltatok."

52 . "Aztán, még ez után is megbocsátottunk nektek, hogy hálásak lehessetek."

53 . "És emlékezzetek, amikor Mózesnek adtuk a Könyvet (a Tórát), és a Megkülönböztetőt, hogy vezetést kaphassatok."

54 . "És emlékezzetek, amikor Mózes azt mondta a népének: „Népem! Bizony, vétkeztetek saját magatok ellen. Forduljatok hát bűnbánattal Uratokhoz, és öljétek meg magatokat. Ez a legjobb nektek Uratok előtt.” Aztán Ő elfogadta a bűnbánatotokat. Bizony, Ő a szolgáihoz forduló, az Irgalmas."

55 . "És emlékezzetek, amikor azt mondtátok: „Mózes! Soha nem fogunk hinni neked, amíg nem látjuk Allahot nyilvánvalóan, a saját szemünkkel!”, ezért a villámcsapás megragadta őket, miközben nézték. "

56 . "Aztán életre keltett benneteket, hogy hálásak lehessetek."

57 . "És felhőkkel borítottunk árnyékba benneteket, és mannát és fürjeket küldtünk le nektek. Egyetek a jó dolgokból, amivel elláttunk benneteket! És nem Nekünk tettek rosszat, hanem saját maguk ellen vétkeztek."

58 . "És emlékezzetek, amikor azt mondtuk: „Lépjetek be ebbe a városba, és egyetek bőséggel onnan, ahonnan csak akartok, és lépjetek be a kapun alázatosan meghajolva, azt mondva: „Bűnbánat”. Megbocsátjuk nektek a bűneiteket, és gyarapítjuk azokat, akik jókat cselekszenek."

59 . "De azok, akik bűnösök voltak, másra cserélték a szavakat, amelyek nekik mondattak, ezért a bűnösökre büntetést küldtünk az égből, mert engedetlenek voltak."

60 . "És emlékezzetek, amikor Mózes vizet kért a népének, és azt mondtuk: „Sújts a kőre a botoddal!” És tizenkét forrás fakadt belőle. Minden ember tudta, hogy melyik az ő ivóhelye „Egyetek és igyatok abból, amivel Allah ellátott benneteket, és ne cselekedjetek gonoszul a földön, romlást terjesztve.”"

61 . "És emlékezzetek, amikor azt mondtátok: „Mózes! Nem bírjuk ki egyféle ételen. Fohászkodj hát Uradhoz, hogy hozza elő nekünk azt, amit a föld terem: a zöld növényeit, uborkáját, fokhagymáját, lencséjét és hagymáját!” Azt mondta Mózes: „Elcserélnétek azt, ami jobb, arra, ami rosszabb? Menjetek vissza valamelyik városba, és akkor meglesz nektek az, amit kértetek.” És megaláztatás és nyomorúság sújtotta őket, és magukra vonták Allah haragját. Ez azért volt, mert nem hittek Allah jeleiben, és jogtalanul megölték a prófétákat. Ez azért volt, mert lázadók voltak, és túllépték a határokat. "

62 . "Bizony, azok, akik hisznek, és akik zsidók, és a keresztények és a szábeusok, akik hisznek Allahban és az utolsó napban, és jótetteket cselekszenek, nekik meglesz a jutaluk Uruk előtt, és nem kell félniük, és nem fognak szomorkodni. "

63 . "És emlékezzetek, amikor szerződést kötöttünk veletek, és fölétek emeltük a hegyet. „Ragaszkodjatok erősen ahhoz, amit adtunk nektek, és emlékezzetek arra, ami benne áll, hogy istenfélők lehessetek.”"

64 . "Aztán még ezután is elfordultatok. Ha nem lett volna Allah kegye és kegyelme irántatok, biztosan a vesztesek között lettetek volna. "

65 . "És bizony, ismertétek azokat, akik vétkeztek közületek a szombatnap dolgában. Ezért azt mondtuk nekik: „Legyetek majmok, kitaszítottak.”"

66 . "És elrettentő büntetéssé tettük ezt azoknak, akik előttük voltak és akik mögöttük voltak, és intéssé azoknak, akik istenfélők."

67 . "És emlékezzetek, mikor Mózes azt mondta a népének: „Bizony, Allah azt parancsolja nektek, hogy áldozzatok fel egy tehenet!” Azt mondták: „Talán tréfálsz velünk?” Azt mondta Mózes: „Allahnál veszek menedéket attól, hogy a tudatlanok közé tartozzam!”"

68 . "Azt mondták: „Fohászkodj Uradhoz, hogy tegye nekünk nyilvánvalóvá, hogy milyen legyen a tehén”. Azt mondta Mózes: „Azt mondja Allah, hogy sem öreg, sem fiatal tehén, hanem középkorú, a kettő között. Tegyétek meg hát, ami parancsoltatott nektek!”"

69 . "Azt mondták: „Fohászkodj Uradhoz, hogy tegye nekünk nyilvánvalóvá, hogy milyen legyen a színe”. Azt mondta Mózes: „Azt mondja Allah, hogy sárga tehén, fényes színű, élvezet a rátekintőnek.”"

70 . "Azt mondták: „Fohászkodj Uradhoz, hogy tegye nekünk nyilvánvalóvá, hogy milyen legyen. Bizony, nekünk minden tehén ugyanúgy néz ki. És bizony, ha Allah úgy akarja, azok közé tartozunk majd, akik vezetést kaptak.” "

71 . "Azt mondta Mózes: „Azt mondja Allah, hogy ez olyan tehén, amit nem tanítottak be arra, hogy a földet szántsa, sem, hogy a mezőt öntözze, teljesen ép, és nincs rajta egy jegy sem.” Azt mondták: „Most az igazsággal jöttél!” Így hát feláldozták, bár közel voltak ahhoz, hogy ne tegyék meg."

72 . "És emlékezzetek, mikor megöltetek egy embert, és egymás közt vitáztatok ezzel kapcsolatban, de Allah nyilvánosságra hozta azt, amit elrejtettetek. "

73 . "Azt mondtuk: „Sújtsatok rá egy részével!” Így támasztja fel Allah a halottakat. És megmutatja nektek az Ő jeleit, hogy talán használjátok az eszeteket."

74 . "Aztán még miután ezt láttátok, akkor is megkeményedett a szívetek, mint a kövek, vagy még annál is keményebbre. És bizony, vannak kövek, amelyek alól folyók törnek elő, és bizony, vannak olyanok, amelyek kettéhasadnak, és víz fakad belőlük, és vannak olyanok, amelyek lezuhannak Allah félelmétől. És Allah nem tudatlan azzal kapcsolatban, amit tesztek. "

75 . "Talán azt remélitek, hogy hinni fognak nektek, mikor bizony volt közöttük egy csoport, akik hallották Allah szavát, és tudatosan megváltoztatták azt, miután megértették?"

76 . "És mikor találkoznak azokkal, akik hisznek, azt mondják: „Hiszünk”, de amikor egyedül vannak egymással, azt mondják: „Elmondjátok nekik azt, amit Allah kinyilatkoztatott nektek, hogy érvként használhassák azt ellenetek Uratok előtt? Hát nem használjátok az eszeteket?”"

77 . "Hát nem tudják, hogy Allah tudja, amit elrejtenek, és amit kinyilvánítanak?"

78 . "És vannak közöttük írástudatlanok, akik nem ismerik a Könyvet, csak a hamis vágyakat, és nem tesznek mást, csak találgatnak. "

79 . "Hát jaj azoknak, akik a saját kezükkel írják a Könyvet, és aztán azt mondják: „Ez Allahtól van”, hogy alacsony árért eladhassák. Jaj nekik azért, amit a kezük leírt, és jaj nekik azért, amit szereztek!"

80 . "És azt mondják a zsidók: „Nem fog minket érinteni a Tűz, csak egy bizonyos számú napig!” Mondd: „Vajon szerződést kötöttetek erre Allahhal, mert Allah soha nem szegi meg a szerződését? Vagy olyasmit mondotok Allahról, amit nem tudtok?”"

81 . "De nem! Aki rosszat szerez magának, és akit a bűnei körülvettek: ők a Tűz társai, abban fognak maradni örökké."

82 . "És akik hisznek és jókat cselekszenek, ők a Kert társai, abban fognak maradni örökké."

83 . "És emlékezzetek, mikor szerződést kötöttünk Izrael népével: „Ne szolgáljatok mást Allahon kívül, és legyetek jók a szülőkhöz, a rokonokhoz, az árvákhoz és a szegényekhez, és beszéljetek jól az emberekkel, és tartsátok meg az imát, és adjátok meg a zakátot!” Aztán elfordultatok, kivéve kevesen közületek, és elutasítottátok."

84 . "És emlékezzetek, mikor szerződést kötöttünk veletek: „Ne ontsátok egymás vérét, és ne űzzétek ki egymást az otthonaitokból”, és beleegyeztetek, és tanúskodtatok róla. "

85 . "Ezután ti vagytok azok, akik megölik egymást, és egy csoportot közületek kiűztök az otthonából, támogatjátok egymást ellenük a bűnben és ellenségeskedésben. És ha fogolyként hozatnak elétek, váltságdíjat szedtek értük, pedig a kiűzetésük meg volt tiltva nektek! Hát hisztek a Könyv egy részében, és nem hisztek a másikban? Hát mi más lehetne a fizetsége azoknak, akik ezt teszik közületek, mint megaláztatás az evilági életben, és a Feltámadás Napján a legsúlyosabb büntetésbe lesznek küldve. És Allah figyelmét nem kerüli el az, amit cselekedtek."

86 . "Ők azok, akik megvásárolták ezt a világot a Túlvilág árán, ezért nem könnyíttetik meg számukra a büntetés, és nem lesznek megsegítve."

87 . "És bizony, Mózesnek adtuk a Könyvet, és küldöttek sorával követtük őt. És Jézusnak, Mária fiának egyértelmű jeleket adtunk, és megerősítettük őt a tiszta Lélekkel. Nem úgy van-e, hogy mikor eljött hozzátok egy Küldött olyasmivel, amit ti magatok nem kívántatok, akkor arrogánsan viselkedtetek? Egy részüket meghazudtoltátok, más részüket megöltétek."

88 . "És azt mondták: „A szívünk be van burkolva”. Nem! Allah átkozta meg őket a hitetlenségük miatt, mert annyira kevéssé hittek."

89 . "És amikor eljött hozzájuk egy Könyv Allahtól, megerősítve azt, ami náluk volt, bár korábban a hitetlenek feletti győzelemért fohászkodtak, bár eljött hozzájuk az, amit felismernek, nem hisznek benne. Allah átka van a hitetleneken. "

90 . "Gonosz dolog az, amiért eladták magukat, hogy nem hisznek abban, amit Allah leküldött, haragudva azért, hogy Allah arra küldi le a kegyét szolgái közül, akire akarja. Ezért magukra vonták Allah haragját. És a hitetleneknek megalázó büntetés jár. "

91 . "És amikor azt mondják nekik: „Higgyetek abban, amit Allah leküldött”, azt mondják: „Abban hiszünk, ami nekünk küldetett le” (a Tórában). És nem hisznek abban, ami utána küldetett le, bár az az igazság, ami megerősíti azt, ami náluk van. Mondd: „Akkor miért öltétek meg Allah prófétáit korábban, ha hívők voltatok?”"

92 . "És bizony, Mózes nyilvánvaló jelekkel jött hozzátok, aztán a borjút vettétek (imádatotok tárgyául), és bűnösök voltatok."

93 . "És emlékezzetek, mikor szerződést kötöttünk veletek, és fölétek emeltük a hegyet (a Sínai-hegyet): „Ragaszkodjatok erősen ahhoz, amit adtunk nektek, és halljátok!” Azt mondták: „Halljuk, és nem engedelmeskedünk!” És a szívük magába itta a borjút a hitetlenségük miatt. Mondd: „Milyen gonosz dolog, amit a hitetek parancsol nektek, ha valóban hívők vagytok!”"

94 . "Mondd: „Ha a Túlvilági Hajlék Allahnál kizárólag a tiétek lenne, a többi emberen kívül, akkor kívánjátok a halált, ha igazak vagytok!”"

95 . "És soha nem fogják kívánni, amiatt, amit a kezük előreküldött. És Allah ismeri a bűnösöket."

96 . "És bizonnyal úgy fogjátok találni, hogy ők az a nép, akik a legjobban kívánják az életet, még azoknál is jobban, akik társítanak Allah mellé. Mindegyikük azt szeretné, ha ezer évig tartó életet kaphatna. De még ha ilyen életet kapna, az sem mentené meg legkevésbé sem a büntetéstől. És Allah látja, amit cselekszenek. "

97 . "Mondd: „Aki ellensége Gábrielnek – mert valóban ő hozta le ezt a Koránt a szívedre Allah engedelmével, megerősítve azt, ami előtte volt, és vezetésként és jó hírként a hívőknek, "

98 . "Aki ellensége Allahnak, és az angyalainak, és a Küldötteinek, és Gábrielnek, és Mikáilnak, hát bizony Allah ellensége a hitetleneknek!”"

99 . "És bizony, nyilvánvaló ájákat (jeleket) küldtünk le neked, és senki nem tagadja őket, csak a bűnösök."

100 . "Hát nem az a helyzet, hogy valahányszor szerződést kötöttek, egy csoport közülük félredobta azt? Nem, a legtöbben közülük nem hisznek. "

101 . "És mikor egy küldött jött hozzájuk Allahtól, megerősítve azt, ami náluk volt, egy része azoknak, akiknek a Könyv adatott, elhajította Allah Könyvét a háta mögé, mintha nem tudták volna. "

102 . "És azt követték, amit a sátánok olvastak Salamon birodalmában. És nem Salamon volt az, aki hitetlen volt, hanem a sátánok voltak hitetlenek, megtanítva az embereknek a varázslást, és azt, ami a két angyalnak, Hárútnak és Márútnak leküldetett Babilonban. De ezek ketten nem tanítottak semmit, amíg azt nem mondták: „Mi csak próbatétel és kísértés vagyunk nektek Allahtól. Ne legyetek hát hitetlenek!” És ők megtanulták kettőjüktől azt, amivel viszályt szíthatnak a férj és a felesége között. De nem árthatnak vele senkinek, hacsak nem Allah engedelmével. És azt tanulták meg, ami ártani fog nekik, és nem lesz hasznukra. És tudják, hogy aki megvette azt, annak nem lesz része a Túlvilágban. És milyen gonosz dolog az, amiért eladták magukat! Bárcsak tudnák!"

103 . "És ha hittek volna, és félték volna Allahot, akkor bizony Allah jutalma jobb lett volna számukra, bárcsak tudnák!"

104 . "Ti hívők! Ne mondjátok azt (a Prófétának), hogy „Ráiná” (nézz ránk, figyelj ránk), mondjátok azt: „Unzurná”, és hallgassatok. És a hitetleneknek fájdalmas büntetés jár."

105 . "Nem szeretnék azok, akik a Könyv Népe közül hitetlenek, és azok, akik társítanak, hogy bármi jó küldessék le hozzátok Uratoktól. De Allah azt választja ki a kegyelmére, akit csak akar. És Allah a hatalmas kegyek Birtokosa. "

106 . "És ha eltörlünk egy áját, vagy elfeledtetjük azt, annál jobbat vagy ahhoz hasonlót hozunk helyette. Vajon nem tudjátok, hogy Allah mindenek felett Hatalmas?"

107 . "Vajon nem tudjátok, hogy Allahé az egek és a föld királysága? És hogy nincsen Allahon kívül senki védelmezőtök vagy segítőtök."

108 . "Vagy kérdezni akarjátok a Küldötteteket, ahogy Mózest is kérdezték korábban? És aki elcseréli a hitet hitetlenségre, az bizonnyal letévedt az egyenes útról."

109 . "A Könyv Népéből sokat azt kívánják, hogy vissza tudjanak fordítani benneteket a hitetlenséghez, miután hittetek, saját irigységük miatt, az után, hogy az igazság nyilvánvalóvá vált számukra. Bocsássatok meg nekik, és nézzétek el, amíg Allah el nem hozza a parancsát. Bizony, Allah mindenek felett Hatalmas."

110 . "És tartsátok meg az imát, és adjátok meg a zakátot. És bármi jót küldtök előre saját magatoknak, megtaláljátok azt Allahnál. Bizony, Allah látja, amit tesztek."

111 . "És azt mondják: „Senki nem fog a Kertbe lépni, csak az, aki zsidó, vagy keresztény”. Ezek csak az alaptalan vágyaik! Mondd: „Hozzátok hát a bizonyítékaitokat, ha valóban igazak vagytok!”"

112 . "Igen, aki az arcát – vagyis saját magát – aláveti Allahnak, és jókat cselekvő, annak megvan a jutalma Uránál. Annak nem kell majd félni, és nem fog szomorkodni."

113 . "A zsidók azt mondják: „A keresztények nem követnek semmit”. A keresztények azt mondják: „A zsidók nem követnek semmit”. Pedig mindketten olvassák a Könyvet! És azok, akik nem tudnak, hasonlókat mondanak. Allah majd ítél közöttük a Feltámadás Napján abban, amiben különböztek."

114 . "És kik lehetnének igazságtalanabbak azoknál, akik megakadályozzák, hogy Allah mecseteiben az Ő Nevét említsék, és az elpusztításukra törekszenek? Nem való az ilyeneknek, hogy beléphessenek azokba, kivéve félelemben. Szégyenben lesz részük ebben a világban, a Túlvilágon pedig szörnyű büntetés jár nekik."

115 . "Allahé a kelet és a nyugat, és bármerre is fordulsz, Allah Arca ott van. Bizony, Allah mindent befoglal, mindent tud. "

116 . "És azt mondják: „Allah fiat vett maga mellé!” Dicsőség Neki. Nem! Övé minden, ami az egekben és a földön van. Mind alázatosan engedelmeskednek Neki."

117 . " Az egek és a föld Alkotója! Ha Ő elrendel egy dolgot, csak azt mondja neki: „Legyél!”, és az lesz."

118 . "És azok, akik nem tudnak, azt mondják: Miért nem beszél hozzánk Allah, vagy miért nem jön hozzánk egy jel?” Így beszéltek azok is, akik előttük voltak. Hasonló volt a beszédük, és hasonló a szívük is. A jeleket bizony egyértelművé tettük azoknak, akik bizonyosak."

119 . "Bizony, elküldtünk téged az igazsággal, örömhír-hozóként és figyelmeztetőként, és nem fogunk megkérdezni a lángoló Tűz társairól."

120 . "És nem lesznek veled elégedettek a zsidók és a keresztények, amíg nem követed az ő vallásukat. Mondd: „Bizony, Allah vezetése, az a vezetés!” És ha az ő vágyaikat követed az után, ami eljött hozzád a tudásból, akkor nem lesz védelmeződ Allahtól, és nem lesz segítőd."

121 . "Azok, akiknek a Könyvet adtuk, akik úgy olvassák, ahogy olvasni kell, azok hisznek benne. Akik pedig elutasítják, azok a vesztesek."

122 . "Izrael gyermekei! Emlékezzetek a kegyeimre, amelyeket nektek adtam, és hogy előnyben részesítettelek benneteket az összes többi teremtmény felett."

123 . "És féljetek egy Napot, amikor egyetlen lélek sem lehet segítségére a másik léleknek semmiben, és nem fogadtatik el tőle a váltságdíj, és nem fogadtatik el tőle a közbenjárás, és nem lesznek megsegítve. "

124 . "És (emlékezz), mikor Ura próbára tette Ábrahámot szavakkal, és ő teljesítette azokat. Azt mondta (Allah): „Bizony, vezetővé teszlek téged az embereknek”. Azt mondta (Ábrahám): „És az utódaimat is?” Azt mondta (Allah): „A szerződésem nem terjed ki a bűnösökre!”"

125 . "És emlékezz, mikor a Házat (a Kábát) a gyakori, ismétlődő visszatérés (a zarándoklat) helyévé tettük, és a biztonság helyévé, és azt mondtuk: „Tegyétek Ábrahám helyét imahellyé!”. És szerződést kötöttünk Ábrahámmal és Iszmaillal: „Tisztítsátok meg a Házamat azok számára, akik körüljárják, akik elvonulnak oda, akik meghajolnak és akik leborulnak. "

126 . "És (emlékezz), mikor Ábrahám azt mondta: „Uram, tedd ezt a várost biztonságossá, és lásd el a népét gyümölcsökkel – azokat, akik hisznek közülük Allahban és az Utolsó Napban!” Azt mondta (Allah): „És aki nem hisz, annak élvezeteket biztosítok egy kis ideig, aztán a Tűz büntetésébe fogom kényszeríteni. És milyen gonosz úti cél az!”"

127 . "És (emlékezz), mikor Ábrahám a Ház alapjait emelte Iszmaillal, (és így fohászkodtak): „Urunk! Fogadd el ezt tőlünk. Bizony, te vagy az, Aki mindent hall, mindent tud."

128 . "Urunk! Tégy minket Neked alávetett muszlimokká, és a leszármazottaink közül Neked alávetett közösséget. És mutasd meg nekünk a szertartásainkat, és fordulj felénk. Bizony, te vagy az Odaforduló, az Irgalmas."

129 . "Urunk! Támassz közülük egy küldöttet, aki a Te ájáidat olvassa nekik, és megtanítja nekik a Könyvet és a bölcsességet, és megtisztítja őket. Bizony, Te vagy a Mindenható, a Bölcs.”"

130 . "És ki fordulna el Ábrahám vallásától, hacsak nem az, aki bolondot csinál magából? És bizony, Mi kiválasztottuk őt ebben a világban, a Túlvilágon pedig a jóravalók között lesz."

131 . "És emlékezz, mikor Ura azt mondta neki: „Vesd alá magad!”, ő azt mondta: „Alávetettem magam a Világok Urának!”"

132 . "És Ábrahám megparancsolta a fiainak, ahogy Jákob is tette: „Fiaim! Allah kiválasztotta nektek a vallást, hát ne haljatok meg másként, mint muszlimként!”"

133 . "Vagy talán tanúi voltatok, amikor eljött Jákobhoz a halál, azt mondta a fiainak: „Mit fogtok szolgálni utánam (ha én már nem leszek)?” Azt mondták: „A te istenedet fogjuk szolgálni, és az ősapáid, Ábrahám, Iszmail és Izsák Istenét – az Egyetlen Istent, és Neki vetjük alá magunkat.”"

134 . "Ez egy olyan közösség volt, ami már elmúlt. Az övék az, amit ők szereztek, a tietek pedig az, amit ti szereztek. És titeket nem fognak megkérdezni arról, amit ők cselekedtek."

135 . "És azt mondták: „Legyetek zsidók, vagy keresztények, és akkor vezetve lesztek”. Mondd: „Nem! Ábrahám, a haníf vallása az, amit követünk, és ő nem volt a társítók közül való.”"

136 . "Mondd: „Hiszünk Allahban, és amit leküldött nekünk, és amit leküldött Ábrahámnak, és Iszmailnak, és Izsáknak, és Jákobnak, és a törzseknek, és ami adatott Mózesnek és Jézusnak, és ami a prófétáknak adatott Uruktól. Nem teszünk különbséget közöttük. És Neki (Allahnak) vetjük alá magunkat.”"

137 . "És ha ugyanabban hisznek, amiben ti hisztek, akkor ők valóban vezetve vannak. De ha elfordulnak, akkor csak ellenségeskednek. Allah elegendő nektek ellenük. Ő a mindent Halló, a mindent Tudó."

138 . "Allah színezete! És ki adna jobb színezetet, mint Allah? És mi az Ő szolgái vagyunk."

139 . "Mondd: „Vitáztok velünk Allahról, mikor pedig Ő a mi Urunk és a ti Uratok? Nekünk a mi cselekedeteink, nektek pedig a tiétek. És mi Hozzá vagyunk őszinték."

140 . "Vagy azt mondjátok, hogy Ábrahám, és Iszmail és Izsák és Jákob és a törzsek zsidók voltak, vagy keresztények voltak?” Mondd: „Ti tudjátok jobban, vagy Allah tudja?” És ki igazságtalanabb annál, aki elrejti a tanúságot, ami nála van Allahtól? És Allah nem tudatlan azzal kapcsolatban, amit tesztek."

141 . "Ez egy olyan közösség volt, ami már elmúlt. Az övék az, amit ők szereztek, a tietek pedig az, amit ti szereztek. És titeket nem fognak megkérdezni arról, amit ők cselekedtek."

142 . "A bolondok az emberek közül azt fogják mondani: „Mi fordította el őket az imairányuktól, amelyen korábban voltak?” Mondd: „Allahé a kelet és a nyugat. Ő vezeti azt, akit akar az egyenes útra.”"

143 . "És így tettünk benneteket középúton járó közösséggé, hogy tanúk legyetek az emberek ellen, és a Küldött tanú legyen ellenetek. És azért jelöltük ki az imairányt, amit követtetek, hogy egyértelműen elkülönüljön az, aki a Küldöttet követi, attól, aki elfordul. És bizony, nagy próbatétel volt ez, kivéve azoknak, akiket Allah vezetett. És Allah nem engedi veszendőbe menni a hiteteket. Bizony, Allah az emberek iránt kedvességgel teli, Irgalmas."

144 . "Bizony, láttunk, hogy az arcodat az ég felé fordítod. Bizony, olyan imairány felé fordítunk, amellyel elégedett leszel. Fordítsd hát az arcod a Sérthetetlen Mecset irányába. És bárhol vagytok is, fordítástok az arcotokat feléje! És bizony, azok, akiknek a Könyv adatott, tudják jól, hogy ez az igazság Uruktól. És Allah nem tudatlan azzal kapcsolatban, amit tesznek."

145 . "És még ha el is hoznál minden jelet azoknak, akiknek a Könyv adatott, akkor sem követnék az imairányodat. És nem követnék egymás imairányát sem. És ha követnéd az ő vágyaikat, miután már a tudás eljött hozzád, akkor bizony a bűnösök közé tartoznál. "

146 . "Azok, akiknek a Könyvet adtuk, felismerik őt (a Prófétát), ahogy a fiaikat ismerik fel. De bizony, egy csoport közülük tudatosan elrejti az igazságot. "

147 . "Az Igazság Uradtól van, ne legyél hát a kételkedők közt. "

148 . "És mindnek (minden népnek) megvan az iránya, amely felé fordul. Versengjetek hát a jóban. Bárhol is vagytok, Allah össze fog benneteket gyűjteni. Bizony, Allah mindenek felett Hatalmas."

149 . "És bárhonnan is indultok, fordítsátok az arcotokat a Sérthetetlen Mecset felé! És bizony, ez az igazság Uradtól. És Allah nem tudatlan azzal kapcsolatban, amit cselekszetek. "

150 . "És bárhonnan is jöttök, fordítsátok az arcotokat a Sérthetetlen Mecset felé! És bárhol vagytok, fordítsátok felé az arcotokat, hogy az embereknek ne legyen érve ellenetek, kivéve a bűnösöknek közülük. Ne féljetek hát tőlük, hanem féljetek Engem, hogy kiteljesíthessem a kegyemet irántatok, hogy vezetve lehessetek."

151 . "Hasonlóan elküldtünk hozzátok egy Küldöttet, aki az ájáinkat olvassa nektek, és megtisztít benneteket, és megtanítja nektek a Könyvet, és a bölcsességet, és megtanítja nektek azt, amit nem tudtatok."

152 . "Tehát emlékezzetek meg Rólam és Én megemlékezem rólatok, és legyetek hálásak Nekem, és ne legyetek hálátlanok. "

153 . "Ti, akik hisztek! Keressetek segítséget a türelemben és az imában! Bizony, Allah a türelmesekkel van. "

154 . "És ne mondjátok azokról, akiket megölnek Allah útján, hogy halottak. Nem! Ők élnek, csak ti nem vagytok tudatában. "

155 . "És bizony, próbára teszünk benneteket valamennyi félelemmel, éhséggel, a vagyonotok, életetek és gyümölcseitek elvesztésével, de mondj jó hírt a türelmeseknek. "

156 . "Akik, ha szerencsétlenség sújtja őket, azt mondják: „Bizony, Allahé vagyunk, és Hozzá térünk vissza.”"

157 . "Ők azok, akiken áldás van Uruktól, és kegyelem. És ők a vezetettek."

158 . "Bizony, a Szafa és a Marwah Allah szimbólumai. Ezért aki elvégzi a zarándoklatot vagy az umrát, nem érheti vád, ha végigmegy a kettő között. És ha valaki önkéntesen jót tesz, bizony Allah értékeli a jótetteket, és mindent tud."

159 . "Bizony, akik elrejtik a nyilvánvaló bizonyítékokat, amelyeket leküldtünk, és a vezetést, miután egyértelművé tettük azt az emberek számára a Könyvben, azokat megátkozza Allah, és megátkozzák az átkozók."

160 . "Kivéve azokat, akik megbánják a bűneiket, és megváltoztatják (saját magukat, vagy másokat) és nyíltan kijelentik (ami kinyilatkoztatott). Mert ők azok, akikhez odafordulok, hogy elfogadjam tőlük a bűnbánatot. És Én vagyok az Odaforduló, az Irgalmas."

161 . "Bizony, akik nem hisznek, és hitetlenként halnak meg, azokon Allah átka van, és az angyaloké és az emberiségé, mint együtt."

162 . "Abban fognak lakozni örökké. A büntetés nem lesz megkönnyítve számukra, és nem kapnak kíméletet."

163 . "És a ti istenetek Egyetlen Isten. Nincs más istenség, csak Ő, a Kegyelmes, az Irgalmas."

164 . "Bizony, az egek és a föld teremtésében, és az éjszaka és a nappal váltakozásában, és a hajókban, amelyek a tengeren úsznak azzal, ami hasznára van az embereknek, és abban, amit Allah leküld az égből vizet, felélesztve általa a földet a halála után, és elterjeszt rajta mindenféle mozgó teremtményt, és a szelek irányításában, és az ég és a föld között szolgálatra rendelt felhőkben jelek vannak annak a népnek, amely használja az eszét. "

165 . "És az emberek között vannak olyanok, akik másokat vesznek Allah mellé egyenlőként, és úgy szeretik őket, ahogy Allahot kellene szeretniük. De akik hisznek, azoknak erősebb az Allah iránti szeretetük. És bárcsak azok, akik bűnösök látnák, amikor látják majd a büntetést, hogy minden hatalom Allahé, és Allah szigorú a büntetésben."

166 . "Amikor azok, akiket követtek, megtagadják majd azokat, akik követték őket, és látni fogják a büntetést, és a köztük lévő kapcsolat elvágatik."

167 . "Azok, akik követték azt mondják majd: „Bárcsak lenne számunkra visszatérés (az evilági életbe), megtagadnánk őket, ahogy ők megtagadtak minket!” Így fogja Allah megmutatni nekik a cselekedeteiket, megbánás forrásaként. És soha nem fognak kilépni a Tűzből. "

168 . "Ó, emberek! Egyetek mindabból, ami a földön van, ami megengedett és jó. És ne kövessétek a Sátán lábnyomait. Bizony, ő nyilvánvaló ellenségetek."

169 . "Ő (a Sátán) csak gonoszságot és szégyenletes cselekedeteket parancsol nektek, és azt, hogy azt mondjátok Allahról, amit nem tudtok. "

170 . "És mikor azt mondják nekik: „Kövessétek azt, amit Allah leküldött!”, ők azt mondják: „Nem! Hanem azt fogjuk követni, amiben az ősapáinkat is találtuk!” Még akkor is, ha az ősapáik nem értettek semmit, és nem voltak vezetve?"

171 . "És azok példája, akik hitetlenek, olyan, mint azé, aki annak kiabál ami nem hall semmit, csak a kiáltást és hívást – süketek, némák, és vakok, ezért nem értenek. "

172 . "Ti, akik hisztek! Egyetek a jó dolgokból, amivel elláttunk benneteket, és legyetek hálásak Allahnak, ha valóban egyedül Őt imádjátok!"

173 . "Nem tiltott meg nektek mást, csak a dögállatot, a vért, a disznóhúst, és azt, amit másnak áldoztak Allahon kívül. De aki rákényszerül, és nem lépi túl a határokat, akkor nincs bűn rajta. Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas."

174 . "Bizony, akik elrejtik azt, amit Allah nyilatkoztatott ki a könyvből, és egy kis evilági nyereségre tesznek szert általa, azok nem mást esznek, mint tüzet a gyomrukba. Allah nem fog beszélni velük az Ítélet Napján, és nem tisztítja meg őket, és fájdalmas büntetésük lesz."

175 . "Ők azok, akik tévelygést vásárolnak a vezetésért, és büntetést a megbocsátásért. Milyen állhatatosan fogják viselni a Tüzet! "

176 . "Azért van ez, mert Allah az Igazságban küldte le a Könyvet. És bizony, akik vitába szállnak a Könyvvel, azok messzi szembeszegülésben vannak."

177 . "Nem az a jóság, hogy az arcotokat kelet felé vagy nyugat felé fordítjátok. Hanem a jóság legmagasabb foka az, ha valaki hisz Allahban, az Utolsó Napban, az angyalokban, a Könyvben és a prófétákban, és a vagyonát, annak ellenére, hogy szereti, odaadja a közeli rokonoknak, az árváknak, a nincsteleneknek, az utazóknak, a kérőknek, és a rabszolgák felszabadítására, és aki megtartja az imát, és megadja a zakátot, és teljesíti a szerződést, ha megköti, és aki türelmes a szegénységben, nehézségben és a csaták idején. Ők azok, akik igazak, és ők azok, akik istenfélők."

178 . "Ti, akik hisztek! Előíratott nektek a törvényes egyenlő viszonzás a gyilkosság esetén: a szabad ember a szabad emberért, és a rabszolga a rabszolgáért, és a nő a nőért. De akinek megbocsát a testvére, akkor megfelelő fizetséget kell adnia, tisztességgel. Ez engedmény és kegyelem Uratoktól. De aki ezután átlépi a határokat, arra fájdalmas büntetés vár."

179 . "És a törvényes viszonzásban élet van nektek, ti, akik értetek, hogy istenfélők lehessetek."

180 . "Előíratott nektek, hogy, amikor a halál közelít valamelyikőtökhöz, és van valami tulajdona, amit hátrahagy, végrendelkezzék a szülők és a közeli rokonok javára, tisztességgel. Kötelesség ez az istenfélőknek. "

181 . "Aztán, ha valaki megváltoztatja azt, miután hallotta – a bűn csak azon van, aki megváltoztatta. Bizony, Allah mindent hall, mindet tud."

182 . "De ha valaki attól fél, hogy a hagyatkozó hibát vagy bűnt követett el, és egyetértést teremt közöttük, akkor nincs bűn rajta. Allah megbocsátó, irgalmas."

183 . "Ti, akik hisztek! A böjt előíratott nektek, ahogy előíratott azoknak is, akik előttetek voltak, hogy istenfélők lehessetek."

184 . "Meghatározott számú napig és aki közületek beteg vagy úton van, annak egyenlő számú napot (kell pótolnia később). És akik nehezen képesek, a váltságdíjuk egy szegény etetése. És aki önként jót cselekszik, az jobb neki. És ha böjtöltök, az jobb nektek, bárcsak tudnátok."

185 . "Ramadán a hónap, amelyben a Korán leküldetett, vezetésként az emberiség számára, és a vezetés egyértelmű bizonyítékaként, és megkülönböztetőként. Tehát aki közületek tanúja a hónapnak, az böjtölje végig! Aki pedig beteg vagy utazó, akkor az előírt számú napokat (más napokon böjtölje). Allah könnyebbséget akar nektek, és nem akar nektek nehézséget, hogy beteljesítsétek az előírt időszakot (a böjtben), és magasztaljátok Allahot azért, hogy vezetett benneteket, hogy hálásak lehessetek."

186 . "És ha a szolgáim kérdeznek téged Rólam, hát bizony, közel vagyok hozzájuk. Válaszolok a fohászkodó fohászára, ha Hozzám fohászkodik. Engedelmeskedjenek hát Nekem, és higgyenek Bennem, hogy helyes vezetést kaphassanak."

187 . "Megengedett nektek a böjt éjszakáin, hogy a feleségeitekkel háljatok. Ők a ti ruháitok, és ti az ő ruháik vagytok. Allah tudja, hogy korábban megtévesztettétek magatokat, ezért felétek fordult, és megbocsátott nektek. Most hálhattok a feleségeitekkel, és azt keressétek, amit Allah előírt nektek. És egyetek és igyatok, amíg egyértelműen meg tudjátok különböztetni a hajnal fehér fonalát a hajnal fekete fonalától. Aztán töltsétek be a böjtöt az éjszaka beálltáig (napnyugtáig). És ne háljatok a feleségeitekkel, amikor elvonuláson vagytok a mecsetben. Ezek az Allah által felállított határok, ne közelítsetek hát hozzájuk. Így teszi Allah egyértelművé az Ő ájáit az embereknek, hogy istenfélők lehessenek. "

188 . "És ne éljétek fel a vagyonotokat egymás közt jogtalanul, és ne adjátok a döntéshozóknak, hogy bűnös módon felélhessétek az emberek vagyonának egy részét, mikor pedig tudjátok. "

189 . "Kérdeznek téged az újholdakról. Mondd: Ezek bizonyos időszakok jelzői az embereknek, és a zarándoklatra. És nem az a jóság, ha hátulról léptek be a házakba, hanem az a jóság, ha valaki féli Allahot. És lépjetek be a házakba az ajtókon keresztül, és féljétek Allahot, hogy sikeresek lehessetek."

190 . "És harcoljatok Allah útján azokkal, akik veletek harcolnak, de ne lépjétek túl a határokat! Bizony, Allah nem szereti azokat, akik túllépik a határokat."

191 . "És öljétek meg őket ott, ahol találjátok őket, és űzzétek ki őket onnan, ahonnan ők is kiűztek titeket. És a zsarnokoskodás rosszabb, mint az ölés. És ne harcoljatok velük a Sérthetetlen Mecset (a Kába) környékén, amíg ők nem harcolnak ott veletek. De ha harcolnak veletek, akkor öljétek meg őket. Ilyen a hitetlenek büntetése."

192 . "És ha felhagynak (a harccal), akkor Allah bizonnyal Megbocsátó, Irgalmas."

193 . "És harcoljatok velük addig, amíg nem lesz már zsarnokság, és a vallás egyedül Allahé lesz. De ha felhagynak (a harccal), akkor ne legyen ellenségeskedés, kivéve a bűnösök ellen. "

194 . "A sérthetetlen hónap a sérthetetlen hónapért, és a megsértésért egyenlő viszonzás jár. Akkor, ha valaki túllépi a határokat ellenetek, akkor ti is lépjétek túl ellenük, ugyanúgy, ahogy ők is tették. És féljétek Allahot, és tudjátok, hogy Allah az istenfélőkkel van. "

195 . "És költsetek Allah útján, és ne engedjétek, hogy a saját kezetek taszítson benneteket pusztulásba. És tegyetek jót! Bizony, Allah szereti azokat, akik jót tesznek."

196 . "És végezzétek el a zarándoklatot és az umrát Allahnak, de ha visszatartanak benneteket, akkor ajánljátok fel azt, ami könnyű nektek az áldozati állatok közül. És ne borotváljátok le a fejeteket, amíg az áldozati állat el nem éri a kijelölt helyet. De akinek közületek betegsége vagy sérülése van a fejbőrén, ajánljon fel megváltást: böjtöt, adományt, vagy áldozati állatot. Aztán, mikor biztonságban vagytok, aki elvégzi az umrát a zarándoklat előtt, az ajánlja fel azt, ami könnyű neki az áldozati állatok közül. És aki nem engedheti meg magának, hogy állatot vágjon, az böjtöljön három napot a zarándoklat során, és hét napot, miután visszatért, ez tíz nap összesen. Ez azoknak szól, akiknek a családja nem lakik közel a Sérthetetlen Mecsethez. És féljétek Allahot, és tudjátok, hogy Allah szigorú a büntetésben."

197 . "A zarándoklat ideje a jól ismert hónapok, Sawwal, Dhul Qada és Dhul Hidzsa hónap első tíz napja. Aki zarándoklatot szándékozik végezni ezekben, akkor nincs a számára szexuális kapcsolat, és nincs rossz cselekedet és nincs vitázás a zarándoklat során. És bármi jót tesztek, Allah tudja. És vigyetek útravalót a zarándoklatra, de a legjobb útravaló az istenfélelem. Féljetek Engem, ti, akik gondolkodtok!"

198 . "Nem bűn számotokra az, ha Uratok kegyeit keresitek. És amikor elhagyjátok Arafa hegyét, emlékezzetek meg Allahról a Masar al-Haramnál. És emlékezzetek meg Róla, mert Ő vezetett benneteket, bár azelőtt bizony a tévelygők közé tartoztatok."

199 . "Aztán menjetek tovább, ahonnan az emberek továbbmennek, és kérjétek Allah bocsánatát. Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas."

200 . "Amikor befejeztétek a rítusokat, emlékezzetek meg Allahról dicsőítéssel és magasztalással, ahogy (a tudatlanság korában) az őseitekről is megemlékeztek, vagy még nagyobb megemlékezéssel. És az emberek között vannak néhányan, akik azt mondják: „Urunk, adj nekünk jót ebben a világban!” Nekik nem lesz részük a Túlvilágban."

201 . "És vannak néhányan, akik azt mondják: „Urunk, adj nekünk jót ebben a világban, és jót a Túlvilágon, és ments meg minket a Tűz kínzásától!”"

202 . "Ők azok, akiknek részük lesz abból, amit szereztek. És Allah gyors az elszámolásban. "

203 . "És emlékezettek meg Allahról a kijelölt napokon! Aztán, aki siet tovább két nap múlva, nincs azon bűn, és aki továbbmarad, azon sincs bűn. És nincs bűn azokon, akik félik Allahot. És féljétek Allahot, és tudjátok, hogy Hozzá lesztek összegyűjtve."

204 . "És az emberek közt van olyan, akinek a szavai ebben a világban kivívják a csodálatodat. Allahot hívja tanúnak arra, ami a szívében van, de ő a leginkább vitázó ellenfél."

205 . "És amikor elfordul, arra törekszik, hogy romlást terjesszen a földhöz, és elpusztítja a termést és az állatokat. Allah nem szereti a romlást."

206 . "És amikor azt mondják neki: „Féljed Allahot!”, a büszkesége bűnbe vezeti őt. Elegendő lesz neki a Pokol tüze! És milyen gonosz pihenőhely az!"

207 . "És az emberek között van olyan, aki eladja saját magát, Allah megelégedését keresve. És Allah kedvességgel teli a szolgái iránt."

208 . "Ti, akik hisztek! Lépjetek ’a békébe és a biztonságba’ (az Iszlámba) teljesen, és ne kövessétek a Sátán lábnyomait, bizony, ő nektek nyilvánvaló ellenségetek. "

209 . "És ha visszaestek, azután, hogy a nyilvánvaló bizonyítékok eljöttek hozzátok, akkor tudjátok, hogy Allah Mindenható, Bölcs. "

210 . "Arra várnak, hogy Allah eljöjjön hozzájuk, az árnyékokban vagy a felhőkben, és az angyalok is? Akkor a dolog már el lenne döntve. Allahhoz tér vissza minden. "

211 . "Kérdezd meg Izrael gyermekeit, hogy mennyi nyilvánvaló jelet adtunk nekik. És ha valaki megváltoztatja Allah Kegyét azután, hogy az eljött hozzá, akkor bizony Allah szigorú a büntetésben. "

212 . "Akik hitetlenek, azoknak díszes ez a világ, és kigúnyolják azokat, akik hisznek. De akik istenfélők, azok felettük lesznek a Feltámadás Napján. És Allah gondoskodik arról, akiről Ő akar, elszámolás nélkül. "

213 . "Az emberiség egyetlen közösség volt. Allah prófétákat támasztott, hogy jó hír hozói és figyelmeztetők legyenek, és leküldte velük a Könyvet, igazságban, hogy döntsön az emberek között abban, amiben különböztek. És csak azok, akiknek az (a Könyv) adatott, különböztek össze vele kapcsolatban, miután eljöttek hozzájuk a nyilvánvaló bizonyítékok, az egymás iránti irigység miatt. És Allah az Ő engedelmével az igaz útra vezette azokat, akik hisznek, azzal kapcsolatban, amiben különböztek. És Allah azt vezeti, akit akar az igaz útra."

214 . "Vagy azt gondoljátok, hogy be fogtok lépni a Paradicsomba, amíg nem értek titeket olyanok (olyan próbatételek), amik azokat is érték, akik elmúltak előttetek? Csapások és nehézségek sújtották őket, és annyira megrendültek, hogy még a Küldött is és azok, akik vele együtt hittek, azt mondták: „Mikor jön el Allah segítsége?” Vigyázzatok. Bizony, Allah segítsége közel van. "

215 . "Megkérdeznek arról, hogy mit költsenek. Mondd: „Bármi jót is költötök, az a szülőké, és a rokonoké, és az árváké, és a szegényeké, és az utazóké. És bármi jót is tesztek, Allah tudja azt."

216 . "Előíratott nektek a harc, még ha gyűlöletes is számotokra. De lehet, hogy nem szerettek valamit, és az jó nektek, és lehet, hogy szerettek valamit, és az rossz nektek. Allah tudja, és ti nem tudjátok."

217 . "Megkérdeznek a harcról a tiltott hónapokban. Mondd: „A harc ezekben nagy bűn, de távol tartani az embereket Allah útjától, és a hitetlenség Benne, és távol tartani a Sérthetetlen Mecsettől, és kiűzni belőle a népét még nagyobb bűn Allah előtt. És a zsarnokság rosszabb, mint az ölés.” És nem fognak felhagyni azzal a hitetlenek, hogy harcoljanak veletek, amíg vissza nem térítenek benneteket a vallásotokról, ha képesek rá. És aki közületek elfordul a vallásától, és meghal, amíg még hitetlen – annak a cselekedetei hiábavalóak lettek ezen a világon és a Túlvilágon. Ők a Tűz társai, abban fognak lakozni örökké. "

218 . "Bizony, akik hívők lettek, és elvégezték a Hidzsrát, és küzdöttek Allah útján, ők azok, akik remélhetik Allah kegyelmét. És Allah Megbocsátó, Irgalmas. "

219 . "Megkérdeznek a részegítő dolgokról és a szerencsejátékról. Mondd: „Mindkettőben nagy bűn van, és valamennyi haszon is az emberek számára. De a bennük lévő bűn nagyobb, mint a haszon.” És megkérdeznek arról, hogy mit költsenek. Mondd: „Ami a feleslegetek”. Így teszi egyértelművé számotokra Allah az Ő ájáit, hogy elgondolkodhassatok…"

220 . "ezen a világon és a Túlvilágon. És megkérdeznek az árvákról. Mondd: „A legjobb megfelelően elrendezni az ügyeiket. És ha az ügyeiket a saját ügyeitekkel keveritek, akkor pedig ők a ti testvéreitek.” És Allah tudja, hogy ki az, aki pazarol, és ki az, aki jóra törekszik. És ha Allah akarta volna, megnehezítette volna a dolgotokat. Bizony, Allah Mindenható, Bölcs."

221 . "És ne házasodjatok a társító nőkkel, amíg nem hisznek! És egy hívő rabszolgalány jobb, mint egy társító nő, még ha tetszik is nektek. És ne házasodjatok társító férfiakkal, amíg nem hisznek! És egy hívő rabszolga jobb, mint egy társító férfi, még ha tetszik is nektek. Azok a Tűzbe hívnak benneteket. Allah pedig a Kertbe hív, és megbocsátásra, az Ő engedelmével. És Ő egyértelműen megmagyarázza az ájáit az embereknek, hogy megemlékezhessenek. "

222 . "És megkérdeznek a menstruációról. Mondd: „Az egy tisztátalan dolog, ezért tartsátok távol magatokat a nőktől a menstruációjuk során. És ne közelítsetek hozzájuk (közösülés céljából), amíg meg nem tisztultak. Aztán, ha megtisztították magukat, akkor menjetek hozzájuk, úgy, ahogy Allah előírta.” Allah szereti azokat, akik bűnbánattal fordulnak Hozzá, és szereti azokat, akik megtisztulnak."

223 . "Asszonyaitok olyanok nektek, mint a termékeny föld. Menjetek hát a termékeny földetekre úgy, ahogy akartok. És küldjetek előre jót a Túlvilágra magatoknak. És féljétek Allahot, és tudjátok, hogy Vele fogtok találkozni. És mondjatok jó hírt a hívőknek!"

224 . "És ne tegyétek Allahot kifogássá az esküitekben arra, hogy elkerüljétek a jótetteket, és istenfélők legyetek, és békét teremtsetek az emberek között. Allah mindent hall és mindent tud."

225 . "Allah nem fog felelősségre vonni benneteket azzal kapcsolatban, ami nem szándékos az esküitekben, hanem azért von felelősségre benneteket, amit a szívetek szerzett. És Allah Megbocsátó, Irgalmas. "

226 . "Azoknak, akik megesküsznek, hogy nem közelítenek a feleségükhöz, négy hónapos várakozási idejük van. Ha visszavonják az esküjüket, hát Allah Megbocsátó, Irgalmas. "

227 . "És ha a válás mellett döntenek, akkor (elválnak). Bizony Allah mindent hall, mindent tud. "

228 . "Az elvált nők várjanak magukban, három menstruációs periódust. És nem megengedett nekik, hogy elrejtsék azt, amit Allah teremtett a méhükben, ha hisznek Allahban és az Utolsó Napban. És a férjüknek több joguk van visszavenni őket ebben az időszakban, ha békülést kívánnak. És a feleségeknek joga van a férjük felett, ahhoz hasonló, amilyen a férjüknek is van felettük, a megfelelő bánásmódra, de a férjeknek egy fokkal több van felettük. És Allah Mindenható, Bölcs."

229 . "A válás kétszer lehetséges. Aztán tartsátok meg őt (a feleséget) megfelelő bánásmóddal, vagy bocsássátok el megfelelő bánásmóddal. És nem megengedett nektek az, hogy visszavegyétek azt, amit adtatok nekik, kivéve, ha mindketten attól félnek, hogy nem fogják tudni tiszteletben tartani az Allah által kijelölt határokat. Akkor nincs bűn rajtuk, ha a nő megváltja magát azzal, amit jegyajándékba kapott. Ezek Allah határai, ne lépjétek hát túl őket. És akik túllépik Allah határait, azok a bűnösök. "

230 . "Aztán, ha végleg elválik tőle, akkor az asszony nem megengedett neki, amíg meg nem házasodik valaki mással őutána (és el nem válik attól is). Aztán, ha (a második férj) elválik tőle, nincs bűn rajtuk, ha visszatérnek egymáshoz házasság céljából, ha úgy gondolják, hogy be tudják tartani az Allah által kijelölt határokat. És ezek az Allah által kijelölt határok, amiket egyértelművé tesz annak a népnek, akik tudnak. "

231 . "És ha elváltok az asszonyoktól, és elérik a várakozási időszakuk végét, akkor tartsátok meg őket megfelelő bánásmóddal, vagy bocsássátok el őket megfelelő bánásmóddal. És ne vegyétek vissza őket azért, hogy ártsatok nekik. És aki így tesz, az bizony saját maga ellen vétkezett. És ne vegyétek tréfának Allah ájáit! És emlékezzetek Allah kegyeire irántatok, és amit leküldött hozzátok a Könyvből és a Bölcsességből. És féljétek Allahot, és tudjátok, hogy Allah mindenek Tudója."

232 . "És ha elváltok az asszonyoktól, és elérik a várakozási időszakuk végét, ne akadályozzátok meg őket abban, hogy újra megházasodjanak férjeikkel, ha tisztességes módon megegyeznek egymás között. Ez intés annak, aki közületek féli Allahot és az Utolsó Napot. Ez erényesebb nektek és tisztább. És Allah tud, és ti nem tudtok."

233 . "És az anyák szoptassák a gyermeküket két teljes évig – azoknak, akik teljesen ki akarják tölteni a szoptatást. És az apa kötelessége az ellátásuk és ruházásuk (az anyáé és a gyermeké), megfelelő módon. Egy lélek sem terheltetik többel, mint amire képes. Nem szabad az anyának szenvedést okozni a gyermeke által, és az apának sem a gyermeke által. És az apa örököseire ugyanaz a kötelesség vonatkozik. Ha mindketten (a férj és a feleség) azt kívánják, hogy az elválasztás történjen meg még mielőtt a két év letelt volna, közös megegyezés és tanácskozás után, akkor nincs vád egyikükön sem. És ha szoptatós dajkát akartok a gyermeketeknek, akkor nincs bűn rajtatok, ha kifizetitek azt, ami jár tőletek, megfelelő módon. És féljétek Allahot, és tudjátok, hogy Allah mindent lát, amit tesztek."

234 . "És akik közületek meghalnak, és feleségeket hagynak hátra, az özvegyek várjanak egymagukban (házasság nélkül) négy hónapig és tíz napig. És amikor kitöltik az előírt időszakot, akkor nincs bűn rajtatok azzal kapcsolatban, amit az özvegyek tesznek magukkal kapcsolatban, megfelelő módon. És Allah nagyon jól ismer mindent, amit tesztek."

235 . "És nincs bűn rajtatok, ha célzást tesztek az asszonyoknak, vagy ha elrejtitek azt a szívetekben. Allah tudja, hogy említeni fogjátok őket, de ne kössetek velük titkos ígéreteket, hacsak nem tiszteletre méltó dolgot mondotok. És ne döntsetek a házasságról, amíg ki nem telik az előírt idő. És tudjátok, hogy Allah tudja, hogy mi van a szívetekben, óvakodjatok hát Tőle! És tudjátok, hogy Allah Megbocsátó, haladékot adó."

236 . "Nincs vád rajtatok, ha elváltok az asszonyoktól, akiket nem érintettetek, és nem állapítottátok meg számukra a kötelező járandóságukat sem. És adjatok nekik ajándékot – a gazdag a lehetőségei szerint, és a szegény is a lehetőségei szerint, megfelelő módon. Kötelessége ez a jóravalóknak."

237 . "És ha elváltok tőlük, mielőtt még érintettétek volna őket, és már megállapítottátok a kötelező járandóságukat, akkor adjátok oda a felét annak, amiben megegyeztetek, kivéve, ha ők lemondanak róla, vagy ha az, akinek a kezében a házasság megkötése van lemond róla. És ha lemondotok róla, az közelebb van az istenfélelemhez. És ne feledkezzetek el a nagylelkűségről egymás közt! Bizony, Allah mindent lát, amit tesztek."

238 . És őrizzétek az imákat! És különösen a középső imát! És álljatok Allah előtt elkötelezett engedelmességgel.

239 . "És ha féltek, akkor imádkozzatok állva, vagy a hátasállataitokon ülve. De amikor biztonságban vagytok, emlékezzetek meg Allahról úgy, ahogy Ő tanított meg benneteket, arra, amit korábban nem tudtatok."

240 . "És akik meghalnak közületek, és feleségeket hagynak hátra, hagyjanak az örökségből a feleségük számára ellátást egy évig, anélkül hogy elűznék őket. De ha elmennek, akkor nincs vád rajtatok azzal kapcsolatban, amit magukkal tesznek, megfelelő módon. És Allah Mindenható, Bölcs."

241 . És az elvált nőknek megfelelő ellátás jár – kötelesség ez az istenfélőknek.

242 . "Így teszi egyértelművé számotokra Allah az Ő ájáit, hogy elgondolkodhassatok."

243 . "Nem láttátok azokat, akik ezrével hagyták el az otthonaikat, a haláltól félve? Aztán Allah azt mondta nekik: „Haljatok meg!”, aztán visszahozta őket az életbe. Bizony, Allah kegyességgel teli az emberek iránt, de a legtöbbjük hálátlan. "

244 . "És harcoljatok Allah útján, és tudjátok, hogy Allah mindent hall, mindent tud."

245 . "Ki az, aki jóravaló kölcsönt adna Allahnak, hogy Ő megsokszorozhassa azt neki? És Allah visszatart és bőséget ad, és Hozzá fogtok visszatérni."

246 . "Nem láttátok-e Izrael népének vezetőit Mózes halála után, amikor azt mondták az egyik prófétájuknak: „Jelölj ki nekünk egy királyt, hogy harcolhassunk Allah útján!” Ő (a prófétájuk) azt mondta: „Nem lehet, hogy talán tartózkodnátok a harctól, ha elő lenne írva nektek?” Azt mondták: „Miért ne harcolnánk Allah útján, mikor bizony, kiűztek minket és a gyermekeinket az otthonainkból?” Aztán, mikor a harc előíratott nekik, elfordultak, kivéve néhányan közülük. És Allah mindent tud a bűnösökről."

247 . "És a prófétájuk azt mondta nekik: „Bizony, Allah Sault jelölte ki nektek királynak.” Azt mondták: „Hogyan járhatna neki királyság felettünk, mikor nekünk sokkal több jogunk van a királysághoz, mint neki, és neki nem adatott bőséges vagyon?” A prófétájuk azt mondta: „Allah őt választotta ki felettetek, és bőségesen megerősítette őt tudásban és testében. És Allah annak adja az Ő királyságát, akinek akarja. És Allah mindent befoglal, mindent tud."

248 . "A prófétájuk azt mondta nekik: „Királyságának jele az, hogy eljön hozzátok a Tabut, amelyikben nyugalom van Uratoktól, és fennmaradt dolgok, amiket Mózes családja és Áron családja hagyott hátra. Angyalok fogják hozni. Bizony, ebben jel van nektek, ha hívők vagytok."

249 . "Amikor Saul útra kelt a sereggel, azt mondta: „Allah próbára fog tenni benneteket egy folyóval. Aki iszik belőle, az nem az enyéim közül való. És aki nem iszik belőle, az az enyéim közül való – kivéve az, aki csak egy keveset merít belőle a tenyerébe. De mind ittak belőle, kivéve egy kevesen. Aztán, mikor Saul átkelt rajta (a folyón), azokkal, akik vele együtt hittek, azt mondták (azok, akik engedetlenek voltak, és ittak a vízből): „Nincs ma erőnk Góliáttal és a csapataival szemben!” De azok, akik bizonyosak voltak abban, hogy Allahhal fognak találkozni, azt mondták: „Milyen gyakran legyőz egy kis csapat egy nagy csapatot, Allah engedelmével! És Allah azokkal van, akik türelmesek.” "

250 . "És amikor előreindultak Góliát és a csapatai ellen, azt mondták: „Urunk! Árassz ki ránk türelmet, tedd szilárddá a lábunkat, és segíts meg minket a hitetlenek népe ellen!”"

251 . "És legyőzték őket Allah engedelmével, és Dávid legyőzte Góliátot, és Allah neki adta a királyságot és a bölcsességet, és megtanította neki, amit akart. És ha Allah nem tartana vissza egyes embereket más emberek által, a föld bizonnyal megromlott volna. De Allah tele van kegyességgel a világok iránt. "

252 . "Ezek Allah ájái, amelyeket igazsággal olvasunk neked. És bizony, te a küldöttek közül való vagy. "

253 . "Ezek a küldöttek: egyeseket közülük előnyben részesítettünk mások felett. Van köztük olyan, akikkel Allah beszélt, és néhányukat fokozatokkal magasabbra emelt. És Jézusnak, Mária fiának nyilvánvaló bizonyítékokat adtunk, és megerősítettük őt a tiszta Lélekkel. És ha Allah úgy akarta volna, azok, akik utánuk voltak, nem harcoltak volna, miután a nyilvánvaló bizonyítékok eljöttek hozzájuk, de ők összekülönböztek, és egyesek közülük hittek, mások hitetlenek lettek. Ha Allah úgy akarta volna, nem harcoltak volna egymással. De Allah azt teszi, amit Ő akar. "

254 . "Ti, akik hisztek! Adakozzatok abból, amivel elláttunk benneteket, mielőtt eljön egy Nap, amikor nem lesz majd alkudozás, sem barátság, sem közbenjárás. És a hitetlenek – ők a bűnösök."

255 . "Allah! Nincs más istenség, csak Ő, az Élő, a saját magát és minden mást Fenntartó. Nem vesz rajta erőt sem szendergés, sem álom. Övé minden, ami az egekben és a földön van. Ki az, aki közbenjárhatna Nála, az Ő engedélye nélkül? Tudja, mi van előttük, és mi van mögöttük. És ők nem foghatnak fel semmit az Ő tudásából, kivéve azt, amit Ő akar. A Trónja magába foglalja az egeket és a földet, és nem fárasztja el a megőrzésük. Ő a Legmagasztosabb, a Leghatalmasabb."

256 . "Nincs kényszer a vallásban. Bizony, a helyes út egyértelműen elkülönült a hibástól. És aki elutasítja a hamis istenségeket, és Allahban hisz, az szilárd kapaszkodót ragadott meg, amely sosem fog eltörni. És Allah mindent hall, mindent tud."

257 . "Allah a Védelmezője azoknak, akik hisznek. Kivezeti őket a sötétségből a Fényre. És akik hitetlenek, azoknak a hamis istenségek a védelmezői. A fényről a sötétségbe vezetik őket. Ezek a Tűz társai, és benne fognak lakozni örökké."

258 . "Nem láttad azt, aki vitázott Ábrahámmal Urával kapcsolatban, mert Allah neki adta a királyságot? Amikor Ábrahám azt mondta: „Az én Uram az, aki életet ad, és halálba küld”. Ő azt mondta: „Én is életet adok és halálba küldök”. Ábrahám azt mondta: „Bizony, Allah hozza fel a Napot keletről, te pedig hozzad fel nyugatról!” Erre elnémult az, aki hitetlen volt. És Allah nem vezeti a bűnösök népét."

259 . "Vagy mint az, aki elment egy város mellett, amely a tetőire volt fordítva. Azt mondta: „Hogyan fogja ezt Allah visszahozni az életbe, miután már meghalt?” Ezért Allah a halálba küldte őt száz évre, és utána feltámasztotta. Megkérdezte tőle: „Meddig maradtál?” Azt mondta: „Egy napig, vagy a nap egy részéig”. Azt mondta Allah: „Nem, hanem száz évig maradtál. Nézd meg az ételed és az italod, nem romlottak meg. És nézz a szamaradra! És jellé teszünk téged az emberek számára. És nézd a csontokat, hogyan támasztjuk fel őket, és aztán hússal borítjuk be!” Aztán, mikor mindez nyilvánvaló lett számára, azt mondta: „Tudom, hogy Allah mindenek felett Hatalmas!”"

260 . "És emlékezz, mikor Ábrahám azt mondta: „Uram, mutasd meg nekem, hogyan adsz életet a holtaknak!” (Azt mondta Allah:) „Talán nem hiszel?” Azt felelte: „De igen, csak hogy megnyugodjék a szívem”. „Akkor fogj négy madarat, és hajlítsd őket magadhoz! Aztán helyezz egy részt belőlük minden hegyre. Aztán hívd őket, és sietve jönnek majd hozzád. És tudd, hogy Allah Mindenható, Bölcs. "

261 . "Azoknak a példája, akik Allah útján költik a vagyonukat, olyan, mint a gabonaszem, amely hét kalászt hajt, és minden kalászban száz szem van. És Allah sokszorosan jutalmazza meg azt, akit akar. És Allah mindent befoglal kegyelmébe, és mindent tud."

262 . "Azok, akik Allah útján költik a vagyonukat, és amit költöttek, azt nem követik a nagylelkűségükre való emlékeztetéssel, vagy sértő szavakkal, azoknak meglesz a jutaluk Uruknál. Nem fognak majd félni, és nem fognak szomorkodni."

263 . "A kedves szó és a megbocsátás jobb, mint az adakozás, amit bántás követ. És Allah Gazdag, haladékot adó."

264 . "Ti, akik hisztek! Ne tegyétek az adományotokat hiábavalóvá azzal, hogy felemlegetitek a bőkezűségeteket, vagy bántással, mint az, aki azért költi a vagyonát, hogy az emberek lássák, és nem hisz Allahban és az Utolsó Napban. Mert ennek a példája olyan, mint a sima szikla, amit egy kevés por fed, aztán sűrű eső hull rá, és csupaszon hagyja. Nincs hatalmuk semmi felett, amit szereztek. És Allah nem vezeti a hitetlen népet."

265 . "És azoknak a példája, akik Allah megelégedését keresve és lelkükben bizonyossággal költik a vagyonukat, olyan, mint egy magaslaton lévő kert, sűrű eső öntözi, és kétszeres termést hoz. És ha nem is éri sűrű eső, akkor egy kevés permet. És Allah mindent lát, amit tesztek."

266 . "Szeretné-e valamelyikőtök, hogy datolyapálmákból és szőlőből legyen kertje, amely alatt folyók folynak, aztán pedig öregség sújtsa, és gyenge gyermekei legyenek, és aztán lesújtson a kertre egy vad forgószél, amelyben tűz van, és felégesse? Így teszi Allah egyértelművé az Ő ájáit, hogy elgondolkodjatok. "

267 . "Ti, akik hisztek! Adakozzatok a jó dolgokból, amit kerestetek, és amit Mi előhozunk számotokra a földből. És ne legyen az a célotok, hogy azt adjátok belőle, ami rossz, amit ti magatok sem vennétek el, hacsak nem csukott szemmel. És tudjátok meg, hogy Allah Gazdag, dicséretre méltó."

268 . "A Sátán szegénységgel fenyeget benneteket, és rosszat parancsol nektek. És Allah megbocsátást ígér nektek Magától, és bőséget. És Allah mindent befoglal, mindent tud."

269 . "Bölcsességet ad annak, akinek akar, és akinek bölcsesség adatott, annak bizony nagy jó adatott. És nem emlékezik meg más, csak azok, akik használják az eszüket."

270 . "És bármit is költötök a költésetekben, vagy bármilyen esküt is tesztek, Allah tudja. És a bűnösöknek, nem lesz segítőjük."

271 . "Ha nyilvánosságra hozzátok az adományaitokat, az jó. De ha titokban tartjátok, és a szegényeknek adjátok, az jobb nektek. Eltávolítja rólatok a rossz tetteitek egy részét. És Allah nagyon jól ismer mindent, amit tesztek."

272 . "Nem a ti dolgotok az ő vezetésük, hanem Allah vezeti azt, akit Ő akar. És bármi jót költötök, a saját javatokra van, és ne költsetek másként, mint Allah Arcát (megelégedését) keresve. És bármi jót is költötök, teljes mértékben vissza lesz az fizetve nektek, és nem lesztek hibáztatva."

273 . "Az adomány a szegényeknek jár, akik vissza vannak tartva Allah útján, és nem tudnak utazni a földön. A tudatlan azt gondolná, hogy gazdagok, mert megtartóztatják magukat. De felismerhetitek őket a jelükről: nem kérnek tolakodóan az emberektől. És bármi jót is költötök, Allah tudja."

274 . "Akik a vagyonukat költik (adakoznak) éjjel és nappal, titokban és nyíltan, azoknak meglesz a fizetségük Uruknál. És nem fognak majd félni, és nem fognak szomorkodni."

275 . "Akik kamatot élnek fel, nem állhatnak másként, mint olyan ember, akit a Sátán érintése megzavart. Azért, mert azt mondják: „A kereskedés ugyanolyan, mint a kamat!” De Allah megengedte a kereskedést, és megtiltotta a kamatot. Ezután, miután valaki figyelmeztetést kapott Urától, távol marad tőle, akkor ami elmúlt, az ügye Allahra tartozik. De aki visszatér hozzá, azok a Tűz társai lesznek, benne fognak lakozni örökké."

276 . "Allah elpusztítja a kamatot, és megnöveli az adományt. És Allah nem szereti a hálátlan bűnösöket."

277 . "Bizony, akik hisznek, és jókat cselekszenek, és megtartják az imát, és megadják a zakátot, nekik meglesz a jutalmuk Uruktól, és nem fognak félni, és nem fognak szomorkodni."

278 . " Ti, akik hisztek! Féljétek Allahot, és engedjétek el, ami megmaradt a kamatból, ha hívők vagytok!"

279 . "És ha nem teszitek, akkor tudjátok meg, hogy háborút jelent ez Allahtól és a Küldöttétől ellenetek. És ha megbánjátok, akkor tiétek a tőkétek – ne cselekedjetek rosszat, és akkor nem lesztek hibáztatva."

280 . "Ha az adós nehézségben van, akkor adjatok neki időt, amíg könnyebb helyzetben lesz, és ha elengeditek adományként, jobb az nektek, bárcsak tudnátok."

281 . "És féljétek azt a napot, amikor visszavitettek majd Allahhoz. Akkor minden léleknek visszafizettetik majd teljes egészében az, amit szerzett, és nem lesznek velük igazságtalanok."

282 . "Ti, akik hisztek! Ha adósságról köttök szerződést egy meghatározott időre, írjátok le azt! És egy írnok írja le azt, igazsággal közöttetek. És az írnok ne utasítsa vissza, hogy leírja, ahogy azt Allah megtanította neki. Írja hát le, és akin a kötelesség van (vagyis az adós), diktálja neki. És félje Allahot, az Urát, és ne kicsinyítse (az összeget, amellyel tartozik) semmilyen módon. És ha az, akin a kötelesség van (az adós) korlátozott a megértésben, gyenge (beteg, nagyon öreg vagy fiatal), vagy nem képes diktálni, akkor a gyámja diktálja, igazságosan. És hívjatok tanúskodni két tanút a férfiaitok közül (a muszlimok közül). És ha nincs két férfi, akkor egy férfit és két nőt azok közül, akiket megfelelő tanúnak tartotok – hogy ha az egyik téved, a másik emlékeztethesse őt. És a tanúk ne utasítsák vissza, ha felkérik őket. És ne tartsátok fárasztónak leírni, legyen az kevés vagy sok, a megfelelő időszakkal (amikor vissza kell fizetni). Ez igazságosabb Allah előtt, és jobb bizonyítékként, és közelebb van a kétségek elkerüléséhez köztetek. Azonban ha azonnali ügyletről van szó, amit végrehajtotok egymást közt, akkor nincs bűn rajtatok, ha nem írjátok le. És hívjatok tanúkat, amikor kereskedelmi ügyleteket bonyolítotok le. És se az írnok, se a tanú ne szenvedjen semmiféle ártalmat. És ha így tennétek, az bizony bűnös viselkedés a részetekről. És féljétek Allahot! Allah tanít benneteket. És Allah a Tudója mindennek. "

283 . "És ha úton vagytok, és nem találtok írnokot, akkor adjatok valami zálogot. És ha valamelyikőtök bízik a másikban, akkor az, akiben megbíztak, feleljen meg a bizalomnak, és félje Allahot, az Urát. És ne rejtsétek el a bizonyítékot. És aki elrejti, annak bizony bűnös a szíve. És Allah mindenről tud, amit tesztek."

284 . "Allahé mindaz, ami az egekben van, és mindaz, ami a földön van. Akár kinyilvánítjátok azt, ami bennetek van, akár elrejtitek, Allah elszámolásra fog hívni érte. Aztán Allah megbocsát annak, akinek akar, és megbünteti azt, akit akar. Allah mindenek felett hatalmas."

285 . "A Küldött hisz abban, ami leküldetett hozzá Urától, és a hívők is. Mind hisznek Allahban, és az angyalaiban, és a könyveiben, és a Küldötteiben. Nem teszünk különbséget a Küldöttei között. És azt mondták: „Halljuk és engedelmeskedünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, és Hozzád fogunk visszatérni!”"

286 . "Allah nem terhel meg egyetlen lelket sem, csak azzal, amire képes. Az az övé, amit megkeresett, és az van ellene, amit megkeresett. Urunk! Ne vonj minket felelősségre, ha elfelejtünk valamit, vagy ha hibázunk! Urunk! Ne tegyél ránk olyan terhet, mint azokra tettél, akik előttünk voltak! Urunk! Ne terhelj minket olyasmivel, amihez nincs erőnk! És légy velünk elnéző, és bocsáss meg nekünk, és irgalmazz nekünk. Te vagy a mi Védelmezőnk, segíts hát meg minket a hitetlenek népe ellen!"

 

 

 

In this page you can listen Al-Baqarah in English, Al-Baqarah and read and download Al-Baqarah in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Baqarah translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Baqarah in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top