Marjam ( 98 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Kef, Há, Já, Ain, Szad."

2 . "Megemlékezés ez Urad kegyelméről a szolgája, Zakariás iránt."

3 . " Amikor Urához fohászkodott, titkos fohásszal."

4 . "Azt mondta: „Uram! Bizony, meggyengültek a csontjaim, és ősz haj borította el a fejemet. És sosem maradtam áldatlanul a Hozzád való fohászomban, Uram!"

5 . "És bizony, félek a rokonaim miatt, amikor én már nem leszek, és a feleségem meddő. Adj hát nekem Tőled Magadtól egy örököst,"

6 . "aki örököl majd tőlem, és örököl majd Jákob családjától. És tedd őt, Uram, olyanná, akivel elégedett vagy!”"

7 . "„Zakariás! Bizony, jó hírt mondunk neked egy fiúról, akinek a neve János. Ezt a nevet nem adtuk még senkinek előtte. "

8 . "Azt mondta Zakariás: „Uram! Hogyan lehet fiam, amikor a feleségem meddő, és én pedig elértem már a végső öregkort?”"

9 . "Azt mondta: „Így lesz. Urad azt mondta: „Könnyű ezt nekem megtenni, és bizony megteremtettelek korábban téged is, mikor semmi sem voltál.” "

10 . "Azt mondta Zakariás: „Uram! Adj nekem egy jelet.” Azt mondta Allah: „A jeled az lesz, hogy nem fogsz beszélni az emberekkel három éjszakát, pedig egészséges leszel. "

11 . "És kijött (Zakariás) az emberek elé az imafülkéjéből, és mutatta nekik, hogy magasztalják reggel és este. "

12 . "(Amikor a gyermek megszületett és felnőtt, azt mondtuk neki): „János! Ragaszkodj erősen a Könyvhöz! És bölcsességet adtunk neki, amikor még gyermek volt,"

13 . "és gyengédséget Tőlünk, és tisztaságot, és istenfélő volt. "

14 . "És kötelességtudó volt a szülei iránt, és nem volt fennhéjázó, lázadó."

15 . " Béke legyen rajta a napon, amikor megszületett, és a napon, mikor meghal, és a napon, amikor fel lesz támasztva élve. "

16 . "És említsd meg a Könyvben Máriát, amikor visszavonult a népétől egy kelet felé néző helyre."

17 . " És elfüggönyözte magát tőlük. Aztán elküldtük hozzá a Lelkünket (Gábrielt), és az teljes férfi formájában jelent meg előtte."

18 . "Azt mondta: „Bizony, a Kegyelmesnél keresek menedéket tőled, ha istenfélő vagy!”"

19 . "Azt mondta: „Én csak hírnök vagyok Uradtól, hogy egy tiszta fiat adhassak neked.”"

20 . "Azt mondta: „Hogyan lehetne fiam, amikor nem érintett engem férfi, és nem vagyok parázna sem?”"

21 . "Azt mondta: „Így lesz. Urad azt mondta: „Könnyű az Nekem, és jellé tesszük őt az emberek számára, és kegyelemmé tőlünk. És elrendelt dolog ez.” "

22 . És megfogant vele. És visszavonult vele egy távoli helyre.

23 . "Aztán a gyermekszülés fájdalmai egy datolyapálma törzséhez hajtották őt. Azt mondta: „Ó, bárcsak meghaltam volna ez előtt, vagy lennék elfeledett, ismeretlen!” "

24 . " És felkiáltott neki alóla (egy hang): „Ne szomorkodj, Urad egy forrást helyezett alád!”"

25 . "És rázd meg magad felé a datolyapálma törzsét, friss érett datolyát fog hullatni rád!"

26 . " Egyél és igyál, és örvendjen a tekinteted. És ha látsz valakit az emberek közül, mondd: „Bizony, böjtöt esküdtem a Kegyelmesnek, és nem beszélek ma egyetlen emberi lénnyel sem!”"

27 . "Aztán elhozta őt (Jézust) a népéhez, a karjában hordozva. Azt mondták: „Mária! Bizony, megdöbbentő dolgot hoztál!"

28 . "Áron leánytestvére! Apád nem volt gonosz ember, és anyád sem volt parázna!” "

29 . "És rámutatott (a gyermekre). Azt mondták: „Hogyan beszélhetnénk azzal, aki bölcsőbéli gyermek?”"

30 . "Azt mondta: „Bizony, én Allah szolgája vagyok! Megadta nekem a könyvet, és prófétává tett."

31 . "És áldottá tett, bárhol is legyek, és megparancsolta nekem az imát és a zakátot, amíg csak élek."

32 . "És kötelességtudóvá tett az anyám iránt, és nem tett fennhéjázóvá, áldatlanná."

33 . "És béke legyen velem a napon, mikor megszülettem, és a napon, amikor meghalok, és a napon, amikor feltámadok élve. "

34 . "Ez Jézus, Mária fia – igaz kijelentés azzal kapcsolatban, amiről kétségben voltak. "

35 . "Nem illik az Allahhoz, hogy fiat vegyen Magához. Magasztos Ő! Ha Ő elrendel egy dolgot, csak azt mondja neki: „Legyél!”, és az lesz."

36 . "„És bizony, Allah az én Uram és a ti Uratok, szolgáljátok hát Őt! Ez az egyenes út.”"

37 . "De a csoportok közöttük összekülönböztek, és jaj azoknak, akik hitetlenek, egy hatalmas Nap tanúságtétele miatt!"

38 . "Hogy fognak majd hallani és látni azon a Napon, amikor Hozzánk jönnek! De ma bűnösök, nyilvánvaló tévelygésben vannak."

39 . "És figyelmeztesd őket a Megbánás Napjával kapcsolatban, amikor az ügy eldöntetik. Ők mégis nemtörődömségben vannak, és nem hisznek."

40 . "Bizony, Mi (Allah) fogjuk örökölni a földet, és mind, aki rajta van, és Hozzánk térnek vissza."

41 . "És emlékezz meg a Könyvben Ábrahámról! Bizony, ő igaz volt, próféta."

42 . "Amikor azt mondta az apjának: „Apácskám, miért imádod azt, ami nem hall, és nem lát, és nem használ neked semmiben? "

43 . "Apácskám! Bizony, eljött hozzám olyan tudás, ami nem jött el hozzád. Kövess hát engem, és az egyenes útra vezetlek!"

44 . "Apácskám! Ne szolgáld a Sátánt! Bizony, a Sátán engedetlen a Kegyelmessel szemben. "

45 . "Apácskám! Bizony, félek, hogy büntetés fog érni téged a Kegyelmestől, és a Sátán barátja leszel!”"

46 . " Azt mondta (az apja): „Hát megveted az isteneimet, Ábrahám? Ha nem hagysz fel ezzel, bizony megkövezlek, távozz hát tőlem, hosszú időre!”"

47 . "Azt mondta (Ábrahám): „Béke legyen veled! Bocsánatot kérek számodra Uramtól. Bizony, Ő mindig kedves és törődő velem."

48 . "És elhagylak benneteket és azt, amihez Allahon kívül fohászkodtok, és Uramhoz fogok fohászkodni. Biztosan remélem, hogy nem leszek áldatlan az Uramhoz való fohászomban!” "

49 . "És amikor elhagyta őket és azt, amit Allahon kívül imádtak, megadtuk neki Izsákot és Jákobot, és mindegyiket prófétává tettük."

50 . "És a kegyelmünket adtuk nekik, és megadtuk, hogy tisztelettel említsék őket."

51 . "És emlékezz meg a Könyvben Mózesről! Bizony, kiválasztott volt, és Küldött, és próféta. "

52 . "És szólítottuk őt a hegy jobb oldaláról, és közel hoztuk őt, beszélgetésre."

53 . "És megadtuk neki a Mi kegyelmünkből a testvérét, Áront, prófétaként."

54 . "És emlékezz meg a Könyvben Iszmailról. Bizony, igaz volt az ígéretéhez, és Küldött volt, és próféta. "

55 . "És megparancsolta a népének az imát és a zakátot, és Ura elégedett volt vele. "

56 . "És emlékezz meg a Könyvben Idríszről! Bizony, ő igaz volt, próféta. "

57 . És magas helyre emeltük őt.

58 . "Ők azok, akikre Allah kegyét árasztotta a próféták közül, Ádám leszármazottai közül, és azokból, akiket Noéval vittünk (a bárkában), és Ábrahám és Izrael leszármazottai közül, és azok közül, akiket vezettünk és kiválasztottunk. Amikor a Kegyelmes ájáit olvasták nekik, sírva borultak le."

59 . "És aztán következtek utánuk olyan örökösök, akik elhanyagolták az imát, és a vágyaikat követték, ezért hamarosan gonosz dologgal fognak találkozni. "

60 . " Kivéve az, aki bűnbánatot gyakorol, és hisz, és jótetteket cselekszik. És ők azok, akik be fognak lépni a Kertbe, és nem fognak semmilyen igazságtalanságot elszenvedni."

61 . "Éden kertjei, amit a Kegyelmes ígért szolgáinak, a Láthatatlanban. Bizony, az Ő ígérete beteljesedik."

62 . "Nem fognak ott felesleges beszédet hallani, csak békességet. Ellátást kapnak ott reggel és este."

63 . "Ilyen a Kert, amit örökségül adunk szolgáink közül azoknak, akik istenfélők."

64 . "És mi (az angyalok) nem szállunk alá, kivéve Urad parancsára. Övé az, ami előttünk van, és ami mögöttünk van, és ami a kettő között van. És Urad soha nem feledékeny. "

65 . "Az egek és a föld Ura, és mindené, ami közöttük van, imádd hát Őt, és tarts ki türelmesen az Ő szolgálatában. Ismersz-e bármit, ami hasonló lenne Hozzá?"

66 . "És az ember azt mondja: „Talán, mikor halott vagyok, elő leszek majd hozva élve?”"

67 . "Hát nem emlékszik az ember arra, hogy Mi megteremtettük őt korábban, mikor még nem volt semmi? "

68 . "És Uradra! Össze fogjuk gyűjteni őket és a sátánokat, és odahozzuk őket a Pokol köré, a térdükön állva."

69 . "És bizony, elővonszoljuk minden csoportból azokat közülük, akik a legrosszabbak voltak a Kegyelmes elleni lázadásban."

70 . "És bizony, Mi (Allah) tudjuk a legjobban, hogy ki érdemli meg leginkább, hogy benne égjen."

71 . "És nincs senki közületek, aki át ne menne felette. Bizony, ez egy megváltoztathatatlan döntés Uradtól."

72 . "Aztán megmentjük azokat, akik istenfélők voltak, és a bűnösöket benne hagyjuk, a térdükön állva."

73 . "És mikor a nyilvánvaló ájáinkat olvassák nekik, azok, akik hitetlenek, azt mondják azoknak, akik hisznek: „A két csoport közül melyik a jobb lakhelyét és gyülekezőhelyét tekintve?” "

74 . "És hány generációt pusztítottunk el előttük, akik felettük álltak vagyonukban és külsőségeikben! "

75 . "Mondd: „Bárki is van tévelygésben, a Kegyelmes időt ad neki, amíg, mikor látni fogják azt, ami ígértetett nekik, a büntetést, vagy az Órát, akkor tudni fogják, hogy ki a legrosszabb a helyzetében, és kinek vannak a leggyengébb seregei."

76 . "És Allah erősíti a vezetésben azokat, akik elfogadják a vezetést. És a maradandó jó cselekedetek, jobbak Urad előtt a jutalukat tekintve, és jobb az eredményük."

77 . "És láttad-e azt, aki nem hitt az ájáinkban, és azt mondta: „Biztosan adatik nekem vagyon és gyermekek!”"

78 . "Hát belenézett-e a Láthatatlanba, vagy ígéretet vett a Kegyelmestől?"

79 . "De bizony, nem. Feljegyezzük azt, amit mond, és meghosszabbítjuk neki a büntetést. "

80 . "És Mi fogjuk örökölni tőle mindazt, amiről beszél, és egyedül fog Hozzánk jönni. "

81 . "És Allahon kívül isteneket vettek maguknak, hogy a megtiszteltetés forrásai legyenek számukra."

82 . "Nem! Azok meg fogják tagadni, hogy őket szolgálták, és ellenségek lesznek ellenük. "

83 . "Nem látod, hogy a sátánokat a hitetlenekre küldtük, hogy ösztökéljék őket ösztökéléssel?"

84 . Ne siess hát ellenük. Mi csak egy bizonyos számot számolunk ki nekik.

85 . "A Napon, amikor összegyűjtjük az istenfélőket a Kegyelmeshez, mint egy küldöttséget."

86 . És a bűnösöket szomjasan tereljük a Pokolba.

87 . "Senkinek nem lesz ereje a közbenjárásra, kivéve annak, aki ígéretet kapott a Kegyelmestől."

88 . És azt mondják: „A Kegyelmes fiat vett Magához!”

89 . "Bizony, szörnyű dolgot hoztatok elő! "

90 . "Az egek csaknem meghasadtak tőle, és a föld kettéhasad, és a hegyek összeomlanak"

91 . "attól, hogy fiat tulajdonítanak a Kegyelmesnek! "

92 . "És nem illik az a Kegyelmesnek, hogy fiat vegyen Magához."

93 . "Nincs senki az egekben és a földön, aki ne szolgaként jönne a Kegyelmeshez. "

94 . "Bizony, Ő számba vette őket, és megszámolta, számolással."

95 . És valamennyien egyedül fognak Hozzá jönni a Feltámadás Napján.

96 . " Bizony, azok, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, a Kegyelmes szeretetet áraszt rájuk."

97 . "És könnyűvé tettük ezt (a Koránt) a nyelveden, hogy jó hírt mondhass vele az istenfélőknek, és figyelmeztethesd az ellenségeseket."

98 . "És hány nemzedéket pusztítottunk el előttük! Érzékelsz-e egyet is belőlük, vagy hallasz-e egy hangot is tőlük?"

 

 

 

In this page you can listen Marjam in English, Marjam and read and download Marjam in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Marjam translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Marjam in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top