An-Nahl ( 128 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Allah parancsa eljön, ne siettesd hát. Ő (Allah) mentes minden hiányosságtól, és Magasztos afelett, amit társítanak Mellé."

2 . "Ő küldi le az angyalokat a kinyilatkoztatással az Ő parancsából, annak, akinek akarja a szolgái közül, hogy: „Figyelmeztessetek, hogy nincs más isten, csak Én, féljetek hát Engem!”"

3 . "Ő teremtette az egeket és a földet igazsággal. Magasztos mindaz felett, amit társítanak mellé."

4 . " Ő teremtette az embert egy cseppből, és mégis, ő nyílt ellenségeskedő!"

5 . "És a jószágokat, meleg van bennük számotokra, és belőlük esztek."

6 . "És szépség van benne számotokra, amikor behozzátok őket este, és amikor kiviszitek őket reggel."

7 . "És viszik a terheiteket egy olyan földre, amelyet nem érhettetek volna el, csak nagy nehézséggel magatoknak. Bizony, Uratok Jóságos, Irgalmas."

8 . "És lovakat és öszvéreket és szamarakat (teremtett) nektek, hogy lovagoljatok rajtuk, és ékességként. És olyasmit teremt, amiről nincs tudomásotok."

9 . "És Allah az, Aki megmutatja a helyes utat. De vannak olyanok, amelyek eltérnek. És ha Ő akarná, bizony mindannyiatokat vezetne. "

10 . "Ő az, Aki vizet küld le nektek az égből, abból isztok, és abból nő a növényzet, amiben az állataitokat legeltetitek. "

11 . "Az által növeszti nektek a gabonatermést, az olívát, a datolyapálmákat, a szőlőt, és mindenféle gyümölcsöt. Bizony, ebben jelek vannak azoknak, akik elgondolkodnak."

12 . "Alárendelte nektek az éjszakát és a nappalt, és a Napot és a Holdat, és a csillagok alárendeltettek az Ő parancsa által. Bizony, ebben jelek vannak a népnek, amely használja az eszét."

13 . "És mindaz, amit szaporított nektek a földön, különböző színekben – bizony, abban jelek vannak a népnek, amely megemlékezik."

14 . "És Ő az, Aki alárendelte a tengert nektek, hogy friss húst egyetek belőle, és előhozzátok belőle az ékességeit, amelyeket viseltek. És látod a hajókat, amelyek átszelik azt, hogy az Ő kegyét kereshessétek, és hálásak lehessetek. "

15 . "Ő szilárd hegyeket ágyazott a földbe, hogy ne rázkódjék veletek, és folyókat és utakat, hogy tájékozódhassatok. "

16 . "és (más) jeleket is (teremtett), és a csillagok által tájékozódnak."

17 . "Hát az, Aki teremt, olyan lenne, mint az, aki nem teremt? Hát nem emlékeztek meg?"

18 . "És ha meg akarnátok számolni Allah kegyeit, nem tudnátok megszámolni őket. Allah Megbocsátó, Irgalmas. "

19 . "És Allah tudja, amit elrejtetek, és amit kinyilvánítotok."

20 . "És azok, akikhez Allahon kívül fohászkodnak, nem teremtenek semmit, hanem maguk is teremtve lettek."

21 . "Halottak, nem élők. És nem fogják észrevenni, hogy mikor lesznek feltámasztva. "

22 . "A ti istenetek Egyetlen Isten. De akik nem hisznek a Túlvilágban, azoknak a szíve elutasító, és fennhéjázók."

23 . "Kétségtelen, Allah tudja, mit rejtenek el, és mit hoznak nyilvánosságra. Bizony, Ő nem szereti a fennhéjázókat. "

24 . És amikor azt mondják nekik: „Mit küldött le Uratok?” Azt mondják: „Ezek a régi népek meséi!”

25 . "Hogy teljes egészében viselhessék a terhüket a Feltámadás Napján, és azoknak a terhéből is, akiket félrevezettek, tudás nélkül. Nem rossz dolog-e az, amit el fognak viselni?"

26 . "Bizony, akik előttük voltak, terveket szőttek, de Allah lesújtott az épületük alapjaira, hogy a tető rájuk zuhant fentről, és eljött hozzájuk a büntetés onnan, ahonnan nem is várták."

27 . "Aztán, a Feltámadás Napján Ő meg fogja szégyeníteni őket, és azt mondja: „Hol vannak a társaim, akikkel kapcsolatban ellenszegültetek?” Azok, akiknek tudás adatott, azt fogják mondani: „Bizony, ezen a Napon megalázás és rossz van a hitetleneken!” "

28 . "Azok, akiket az angyalok úgy vittek el a halálba, hogy önmaguk ellen vétkeztek, akkor felajánlanák az alávetettséget: „Nem tettünk semmi rosszat!” De igen! Allah jól tudja, hogy mit tettetek! "

29 . "Lépjetek hát be a Pokol kapuin, hogy ott lakozzatok örökké! Bizony, nyomorúságos a fennhéjázók lakhelye!"

30 . "És azt mondják azoknak, akik félték Allahot: „Mit küldött le Uratok?” Azt fogják mondani: „Jót.” Azoknak, akik jót cselekszenek ebben a világban, jó jár. És a túlvilági otthon még jobb. És bizony, kitűnő az istenfélők hajléka!"

31 . "Éden kertjei, amelyekbe belépnek, amelyek alatt folyók folynak. Meglesz ott nekik mindenük, amit kívánnak. Így jutalmazza Allah az istenfélőket."

32 . "Azok, akiket az angyalok jóként visznek el a halálba, azt mondva: „Béke legyen veletek! Lépjetek be a Kertbe azért, amit cselekedtetek!” "

33 . "Mi másra várnak a hitetlenek, mint hogy az angyalok eljöjjenek hozzájuk, vagy hogy eljöjjön Urad parancsa? Így tettek azok is, akik előttük voltak. És Allah nem volt igazságtalan velük – ők voltak igazságtalanok saját magukkal."

34 . "Aztán lesújtott rájuk a gonosz következménye annak, amit cselekedtek, és körbevette őket az, amin gúnyolódtak."

35 . "És azt fogják mondani azok, akik társítottak: „Ha Allah akarta volna, sem mi, sem az ősapáink nem imádtunk volna mást Rajta kívül, és nem tiltottunk volna mást, mint amit Ő megtiltott.” Így tettek azok is, akik előttük voltak. Hát van-e a Küldöttnek más felelőssége, mint a(z üzenet) nyilvánvaló átadás(a)?"

36 . "És bizony, minden néphez küldtünk Küldöttet, aki azt mondta: „Szolgáljátok Allahot, és kerüljétek el a hamis istenségeket!” Aztán voltak közöttük olyanok, akiket Allah vezetett, és voltak köztük olyanok, akik ellen beigazolódott a tévelygés. Utazzatok hát a földön, és lássátok, milyen volt a tagadók vége!"

37 . "Ha vezetést kívánsz nekik, hát bizony Allah nem fogja vezetni azokat, akiket tévelygésbe enged, és nem lesz segítőjük sem."

38 . "És megesküsznek Allahra a legerősebb esküjükkel, hogy Allah nem fogja feltámasztani azt, aki meghalt. Nem! Ez egy igaz Ígéret Tőle, amely Őt terheli, de az emberek nagy része nem tudja."

39 . "(Azért fogja feltámasztani az embereket), hogy Ő (Allah) egyértelművé tegye számukra, amiben különböztek, és hogy azok, akik hitetlenek voltak, tudják, hogy hazudtak. "

40 . "Bizony, a Mi szavunk egy dologhoz, ha akarjuk azt, az, hogy „Legyél!”, és az lesz. "

41 . "És akik elvégezték a Hidzsrát Allah útján, miután igazságtalanok voltak velük, bizony, jó helyet adunk nekik ebben a világban, de a Túlvilág jutalma bizonyosan nagyobb, bárcsak tudnák!"

42 . "Akik türelmesek, és Urukra hagyatkoznak. "

43 . "És nem küldtünk előtted, csak férfiakat, akiknek kinyilatkoztattunk. Kérdezzétek hát meg az Emlékeztető népét, ha nem tudjátok. "

44 . "Nyilvánvaló bizonyítékokkal jöttek, és írásokkal. És leküldtük neked az Emlékeztetőt, hogy egyértelművé tehesd az emberiségnek, ami leküldetett hozzájuk, és hogy elgondolkodhassanak."

45 . "És azok, akik gonosztetteket terveznek Allah ellen, vajon biztonságban érzik magukat attól, hogy Allah megparancsolja a földnek, hogy nyelje el őket, vagy eljön hozzájuk a büntetés onnan, ahonnan nem is várnák? "

46 . "Vagy hogy Ő megragadja őket jövés-menésük közepette, és akkor nem tudnak elmenekülni? "

47 . "Vagy hogy Ő megragadja őket, fokozatosan? De bizony, Urad kedvességgel teli, Irgalmas."

48 . "Hát nem látták azt, amit Allah teremtett? Az árnyékuk jobbra és balra vetül, leborulva Allah előtt, teljes alázattal."

49 . "És Allahnak borul le minden, ami az egekben és a földön van a mozgó teremtmények közül, és az angyalok is, és nem túl büszkék."

50 . "Félik Urukat, Aki felettük áll, és azt teszik, ami parancsoltatott nekik. "

51 . És Allah azt mondta: „Ne vegyetek két istent az imádatra! Ő csak egyetlen isten. Féljetek hát egyedül Engem!”

52 . "És Övé mindaz, ami az egekben és a földön van, és Övé a vallás örökké. Hát mást féltek-e, mint Allahot?"

53 . "És minden, ami nektek van a kegyekből, Allahtól van. Aztán, amikor nehézség ér benneteket, Hozzá kiáltotok segítségért."

54 . "Aztán, amikor Ő eltávolítja rólatok a nehézséget, íme, a közületek valók egy része másokat társít Urukhoz,"

55 . "hogy tagadják azt, amit nekik adtunk. Hát szórakozzatok csak, hamarosan meg fogjátok tudni!"

56 . "És kijelölnek annak, amiről nincs tudásuk egy részt abból, amivel Mi láttuk el őket. Allahra, bizony, kérdőre lesztek vonva arról, amit kitaláltatok!"

57 . "És lányokat tulajdonítanak Allahnak. Magasztos Ő! És nekik pedig az jár, amire vágynak (fiúgyermekek)."

58 . " És amikor egyiküknek leányról (leánygyermekről) adnak hírt, az arca elkomorodik, és szomorúság tölti el."

59 . "Elrejti magát az emberek elől annak rossz volta miatt, amiről hírt kapott. Megtartsa őt (a lányát) megaláztatásban, vagy temesse el a homokban? Hát nem rossz-e a döntés, amit hoznak?"

60 . "Azokra, akik nem hisznek a Túlvilágban, a rossz hasonlata vonatkozik. És Allahra vonatkozik a legmagasztosabb hasonlat. És Allah Mindenható, Bölcs."

61 . "És ha Allah megbüntetné az emberiséget a bűneikért, nem hagyna rajta egyetlen mozgó teremtményt sem rajta (a földön). De haladékot ad nekik egy kijelölt ideig. Aztán, amikor a kijelölt idejük eljön, nem maradhatnak hátra egyetlen órát sem, és nem hozhatják előre (a távozásuk idejét)."

62 . "És azt jelölik ki Allahnak, amit ők nem szeretnek, és a nyelvük megerősíti a hazugságot, hogy övék lesz a legjobb. Kétségtelen, hogy a Tűz lesz az övék, és elhagyatnak majd."

63 . "Allahra, bizony, elküldtünk (Küldötteket) az előtted való népekhez is, de a Sátán szépnek tüntette fel nekik a cselekedeteiket. Ezért ma ő (a Sátán) a közeli barátjuk, és fájdalmas büntetés jár nekik."

64 . "És nem küldtük le neked a Könyvet másért, mint hogy egyértelműen elmagyarázhasd nekik azt, amiben különböztek, és vezetésként és kegyelemként azoknak, akik hisznek."

65 . "És Allah vizet küld le az égből, és életet ad általa a földnek a halála után. Bizony, ebben jelek vannak azoknak, akik hallgatnak."

66 . "És bizony, tanulság van számotokra a jószágokban. Inni adunk nektek abból, ami a hasukban van – a trágya és a vér között – tiszta tejet, amely jólesik az ivóknak."

67 . "És a datolyapálma és a szőlő gyümölcséből részegítő italotok és jó ellátásotok van. Bizony, ebben jel van a népnek, amely használja az eszét."

68 . "És Urad azt sugallta a méhnek: „Készíts lakhelyet a hegyekben, és a fák között, és azon, amit (az emberek) építenek."

69 . "Aztán egyél minden gyümölcsből, és kövesd Urad útjait, amelyek könnyűvé tétettek.” És a hasukból változó színű ital jön elő, amelyben gyógyulás van az emberek számára. Bizony, ebben jel van a népnek, amely elgondolkodik."

70 . "És Allah megteremtett benneteket, aztán majd a halálba küld. És lesz köztetek olyan, aki visszaküldetik a legrosszabb korba, hogy ne tudjon semmit, miután tudott. Bizony, Allah mindent Tudó, Hatalmas."

71 . "És Allah egyeseket közületek kegyekben részesített mások felett az ellátásban. De azok, akik kegyekben részesültek, nem akarják átadni az ellátásukat azoknak, akiket a jobb kezük birtokol (a rabszolgáiknak), hogy azok egyenlők legyenek velük. Talán Allah kegyessége az, amit elutasítanak?"

72 . "És Allah házastársakat adott nektek saját magatok közül, és a házastársaitoktól gyermekeket és unokákat, és ellátott benneteket jó dolgokkal. És erre ők a hamisságban hisznek, és nem hisznek Allah kegyességében?"

73 . "És mást imádnak Allahon kívül, ami nem tud adni nekik semmit az egekből és a földből, és teljesen tehetetlen."

74 . "Hát ne találjatok ki semmilyen hasonlatot Allahra. Bizony, Allah tud, és ti nem tudtok."

75 . "Allah példát állít egy rabszolgáról, akit birtokolnak, és nincs hatalma semmin, és arról, akiről Tőlünk való jó ellátással gondoskodtunk, és abból adakozik nyíltan és titokban. Lehetnek ezek egyenlők? Dicsőség és hála Allahnak! De a legtöbben nem tudják."

76 . "És Allah példát állít két emberről, az egyikük néma, és nem képes semmit tenni, és teher a gazdájának. Bárhova is irányítja őt, nem hoz semmi jót. Egyenlő lehet-e ez azzal, aki igazságot parancsol, míg ő maga is az egyenes úton van? "

77 . "És Allahé az egek és a föld Láthatatlanja. És az Óra parancsa (a bekövetkezése) csak egy szempillantásra van, vagy még közelebb. Bizony, Allah mindenek felett Hatalmas."

78 . "És Allah előhozott benneteket az anyáitok méhéből, amikor nem tudtatok semmit, és megadta nektek a hallást és a látást és a szívet, hogy hálásak lehessetek. "

79 . "Hát nem látják a madarakat, megtartva az ég közepén? Nem tartja fenn őket más, csak Allah. Bizony, ebben jel van azoknak, akik hisznek."

80 . "És Allah a házaitokat pihenőhellyé tette nektek, és házakat adott nektek a jószágok bőréből, amelyeket könnyűnek találtok az utazásotok napjain és a táborozásotok napjain, és a gyapjukból, prémjükből és szőrükből berendezési tárgyakat, és élvezetet egy ideig."

81 . "És Allah adott nektek abból, amit Ő teremtett, árnyékokat, és menedékeket adott nektek a hegyekben, és ruhákat készített nektek, amelyek megvédenek benneteket a hőségtől, és ruhákat, amelyek megvédenek a kölcsönös erőszakotoktól. Így tejesíti ki Ő az irántatok való kegyelmét, hogy alávethessétek magatokat."

82 . "Aztán, ha elfordulnak, a te felelősséged csak az egyértelmű átadás."

83 . "Felismerik Allah kegyét, aztán tagadják azt. A legtöbbjük hitetlen."

84 . "És a Napon, amikor majd feltámasztunk minden közösségből egy tanút, akkor nem adatik engedély a hitetleneknek, és nem lesznek megkérve, hogy jóvátegyék (azt, amit ebben a világban cselekedtek)."

85 . "És amikor azok, akik vétkeztek, látják a büntetést, ekkor nem könnyítetteik meg az nekik, és nem kapnak haladékot."

86 . "És amikor azok, akik társítottak, látni fogják a társaikat, azt mondják: „Urunk, ezek a társaink, akikhez fohászkodtunk Rajtad kívül!” De visszadobják rájuk a szavukat: „Bizony, hazugok vagytok!”"

87 . "És felajánlják azon a napon Allahnak, hogy alávetik magukat Neki, és elveszett számukra az, amit kitaláltak."

88 . "És azokat, akik hitetlenek voltak, és távol tartottak másokat Allah útjától, büntetésre büntetéssel gyarapítjuk, mert romlást terjesztettek. "

89 . "És azon a Napon feltámasztunk minden közösségből egy közülük való tanút velük kapcsolatban. És téged hozunk tanúul ezekkel kapcsolatban. És leküldtük a Könyvet, minden dolog világos magyarázataként, és vezetésként, és kegyelemként, és jó hírként azok számára, akik alávetik magukat (Allahnak). "

90 . "Bizony, Allah igazságosságot parancsol, jótetteket, és hogy adjatok a rokonoknak, és megtiltja az erkölcstelenséget, és a helytelent, és a zsarnokságot. Int benneteket, hogy megemlékezhessetek."

91 . "És tartsátok be Allah egyezségét, ha megkötöttétek, és ne szegjétek meg az esküket a megerősítésük után, amikor Allahot tettétek meg biztosítéknak felettetek. Allah tudja, amit tesztek."

92 . "És ne legyetek olyanok, mint az az asszony, aki a megfont fonalát, miután az erős volt, szálakra szedi, ne tegyétek az eskütöket a megtévesztés eszközévé közöttetek, csak mert az egyik közösség számosabb, mint a másik közösség. Allah csak próbára tesz benneteket ezzel. És a Feltámadás Napján nyilvánvalóvá teszi nektek azt, amiben különböztetek."

93 . "És ha Allah úgy akarta volna, bizonyosan egyetlen közösséggé tehetett volna benneteket, de Ő a tévelygésbe engedi azt, akit akar, és vezeti azt, akit akar. És bizonyosan kérdőre lesztek vonva azzal kapcsolatban, amit cselekedtetek. "

94 . "És ne tegyétek az eskütöket a megtévesztés eszközévé közöttetek, ez olyan lenne, mintha a láb megcsúszna, miután szilárdan állt, és megízlelnétek a rosszat azért, mert távol tartottatok másokat Allah útjától, és hatalmas büntetés járjon nektek."

95 . "És ne adjátok el Allah egyezségét alacsony áron. Bizony, ami Allahnál van, az jobb nektek, bárcsak tudnátok!"

96 . "Ami nálatok van, az el fog fogyni, és ami Allahnál van, az megmarad. És bizony, azoknak, akik türelmesek, meg fogjuk adni a fizetségüket a legjobb szerint, amit cselekedtek."

97 . "Aki jótetteket cselekszik, akár férfi, akár nő, és hívő, annak bizony jó életet fogunk adni, és bizonnyal meg fogjuk fizetni a jutalmukat a legjobb szerint, amit cselekedtek."

98 . "És amikor a Koránt olvasod, keress menedéket Allahnál a kiátkozott Sátántól."

99 . "Bizony, neki (a Sátánnak) nincs hatalma azok felett, akik hisznek, és Urukra hagyatkoznak. "

100 . "Csak azok felett van hatalma, akik szövetségesül választják őt, és akik társat állítanak Allah mellé."

101 . "És amikor helyettesítünk egy áját egy másik ája helyett – és Allah a legjobb Tudója annak, hogy mit küldött le – azt mondják: „Csak kitalálod!” De nem, a legtöbben nem tudják."

102 . "Mondd: „A tiszta Lélek (Gábriel) hozta le azt Uratoktól igazsággal, hogy megszilárdítsa azokat, akik hisznek, és vezetésként és jó hírként azoknak, akik alávetik magukat (Allahnak).”"

103 . "És bizony tudjuk, hogy azt mondják: „Csak egy emberi lény az, aki tanítja őt!” Annak a nyelve, akire ők céloznak, idegen, míg ez (a Korán) tiszta arab nyelven van."

104 . "Bizony, azok, akik nem hisznek Allah ájáiban, Allah nem fogja vezetni őket, és fájdalmas büntetés jár nekik."

105 . "Csak azok találnak ki hamisságot, akik nem hisznek Allah ájáiban, és ők a hazugok."

106 . "Aki nem hisz Allahban, miután már hitt, kivéve az, akit kényszerítenek, de a szíve elégedett a hittel – de azok, akik megnyitják a szívüket a hitetlenségnek, rajtuk Allah haragja van, és hatalmas büntetés jár nekik."

107 . "Azért van ez, mert jobban szerették az evilági életet a Túlvilágnál, és mert Allah nem vezeti a hitetlenek népét."

108 . "Ők azok, akiknek Allah lepecsételte a szívét, a hallását és a látását, és ők az óvatlanok."

109 . "Kétségtelen, hogy ők a vesztesek a Túlvilágon."

110 . "Aztán bizony Urad azokhoz, akik elvégezték a Hidzsrát az után, hogy próbára lettek téve, és küzdöttek, és türelmesek voltak – bizony, Urad ez után Megbocsátó, Irgalmas "

111 . "azon a Napon, amikor minden lélek önmagáért könyörögve jön majd, és minden lélek teljesen megkapja majd a fizetségét azért, amit cselekedett, és nem lesznek velük igazságtalanok. "

112 . "Allah példát állít egy városról, amely biztonságos és elégedett volt, az ellátása bőségesen jött hozzá mindenhonnan. De megtagadta Allah kegyességét, ezért Allah megízleltette vele az éhség szorítását és a félelem szorítását azért, amit cselekedtek."

113 . "És bizony, eljött hozzájuk egy Küldött saját maguk közül, de meghazudtolták, ezért megragadta őket a büntetés, és vétkesek voltak."

114 . "Egyetek hát abból, amivel Allah ellátott benneteket, megengedettként és jóként. És legyetek hálásak Allah kegyeiért, ha egyedül Őt imádjátok."

115 . "Ő csak a dögállatot, és a vért, és a disznó húsát tiltotta meg nektek, és azt, amit másnak ajánlottak Allahon kívül. De ha valaki kényszerítve van, szándékos engedetlenség nélkül, és nem lépi túl a határokat, akkor bizony Allah Megbocsátó, Irgalmas."

116 . "És ne mondjátok arról, amiről a nyelvetek hazugságot állított, hogy: „Ez megengedett, és ez tilos!”, hogy hazugságot találjatok ki Allah ellen. Bizony, azok, akik hazugságot találnak ki Allah ellen, nem lesznek sikeresek. "

117 . "Egy rövid élvezet, és fájdalmas büntetés jár nekik."

118 . "És a zsidóknak megtiltottuk azt, amit elbeszéltünk neked korábban. És nem Mi voltunk igazságtalanok velük, hanem ők voltak igazságtalanok saját magukkal."

119 . "Aztán bizony Urad azokhoz, akik tudatlanságban követtek el gonosz dolgot, és utána megbánták, és megjavultak – bizony, hozzájuk Urad utána Megbocsátó, Irgalmas."

120 . "Bizony, Ábrahám egymagában egy közösség volt, engedelmes Allahnak, a(z egyisten)hitben igaz, és nem tartozott a társítók közé."

121 . "Hálás volt az Ő (Allah) kegyeiért. Allah kiválasztotta őt, és az egyenes útra vezette. "

122 . "És jót adtunk neki ebben a világban, és a Túlvilágon bizonyosan a jóravalók között lesz."

123 . "Aztán kinyilatkoztattuk neked: „Kövesd Ábrahám vallását, a(z egyisten)hitben igazét, és ő nem tartozott a társítók közé.”"

124 . "A szombat csak azoknak tétetett kötelezővé, akik vitáztak róla. És bizony, Urad ítélni fog közöttük a Feltámadás Napján abban, amiben különböztek."

125 . "Hívj Urad útjára bölcsességgel és szép beszéddel, és azzal vitázz velük a legjobb módon. Bizony, Urad tudja a legjobban, hogy ki tévelyedett el az Ő útjáról, és Ő tudja legjobban, hogy kik a vezetettek. "

126 . "És ha büntetsz, büntess olyan mértékben, mint amivel te lettél sújtva. De ha türelmes vagy – bizony, jobb azoknak, akik türelmesek."

127 . "És legyél türelmes! És a türelmed nem mástól van, csak Allahtól. És ne légy szomorú miattuk, és ne aggódj amiatt, amit kitervelnek."

128 . "Bizony, Allah azokkal van, akik istenfélők, és azokkal, akik jótevők. "

 

 

 

In this page you can listen An-Nahl in English, An-Nahl and read and download An-Nahl in English veya yükleyebilirsiniz. You can download An-Nahl translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of An-Nahl in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top