Ibrahim ( 52 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Alif, Lám, Ra. Könyv ez, amelyet leküldtünk neked, kihozd az emberiséget a sötétségből a fényre, Uruk engedelmével, a Mindenható, a hála és dicséret Birtokosa útjára."

2 . "Allah az, Akié minden, ami az egekben, és ami a földön van. És jaj a hitetleneknek egy szigorú büntetés miatt! "

3 . "Azok, akik jobban szeretik az evilági életet a Túlvilágnál, és távol tartanak Allah útjától, és ferdeséget keresnek benne – ők messzire tévelyegnek."

4 . "És nem küldtünk egyetlen küldöttet sem, csak a népe nyelvén, hogy egyértelművé tegye számukra az üzenetet. Aztán Allah tévelygésbe engedi azt, akit akar, és vezeti azt, akit akar. És Ő a Mindenható, a Bölcs."

5 . "És bizony, elküldtük Mózest az ájáinkkal, azt mondva: „Hozd ki a népedet a sötétségből a fényre, és emlékeztesd őket Allah napjaira!” Bizony, ebben jelek vannak mindenkinek, aki türelmes és hálás!"

6 . "És (emlékezz), amikor Mózes azt mondta a népének: „Emlékezzetek Allah kegyességére irántatok, amikor megmentett benneteket Fáraó embereitől, akik gonosz kínzással sújtottak benneteket, és megölték a fiaitokat, és élni hagyták a lányaitokat. És ebben hatalmas megpróbáltatás volt Uratoktól.”"

7 . "És amikor Uratok azt hirdette ki: „Ha hálásak vagytok, bizony még többet adok nektek, de ha hálátlanok vagytok, bizony, szigorú az Én büntetésem!”"

8 . "És Mózes azt mondta: „Ha hitetlenek vagytok, ti, és mindenki, aki a földön van, hát Allah Gazdag, nem szorul senkire, a hála és dicséret Birtokosa.”"

9 . "Nem ért el benneteket azoknak a híre, akik előttetek voltak – Noé és Ád és Thamúd népéé, és azoké, akik utánuk voltak? Senki nem ismeri őket, csak Allah. A Küldötteik eljöttek hozzájuk nyilvánvaló bizonyítékokkal, de ők a szájukhoz emelték a kezüket, és azt mondták: „Bizony, mi nem hiszünk abban, amivel elküldettetek, és bizony, súlyos kétségben vagyunk azzal kapcsolatban, amire hívtok minket!”"

10 . "A Küldötteik azt mondták: „Lehet-e bármi kétség Allahhal, az egek és a föld Teremtőjével kapcsolatban? Arra hív benneteket, hogy megbocsáthassa a bűneiteket, és haladékot adhasson egy kijelölt ideig!” Azt mondták: „Bizony, ti nem vagytok mások, mint hozzánk hasonló emberi lények, akik távol akarnak tartani minket attól, amit az ősapáink imádtak! Hozzatok hát nyilvánvaló bizonyítékot!”"

11 . "A Küldötteik azt mondták nekik: „Mi csak emberi lények vagyunk, mint ti. De Allah arra árasztja ki a kegyelmét szolgái közül, akire Ő akarja. És nem lehetséges az nekünk, hogy bizonyítékot hozzunk nektek, kivéve Allah engedelmével. És Allahra hagyatkozzanak a hívők!"

12 . "És miért ne hagyatkoznánk Allahra, mikor ő a helyes útjainkra vezetett minket? És bizony, türelemmel fogjuk viselni, bármi ártalmat okoztok is nekünk. És Allahra hagyatkozzanak a hagyatkozók!”"

13 . "És akik hitetlenek voltak, azt mondták a Küldötteiknek: „Bizony, kiűzünk benneteket a földünkről, vagy vissza kell térnetek a vallásunkra!” És Uruk azt sugallta nekik: „Bizony, el fogjuk pusztítani a bűnösöket!"

14 . "És bizony, benneteket telepítünk le a földön utánuk! Ez jár annak, aki fél attól, hogy Elém kell állnia, és féli az Én ígéretemet.”"

15 . " És segítséget kértek, ám kudarcot vallott minden makacs fennhéjázó."

16 . "Előtte van a Pokol, és gennyes folyadékot kap inni. "

17 . "Kortyolja, de alig lesz képes lenyelni. És a halál jön felé minden oldalról, de nem fog meghalni. És folyamatos büntetés van mögötte."

18 . "Azok cselekedeteinek a példája, akik nem hisznek Urukban, olyan, mint a hamu, amelyet a szél vadul fúj egy viharos napon. Nincs hatalmuk semmi felett, amit szereztek. Ez a messzire való tévelygés."

19 . "Hát nem látod, hogy Allah igazsággal teremtette az egeket és a földet? Ha Ő úgy akarja, eltávolít benneteket, és egy új teremtést hoz."

20 . És ez nem nagy dolog Allahnak.

21 . "És megjelennek majd Allah elé mind együtt. És a gyengék majd azt mondják azoknak, akik fennhéjázók voltak: „Bizony, mi a követőitek voltunk, tudtok-e hát használni nekünk bármit Allah büntetése ellen?” Azt mondják: „Ha Allah vezetett volna minket, bizonnyal mi is vezettünk volna benneteket. Mindegy nekünk, hogy lázadunk, vagy türelmesek vagyunk, nincs nekünk hely a menekülésre!”"

22 . "És a Sátán azt fogja mondani, amikor az ügy eldöntetett: „Bizony, Allah igaz ígéretet ígért nektek. Míg én is ígértem nektek, de elárultalak benneteket. És nem volt felettetek semmi hatalmam, csak hívtalak benneteket, és ti válaszoltatok nekem. Hát ne vádoljatok engem, hanem vádoljátok saját magatokat. Nem lehetek a segítőtök, és ti sem lehettek a segítőim. Bizony, én megtagadom, hogy korábban engem társítottatok. Bizony, a bűnösöknek fájdalmas büntetés jár.”"

23 . "És bebocsáttatnak azok, akik hittek és jótetteket cselekedtek, a Kertekbe, amelyek alatt patakok folynak, abban fognak lakozni örökké, Uruk engedelmével. A köszöntésük ott „Békesség!” lesz."

24 . "Hát nem láttad, hogyan állít példát Allah a jó szóról – olyan, mint a jó fa, amelynek a gyökere szilárdan gyökerezik, és az ágai az égbe nyúlnak. "

25 . "Megadja a gyümölcsét minden időben, Ura engedelmével. És Allah hasonlatokat állít az embereknek, hogy elgondolkodhassanak. "

26 . "És a rossz szó példája olyan, mint a rossz fa, kitépve a föld felszínéről, szilárdság nélkül."

27 . "Megszilárdítja Allah azokat, akik hisznek, szilárd szóval, az evilági életben és a Túlvilágon. És Allah tévelygésbe engedi a bűnösöket. És Allah azt tesz, amit akar."

28 . "Nem láttad azokat, akik Allah kegyességét hitetlenségre cserélték, és a pusztulás házába vezették a népüket?"

29 . "A Pokol. Abban fognak égni, és gonosz lakhely az."

30 . "És vetélytársakat állítottak Allah mellé, hogy félrevezessenek az Ő útjáról. Mondd: „Élvezzétek hát az élvezeteket, de bizony, a Tűzbe lesz a visszatérésetek!”"

31 . "Mondd a szolgáimnak, akik hisznek, hogy tartsák meg az imát, és adakozzanak nyíltan és titokban abból, amivel elláttuk őket, mielőtt eljön egy Nap, amelyen nem lesz kereskedés, és nem lesz barátság."

32 . "Allah az, Aki megteremtette az egeket és a földet, és esőt küldött le az égből, aztán gyümölcsöket hozott elő általa, ellátásként nektek, és alárendelte nektek a hajókat, hogy keresztülhajózhassanak a tengeren az Ő parancsára, és alárendelte nektek a folyókat."

33 . "És alárendelte nektek a Napot és a Holdat, amelyek folyamatosan követik a pályájukat, és alárendelte nektek az éjszakát és a nappalt. "

34 . "És megadott nektek mindent, amit kértetek tőle. Ha megpróbálnátok megszámolni Allah áldásait, nem lennétek képesek megszámolni. Bizony, az ember igazságtalan, hálátlan."

35 . "És (emlékezz), amikor Ábrahám azt mondta: „Uram! Tedd ezt a várost biztonságossá! És tarts távol engem és a fiaimat attól, hogy bálványokat imádjunk!"

36 . "Uram! Bizony, azok sokakat félrevezettek az emberek közül. Hát aki engem követ, az bizony hozzám tartozik, és aki nem engedelmeskedik nekem, hát bizony, Te vagy a Megbocsátó, az Irgalmas."

37 . "Urunk! Bizony, letelepítettem a leszármazottaim közül egyeseket egy megműveletlen völgyben, a te Sérthetetlen Házad közelében, Urunk, hogy megtarthassák az imát. Add hát, hogy az emberek egy részének a szíve feléjük hajoljon, és lásd el őket a gyümölcseiddel, hogy hálásak lehessenek. "

38 . "Urunk! Bizony, Te tudod, hogy mi mit rejtünk el, és mit nyilvánítunk ki. És nincs rejtve Allahtól semmi a földön és az égben. "

39 . "Dicsőség és hála Allahnak, Aki öregkoromra megadta nekem Iszmailt és Izsákot! Bizony, az én Uram a fohászok Meghallgatója."

40 . "Uram! Add, hogy megtartsam az imát, és a leszármazottaim közül is. Urunk! És fogadd el a fohászomat."

41 . "Urunk! Bocsáss meg nekem, és a szüleimnek, és a hívőknek azon a Napon, amikor megtörténik az elszámolás!” "

42 . "És ne gondold, hogy Allah nem tudja azt, amit a bűnösök tesznek. Csak haladékot ad nekik addig a Napig, amikor a szemek majd kimeredve bámulnak,"

43 . "előresietnek, úgy, hogy a fejük felfelé néz, a tekintetük nem tér vissza hozzájuk, és a szívük üres."

44 . "És figyelmeztesd az embereket arra a Napra, amikor eljön hozzájuk a büntetés, és azok, akik bűnösök voltak, azt mondják: „Urunk! Adj nekünk haladékot egy rövid ideig, válaszolni fogunk a hívásodra, és követjük a Küldötteket!” Hát nem esküdtetek meg korábban, hogy nem lesz távozás nektek? "

45 . " És laktatok azok lakhelyén, akik vétkeztek saját maguk ellen, és egyértelművé vált számotokra az, hogy hogyan bántunk velük, és elétek állítottuk a példákat.”"

46 . "És bizony, tervezték a terveiket, de Allahnál volt feljegyezve a tervük, még ha olyan is volt a tervük, hogy a hegyek elmozduljanak tőle."

47 . "Ne gondold hát, hogy Allah megszegi a Küldötteinek tett ígéretét. Bizony, Allah Mindenható, a bosszú Birtokosa."

48 . "Azon a Napon, amikor a föld majd egy másik földdé lesz változtatva, és az egek is más egekké, és Allah, az Egyetlen, a Legyőzhetetlen elé állíttatnak majd."

49 . " És azon a napon látni fogod a bűnösöket, összekötve, láncokban,"

50 . "a ruhájuk kátrány, és az arcukat elborítja a Tűz."

51 . "Hogy Allah megfizethessen minden léleknek azért, amit megkeresett. Bizony, Allah gyors az elszámolásban. "

52 . "Ez (a Korán) üzenet az emberiségnek, hogy figyelmeztetve legyenek általa, és hogy tudhassák, hogy Ő Egyetlen Isten, és hogy megemlékezhessenek azok, akik értenek."

 

 

 

In this page you can listen Ibrahim in English, Ibrahim and read and download Ibrahim in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Ibrahim translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Ibrahim in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top